Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 288
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mixing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemical and Process Engineering
PL Badano wpływ intensywności mieszania na kształt i kinetykę wzrostu kłaczków zawiesiny kaolinu w wodzie (stężenie 0,44 g/dm3) charakteryzowanych przez rozmiar fraktalny. W badaniach użyto zbiornika z przegrodami wyposażonym w turbinę Rushtona. Intensywności mieszania wynosiły 40, 64 i 95 W/m3. Zmierz[...]
EN The effect of mixing intensity onto kinetics of flock growth and shape characterized by the fractal dimension was investigated. The experiments were carried out in a baffled tank agitated by a Rushton turbine at the mixing intensities 40, 64 and 95 W/m3 and kaolin concentration of 0.44 g/dm3. The si[...]
2
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2002 Nr 4 5-6
3
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2002 Nr 4 16-17
PL Rozwój nowych technologii, metod pomiarowych i metod modelowania oraz nowych technik komputerowych, stawia nowe wyzwania i daje nowe możliwości badaczom zajmującym się problemami mieszania. Praca przedstawia i dyskutuje nowe kierunki badawcze związane z mieszaniem.
EN Recent developments in new technologies, new experimental and measurement techniques, as well as new methods of modeling and application of new fast computers result in new challenges in mixing research, and offers new modern tools to mixing researchers. New directions of research in mixing are pres[...]
4
80%
Archives of Acoustics
EN Today's multimedia use surround sound extensively, and most often in format 5.1. A lot of popular software packages used for sound production, including Pro Tools in LE version, do not have the ability to form mixes in this format. However, thanks to an appropriate configuration of internal audio bu[...]
5
80%
Oceanologia
2003 No. 45 (4) 593-621
EN A medium-sized inflow (about 200 km3 according to IOW data, - personal communication) of saline water into the southern Baltic Sea occurred during January 2003. Unlike any previously observed inflow, this one brought very cold water, of temperatures around 1-2°C and less. Since the temperature of th[...]
6
80%
Journal of Polish CIMAC
EN Mixing the granular materials is a critical process in many industries, especially in pharmaceutical one, where homogeneous blends of ingredients are required. The homogenisation process is time and energy consuming, thus this article is focused on the process. The mixing process has been simulated [...]
7
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 94-95
PL Przedstawiono wyniki badań nad unoszeniem cząstek ciała stałego z dna zbiornika aparatu, w którym znajdują się dwa oddzielnie napędzane mieszadła obrotowe. Analizowano jak obecność górnego mieszadła wpływa na stopień zmieszania układu i efektywność mieszania.
EN Mixing of liquid-solid system in a mixing vessel with two independently driven impellers was investigated. An influence of upper impeller on the system mixing index and the efficiency of mixing was analysed.
8
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2011 Nr 4 26-27
PL Przeprowadzono badania dyspersji gazu w cieczy w aparacie, w którym znajdują się dwa oddzielnie napędzane mieszadła. Gaz wprowadzano pod górne mieszadło wyznaczając, przy jakich częstościach jego obrotów gaz dociera do dna aparatu. Stan ten przyjęto za graniczny, badając jak wpływa nań położenie i k[...]
EN Researches on mixing in gas-liquid system in a vessel with two independently driven impellers were carried out. Gas was fed under upper stirrer and the impeller rotational frequency for the case when gas reached the vessel bottom was determined. These conditions were accepted as a critical state and[...]
9
80%
Oceanologia
2004 No. 46 (1) 113-141
EN A medium-sized inflow (about 200 km3 according to IOW data, - personal communication) of saline water into the southern Baltic Sea occurred during January 2003. Unlike any previously observed inflow, this one brought very cold water, of temperatures around 1-2oC and less. Since the temperature of th[...]
10
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 1 128-130
PL Badano zmiany reologii wodnego roztworu karboksymetylocelulozy i stopnia dyspersji cząstek koloidalnych zachodzące w wyniku mieszania. Mieszanie prowadzono w zbiorniku cylindrycznym, stosując wol-noobrotowe mieszadło wstęgowe i trzy mieszadła wysokoobrotowe. Stwierdzono, że ścinanie cieczy w mieszal[...]
EN Changes in rheology and particle size distribution in aqueous solutions of carboxymethylcellulose are investigated. Mixing was carried out in a cylindrical vessel using the low rotating helical-ribbon and three high-speed impellers. It was stated that the shearing resulting; from fluid flow in the t[...]
11
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2006 T. 27, z. 2 363-376
PL Zmodyfikowany nierównowagowy model mikromieszania wykorzystano do opisu procesów mieszania i mieszania z reakcją chemiczną w reaktorze zbiornikowym z mieszadłem. Modyfikacja modelu polega na uwzględnieniu wpływu ścinania na przebieg mieszania. Wyniki modelowania porównano z wynikami otrzymanymi dla [...]
EN A modified, non-equilibrium model of micromixing has been applied to describe mixing and chemical reaction in a stirred tank reactor. Modification of the model is based on taking into consideration effects of turbulent shear on dissipation of the passive scalar. Predictions of the model have been co[...]
