Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 124
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  moc
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Nie ma szans na to, żeby w polskich warunkach zużycie energii elektrycznej spadało. Jeśli utrzyma się obecna tendencja rozwoju gospodarczego, a przyjmuje się, że wzrost PKB o 1% zwiększa wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną o 0,7%, to w 2020 r. będzie ono wyższe o 50%.
EN There is no chance for a drop of electrical energy consumption in polish conditions. We can assume that increase of the gross domestic product by 1% increases the demand for the electrical energy by 0,7%; so, if the actuel tendency of the economic growth will remain, the energy demand in the year 20[...]
2
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2000 z. 44 143-170
PL Przy projektowaniu układu napędowego tramwaju, istnieje możliwość zmniejszenia mocy znamionowej elektrycznych urządzeń napędowych obwodu głównego. Założono, że tramwaj o masie zastępczej m oraz podstawowych oporach ruchu W, przebędzie odcinek drogi Sf w czasie Tf. Symulacja przejazdu odcinka drogi o[...]
EN When designing a tram driving system, it is possible to reduce the rated power of the electrical driving devices in the main circuit. It has been assumed that the tram with a substitute mass m and basic resistance to motion W, will travel a distance SW in ihe time TF. The simulation of travelling th[...]
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono możliwości wykorzystania lokalnych elektrowni, elektrociepłowni oraz elektrowni wodnych jako sterowanych źródeł mocy biernej, wykorzystywanych w procesach regulacji napięcia i rozpływu mocy biernej na terenie spółki dystrybucyjnej
4
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2017 nr 2 48--50
PL Oprócz wymaganego przepływu powietrza, minimalna emisja hałasu oraz zwiększona energooszczędność to podstawowe cechy charakterystyczne dla wentylatorów osiowych stosowanych w parownikach, skraplaczach i wymiennikach ciepła w systemach wentylacyjnych, chłodniczych i klimatyzacyjnych. Te dwie cechy są[...]
5
80%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL Poprawność modelu rozpływu mocy obciążeń uwarunkowana jest głównie dokładnością identyfikowania charakterystyk dynamicznych systemu mechanicznego. Weryfikując poprawność modelu wyznaczono analitycznie oraz eksperymentalnie rozkład mocy obciążeń oraz dynamiczność eksploatacyjną przykładowego obiektu.
EN Correctness of the model of loads power dissipation depends mainly on the accuracy of mechanical system dynamic characteristics identification. Distribution of the power of loads and dynamic ability of an examplary object in use were analitically and experimentally determined when verification of th[...]
6
80%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W artykule przedstawiono holistyczny model rozpływu mocy obciążeń dynamicznych, opisujący proces ewolucyjnej destrukcji w systemach mechanicznych.
EN In the article there is presented the holistic model of power spreading out of dynamic loads, which is describing the process of evolutional destruction in mechanical systems.
7
70%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN
2007 nr 9 23-41
PL Wzrost mocy systemów elektronicznych spowodował konieczność stosowania technologii umożliwiających odbiór dużych strumieni ciepła. Utrzymanie na niskim poziomie temperatury pracy elektronicznych elementów zwiększa ich niezawodność i wydajność. Proces chłodzenia rozpyloną cieczą charakteryzuje się du[...]
EN An increasing of a power of electronic systems require use of high-heat flux removal technologies. Maintaining lower operating temperatures leads to increase reliabilitj' of components and can result in higher performance. Spray cooling is characterized by high heat transfer, uniformity of heat remo[...]
8
70%
Pneumatyka
2004 nr 1 50-53
PL Obrotowe narzędzia pneumatyczne są napędzane silnikiem pneumatycznym, którego właściwości w znacznym stopniu przesądzają o charakterystycznych zaletach tych narzędzi.
9
70%
Wiadomości Elektrotechniczne
2015 R. 83, nr 9 64--68
PL Przedstawiono doświadczenia Instytutu Energetyki w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, zdobyte podczas prac związanych z budową dużych bloków energetycznych.
EN The paper presents experience of Institute of Power Engineering in the field of electric power protection automatic gained during actions connected with construction of high power units.
10
70%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL Przedmiotem artykułu jest omówienie aspektów konstrukcyjnych i ekonomicznych dotyczących celowości budowy nowej generacji ładowaczy czołowych, zawieszanych na ciągnikach rolniczych dużej mocy. Dokonano przeglądu rozwoju tych maszyn i sposobu realizacji przyjętych konstrukcyjnych założeń. Omówiono ró[...]
EN The paper includes discussion of structural and economical problems concerning the usefulness of construction of new generation of front loaders, designed for working with large tractors. The applications range of computer systems used during design and research works are also discussed. The work in[...]
