Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 164
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mobilność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W referacie omówione zostały problemy związane z oceną mobilności lekkich bezzałogowych pojazdów lądowych. Istniejące metody oceny mobilności opracowane na podstawie badań ciężkich pojazdów nie znajdują zastosowania w przypadku małych pojazdów. Ponadto, niestandardowa konstrukcja i ograniczone wymia[...]
EN This paper focuses on mobility evaluation of lightweight UGV. The need for mobile lightweight technology with special emphasis on off-road conditions is great, but is hampered by the lack of mobility evaluation criteria. Existing methods to predict the mobility of heavy vehicles cannot be directly a[...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Miasta są w ciągłym ruchu i nieustannie się zmieniają. Ostatnie pięćdziesiąt lat pokazało nam jak wiele może się zmienić w tak krótkim czasie. Po II wojnie światowej coraz większa powszechność samochodu oraz powstające teorie strefowania funkcji w urbanistyce spowodowały niesamowity wzrost mobilnośc[...]
EN Our cities are in constant movement and incessant changes. The past fifty years showed us that a lot can change in a very short period of time. After World War II the car and the theories of urban zoning caused the amazing increase of mobility. What is happening now when the mobility just exist, is [...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Regularnie co dwa lata, Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Publicznego UITP organizuje światowe kongresy będące platformą wymiany doświadczeń w zakresie organizacji, oceny i promowania transportu publicznego w miastach, wdrażania nowych technologii i relacji z otoczeniem, w jakim funkcjonuje k[...]
4
100%
Logistyka
2018 nr 5 5--12
PL Jak ważny jest transport w logistyce – wszyscy wiemy. Jednak w powszechnej świadomości nie zdajemy sobie jeszcze sprawy, jak postęp techniczny i rozwijające się lawinowo technologie transportu oraz systemy informatyczno- informacyjne będą wpływać na organizację społeczeństw w przyszłości, a także na[...]
5
88%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Na podstawie prognoz szacuje się, że po 2030 roku w wielu państwach OECD co czwarty obywatel będzie w wieku 65 lat. Taki stan rzeczy będzie miał bardzo istotne skutki dla sprawnego funkcjonowania społeczeństw w przyszłości. Aby się do tego przygotować konieczne jest odpowiednie przystosowanie system[...]
6
88%
Logistyka
PL W artykule przedstawiona została mobilność - jako jedna z ważniejszych potrzeb obywateli, bez względu na miejsce ich zamieszkania, warunkująca realizację każdej aktywności człowieka. Poddano również analizie preferencje obywateli odnoszące się do jakości zaspokajania potrzeb mobilności, a także obow[...]
EN The article presents mobility as one of the crucial needs of the citizens, regardless of their place of residence, that conditions the accomplishment of every human activity. Citizens' preferences concerning the quality of mobility needs provision have been analyzed, together with the responsibiliti[...]
7
88%
Problemy Ekonomiki Transportu
2004 nr 1 7-27
EN At the threshold of 21st century one can observe a remarkable increase in people's mobility as a result of social -political changes. They generate new kinds of transport needs of a society, that in turn, create new challenges for transport operators. New mobility needs realized since the half of th[...]
8
88%
Logistyka
PL Jednym z obszarów zastosowania robotów na współczesnym polu walki jest usuwanie i neutralizowanie improwizowanych ładunków wybuchowych IED. Zadania te często realizowane są w trudnodostępnym terenie i wymagają użycia osprzętów roboczych o znacznych udźwigach. Determinuje to konieczność wyposażenia r[...]
EN One of the areas of robots activities on contemporary battlefield is the removal and neutralization of Improvised Explosive Device IED. These task are often performed in rough terrain and required high capacity equipment. It causes necessity of equip robots in special construction suspension. In thi[...]
9
88%
Logistyka
PL W referacie przedstawiono koncepcje dwuczłonowej bezzałogowej platformy lądowej (BPL) wysokiej mobilności wyposażony w hydrostatycznie sterowany sprzęg. Sprzęg ten jest odpowiedzialny za realizację procesu skrętu oraz poprawę stateczności pojazdu podczas pokonywania przeszkód terenowych i pracy zain[...]
EN In this article are presented idea of high mobility two segments Unmanned Ground Vehicle (UGV) equipped with hydrostatic steering coupler. Coupler enable steering and increases stability while overcoming obstacles and working with attachments. The main idea of its development was ensure UGV minimum [...]
10
75%
Postępy Nauki i Techniki
2012 Nr 14 244-249
PL Budowanie różnych wersji pojazdów, nie tylko wojskowych, na podwoziu bazowym jest powszechnie stosowaną praktyką. Opracowywanie przez producentów nowych konstrukcji pojazdów kołowych wiąże się z koniecznością badań nad bezpieczeństwem ruchu. W celu ich uniknięcia zwykle wykonuje się, zarówno bardzo [...]
EN Construction different versions of the vehicles, not only military base on the chassis is common practice. Development of new designs for manufacturers of wheeled vehicles is likely to require research on traffic safety. In order to avoid them, usually carried out, both very expensive and dangerous [...]
11
75%
Transport Miejski i Regionalny
2011 nr 1 24-27
PL Założenia dla planu mobilności Urzędu Miasta Warszawy. Wyniki badań ankietowych zachowań komunikacyjnych Biura Drogownictwa i Komunikacji. Rekomendacje do planu mobilności.
