Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 125
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mleko
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Mleko i jego przetwory są dobrym źródłem składników odżywczych i prozdrowotnych, dlatego też odgrywają dużą role w diecie współczesnego człowieka. Właściwości prozdrowotne mleka warunkowane są obecnością m.in. wybranych składników frakcji białkowej i frakcji tłuszczowej mleka, a także witamin, szcze[...]
EN Milk and dairy products arę good sources of nutrients and healthy, and therefore play an important role in the diet of modern man. Health benefits of milk arę conditioned by the presence of such selected components of the protein fraction and the fraction of milk fat, and vitamins, particularly lipo[...]
2
100%
Przemysł Spożywczy
PL Omówiono niektóre właściwości wyizolowanych z mleka kobiecego przez badaczy rosyjskich przeciwciał katalityczych (abzymów), hydrolizujących kwasy nukleinowe i chroniących niemowlę przed infekcjami bakteryjnymi i wirusowymi. Przedstawiono również częściowe wyizolowanie z siary krowiej przeciwciał kat[...]
EN Some properties of reported human milk by Russian workers catalytic antibodies (abzymes), which hydrolyze nucleic acids and which may defend new born babies against infection by viruses and bactieria are reviewed. Some partial purification antibodies, which hydrolyze RNA, from bovine colostrum is re[...]
3
100%
Przemysł Spożywczy
PL Białka mleka charakteryzują się unikalnym składem aminokwasowym i dlatego są ważnym składnikiem diety ludzi. Paradoksalnie, prawie wszystkie białka mleka krowiego mogą powodować alergie. W artykule przedstawiono główne zagadnienia związane z alergią na białka mleka krowiego, jak również rozwiązania [...]
EN Milk proteins have unique amino acids composition and ratios thus they are common and important component of the human diet. The paradox is that almost all cow's milk proteins are most frequently implicated as a cause of food allergy. In this paper, the mains aspects of allergy to cow's milk protein[...]
4
100%
Przemysł Spożywczy
PL W artykule przedstawiono stan i perspektywy przetwórstwa mleka, które należy do jednego z najważniejszych działów agrobiznesu w Polsce. W okresie 2003-2005 wzrósł jego udział w przychodach ze sprzedaży przemysłu i w eksporcie całego przemysłu spożywczego. Było to efektem dynamicznego wzrostu skupu m[...]
EN The paper considers the present state and the future prospects of dairy industry, which is one of the most important sectors of the agribusiness in Poland. The share of this industry in the whole food sector increased according to the dynamic growth of milk deliveries and attractive export possibili[...]
5
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W pracy zaprezentowano podstawowe czynniki mające wpływ na trwałość mleka i produktów mlecznych. Scharakteryzowano podstawowe składniki mleka i reakcje mające istotne znaczenie dla kształtowania ich właściwości i stabilności. Omówiono źródła zanieczyszczenia mikrobiologicznego mleka i rodzaje bakter[...]
EN The main factors affecting the shelf life of milk and milk products were presented in this paper. Chemical composition and principal reactions which can influence the functional properties and stability of main milk ingredients were characterised. The sources of microbiological contamination of milk[...]
6
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W pracy zaprezentowano podstawowe czynniki mające wpływ na jakość i trwałość produktów mlecznych o krótkim, średnim oraz długim okresie trwałości. W pierwszym przypadku obejmowało to pasteryzowane mleko i śmietankę spożywczą, jogurt oraz serek twarogowy typu cottage cheese. W drugim masło i produkty[...]
EN In this paper the main factors affecting the quality and shelf life of short, intermediate and long life dairy products were presented. Pasteurized milk and cream, yoghurt and cottage cheese belong to the first group of these products. Butter and spreads represent the second group. In the third grou[...]
7
100%
Przemysł Spożywczy
8
100%
Przemysł Spożywczy
PL Przyszłość polskiego mleczarstwa wydaje się niepewna, mimo tego, że w pierwszych dwóch latach po akcesji eksport przetworów mlecznych dynamicznie wzrastał. Zapowiada to spadek eksportu jaki nastąpił w pierwszej połowie 2006 r. Kwoty mleczne zostały przekroczone w roku kwotowym 2005/2006 o 3%, po uwz[...]
EN Despite a strong growth of exports in two years following the accession to the EU the future of Polish dairy sector seems to be not certain. It is prefigured by decline in exports observed in the first half of 2006. Milk quotas have already been exceeded in the 2005/06 quota year by 3% (taking into [...]
9
100%
Przemysł Spożywczy
PL Trwająca od początku lat dziewięćdziesiątych spadkowa tendencja spożycia mleka uległa pewnemu pogłębieniu w pierwszych latach po integracji. Wpływ na to mają w znaczącym stopniu przemiany strukturalne zachodzące w produkcji mleka. Zmniejszenie o połowę w ciągu 10 lat (1996-2005) liczby gospodarstw h[...]
EN The ongoing since the 90's downward trend in milk consumption has strengthened in the first years after the integration with EU. This process is influenced by structural changes in dairy sector. The reduction in the number of dairy farms by a half within 10 years caused, that milk consumption is dec[...]
10
100%
Przemysł Spożywczy
2005 T. 59, nr 9 37--40
PL Artykuł przedstawia wyniki pozytywnej weryfikacji założenia o słuszności prawa Roulta dla stężeń cukrów występujących podczas enzymatycznej hydrolizy laktozy w mleku. Prawo to może zatem stanowić podstawę do obliczania stopnia hydrolizy laktozy (SHL), na podstawie pomiaru temperatury zamarzania mlek[...]
