Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  miskant olbrzymi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czysta Energia
2012 Nr 9 32-34
2
100%
Czysta Energia
2009 Nr 11 34-35
3
88%
Czysta Energia
2013 Nr 1 24--26
4
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy zaprezentowano wyniki badań dotyczących tarcia kinetycznego i statycznego rozdrobnionych pędów miskanta olbrzymiego. Jako czynniki stymulujące przebieg tego zjawiska uwzględniono: wilgotność pędów, siłę nacisku oraz rodzaj materiału konstrukcyjnego. Stwierdzono istotność wpływu wilgotności n[...]
EN The paper presents results of the research on kinetic and static friction of shredded Miscanthus giganteus sprouts. The following factors were taken into account as elements stimulating the progress of this effect: humidity of sprouts, pressure force and constructional material type. The research al[...]
5
75%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 4 115-120
PL Przeprowadzono badania dotyczące wpływu wielokrotnych obciążeń statycznych na stopień zagęszczenia i związane z nim zmiany właściwości reologicznych rozdrobnionego miskanta olbrzymiego o wilgotności: 7,9; 19 i 64% oraz długości sieczki 30 mm. Wyznaczono moduł sprężystości i współczynnik lepkości dyn[...]
EN Tests were carried out with regard to the impact of multiple static loads on the degree of compaction and related changes of rheological properties of the shredded Miscanthus giganteous with humidity of 7.9, 19 and 64% and the chaff length of 30 mm. The modulus of elasticity and the coefficient of d[...]
6
75%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2008 T. 11, nr 2 255-260
PL Przedstawiono wyniki badań wpływu nawożenia gleby osadami ściekowymi, kompostem wykonanym z osadów ściekowych i odpadów leśnych oraz z kompostem z zieleni miejskiej wykonanym w technologii Dano na wysokość plonów Miskanta olbrzymiego i Slazowca pensylwańskiego. Działanie osadów i kompostów porównano[...]
EN In the article there have been presented the results of research on the influence of soil fertilization by means of sludge and compost made from urban green, produced in Dano technology, on the amount of crops of: Miscanthus Giganteus and Virginia Mallow. The functioning of sludge and composts was c[...]
7
63%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 6 149-154
PL Miskant olbrzymi należy do grupy roślin energetycznych, i jest wykorzystywany m.in. do produkcji "czystej energii". Z procesami związanymi z pozyskaniem (zbiór), jak również przetwarzaniem (rozdrabnianie, zagęszczanie) pozyskanej biomasy na cele energetyczne, wiąże się znajomość właściwości fizyczny[...]
EN Miscanthus giganteus belongs to the group of energy plants and among other things it is used for "clean energy" production. The processes involving acquisition (harvesting) and processing (shredding, compaction) of biomass acquired for energy production purposes require plant physical (mainly mechan[...]
8
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Miskant olbrzymi należy do grupy roślin energetycznych, i jest wykorzystywany m.in. do produkcji "czystej energii". Z procesami związanymi z pozyskaniem (zbiór), jak również przetwarzaniem (rozdrabnianie, zagęszczanie) pozyskanej biomasy na cele energetyczne, wiąże się znajomość właściwości fizyczny[...]
EN Miscanthus giganteus belongs to the group of plants used to produce energy, and among others it is used to generate "clean energy". The processes involving acquisition (harvesting) and processing (shredding, compaction) of acquired biomass for energy production purposes require knowledge of physical[...]
9
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Przeprowadzono badania nad oceną geometrii miskanta olbrzymiego. Analizie poddano zarówno całe kępy (wymiary i kształt, rozstaw roślin), jak i pojedyncze źdźbła (długość, przekrój poprzeczny międzywęźli i kolanek) na całej jego długości. Przedstawione w opracowaniu dane mogą być wykorzystane przy oc[...]
EN Researches were conducted on Miscanthus giganteus geometry evaluation. Both the whole clumps (dimensions, shape and gauge of plants) and single stalks (length, cross-section of internodes and nodes) of Miscanthus giganteus were analyzed. Data presented in this research can be used for the assessment[...]
10
63%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL Drzewne pelety bez kory są coraz bardziej popularne. Ich największymi zaletami są: wysoki komfort obsługi, niska zawartość popiołu oraz niska produkcja emisji CO, NOx, SO2, OGC, PM podczas spalania. Ich główną wadą jest wysoki koszt produkcji. Jedną z opcji zmniejszenia ceny peletów jest produkcja p[...]
EN Wood pellets without bark are increasingly popular. Their greatest positives include a high degree of operating comfort, low ash content and low emission CO, NOx, SO2, OGC, PM production during combustion. Their main negative is the high production cost. One option to reduce the price of pellets is [...]
