Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 283
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mining industry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL W pracy przedstawiono procedurę sterowania sekcjami obudowy zmechanizowanej w wyrobisku ścianowym zapewniającą właściwe utrzymanie stropu. Procedura ta obejmuje kilka trybów przemieszczania sekcji w zależności od warunków geologiczno-górniczych, warunków technicznych zasilania sekcji oraz prędkości [...]
EN The article features the procedure of powered roof support control in a longwall face. The are several options of powered roof supports move depending on the mining conditions, parameters of hydraulic supply system and shearer loader haulage speed. The main sequence of operation is successive moveme[...]
2
100%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 1 57--65
PL Artykuł przedstawia wałbrzyskie górnictwo węglowe w przełomowym okresie dla historii Europy – w momencie wybuchu II wojny światowej – we wrześniu 1939 r. Dane zawarte w tekście obejmują okres przed wybuchem wojny i bezpośrednio po nim, przedział czasowy od 1 kwietnia 1939 do 31 marca 1940 r. Dzięki [...]
EN This paper presents the coal mining industry in Walbrzych in the ground-breaking period of the European history, at the break out of World War II in September 1939. Data presented in this paper refers to the period before and after the break out of the war – the period between 1st April 1939 and 31s[...]
3
100%
Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2002 R. 26, z. 3 187-199
PL W publikacji przedstawiono pogląd na problemy związane z wdrażaniem pomysłów innowacyjnych w przemyśle. Określenie korzystnych pod względem ekonomicznym stron pomysłu wymaga precyzyjnego zapisu ponoszonych kosztów oraz szczegółowego rejestrowania danych o pracy i awaryjności dotychczasowych elementó[...]
EN In the paper an outlook upon problems connected with implementation of innovation ideas into industry has been presented. In order to determine economically beneficial aspects of an idea it is necessary to record precisely the required costs and make a detailed register of data concerning the work a[...]
4
100%
Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PL Wydobywanie kopalin ze złóż powinno być prowadzone zgodnie z warunkami określonymi w koncesji, z przepisami prawa geologicznego i górniczego, w sposób bezpieczny dla zakładu górniczego i jego załogi, z zachowaniem warunków ochrony środowiska i elementów zagospodarowania przestrzennego. Eksploatację [...]
EN Mining of the minerals from the deposits should be carried out in accordance to the conditions specified in the licence, also in accordance to the regulations of the geological and mining law, taking care for safety of mines and its employees and also with precousions towards the environment and the[...]
5
100%
Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2002 R. 26, z. 4 227-238
PL W artykule przedstawiono specyficzną rolę należności w zarządzaniu aktywami kopalni. Wykorzystano w tym celu strukturę aktywów w różnych rodzajach górnictwa podziemnego i odkrywkowego. Przeprowadzono wskaźnikową analizę należności, porównując wyniki uzyskane pomiędzy kopalniami i branżami.
EN The paper presents the influence short amount on mines availability. The influence factors on amount are shown. It discusses subject matter of short amount option in mining.
6
100%
Napędy i Sterowanie
PL W myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki §440 ust. 2 zmechanizowane obudowy ścianowe do pokładów zagrożonych wstrząsami górotworu powinny być „upodatnione”. Niniejsza praca przybliża problematykę „upodatnienia” zmechanizowanej obudowy ścianowej ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego wykorzystan[...]
EN In accordance with the Directive of the Minister of Economy §440 point. 2, mechanized lining for the beds endangered by the rock mass tremors must be made more flexible. The present study presents the problem of „flexibility” of mechanized lining, with particular emphasis upon the practical applicat[...]
7
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono specyfikę przemysłu wydobywczego oraz wymagania dotyczące elektroenergetycznej aparatury zabezpieczeniowej EAZ w tym sektorze przemysłu. Przedstawiono również przykłady zastosowań urządzeń EAZ. Zwrócono też uwagę na specyfikę działania wybranych zabezpieczeń i układów automatyk.
