Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mniszek lekarski
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 13 150-151
2
88%
Problemy Ekologii
1999 R. 3, nr 5 191-193
PL W pracy analizowano zawartość rtęci w glebie i mniszku lekarskim (Taraxacum officinale Web.) na terenach objętych wpływem przemysłu (Chorzów, Kędzierzyn-Koźle) i terenach odniesienia (Wojkowa, Laliki). Zawartość rtęci oznaczono za pomocą automatycznego analizatora rtęci Mercury/S.A.-3D firmy Nippon [...]
EN The content mercury in soil and dandelion were analysed. The samples were collected from industrial area (Chorzów, Kędzierzyn-Koźle) and from Wojkowa and Laliki as a reference area. The mercury content were determined by automatic mercury analyser Mercury/SP-3D Nippon Instruments Corp. 1. The mercur[...]
3
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Liście babki zwyczajnej (Plantag maior) oraz mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale) są cennymi surowcami zielarskimi, a zatem powinny charakteryzować się małymi stężeniami azotanów. Pozyskiwane są jednak ze źródeł naturalnych, a jako rośliny synantropijne występują na obrzeżach dróg oraz zakładó[...]
EN Leaves of great plantain (Plantago maior ) and of common dandelion (Taraxacum officinale) are valuable herbal ram materials, thereforo they should be characterized by low nitrate concentrations. However, they are obtained from natural sources and, as synantropic plants, they occur near roads and wor[...]
4
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Celem pracy było zebranie większej ilości informacji o zależnościach występujących pomiędzy zawartością żelaza ogółem w glebach, roślinach i mniszku lekarskim w wybranych lucerniskach. Próbki roślinne i glebowe zebrano z plantacji lucernianych regionu Pomorza i Kujaw w pierwszym roku użytkowania pla[...]
EN The purpose of this study was to collect more information on interactions between total iron in soils, alfalfa and dandelion from selected alfalfa plantations. Plant and soil sampIes were collected from alfalfa plantations of Pomorze and Kujawy region in the first year of cultivation. The concentrat[...]
5
63%
Dozór Techniczny
2008 z. 6 145
6
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Mniszek lekarski (Taraxacum officinale Web.) zaliczany jest do najważniejszych ziół stosowanych w biomonitoringu środowiska przyrodniczego. Celem pracy było określenie wpływu ryzosfery mniszka lekarskiego na zawartość metali ciężkich i aktywność enzymatyczną gleb z terenów miejskich o różnym oddział[...]
EN The dandelion (Taraxacum officinale Web.) is rated among the most important herbs used to biomonitor the natural environment. The paper was aimed at determining the impact of the dandelion's rhizosphere on the heavy metal content and the enzymatic activity of soils in urban lands with different anth[...]
7
51%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
1998 Vol. 5, nr 11 993-1003
PL W pracy przedstawiono wyniki oznaczeń metali: Cd, Pb, Cu, Zn, Mn, Fe i Ni w pyłach opadających, glebie i mniszku lekarskim Taraxacum officinale (Web.) na terenie Mińska Mazowieckiego. Badania prowadzono w latach 1996-1997. Odnotowano, że opad pyłów, kadmu i ołowiu nie przekracza NDS. Spośród oznacza[...]
EN Results of studies of the heavy metals: Cd, Pb, Cu, Zn, Mn, Fe and Ni in falling dust, soil and Taraxacum officinale (Web.) have been presented. The studies concerned the area of Misk Mazowiecki and were conducted in the years 1996-1997. It was noted that Cd and Pb dust deposit did not exceed the ma[...]
8
51%
Polish Journal of Ecology
2016 Vol. 64, nr 2 213--230
EN Factors determining the distribution of highly endangered marsh dandelion species in Polish and Estonian coastal grasslands have been investigated. The aim of this study was twofold: (i) to determine which environmental variables are responsible for the vegetation patterns in coastal grasslands with[...]
9
51%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL Wschodnie tereny Polski to obszary cenne przyrodniczo zarówno w skali kraju, jak I Europy. Należy do nich dolina środkowego Bugu, objęta ochroną jako Park Krajobrazowy. W pracy podjęto próbę oceny zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi na terenie Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu".[...]
EN The eastern area of Poland is the land of great natural worth both on a country and Europe's scale. This area encompasses the valley of the middle-Bug river that is preserved as the Landscape Park. In this research an attempt was undertaken to assess the heavy metal pollution of the environment in [...]
10
45%
Polish Journal of Ecology
EN Nutrient distribution in natural habitats is usually patch in space and time, however most knowledge about plant growth and behaviour is based on experiments conducted under spatially homogenous conditions. Evidence has accumulated that the growth and competitive interaction of plant species are str[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last