Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 42
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mining wastes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Prace Komisji Europejskiej nad uregulowaniem kwestii odpowiedzialnego postępowania ze strumieniami odpadów górniczych na obszarze Unii Europejskiej zaowocowały opublikowaniem w czerwcu 2003 roku projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego gospodarowania odpadami pochodzącymi z prz[...]
EN The European Commission has worked on regulating issues of the responsible mine waste streams handling on the European Union territory. As an outcome the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the management of waste from the extractive industries (the MWD Proposal[...]
2
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2011 nr 1 28-33
PL Rodzaje skały płonnej. Typowe kształty i wymiary największych hałd odpadów górniczych w Polsce. Możliwości zagospodarowania odpadów górniczych dla celów budownictwa. Geotechniczna charakterystyka i przydatność budowlana przepalonej i nieprzepalonej skały płonnej.
EN Types of waste rock. Typical shapes and sizes of the largest mining waste dumps in Poland. Possibilities of utilization of mining wastes in civil engineering. Geotechnical characteristics and construction usefulness of burnt and non- burnt waste rock.
3
61%
Surowce i Maszyny Budowlane
2011 nr 6 36-40
PL W 2011 roku, w Polsce rozpoczął się proces organizacji gospodarki odpadami, w tym wydobywczymi. Dotychczasowe rozwiązania ustawowe zapewniały zachowanie zasad właściwej gospodarki odpadami przez podmioty, jednakże nie umożliwiały właściwej koordynacji działań i egzekwowania wykonania celów. W artyku[...]
4
61%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1998 nr 9 37-42
PL W artykule przedstawiono stan gospodarki odpadami w polskim przemyśle wydobywczym kopalin podstawowych za okres ostatnich sześciu lat. Szczegółowej analizie poddano górnictwo węglowe, rud metali nieżelaznych oraz górnictwo skalne i surowców chemicznych. Podkreślono znaczenie problematyki przemysłowe[...]
EN The article presents the state of wastes management in the Polish extractive industry of basic minerals for the period of the recent six years. Subject to detailed study have been the mining industries of coal, non-ferrous metal ores and rock and chemical raw material mining. Underlined has been the[...]
5
61%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2006 z. 110 3-266
PL Do wznoszenia budowli ziemnych coraz częściej wykorzystuje się niekonwencjonalne materiały. Do grupy tego typu materiałów zalicza się odpady kopalniane. Problem wykorzystania odpadów kopalnianych nabiera szczególnego znaczenie wtedy, jeśli budowla ziemna ma znaczne wymiary. Przykładem tego rodzaju k[...]
EN To build earth constructions unconventional materials are used with increasing frequency. These materials include also mine wastes. The issue of using mine wastes becomes particularly important if the construction is of considerable size. An example of this kind of an engineering construction is the[...]
6
61%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W referacie przeprowadzono analizę szkodliwości dla środowiska odpadów wytwarzanych podczas poszukiwania węglowodorów w świetle obowiązujących aktów prawnych i zaproponowano sposób postępowania w trakcie badań i oceny szkodliwości tych odpadów, który ma na celu zapewnienie właściwej, zgodnej z wymag[...]
EN The paper analyses the environmental impact of waste generated during the exploration of hydrocarbons to all legal intents and purposes. The paper also describes and proposes a course of action during the survey and evaluation of the harmfulness of the waste, which was designed to ensure proper, leg[...]
7
61%
Surowce i Maszyny Budowlane
2011 nr 6 42-47
PL Odpady w języku potocznym są bardziej precyzyjnym pojęciem niż w ujęciu prawnym. Nierzadko pojawiają się przypadki nieświadomego wytwarzania przez przedsiębiorców odpadów, co oznacza, że wytwarzając określone substancje nie wiedzą oni, że powinni zakwalifikować je jako odpady. O tym, jak prawidłowe [...]
8
61%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2014 nr 4 18--24
PL W artykule omówiono aktualne wymagania prawne prowadzenia gospodarki odpadami w odkrywkowych zakładach górniczych, mające w ocenie autorów podstawowe znaczenie dla tego rodzaju działalności. Szczególny nacisk położono na przedstawienie nowych regulacji prawnych, które weszły w życie z początkiem ubi[...]
EN Waste management is an integral part of opencast mining activity. Due to the negative nature of the impact of waste on the environment, waste management principles have been identified in a number of regulations. This article presents the current legal requirements of waste management, including the[...]
9
61%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Eksploatacji i przeróbce węgla kamiennego towarzyszy powstawanie odpadów. Gospodarowanie odpadami wydobywczymi podlega przepisom prawnym. Do niedawna odpady w przeważającej większości były wykorzystywane do rekultywacji terenów zdegradowanych. Prorynkowe i proekologiczne spojrzenie na odpady wydobyw[...]
EN Extraction and processing of hard coal generates waste. Also waste management is regulated by law. Up till recently the great majority of these waste was used with derelict land reclamation. However, in terms of market end ecology, under the current circumstances of amended and adjusted to UE direct[...]
10
61%
Wiadomości Górnicze
2007 Vol. 58, nr 5 281--286
PL Działalność górnictwa węgla kamiennego - podobnie jak i innych przemysłów o zbliżonych sposobach i zakresie oddziaływania na środowisko - musi być szczególnie sprężona siecią różnorodnych powiązań instrumentami ochrony środowiska. Dlatego działalność wydobywcza związana jest z jednoczesnym przywraca[...]
EN Hard Coal mining activities - similarly as other industries of similar methods and scope of impact on the environment - must especially connected with the newtork of various connection with the instrument of natural environment protection in order to minimise the negative effects. Therefore the extr[...]