EN Assumptions for mobility plan of the Municipality of Warsaw. Results of public opinion poll on travel behaviours by the Office of Roads and Transport. Recommendations for mobility plan.
12
75%
Transport Miejski i Regionalny
2011 nr 4 27-32
PL Istota zachowań komunikacyjnych. Pożądany sposób pokonywania przestrzeni miejskiej. Metodologia badania poglądów i opinii studentów umożliwiającego zwiększenie skuteczności kształtowanie zachowań komunikacyjnych. Wyniki badań w jednej z uczelni w Wałbrzychu.
EN Essence of transport behaviour. Desirable way of covering distances in the city. Methodology of researches on students views and opinions enabling to increasing of effectiveness of shaping transport behaviour. Results of researches in the university of Wałbrzych.
13
75%
Logistyka
PL Mobilność terenowa Bezzałogowych Platform Lądowych (BPL) w istotny sposób wpływa na ich możliwości robocze. Zaprojektowanie efektywnie działającego układu zawieszenia, zwiększającego zdolność pokonywania przez BPL przeszkód terenowych spowoduje zwiększenie ich możliwości roboczych. Obecnie stosowane[...]
EN Mobility of Unmanned Ground Vehicles (UGV) is crucial for their working abilities. Highly effective suspension system increasing abilities of UGV to overcome terrain obstacles is able to increase its working efficiency as well. Currently used methods for evaluation the effectiveness of suspension sy[...]
14
75%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL Mobilność metali ciężkich z osadów ściekowych i popiołu z osadów ściekowych z oczyszczalni powyżej 200 000 RLM W pracy przedstawiono wyniki badań mobilności metali ciężkich z osadów ściekowych i popiołów z osadów ściekowych. Badania przeprowadzono wykorzystując metodykę proponowaną przez Community B[...]
EN This paper presents the results of the research of heavy metals mobility from sewage sludge and sewage sludge ashes. The research was conducted with the use of methodology suggested by the Community Bureau of Reference (BCR). It was proven that heavy metals were present mostly in fractions of immobi[...]
15
75%
Transport Miejski i Regionalny
2008 nr 7/8 12-16
PL Artykuł przedstawia działanie dotyczące marketingu zrównoważonej mobilności w ramach projektu CIVITAS CARAVEL. Seminaria dla szkół i uczelni. Program lojalnościowy "Gadżety za bilety". Program edukacyjny dla szkół. Konkursy. Forum Mobilności.
EN The measures concerning sustainable mobility marketing within CIVITAS CARAVEL project have been presented in the article. Seminaries for schools and universities. Loyalty program “Gadgets for tickets”. Educational program for schools. Mobility Forum.
16
75%
Transport Miejski i Regionalny
2008 nr 10 22-25
PL Kształtowanie kongestii a konflikt użytkowników dróg. Punkty mobilnościowe jako narzędzie kształtowania mobilności oparte o współpracę stron. Próba zastosowania omawianego narzędzia w Krakowie.
EN Congestion creation and a conflict between road users. Mobility points as a tool for mobility creation based on cooperation of parties. An attempt of application mentioned above tool in Krakow.
17
75%
Transport Miejski i Regionalny
2008 nr 7/8 26-29
PL Artykuł omawia zintegrowany plan mobilności dla Politechniki Krakowskiej mający na celu zmianę zachowań komunikacyjnych pracowników i studentów w kierunku proekologicznych form transportu, w tym ograniczenie użytkowania samochodów w podróżach do Uczelni.
EN The integrated mobility plan for the Cracow University of Technology aiming to change the transportation behavior of its employees and students towards ecological forms of transport including carpooling in trips to the university has been described in the article.
18
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Uwzględnienie postulatów zrównoważonej mobilności w procedurach planowania przestrzennego stwarza szanse na zapewnienie atrakcyjnego i konkurencyjnego transportu publicznego oraz rowerowego, które ze swej strony realizują postulat ochrony środowiska. Realizacją tego postulatu są: działania na rzecz [...]
EN The consideration of sustained mobility postulates in the procedures of spatial planning builds the opportunities to ensure attractive and competitive public and bicycle transport, both of which protect the environment. This postulate is practically implemented through the activities promoting consc[...]
19
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Pakietowe sieci bezprzewodowe zyskują coraz szerszą akceptację różnych grup użytkowników, zarówno domowych, jak i ostatnio biurowych oraz biznesowych. Są one już nie tylko alternatywą dla sieci przewodoych, ale stanowią też dla nich "konkurencję" - z rozwiązaniami od pikosieci "osobistych" (WPAN) - [...]
EN Wireless packet networks gain popularity among both home and business users. They are no longer simply an alternative for wired solutions, but are becoming a significant competition for them - starting from personal piconets (WPAN), through wireless local and metropolitan area networks (WLAN and WMA[...]
20
75%
Transport Miejski i Regionalny
2004 nr 12 31-34
PL Charakterystyka projektu SIZE - "Jakość życia seniorów w zależności od warunków mobilności". Metodologia badań mobilności osób starszych. Wyniki badań w kilku krajach Europy - czynniki wpływające na mobilność, radzenie sobie z ograniczeniami starszego wieku, narzędzia poprawy mobilności.
EN Glossary of SIZE project "Quality of seniors' life in accordance to their mobility condition". Methodology of senior mobility investigation. Result of research in several European countries - factors affecting mobility, coping with senior age constrains, tools for mobility improvement.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last