EN In the paper the specific character of mining industry and the requirements put on protection relays applied in this industry sector have been described. The example applications of protection relays have been presented. Special attention has been paid to the specific operation of selected protectio[...]
8
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Scharakteryzowano wybrane technologie komunikacji bezprzewodowej i dokonano próby oceny ich parametrów techniczno-funkcjonalnych pod kątem wykorzystania w kopalnianych systemach łączności i telemetrii. Stwierdzono, że gwałtowny rozwój, jaki w ostatnich latach ma miejsce w tej dziedzinie, stwarza rea[...]
EN In the paper the selected wireless communications technologies were characterized and their functionality was reviewed, with a view to their use in mining communications and telemetric systems. It was concluded that recent progress in the field of wireless technology makes it feasible to implement d[...]
9
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
1998 T. 14, z. 4 161-176
PL W artykule przedstawiono postulowaną metodykę i możliwości oceny rentowności przemysłu węglowego w Polsce, w ujęciu gałęziowo-branżowym i przedsiębiorstw, dostosowane do uwarunkowań gospodarki rynkowej. Wskazano na trudności prowadzenia obecnie tego typu ocen.
EN The paper presents a postulated methodology and possibilities of evaluation of mining industry profitability in Poland, in the level of the branch and of the enterprise, adjusted to market economy conditions. The difficulties in carring on such an evaluation at present have been expressed.
10
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL W artykule ukazano postępujący wzrost wydajności dołowej, a także ogólnej w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1993—2005 w kopalniach należących obecnie do Kompanii Węglowej S.A. Zmiany tych wskaźników były wynikiem zmian wielkości uzyskiwanego wydobycia i stanu zatrudnienia, co również uk[...]
EN In the paper the increasing underground and overall productivity in Polish hard coal mining in the years 1993—2005 are shown on an example of the mines belonging to Kompania Węglowa S.A. Changes of these indicators resulting from the output and employment are shown as well.
11
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 23 63-71
PL W artykule zaprezentowano modele ekonometryczne, których zmiennymi objaśnieniami były wyniki produkcyjne górnictwa węgla kamiennego, a zmienną objaśnioną zagregowana czas, w którym zachodziły zmiany w warunkach prowadzenia procesów produkcyjnych.
EN The paper presents econometric models where the productive and economic results in coal - mining were dependent variables whereas the aggregated independent variable was the time in witch the alterations in conditions of production processes were observed.
12
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 25 109-116
PL Analiza polskich doświadczeń w zakresie restrukturyzacji sektora górnictwa węgla wskazuje na występowanie różnych relacji zarówno z otoczeniem bezpośrednim, jak i pośrednim. Proces zmian następował w zmieniającym się w szybkim tempie otoczeniu- ekonomicznym, polityczno-prawnym, społecznym i rynkowym[...]
EN The analysis of Polish experience within the scope of restructuring of the coal mining sector shows its various relations with both direct and indirect environment. The process of changes has been taking place in a rapidly changing economic, political and legal as well as social and market environme[...]
13
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2005 z. 27 7-14
PL W artykule przedstawiono podstawowe instrumenty restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego w latach 1998-2002. Przedstawiono koszty tego procesu i zmniejszenie zatrudnienia oraz zaprezentowano wnioski z badań socjologicznych. Na tym tle dokonano oceny skuteczności stosowanych instru[...]
EN The article shows fundamental instruments of employment restructuring process taking place in coal mining industry from 1998 to 2002. Together with the costs of such process as well as the decrease in employment, the paper has presented the conclusions resulted from sociological research. The materi[...]
14
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2005 z. 27 15-26
PL W artykule przedstawiono metodę optymalizacji programu działalności inwestycyjnej wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego z punktu widzenia maksymalizacji efektywności ekonomicznej projektów inwestycyjnych, przy uwzględnieniu występujących czynników ograniczających.
