Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mobile crane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Mechaniczny
2001 nr 3 36-40
EN A method of building a mathematical model of a mobile crane and a model of its control and drive system. A mathematical discrete model including the flexibility of the supporting system in a version designed for use in a system providing control of travel of a selected point of the model. Results of[...]
2
100%
Przegląd Mechaniczny
2001 nr 10 21-26
PL W artykule omówiono metodykę badań stateczności żurawi budowlanych, zaprezentowano prostą, szybką i bezpieczną w realizacji eksperymentalną procedurę pomiarową. przedstawiono ideę sieciowego systemu pomiarowego przeznaczonego do badań stateczności, podano także technikę korekcji charakterystyk nieli[...]
EN Methodology of examining the static stability of mobile cranes. A simple, fast and safe measurement procedure. An idea of a network measurement system designing for examining the stability. A technique of correction of the characteristic of the strain gauge measurement mass transducers used in the e[...]
3
75%
Mechanics and Mechanical Engineering
EN In the paper, a model of control system controlling the working motions of a mobile crane is described. The control system is equipped in a fuzzy logic controller. The results of simulation investigations of this model obtained for different constructional solutions of the controller layout are pres[...]
4
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN In mobile cranes, displacement of a payload is performed by an adequate composition of working movements. In the present work, a mathematical model of the control system controlling the slewing motion of a crane body is presented. This control system is equipped with a particular model of an interve[...]
5
75%
Modelowanie Inżynierskie
2009 T. 6, nr 37 257-264
PL Przedstawiono modele obliczeniowe dwóch typów ram nośnych -belkowej i skrzynkowej wraz z posadowionym na nich łożyskiem wieńcowym (krzyżowo-wałeczkowym). Dyskretyzacji dokonano w programie metody elementów skończonych ANSYS. Obciążenia konstrukcji określono na podstawie analizy modeli pomo[...]
EN Based on the existing construction types, the models for two variants of the carrier frames were performed - beam frame and chest frame. The computational models were worked out on the basis of the geometrical models. The discretisation and numerical analysis of the models were performed by means of[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 64 193-200
PL W pracy przedstawiono wyniki badań numrycznych modeli matematycznych żurawia samojezdnego zapisanych w różnych stopniach uproszczenia.
EN The results of numerical tests of the selected mathematical models of the slewing motion of a mobile crane are presented in the paper.
7
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 64 285-292
PL W pracy przedstawiono analizę dynamiczną samojezdnego żurawia teleskopowego.
EN In the paper the dynamic analysis of behaviour of a mobile telescoping crane is presented.
8
75%
Przegląd Mechaniczny
2000 nr 14 11-15
PL Współcześnie od maszyn użytkowych na rynkach krajów należących do Unii Europejskiej wymagane jest spełnienie warunków z zakresu bezpieczeństwa, potwierdzane po dokonaniu procesu certyfikacji znakiem CE - w kraju rolę tę spełnia znak B; w artykule przedstawiono algorytmy badań i oceny bezpieczeństwa [...]
EN To-day the machines on the markets of the European Union countries have to meet the safety requirements which is confirmed by a mark CE after a certifying process. In Poland this mark is a letter B. Algorithms of tests and safety assessments for mobile cranes conducted in a laboratory accredited for[...]
9
75%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Artykuł dotyczy zagadnienia drgań swobodnych układu wysięgnik teleskopowy - siłownik zmiany wysięgu w płaszczyźnie obrotu. Sformułowano przy zastosowaniu metody mnożników Lagrange'a równania i zależności w odniesieniu do rozważanych układów, w których wysięgnik jest reprezentowany przez różną liczbę[...]
EN The problem of free vibrations in rotary plane of the telescopic booms with consideration of the hydraulic cylinder of crane radius changes has been presented. The proposed procedure has been based on the Lagrange'a multiplier formalism. The systems contained of different number of the members of te[...]
10
75%
Przegląd Mechaniczny
2002 nr 1 21-24
EN A mathematical model of the slewing control system for the body of a mobile crane, a method of the body slewing control ensuring a minimalization of swinging of the load after stopping, kinematic conditions imposed on the function responsible for controlling the system, formulation of an index permi[...]
