Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mocowanie ładunku
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2014 R. 15, nr 6 218-221
PL W artykule przedstawiono podstawowe możliwości związane z organizacją przewozu maszyn, urządzeń oraz pojazdów wykorzystywanych przez rolników na terenie gospodarstw rolnych. Zostały również omówione typowe rodzaje pojazdów przystosowane i z powodzeniem stosowane do wykonywania usług transportu specj[...]
EN The article presents the basic capabilities associated with the organization of the transport machinery, equipment and vehicles used by farmers on farms. Were also discussed common types of vehicles adapted and successfully used to perform specialized transport services.
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1025--1029
PL Artykuł dotyczy problematyki mocowania ładunków ponadnormatywnych w transporcie morskim i śródlądowym. Przedstawiono w nim metody oszacowania skuteczności osprzętu mocującego stosowanego do mocowania ładunków ponadnormatywnych w tym, zagadnienia wytrzymałości osprzętu mocującego oraz przybliżone i d[...]
EN Article is about the issues of fixing oversized cargo in maritime transport and inland waterways. It assessment methods effectiveness fixing hardware used to fasten oversized cargo in this, the strength of fixing hardware and the approximate and precise methods of calculation. Describes the procedur[...]
3
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2017 nr 12 29--46
PL Wykorzystanie kontenerów w transporcie wiąże się nie tylko z uproszczeniem i przyspieszeniem operacji przeładunkowych ale również z zapewnieniem bezpieczeństwa przewożonego ładunku. Pomimo, że sam kontener często stanowi wystarczające zabezpieczenie dla transportowanego w nim ładunku, to jednak umie[...]
EN The use of containers in transport is not only associated with the simplification and acceleration of transshipment operations but also with the security of the cargo carried. Although the container itself often provides sufficient protection for the cargo it transports, the individual load units pl[...]
4
84%
Postępy Nauki i Techniki
2012 Nr 12 94-100
PL Zabezpieczenie ładunku w czasie transportu sprowadza się do zrównoważenia sił bezwładności działających na ładunek w czasie przemieszczania się pojazdu, powstających w czasie przyspieszania, hamowania, pokonywania zakrętów, wykonywania manewrów wyprzedzania itp. Siły tarcia występujące pomiędzy powi[...]
EN Forces acting on lashing equipment in different trafficsituations were analyzed. the aim of the analysis was to findif matching the type and number of fastening devices on the bases of existing standards and guidelines fully guarantee the safety of carried loads. Results of simulations showed that l[...]
5
84%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2017 nr 12 988--1007, CD
PL Skoro za uszkodzenie lub zniszczenie ładunku w największym stopniu odpowiada niewłaściwe rozmieszczenie i zabezpieczenie ładunków w transporcie (przyjmuje się, że około 30% wszystkich szkód okołotransportowych), to sztauowanie ładunków ma ogromne znaczenie, szczególnie w efektywności funkcjonowania [...]
EN Because cargo damage or destruction is most likely to be due to improper location and security of loads in transportation (approximately 30% of all perimeter damage is assumed), cargo stowage is of paramount importance, especially in multimodal transport chains. Taking into account the variety of lo[...]
6
84%
Transport Samochodowy
2018 z. 2 33--44
PL W artykule został podjęty temat wpływu mocowania ładunków w transporcie samochodowym na bezpieczeństwo na drodze. Wagi jednostkowe przewożonych towarów oraz rosnące natężenie ruch prowadzą do większego zagrożenia wszystkich uczestników ruchu. Natomiast skutki możliwych zdarzeń w przypadku samochodów[...]
EN The article discusses the impact of load securing in the road transport on the road safety. Individual weights of transported goods and increasing traffic lead to a greater risk for all road users. However, the effects of possible events in the case of trucks are definitely more serious than in the [...]
7
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 37--42, CD
PL W artykule opisany został doświadczalny sposób (wg PN- EN 12195-1: 2003) wyznaczenia współczynnika k przeniesienia siły naciągu pasa transportowego przy zastosowaniu uchwytów mocowania ładunku. Współczynnik „k” charakteryzujący stosunek przeniesienia siły przez pas transportowy musi się zawierać w p[...]
EN The article discusses the experimental method of determining the transfer coefficient of the transport belt tension force "k" according to EN12195-1: 2003 using the cargo lashing holders.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last