11
70%
Przegląd Elektrotechniczny
2000 nr 1 11-15
12
61%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 6 93-100
PL W pracy określona została wartość nadwyżki bezpośredniej oraz wyposażenie techniczne gospodarstw rolnych. Dokonano także oceny nakładów bezpośrednich i produkcji końcowej brutto w badanych obiektach. Badania dotyczyły 30 gospodarstw powiatu miechowskiego. Średnia wartość nadwyżki bezpośredniej z pro[...]
EN The study presents the value of standard gross margin as well as technical infrastructure of agricultural farms. Assessment of direct inputs and gross final production in the researched objects was carried out. The research covered 30 farms of miechowski powiat. Average value of standard gross margi[...]
13
61%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 2 141-147
PL W pracy przedstawiono wyniki badań modelu wolnoobrotowej siłowni wiatrowej pracującej w konfuzorze. Testowano wpływ rodzaju wirników (różniły się kątami zagięcia łopatek), wielkość szczeliny pomiędzy wirnikiem a obudową konfuzora oraz prędkość strugi powietrza na generowaną przez tę siłownię moc. Na[...]
EN The paper presents test results for the model of a slow-speed wind power plant working in a confusor converging cone. The researchers tested the impact of impeller type (differing in vane bending angles), size of gap between rotor and confusor converging cone casing, and air stream velocity on power[...]
14
61%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem przeprowadzonych badań było określenie zapotrzebowania mocy do napędu łopaty mechanicznej Gramegna oraz wpływu głębokości spulchniania na jej wartość. Badania przeprowadzono na dwóch rodzajach powierzchni: będącej w kulturze i zrębowej. Wpływ głębokości badano dla 3 prędkości obrotowych silnik[...]
EN The purpose of completed research was to determine demand of power for driving the Gramegna shovelling machine, and soil loosening depth impact on its value. The tests were performed on two area types: in culture and felling. The depth impact was examined for 3 rotational speeds of tractor engine an[...]
15
61%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wyniki badań efektów pracy siłowni wiatrowej umieszczonej w obudowie rurowej. W porównaniu do siłowni wolnostojącej generuje ona około 50% większą moc prądu elektrycznego. Obudowy rurowe instalowane przed jak i za wirnikiem powinny być jak najkrótsze. Wartość szczeliny obwodowe[...]
EN The paper presents results of the research on operation effects of wind power plant built-in in a tubular housing. Compared to a free-standing wind power plant, it generates approximately 50% higher power output of electric current. Tubular housings installed before and past the windwheel shall be a[...]
16
61%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL Wzrost liczby i mocy odbiorników nieliniowych lub/oraz okresowo przełączanych powoduje wzrost odkształceń przebiegów prądu i napięcia w systemach rozdzielczych. Ponadto, coraz liczniejsze generatory napędzane odnawialnymi źródłami energii wprowadzają do systemu energię elektryczną zwykle poprzez prz[...]
17
61%
Zeszyty Naukowe AON
2013 nr 2(91) 131-142
EN Leadership is not only a privilege granted to formally commanders, but also a duty and responsibility to their employees, which are expressed in the form of decisions. Absolute obedience forcing connected with the abuse of power possessed should not play such a significant role in command. The moder[...]
18
61%
Chemical and Process Engineering
PL Rozwinięto metodę maksymalizacji mocy ogniw paliwowych traktowanych jako przepływowe silniki napędzane przez strumienie reagentów chemicznych i elektrochemiczny mechanizm generacji prądu elektrycznego. Teoria podstaw metody łączy niedawno opracowany formalizm dla maszyn chemicznych z prawem Faradaya[...]
EN Power maximization approach is developed for fuel cells treated as flow engines driven by fluxes of chemical reagents and electrochemical mechanism of generation of electric current. The underlying theory combines the recent formalism worked out for the chemical machines with Faraday.s law which det[...]
19
61%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wyniki badań trakcyjnych samochodu, wykonane w warunkach drogowych przy pomocy akcelerometru tensometrycznego. Dokonano rozbiegu samochodu marki Ford Focus 1.6 na trzecim biegu, rejestrując przy tym przyspieszenie pojazdu. Pozwoliło to na ocenę jego własności dynamicznych i [...]
EN The paper presents results of vehicle traction research performed at road conditions with the use of extensometric accelerometer. The acceleration of Ford Focus 1.6 at third gear was registered, which allowed to evaluate its dynamic properties as well as torque and power characteristics.
20
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2007 Nr 6 22-26
PL W pracy przedstawiono wyniki oceny efektywności cieplnej dwuka-nałowego kolektora powietrznego z absorberem o pokryciu selektywnym i nieselektywnym. W ocenie tej wykorzystano rozwiązania matematycznego modelu wymiany ciepła w kolektorach powietrznych. Analizowano parametry pracy kolektora: sprawność[...]
EN An experimental study of a double-flow type solar air collector with selective and non-selective absorber is presented in the paper. The study aimed towards achieving an efficient design of an air collector suitable for a solar dryer. A number of experiments were conducted in Polish climatic conditi[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last