11
61%
Przegląd Górniczy
PL W referacie przedstawiono sposób eksperckiej oceny innowacyjności wytypowanych technologii zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego metodą analizy hierarchicznej problemu (AHP). Metoda Analytic Hierarchy Process (AHP) jest jedną z wielokryterialnych metod hierarchicznej analizy problemó[...]
EN The article presents the manner of expert innovation assessment of selected management technologies of wastes from hard coal mining by means of the problem hierarchic analysis (AHP) method. The Analytic Hierarchy Process (AHP) method is one of the multi-criterial methods of hierarchic analysis of de[...]
12
61%
Inżynieria Mineralna
PL W artykule przedstawiono proces technologiczny stosowany w Zakładach Przeróbczych "Haldex" wraz z wyposażeniem technicznym oraz jakością produkcji.
EN The article describes the technological process of the Preparation Plant "Haldex" Company, machinery and the quality of production.
13
61%
Wiadomości Górnicze
2011 R. 62, nr 6 317-324
PL Na podstawie badań fizykomechanicznych i chemicznych odpadów wydobywczych z 20 kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, autor niniejszego artykułu ocenił możliwości wykorzystania tych odpadów w pracach budowlanych, drogowych i hydrotechnicznych. Z właściwości fizykomechanicznych badanych odpadów wy[...]
EN On the basis of physico-mechanical and chemical investigations of mining wastes from 20 coal mines of the Upper Silesian Coal Basin, the author of this article evaluated the possibility of utilization of the wastes in construction, road building and hydro-technical works. On the basis of physico-mec[...]
14
61%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL W bezglebowej rekultywacji odpadów górniczych decydująca rola przypada doborowi odpowiednich dawek i form nawozów mineralnych. Dotyczy to szczególnie azotu, gdzie określoną rolę odgrywają formy mineralne, jak i organiczne. Wpływ na relację pomiędzy poszczególnymi formami ma skład petrograficzno-mine[...]
EN Suitable doses and forms of mineral fertilizers play a significant role in soil-less reclamation of mining wastes. It concerns especially nitrogen, because in this case its mineral and organic forms play a definite role. The relationship between each form is affected by a petrographic and mineral co[...]
15
51%
Surowce i Maszyny Budowlane
2013 nr 1 44-48
PL Racjonalne zagospodarowanie złóż węgla kamiennego polega m.in. na wykorzystaniu wszystkich odpadów powstających w trakcie udostępniania złóż, wydobycia i wzbogacania węgla. By uzyskać z nich kruszywa najwyższej jakości warto wykonywać szereg badań już na etapie projektowania technologii służącej do [...]
16
51%
Surowce i Maszyny Budowlane
2013 nr 1 38-42
PL W 2013 r. polski system prawny stawia przed przedsiębiorcami wytwarzającymi kruszywa nowe wyzwanie – muszą dostosować swoją działalność do zmienionych wymogów dotyczących gospodarowania odpadami. Dnia 13 stycznia bieżącego roku weszły w życie kolejne zmiany w treści ustawy z dnia 10 lipca 2008 o odp[...]
17
51%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2004 T. 4, z. 2b 349-360
PL Charakterystycznym procesem, mającym wpływ na właściwości geotechniczne odpadów pogórniczych, jest ich wietrzenie. W wyniku wietrzenia może zachodzić rozpad fizyczny lub chemiczny, bądź oba te zjawiska jednocześnie. Odpady pogórnicze są wrażliwe na działanie wody, ale intensywność zachodzących proce[...]
EN The mining industry produces large amounts of waste materials. Part of the mining wastes is stored next to mines in waste dumps. The rest is utilized in civil engineering (highway engineering, railway embankments, river embankments, sink fill, dykes, dams) and harbour engineering (quay engineering, [...]
18
51%
Górnictwo i Geologia
2009 T. 4, z. 4 107-121
PL Do projektu rekultywacji biologicznej zwałowiska odpadów górnictwa węgla kamiennego powinny być dołączone specyfikacje techniczne, które szczegółowo określają wszystkie prace, terminy ich wykonania oraz niezbędny do tego sprzęt i materiały, parametry stosowanych materiałów, terminy i warunki odbioru[...]
EN The Project of biological reclamation of the coal mining waste dump requirest attachment of technical specifications. Hitherto there are no detailed guidelines for creating such documents. On the ground of long -term investigations and implementations there were formulated parameters, which should b[...]
19
51%
Górnictwo i Geologia
PL Analiza prawodawstwa polskiego wykazała brak szczegółowych wytycznych, dotyczących prowadzenia rekultywacji biologicznej na zwałowiskach po górnictwie węgla kamiennego. Przeprowadzone oceny szaty roślinnej na zwałowiskach wykazały niską efektywność stosowanych działań rekultywacyjnych na wielu obiek[...]
EN The analysis of Polish legislation showed the lack of detailed guidelines referring to biological reclamation works on coal mining waste dumps. Evaluation of the vegetation on the dumps in Upper Silesian Coal Basin showed low efficiency of applied reclamation works on many objects. It is postulated [...]
20
51%
Górnictwo i Geologia
2006 T. 1, z. 3 89-100
PL Niniejszy artykuł analizuje skalę problemów związanych z gospodarką odpadami górnictwa węglowego. Mechanizm zmian zachodzących w bryle składowiska, w wyniku procesów fizycznych i chemicznych, a także technologicznych związanych z reeksploatacją i ponownym deponowaniem odpadów przedstawiono na przykł[...]
EN This paper presents problems related to coal mining waste management. The mechanism of transformations occurring in a coal mining waste dump, which resulted from physico-chemical and technological processes of coal re-extraction and re-disposal, was exemplified in the KWK Dębieńsko coal mining waste[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last