Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 155
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mining machines
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Górnicze
PL W artykule przedstawiono utrzymanie ruchu maszyn górniczych, które jest jednym z czynników warunkujących prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Utrzymanie ruchu maszyn jest procesem, którego prawidłowa realizacja uwarunkowana jest wiedzą zaangażowanego w ten proces personelu[...]
EN Maintenance of mining machines, as one of the factors conditioning a proper realization to production in the factory, was presented in the paper. Machines maintenance is the process, which realization is conditioned by knowledge of the personnel involved in the process of maintenance.
2
80%
Napędy i Sterowanie
PL Zmiany zachodzące w polskim górnictwie w wyniku restrukturyzacji technicznej wyraźnie zmierzają w kierunku efektywnych kompleksów ścianowych z wysoko wydajnymi kombajnami ścianowymi. Wzrost koncentracji wydobycia z dwiema, najwyżej trzema ścianami w kopalni stawia przed ich wyposażeniem bardzo wysok[...]
3
80%
Napędy i Sterowanie
PL W obecnych czasach w związku z rosnącymi kosztami wydobycia rud miedzi, spowodowanymi zaleganiem ich na coraz większych głębokościach, podstawowym warunkiem obniżenia kosztów związanych z eksploatacją i serwisowaniem maszyn górniczych jest ich minimalizacja.
4
80%
Transport Przemysłowy
2006 nr 2 (24) 33-35
PL W artykule zaprezentowano sposób sprawdzenia kozstrukcji ochronnej maszyny górniczej za pomocą metod numerychnych (metody elementów skończonych). Symulacja komputerowa umożliwiła wybór właściwego rozwiązania jeszcze przed powstaniem prototypu.
EN The paper presents the method for the numerical checking (FEM) of the mine machine protective structure. A computer simulation enables optimal selection of the structure solution in the phase of machine designing - before of the machine prototyping phase.
5
80%
Transport Przemysłowy
2006 nr 2 (24) 40-43
6
80%
Napędy i Sterowanie
PL W artykule omówiono rozwiązania konstrukcyjne układów elektrycznych nowego górniczego kombajnu ścianowego KSW-1500EU przeznaczonego do współpracy z nowoczesnymi kompleksami ścianowymi. Zwrócono szczególną uwagę na układy monitoringu, diagnostyki, sterowania i przesyłania danych z kombajnu.
7
80%
Napędy i Sterowanie
PL Gorlice – miasto szlacheckie u stóp Beskidu Niskiego, w pobliżu Biecza, ważnego ośrodka administracyjnego, siedziby kasztelana i starosty, przez dziesiątki lat nie miało szans rozwoju i nie mogło rywalizować z tym królewskim miastem. Zainicjowany w połowie XIX wieku przez Ignacego Łukasiewicza boom [...]
EN Gorlice - the town founded by Polish noble families as the feet of Lower Beskidy mountain range, had the misfortune of being located near Biecz, an important centre of local administration, the seat of castellan and leader of local noblesse, thus being devoid of changes for development and being una[...]
8
80%
Problemy Eksploatacji
2000 nr 3 231-239
PL W pracy przedstawiono analizę techniki smarowniczej w polskim górnictwie węgla kamiennego w ostatnim 30-leciu. Przedstawiono i omówiono: strukturę zużycia głównych grup substancji smarnych w wybranych kopalniach, wskaźnik jednostkowego zużycia środków smarnych oraz wskaźnik zużycia olejów smarnych i[...]
EN In the paper the changes occuring in lubrication technology applied to mining machines and plants during recent 30 years have been described. The changes have been considered in both structural and quantitative point of view. Using statistical data aquired from mining plants in 1994-1996 the charact[...]
9
80%
Maszyny Górnicze
PL System identyfikacji elementów maszyn górniczych, wykorzystujący technologię RFID, umożliwia komputerowe prowadzenie gospodarki materiałowej w kopalniach eksploatujących pokłady węglowe. Idea zdalnego odczytu oraz przyjęte rozwiązania konstrukcyjne wraz z oprogramowaniem zapewniają automatyzację pra[...]
EN A system for identification of components of mining machines, which uses the RFID technology, enables material management in the collieries, which mine coal seams. The idea of remote reading and accepted design solutions together with software ensure work automation, at the same time being the sourc[...]
10
80%
Transport Przemysłowy
2003 nr 4 (14) 31-35
PL W artykule zostały zaprezentowane wymagania oraz przykłady symulacji numerycznej prób FOPS i ROPS, przedprowadzone z wykorzystaniem metody elementów skończonych, dla konstrukcji ochronnych montowanych na samojezdnych pojazdach i maszynach górniczych.
EN In the paper operational demands and examples of numerical simulation of FOPS and ROPS tests were presented. These simulation were conducted with using of finite element methods for protective structures mounted on selfpropelled mining machines.
11
80%
Transport Przemysłowy
2002 nr 2 (8) 66-69
PL W artykule przedstawiono wyniki obliczeń dynamicznych prototypowego wozu do przewozu ludzi. Obliczenia przeprowadzono za pomocą metody elementów skończonych. Pokazano również zastosowania metody bezpośredniego całkowania równań ruchu, w celu uzyskania informacji o wytężeniu konstrukcji pod wpływem [...]