11
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2011 Vol. 18, nr 12 1599-1614
PL W latach 2005-2007 w Pawłowicach koło Wrocławia prowadzono badania polowe nad następczym wpływem obredlania miskanta olbrzymiego jesienią, po posadzeniu. Doświadczenie założono w układzie "split-plot" na trzy czynniki zmienne, którymi w kolejności były: I. Terminy zbioru: a - jesienny po zahamowaniu[...]
EN In 2005–2007 in Pawlowice near Wroclaw, Poland, field experiments were conducted on the follow-up effect of hilling of Miscanthus in autumn after seeding. The split-plot experiment was set for the following three variable factors: I. Harvest date: a – autumn harvest after the vegetation period ends [...]
12
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Celem prezentowanej pracy była ocena zmian zawartości siarki w częściach nadziemnych miskanta olbrzymiego pod wpływem stosowania wzrastających dawek azotu oraz potasu. Ścisłe doświadczenie polowe założono metodą split-plot, na glebie piaszczystej lekkiej. Zróżnicowane dawki nawozów azotowych wynosił[...]
EN The purpose of the presented work was to evaluate the changes in the sulfur content in the aboveground parts of Miscanthus x giganteus under the influence of applying incrementally increasing doses of nitrogen and potassium. Field experiments were conducted using the split-plot method on light, sand[...]
13
63%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL W latach 2008-2011 wykonano na glebie płowej doświadczenie nawozowe z uprawą miskanta olbrzymiego. Celem badań była ocena wpływu zróżnicowanego nawożenia azotem na wzrost, plonowanie i zawartość składników pokarmowych w biomasie miskanta olbrzymiego. Kontrolę stanowiła gleba o naturalnej zasobności [...]
EN In the years 2008-2011 fertilizer experiment on lessive soil with a Miscanthus x giganteus Greef et Deu. was carried out. The aim of the study was to assess the impact of nitrogen fertilization on growth, yield and nutrient content in the biomass of Miscanthusx giganteus Greef et Deu. Control treatm[...]
14
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2017 Nr 2 41--42
PL Celem pracy było określenie wpływu preparatu enzymatycznego na kinetykę produkcji biogazu z zakiszonego miskanta olbrzymiego. Kiszonki sporządzone z udziałem ksylanazy charakteryzowały się większą zawartością kwasu octowego niż kiszonki kontrolne. Nie zaobserwowano istotnie większej produkcji biogaz[...]
EN The aim of this study was to determine the influence of enzyme preparation on the kinetics of biogas production from miscanthus giganteus. Silages prepared with xylanase were characterized by the higher acetic acid content than control silages. There was no significant increase in the biogas product[...]
15
63%
Czysta Energia
2012 Nr 7-8 27-29
16
51%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 8 253-260
PL Przedstawiono wyniki badań właściwości fizycznych i chemicznych biomasy roślinnej: miskanta olbrzymiego, ślazowca pensylwańskiego, topinambura, trawy turzycowej i wierzby wiciowej. Określono wilgotność, skład granulometryczny, średni wymiar cząstek, gęstość w stanie zsypnym, gęstość w stanie utrzęsi[...]
EN The research results of physical and chemical properties of the following plant biomass were presented: miscanthus giganteus, Virginia mallow, topinambour, carex grass and basket willow. The research determined humidity, grain-size composition, average size of fractions, bulk density, shaked density[...]
17
51%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2008 R. 16, nr 2 153-157
PL Oceniano wysokość plonu biomasy trzech wieloletnich gatunków uprawianych na cele energetyczne: miskanta olbrzymiego, ślazowca pensylwańskiego i wierzby. Badania przeprowadzono na istniejących plantacjach produkcyjnych, położonych w 3 lokalizacjach. Wykonano także analizy składu chemicznego gleby poc[...]
EN The yields of biomass were examined for three perennial energy plants: Miscanthus giganteus, Sida hermaphrodita and Salix. Investigations were carried out on existing productive plantations situated in three places. Chemical com-positions of the soils from plantations were determined. In comparison [...]
18
51%
Proceedings of ECOpole
PL Oczyszczanie gleb za pomocą roślin (tzw. fitoremediacja), skojarzone z produkcją biomasy na cele energetyczne, niesie za sobą szereg problemów istotnych z praktycznego i technicznego punktu widzenia. Dotyczą one przede wszystkim sposobu konwersji termicznej wyprodukowanej biomasy na energię w sposób[...]
EN Treatment of the soil by plants (phytoremediation), associated with the production of biomass for energy purposes, carries a number of significant problems with a practical and technical point of view. They concern mainly the way of the thermal conversion of biomass to energy production in an effici[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last