EN The paper deals with the method of investment programme optimazation for multi-plant coal company from the point of view of economic efficiency of investment projects taking into consideration restrictive factors. "Multi-plant coal company", an intergrated group of collieries, means a separate econo[...]
15
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2005 z. 27 245-255
PL Jednym z czynników, który wpływa na poziom degradacji środowiska naturalnego, są odpady. Zarówno te wytwarzane w miejscu bytowania człowieka, jak i w miejscu jego pracy. Ponadto środowisko, szczególnie w województwie śląskim, jest w bardzo dużym stopniu eksploatowane przez górnictwo węgla kamiennego[...]
EN One of the factors influence on the level of environment's deterioration are the waste which come into being in the living place and workplace of man. In the Silesian Province, the environment is exploit very much by the hard coal mining. That's why the article presents the structure and waste scale[...]
16
100%
Przegląd Górniczy
2018 T. 74, nr 1 46--51
PL Światowe i europejskie doświadczenia, zwłaszcza od końca drugiej połowy XX i pierwszej dekady XXI wieku wskazują na potrzebę opracowania instrumentów mających na celu minimalizację kosztów procesu restrukturyzacji górnictwa. Na podstawie tej tezy oraz wyników przeprowadzonych badań empirycznych pows[...]
EN Global and European experience, especially from the end of the second half of the 20th and the first decade of the 21st century, indicates the need for the development of instruments to minimize the costs of the restructuring process of this mining. On the basis of this thesis and the results of emp[...]
17
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL Jednym z etapów programu modernizacji maszyn podstawowych w polskim górnictwie węgla brunatnego jest przebudowa wielonaczyniowych koparek kołowych eksploatowanych w KWB "Bełchatów". Zgodnie z założeniami, pierwsza z koparek SchRs 4600.30 ma otrzymać m. in. nowy zespół urabiania, tj. koło czerpakowe [...]
EN One of the stages of the modernization program of the open pit mining machinery is the rebuilding of the bucket wheel excavators in the "Bełchatów" lignite mine. According to the fore design, first of those bucket wheel excavators is going to be given a new bucket wheel mechanism - a bucket wheel wi[...]
18
100%
Inżynieria Mineralna
2018 R. 20, nr 2 87--93
PL Branża górnicza w Polsce przeszła głębokie przeobrażenie. Było ono skutkiem poważnego kryzysu finansowego największych przedsiębiorstw górniczych w Polsce. W tej strategicznej dla polskiej gospodarki branży nastąpił proces konsolidacji z jednoczesną likwidacją części jej potencjału. Celem artykułu j[...]
EN Mining industry in Poland went through a deep transformation. It was a result of a serious financial crisis in the largest mining enterprises in Poland. In this strategic industry for Poland, a consolidation process occurred along with a liquidation of some of its potential. The objective of the pap[...]
19
100%
Maszyny Górnicze
PL W artykule przedstawiono wyniki oceny scenariuszy rozwoju technologii mechanizacji przemysłu wydobywczego przeprowadzonej metodą Delphi. Powyższa problematyka jest realizowana w ramach projektu celowego typu foresight pt.: "Scenariusze rozwoju technologiczego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego"[...]
EN Results of assessment, made by Delphi method, of scenarios of development of mechanization technology in the mining industry were presented in the paper. The above mentioned problem is realized within a targeted project of a foresight type entitled: "Scenarios of technological development of hard co[...]
20
100%
Maszyny Górnicze
PL Od 2003 roku funkcjonuje w Unii Europejskiej Program Badawczy Funduszu Badawczego Węgla i Stali, mający na celu wspomaganie rozwoju tych dwóch ważnych gałęzi przemysłowych poprzez finansowanie badań naukowych na ich rzecz. W artykule przedstawiona jest próba oceny, czy Program ten spełnia pokładane [...]
EN From 2003 there is a Research Programme for Coal and Steel Fund aiming at supporting development of two important branches of industry through financing of research work. The paper presents assessment if the Programme meets expectations and if it really supports creation of new technologies in the m[...]
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last