11
75%
Acta Mechanica et Automatica
2014 Vol. 8, no. 4 181--184
EN The paper presents a model of a control system of the slewing motion of a mobile crane in which the FLC controller was used, and then selected results of the numerical simulations of this model were presented. The influence of this controller’s settings on the precision with which the payload is pos[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2009 Nr 11 113-122
PL W artykule omówiono wymagania, które muszą spełniać firmy wykonujące naprawy i modernizacje urządzeń dźwignicowych w świetle wymagań dyrektywy narzędziowej EWG i wdrażającego ją Rozporządzenia Ministra Gospodarki. Na przykładzie konkretnego procesu naprawy żurawia przenośnego i podwozia, na którym b[...]
EN The paper discusses the requirements set by the Work Equipment EU Directive to the contractors servicing the lifting machinery. In Poland this Directive is introduced by the Minister's of Economy decree. Chassis and mobile crane repair process was presented, discussing the activities which - accordi[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2016 z. 91 51--58
EN In this paper, selected results from numerical tests on the influence of FLC settings upon the accuracy and quality of controlling, as well as the settling times, of a crane model’s slewing movement are presented.
14
75%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2014 Nr 2 18--23
PL Proces przenoszenia dużych ładunków oraz stosowanie dużych wysięgów może stworzyć zagrożenie przewrócenia się żurawia samochodowego. Zwiększa się wówczas moment wywracający żuraw i jeśli jego wartość przekroczy wartość momentu sił stabilizujących położenie żurawia, maszyna może się przewrócić [1, 7][...]
EN Replacement of a payload using a mobile crane is performed via an adequate composition of work movements. In the paper, the mathematical model of the control system is presented. The system controls the slewing motion of the chassis as well as it is equipped in the model of the emergence subsystem w[...]
15
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 97 31--39
PL Wycena dysponowanego czasu ogółem. Wycena czasu i kosztów pracy. Produkcyjne wykorzystanie zespolonego ładunkowego środka transportowego.
EN Evaluation of the disposed time in general. Evaluation of time and work costs. Productive use of the compound transportation vehicle.
16
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 97 41--50
PL Wycena kosztów eksploatacji zespolonego ładunkowego środka transportowego. Koszty zależne od pracy. Koszty niezależne od pracy. Koszty maszynogodziny eksploatacji żurawika samochodowego marki HIAB. Koszty eksploatacji zespolonego środka transportowego.
EN The estimation of the compound cargo vehicle utilization. Costs dependent on work. Costs independent on work. Costs of machine hours of utilization of the HIAB vehicle crane. Compound transportation vehicle utilization costs.
17
63%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Przedstawiono opracowany model dyskretny drgań o jednym stopniu swobody wysięgnika teleskopowego żurawia samojezdnego w płaszczyźnie obrotu. W rozważanich uwzględniono wpływ silnika zmiany wysięgu. Do sformułowania i rozwiązania zagadnienia zastosowano formalizm mnożników Langrange'a.
EN In this paper the discrete model of vibration of one degree of freedom of the telescopic boom of truck crane in the rotary plane has been presented. In the model the influence of the hydraulic cylinder of crane radius change has been considered. The formulation and solution of the problem has been b[...]
18
63%
Archive of Mechanical Engineering
PL W pracy przedstawiono algorytm sterowania ruchem obrotowym żurawia teleskopowego na podwoziu samochodowym zapewniającego przeniesienie ładunku do określonego punktu łącznie z likwidacja jego wahań po zakończeniu ruchu roboczego. Na sterowaniu ruchem obrotowym nadwozia żurawia skupiono szczególną uwa[...]
EN The author presents an algorithm of slewing motion control in telescopic crane mounted on a chassis of a truck (mobile crane). The control algorithm allows the crane to carry load to a selected point and it is also ensures suppression of swing at the endpoint of the motion. The attention was focusse[...]
19
63%
Dozór Techniczny
2015 z. 2 8--10
PL Kiedy mała firma budowlana zaczyna sie rozrastać, jej zapotrzebowanie na prace maszyn rośnie i w końcu przekracza granice opłacalności ich wynajmu. Jednak cena nowego żurawia samojezdnego - najbardziej uniwersalnego przy takiej formie działalności - potrafi przekroczyć milion złotych. Alternatywą je[...]
20
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1014--1019
PL W artykule przedstawiono metodę obliczenia reakcji podłoża układu podporowego żurawia w całym zakresie jego pracy. Przeprowadzono weryfikację modelu matematycznego z wykorzystaniem metody elementów skończonych MES. Uzyskane wyniki obliczeń numerycznych wykorzystano do analizy stateczności układu prz[...]
EN The article presents a method for computing the ground reaction forces of the crane support system in the entire operating range. A verification of the mathematical model was performed using the finite element method. The results of numerical computations were used to analyze the stability of the mo[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last