12
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy zaprezentowano doświadczalną metodę ustalania rzeczywistego położenia punktu pomiarowego w anemometrii laserowej w przypadku pomiarów prędkości cieczy w mieszalniku. Opracowano i wykonano odpowiedni przyrząd ustawczy. Maksymalny błąd wyznaczania położenia punktu pomiarowego przedstawioną met[...]
EN In this work, an experimental method of setting the real measurement volume location used in laser anemometry technique for liquid velocity measurements in agitated vessel has been presented. Proper gauge instrument - that helps to set measurement volume location - has been designed and made. The ma[...]
13
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2006 T. 27, z. 4 1493-1505
PL Przedstawiono wyniki badań czasu mieszania w zależności od niecentryczności mieszadła i kierunku pompowania płynu w mieszalniku. Czas mieszania mierzono metodą termiczną. Analizowano również wpływ położenia punktu dozowania trasera i właściwości fizycznych cieczy na wyniki pomiarów.
EN The effects of the impeller eccentricity and pumping mode of an eccentric impeller on the mixing time in a stirred tank have been considered. Mixing time was measured by the thermal method. The effects of the position of the dosage point of the thermal tracer and physical properties of the liquid on[...]
14
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2000 z. 61 143-151
PL W pracy podano warunki, przy których nie występuje efekt samoistnego mieszania się faz podczas przepływu układu ciecz-ciecz przez poziomy rurociąg. Prezentowane wyniki otrzymano w oparciu o analizę zarówno danych literaturowych jak i badań własnych, dotyczących przepływu ciekłych układów o różnych r[...]
EN The work presents conditions at which self-contained effect of mixing of phases during liquid-liquid flow through the horizontal pipeline does not occur. The presented results received basing on analysis of both literature data and of own investigations, which concering of liquid flow systems about [...]
15
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2002 Nr 4 31-32
PL W artykule przedstawiono syntetycznie główne problemy techniczne i teoretyczne procesu mieszania materiałów ziarnistych. Pokazano możliwość oceny stanu mieszanin, próbkowania i określenia czasu mieszania. Przedstawiono także inne problemy związane z otrzymywaniem mieszanin wysokiej jakości. Opisano [...]
EN In this paper main technical and theoretical problems of solid mixing has been presented. Possibility of mixture state evaluation, sampling, time of mixing, and other problems dealing with high quality mixtures have been shown. Requirements concerning modern designs of mixing apparatus, especially f[...]
16
80%
Oceanological and Hydrobiological Studies
2014 Vol. 43, No. 2 191--199
EN Brine, a by-product in the process of constructing gas storage caverns in salt deposits, has been discharged into Puck Bay by a system of diffusers since autumn 2010. In-situ measurements taken in the period of October 2010–December 2012 were used to assess salinity changes in the vicinity of the di[...]
17
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2005 Nr 5s 6-7
PL Badano stopień zmieszania w mieszalniku fluidalnym po zastosowaniu szczelinowej dyszy umieszczonej w bocznej części mieszalnika. Dysza znajduje się poza komorą mieszania, co zmniejsza zjawiska erozyjne i uszkodzenia ziaren w trakcie mieszania. Dyszę zasilano sprężonym powietrzem z kompresora. Badani[...]
EN The degree of mixing in a fluidized bed mixer after applying the fissure air nozzle placed in a side part of the mixer has been investigated. The nozzle was located outside the mixing chamber, therefore reducing erosion events and particle damages during mixing. The nozzle has been powered by compre[...]
18
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule analizowano przepływy strumieni cieczy cyrkulacji promieniowo-osiowej w zbiorniku z dwoma mieszadłami na wale, z których dolne wytwarza promieniowo-osiowy strumień cieczy, górnym zaś jest mieszadło turbinowe tarczowe, z pionowymi łopatkami, wyrzucającymi ciecz promieniowo. W oparciu o pom[...]
EN The aim of the article was the analysis of liquid flow of radial-axial circulation in the mixing vessel equipped with a dual impeller set, of which the lower impeller induces radial-axial liquid stream, while the upper is turbine disc impeller with vertical blades, ejecting the liquid radially. On t[...]
19
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2002 Nr 4 55-56
PL W pracy przedstawiono podzielony na etapy schemat konstruowania urządzenia do wytwarzania zawiesin lub homogenizacji. Program komputerowy na podstawie danych wprowadzanych (lub wybieranych) przez konstruktora i posiadanej bazy danych określa wymiary mieszalnika oraz wielkość układu napędu mieszadła.[...]
EN An algorithm for designing a device for slurry production or ho-mogenization is presented in the paper. A computer program based on the data introduced (or selected) by a designer and on a data base determines the tank size and dimensions of the impeller driving system.
20
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2004 Nr 3s 64-65
EN This paper presents researches of ammonia and air mixing process in the static agitator of own construction with original mixing elements [1]. There have been also examined pressure drops of process media in the agitator. The equations useful in agitator designing for required process parameters hav[...]
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last