Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  moc cieplna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono różnicę między obliczeniową a rzeczywistą mocą cieplną grzejnika c.o., na konkretnym przykładzie stalowego grzejnika płytowego, zbadanego w Stacji Badań Grzejników Instytutu Techniki Sanitarnej i Grzewczej w Radomiu. Omówiono praktyczne konsekwencje wynikające z nieuwzględnienia wpływ[...]
3
100%
Rynek Instalacyjny
2001 Nr 12 34--38
PL W ostatnich latach obserwuje się w Polsce wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii i ciepła. Jedną z możliwości ich wykorzystania jest zastosowanie pompy ciepła, czerpiącej energię z praktycznie nieograniczonych zasobów w gruncie, powietrzu i wodzie.
4
100%
Rynek Instalacyjny
2001 Nr 9 47--50
PL W komunalnych systemach ciepłowniczych obserwujemy znaczne wahania (w skali doby) zapotrzebowania na moc cieplną przez odbiorców zarówno w sezonie grzewczym, jak i w sezonie letnim. Zdolność akumulacyjna sieci cieplnych, a także ogrzewanych budynków w sezonie zimowym tylko w niewielkim stopniu łagod[...]
5
88%
Rynek Instalacyjny
2006 Nr 3 65--69
PL W Rynku Instalacyjnym 1-2/06 (s. 27.) omówiono pierwszą część normy dotyczącej obliczania zapotrzebowania na moc cieplną. Poniżej przedstawiono aspekty związane ze stratami ciepła na wentylację oraz projektowe zapotrzebowanie mocy cieplnej.
6
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono analizę porównawczą zapotrzebowania na moc cieplną i chłodniczą przy zastosowaniu systemu wentylacji mieszającej i indywidualnej.
EN A comparative analysis of the heating and cooling energy requirements is presented taking into account the application of individual and mixing ventilations.
7
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono sposób określania nadwyżki mocy cieplnej do skompensowania skutków osłabienia ogrzewania, wg normy PN-EN 12831:2006. Metodę zilustrowano przykładem.
EN A method of evaluation, concerning the thermal power surplus to compensate for the effects of heating impairment (according to the PN-EN 12831:2006 Standard), is presented. The method has been illustrated with an example.
8
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2015 T. 46, nr 1 19--21
PL W artykule przedstawiono wyniki obliczeń wpływu liczby i średnicy rur oraz odległości pomiędzy rurami na jednostkową liniową i masową moc cieplną grzejnika drabinkowego. Stwierdzono, że wpływ odległości pomiędzy rurami i ich liczby na wymienione moce jest niewielki i nie przekracza 10 %. Wzrost śred[...]
EN The article presents the results of calculations conceming the effect of pipes number and diameter as well as the distance be-twcen them on linear and mass thermal power per unit of ladder radiator. It has been found that the effect is smali and does not exceed 10%. The inerease of the diameter of t[...]
9
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2015 T. 46, nr 6 212--217
PL Przedstawiono wyniki analizy strat ciepła kotła WR25-014S wyznaczonych na podstawie badań kotła. Wskazano na problem eksploatacyjny związany z trudnością uzyskania maksymalnej trwałej mocy cieplnej kotła podczas eksploatacji oraz jej przyczyny.
EN The paper presents analysis results of heat loss of the WR25- 014S boiler on the basis of research. The problem of exploitation is pointed out related to difficulty in obtaining maximum sustained boiler output during operation. The causes of the difficulty are given.
10
75%
Izolacje
2005 R. 10, nr 5 55--60
PL Tradycyjne metody pasywnego pozyskiwania energii promieniowania słonecznego są bardzo silnie podatne na zmienne warunki klimatu zewnętrznego. Większość przegród przezroczystych (szkło, poliwęglan, polietylen) charakteryzuje się słabymi własnościami termoizolacyjnymi. Ich poprawa powoduje jednocześni[...]
11
75%
Wiadomości Górnicze
2014 R. 65, nr 12 630--638
PL W artykule przedstawiono równania kryterialne umożliwiające określenie mocy cieplnej parownika chłodziarki powietrza TS-300B współpracującej z wyparną chłodnicą wody CWW-420. Do ich utworzenia wykorzystano statystyczne metody estymacji liniowej i nieliniowej danych otrzymanych z numerycznych rozwiąz[...]
EN The article presents the criteria equation allowing determining the thermal capacity of the evaporator of TS-300B air cooler, cooperating with CWW-420 evaporating water cooler. The statistical methods were used of linear and nonlinear estimation of the data obtained from numerical solutions of equat[...]
12
75%
Rynek Instalacyjny
2019 Nr 10 30--34
PL W przypadku budynków nowych i modernizowanych spośród gazowych urządzeń grzewczych mamy do wyboru praktycznie tylko kotły kondensacyjne. Ich kompaktowa budowa daje szerokie możliwości montażu, a przepisy stawiają mniej wymagań pomieszczeniom, w których urządzenia te mogą być montowane.