EN A results of dynamic of prototype carriage to persons carry were shown. Calculations were done with finite elements method. Apply of direct integration of movement equation to get information about stresses under enforced displacement were also shown.
12
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przeprowadzono analizę numeryczną z zastosowaniem metody elementów skończonych zmodernizowanej ramy przedniej i tylnej maszyny górniczej. Pozwoliła ona określić stopień wytężenia konstrukcji ramy oraz wskazać miejsca szczególnie wytężone. Miejsca te poddano zmianom konstrukcyjnym w taki s[...]
EN The numerical analysis with the use of finite element method of the modernized front and rear mining machine frame were conducted. Performed analysis enables to define a level of frame construction effort as well as to point out areas especially strenuous. Areas with the highest effort underwent the[...]
13
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W niniejszym artykule przedstawiono wybrane wyniki prac nad budową bezpiecznej, klimatyzowanej kabiny operatora z możliwością regulacji jej wysokości, w szczególności wyniki badań polegających na symulacji prób niszczących. Badania symulacyjne przeprowadzono z zastosowaniem metody elementów skończon[...]
EN The article presents the chosen results of the work on constructing the save, air-conditioned operator's cabin with the height level regulation, and especially the results of simulation research that consists the destructive test simulation. The simulation research were conducted with the use of fin[...]
14
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 22 253-275
PL Specyficzne warunki eksploatacji maszyn górniczych sprawiają, że zarządzanie utrzymaniem ruchu tych maszyn w sposób efektywny jest szczególnie trudne. W niniejszym artykule przedstawiono, na czym polega ta "trudność" zarządzania utrzymaniem ruchu maszyn górniczych oraz zaproponowano, jak usprawnić t[...]
EN Specyfic conditions of running of mining machines make effective maintenance of those machines very difficult to achieve. In the article the difficulty of maintenance of mining machines is described and a conception of using informatical tools in order to improve (and make effective) the process of [...]
15
80%
Maszyny Górnicze
PL W artykule przedstawiono metodę optymalnego kształtowania cech konstrukcyjnych mechatronicznych układów napędowych maszyn górniczych w aspekcie trwałości i niezawodności. Omówiono zagadnienia komputerowej analizy niezawodności konstrukcji połączonej z metodą elementów skończonych. Przedstawiono zaga[...]
EN A method of optimal creation of design features of mechatronic drive systems of mining machines in the aspect of durability and reliability was presented in the paper. The problems of computer analysis of reliability of design combined with the Finite Elements Method were discussed. The issues of mo[...]
16
80%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Efektywność wyrobiska ścianowego zależy bezpośrednio od prawidłowo dobranych maszyn i urządzeń kompleksu ścianowego. Prawidłowo dobrany kompleks ścianowy musi uwzględniać warunki geologiczno-górnicze eksploatowanej ściany. Przedstawiono analizę awaryjności kombajnowego kompleksu ścianowego oraz uzys[...]
EN The efficiency of a face depends directly on property selected machines and devices of a coal face system. A properly selected coal face system has to take into account geological and mining conditions of the face. The article features the analysis of the failure frequency of the coal face system al[...]
17
80%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Efektem długotrwałego współdziałania ogniw poziomych z dnami gniazd może być zużycie deformujące dna gniazda i flanki zębów, które całkowicie zmienia warunki zachowania się ogniw na bębnie łańcuchowym. Podobnie obecność urobku jest powodem zanieczyszczenia den gniazd bębnów łańcuchowych zmieniając p[...]
EN Long-term interactions between horizontal links and socket bottoms may produce the wear effect which deforms the socket bottoms and teeth flanks. This situation completely changes the conditions of the links operations on a chain drum. Additionally, the socket bottoms of chain drums get contaminated[...]
18
80%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Omówiono problemy wynikłe w pracy urządzeń podczas oceny ich funkcjonowania w trakcie badań kompatybilności elektromagnetycznej, m.in. na przykładzie wyrobów przeznaczonych do pracy w podziemiach kopalń. Badania zostały wykonane w Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC) w Instyt[...]
EN The article features the problems concerning the operations of mining devices that were detected at their evaluation during electromagnetic compatibility tests. These tests were applied to devices designed to work in the underground of mines. The tests were carried out in the Electromagnetic Compati[...]
19
80%
Napędy i Sterowanie
2008 R. 10, nr 4 99-104
PL 125-lecie Fabryki Maszyn GLINIK SA oraz przypadające w roku ubiegłym 10-lecie Zakładu Maszyn Górniczych GLINIK Sp. z o.o. to doskonała okazja do podsumowania dotychczasowych osiągnięć oraz wskazania kierunków ich rozwoju w przyszłości. Ciągłe dążenie do doskonalenia i rozwoju doprowadziło nasz zakła[...]
20
80%
Maszyny Górnicze
2013 R. 31, nr 2 61--70
PL W artykule przedstawiono rozwój maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych będący efektem współpracy KOMAG-u z ich producentami i użytkownikami. Omówiono wybrane konstrukcje maszyn wyciągowych i ich podzespołów, jak również zaprezentowano rozwój metod stosowanych do ich projektowania.
EN Development of hoisting machines, which is the result of collaboration between KOMAG and manufacturers and users of these machines, is presented. Selected structures of machines and their sub-assemblies are discussed as well as development of the methods used for their designing is presented.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last