EN The article presents the results of the positive verification of the assumption concerning the validity of Raoult's law for the range of sugars concentration occurring during enzymatic lactose hydrolysis in milk. It is therefore justified to use this law as a base for the calculation of lactose hydr[...]
11
88%
Przemysł Spożywczy
PL Niemieckie i polskie mleczarstwo mają silną pozycję w Unii Europejskiej. Podobne w obu krajach są struktury sektora przetwórstwa mleka. Równocześnie polskie mleczarstwo jest wciąż konkurencyjne cenowo w stosunku do niemieckiego. Po wejściu do UE przewaga cenowa polskich produktów jest jednak coraz m[...]
EN German and Polish dairy sectors have a strong position in the European Union. The structure of production is similar in both countries. Simultaneously, the Polish dairy sector is still price competitive in comparison to the German dairy sector. However, after the accession to the EU Polish price om[...]
12
88%
Przemysł Spożywczy
PL Mleko i produkty mleczne charakteryzujące się unikalnym składem chemicznym są ważnym źródłem białek w diecie człowieka. Zawierają również laktozę i galaktozę i dlatego konsumenci cierpiący na nietolerancję laktozy lub gałaktozy powinni wyeliminować z diety produkty zawierające te dwa cukry. Sugeruje[...]
EN Milk and dairy products have unique chemical composition and are important sources of proteins in the human diet. They contain also lactose and galactose, hence consumers suffering on lactose or galactose intolerance should eliminate from the diet all products containing those two sugars. It has bee[...]
13
88%
Przemysł Spożywczy
14
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Badania przeprowadzone w gospodarstwach na terenie powiatu nowosądeckiego pozwoliły na ocenę ich wyposażenia w systemy schładzania mleka. Wszystkie ankietowane gospodarstwa użytkowały dojarki konwiowe i wszystkie były wyposażone w schładzalniki posiadające agregat sprężarkowy. Ponad połowa użytkowan[...]
EN The research completed in farms located within the administrative district of Nowy Sącz allowed to evaluate their equipping with milk cooling systems. All polled farms were using can milking machines and all of them were equipped with coolers possessing compressor units. More than a half of coolers [...]
15
75%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 1 145-150
PL Badania przeprowadzono na terenie powiatu nowosądeckiego. Metodą wywiadu kierowanego przebadano 47 gospodarstw użytkujących schładzalniki typu konwiowego, oraz zbiornikowego /nurnikowe i zbiornikowe typu otwartego/. Producenci mleka dokonali oceny stanu technicznego użytkowanych schładzalników - oce[...]
EN The research was carried out in the area of Nowy Sącz administrative district. 47 farms using can and tank (plunger and open tank) type coolers were examined using the directed interview method. Milk manufacturers assessed technical state of operated coolers - 46.8% coolers were graded as very good,[...]
16
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Na podstawie danych statystycznych oraz badań ankietowych przedstawiono analizę zmian w produkcji mleczarskiej jak również wyposażenia technicznego gospodarstw zajmujących się utrzymaniem bydła mlecznego w Małopolsce. Stwierdzono, że postępująca koncentracja produkcji mleka w Małopolsce wynikająca z[...]
EN The paper presents analysis of changes in dairy industry production and mechanical equipment in Małopolska Voivodeship farms, where dairy cattle is grown. The analysis has been based on statistical data and surveys. It has been proved that progressing milk production concentration in Małopolska, whi[...]
17
75%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2008 R. 16, nr 4 147-152
PL Polska produkcja mleka bazująca na dotychczasowych metodach nie jest w stanie podołać konkurencji w UE. Może dochodzić do likwidacji nieefektywnej produkcji krajowej i zastępowania przez import z pozostałych krajów UE. Celem badań było określenie czynników wpływających na efektywność polskiej produk[...]
EN Milk production in Poland, based on the hitherto existing methods, may be unable to cope with competition within the EU. Thus, an inefficient local production would be liquidated and replaced by import from the other EU countries. The aim of study undertaken was to determine the factors affecting ef[...]
18
75%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Dokonano porównania wyników oceny jakości higienicznej mleka przeprowadzonej dwiema metodami - przez badanie przewodności elektrycznej mleka (system Afimilk) oraz wykonanego w laboratorium oznaczenia LKS. Ponadto określono wpływ czynników fizjologicznych na kształtowanie się przewodności elektryczne[...]
EN Actually, the problem of hygienic milk quality is of great importance in the cattle husbandry. The research undertaken aimed at analysis of the problem by studying two approaches: one by inspecting the electric conductivity of milk (by using Afimilk system), and the other by old-fashioned straight-f[...]
19
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W artykule przedstawiono wpływ wybranych czynników mechanicznych na proces usuwania osadów w czasie mycia rurociągów w systemie CIP. Czynnikiem brudzącym było mleko gorące i zimne. W wyniku przeprowadzonych badań opisano wpływ ciśnienia, prędkości przepływu i temperatury na proces usuwania osadów. W[...]
EN The article presents the influence of selected mechanical factors on the deposit removal process when washing pipelines in CIP system. The soiling agent was hot and cold milk. As a result of the performed tests, the influence of pressure, flowrate and temperature on the deposit removal process was d[...]
20
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Badania dotyczyły oceny wielkości i struktury zużycia energii elektrycznej i cieplnej w procesach produkcji i przetwórstwa mleka. W badanych mleczarniach największy udział w produkcji mleka spożywczego i przetworów mlecznych ma energia cieplna. W przypadku mleka spożywczego wacha się w granicach 79-[...]
EN This research pertained to magnitude and structure of both electric power and heat energy use in processing of milk and dairy products. Heat energy has the highest share in milk and dairy product processing in the dairy farms selected for research. In case of consumer milk it remains within the rang[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last