13
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2013 T. 44, nr 10 434--438
PL W artykule przedstawiono analizę przebiegu zmiany zużycia i zapotrzebowania na ciepło w zależności od badanych parametrów techniczno - budowlanych grupy 50. budynków edukacyjnych zlokalizowanych na terenie Częstochowy. Celem badań było określenie charakterystycznych czynników oddziałujących na rozbi[...]
EN The article presents an analysis of the variation of the heat consumption and demand depending on the examined technical and constructional parameters of a group of 50 education buildings located in the area of the City of Częstochowa. The purpose of the study was to determine the characteristic fac[...]
14
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2013 T. 44, nr 9 389--393
PL Omówiono problematykę zużycia ciepła w obiektach edukacyjnych, przy czym obiektem była grupa 50 budynków edukacyjnych zlokalizowanych na terenie Częstochowy. Badania podzielono na dwa etapy. W artykule przedstawiono wyniki I etapu badań, w którym przeprowadzono analizę energetyczną kilku grup budynk[...]
EN In this work the problem of heat consumption in educational facilities. The study was In this work the problem of heat consumption in educational facilities. The study was conducted on a group of 50 educational buildings located in the city of Czestochowa. The study was divided into two stages. This[...]
15
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 1 134-136
PL Przestawiono system pomiarowy z czujnikami i przetwornikami do wyznaczania mocy cieplnej wydzielanej w układach półprzewodnikowych mocy. System przeznaczony jest do pracy z układami chłodzącymi, którego czynnikiem roboczym jest woda. W systemie zastosowano pomiar temperatur na wejściu i wyjściu bada[...]
EN The system with sensors and transducers denoted to the determination of thermal power paid out in the arrangements of semi - conductive powers is presented. The system is designed to the cooling arrangements in which water is the working factor. The set allows to measure the temperatures at the entr[...]
16
63%
Instal
2006 nr 7/8 13-20
PL W artykule przedstawiono zmianę mocy grzewczej,mocy elektrycznej i współczynnika efektywności energetycznej sprężarkowej pompy ciepła dla dwóch charakterystycznych punktów pracy pompy grzejnej, wynikających m.in. z temperatury dolnego źródła ciepła oraz temperatury zasilania instalacji grzewczej c. [...]
EN The article contains changing of heating power, electrical power and coefficient of performance (COP) for two characteristic points of workingheat pump resulting from a lower source of heat and supply temperature of upper side of central heating system. As a lower source of low-temperature heat ther[...]
17
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Zaprezentowano sposób wykorzystania zarchiwizowanych danych pomiarowych rzeczywistego systemu ciepłowniczego do budowy jego modelu metodami identyfikacji, a następnie zastosowania go do predykcji mocy cieplnej.
EN A way of application, concerning the archive measurement data of a real heat engineering system, is presented. It was provided for the design of a model of the system by using the identification methods. The model proved useful for the prediction of the thermal power of the system.
18
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Scentralizowane ciepłownictwo istnieje w Żywcu od roku 1996. Obecne zapotrzebowanie mocy cieplnej wynosi: 42,586 MW, średnie 41,033 MW, w tym na c.o. 39,533 MW i c.w.u. 3,035 MW. Struktura zużycia energii cieplnej przedstawia się następująco: przemysł - 8,9 MW, spółdzielnie mieszkaniowe - 14,8 MW, g[...]
EN Central heating in Żywiec has existed since 1996. Presently the heat demand is 42.586 MW, average 41.033 MW, in that central heating - 39.533 MW and useful hot water 3.035 MW. The structure of thermal energy consumption is the following: industry - 8.9 MW, housing estates - 14.8 MW, housing -7.5 MW,[...]
19
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2014 R. 111, z. 3-B 281--289
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki analiz związanych z sezonowym zapotrzebowaniem na ciepło (Q) i mocą szczytową (q) do ogrzewania budynków edukacyjnych. Celem tej analizy było ustalenie wystąpienia różnic pomiędzy sezonowym zużyciem ciepła (Q) a sezonowym zapotrzebowaniem na ciepło (Qq
EN This paper presents the selected results of examinations connected with a seasonal heat consumption (Q) and thermal power (q) for heating in educational buildings. The purpose of the analysis presented here was to examine the influence of possible occurrence and level of differences between the seas[...]
20
63%
Archives of Mining Sciences
2012 Vol. 57, no. 4 911--920
PL W pracy zaproponowano metodę obliczania mocy cieplnej parownika górniczej chłodziarki powietrza DV-290. Moc ta zazwyczaj jest różna od mocy znamionowej podanej przez jej producenta. Wymaganą znajomość parametrów termodynamicznych schłodzonego powietrza otrzymuje się, nie jak dotychczas w wyniku ich [...]
EN The present paper introduces a method for calculating the thermal power of DV-290 mining air cooler’s evaporator. The power usually differs from the nominal power given by the manufacturer. The thermodynamic parameters of cooled air are not obtained as a result of in situ measurements, but in indire[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last