Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 145
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mining exploitation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PL Na wstępie - celem uściślenia rozważań - zdefiniowano pojęcia używane w dalszej części pracy. Wprowadzono definicje zmiennej losowej (ciągłej, dyskretnej), rozkładu prawdopodobieństwa, jak również funkcji gęstości prawdopodobieństwa oraz dystrybuanty. Wykorzystując własności funkcji gęstości prawdop[...]
EN As the introduction general terms were defined that were used in the article. The definitions of stochastic variable (continuous, discrete), probability distribution, as well as function of probability density and distributive function were introduced. Using the properties of the probability density[...]
2
100%
Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2001 R. 25, z. 3 181-196
PL Eksploatacja górnicza powoduje naruszenie masywu skalnego zarówno w stropie eksploatowanego pokładu, jak i na obrzeżu. Deformacje objętościowe i postaciowe warstw w otoczeniu eksploatacji są największe w sąsiedztwie zrobów i znikają ze wzrostem odległości od nich. Warstwy te przed frontem ściany są [...]
EN Mining operations disturb rock masses both in the roof of the seam being mined and around the excavation area boundaries. Volumetric and shear deformations of the strata surrounding the excavation are the greatest in the vicinity of goaf and decay at some distance away. These strata ahead of the lon[...]
3
80%
Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2000 R. 24, z. 4 271-279
PL Wzrost koncentracji wydobycia przyczynia się do zwiększenia poziomu zagrożeń naturalnych, co jest widoczne w kopalniach, gdzie współwystępują zagrożenia naturalne. W złożonej strukturze kopalń szczególne znaczenie mają jednocześnie występujące i oddziaływujące na siebie zagrożenia metanowe, pożarowe[...]
EN Increase of the output concentration effects in increase of natural hazards level as is evident in the mines where natural hazards coexist. In the complex structure of mines, simultaneously occurring and affecting each other methane, fire, temperature and bounce hazards are of particular significanc[...]
4
80%
Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2000 R. 24, z. 4 209-215
PL W pracy przedstawiono obliczenia dotyczące obniżania się stropu w trakcie eksploatacji złoża rud miedzi systemem komorowo-filarowym z ugięciem stropu. Ze względu na specyfikę geologiczną zalegających warstw, w stropie nad złożem wyróżniono dwie serie warstw, nazywając je stropem bezpośrednim i zasad[...]
EN Calculations of the roof depression during exploitation of copper ore with the use of chamber-pillar system with roof bending, was presented in the paper. Taking into account geological specificity of deposition of layers, two series of layers were distinguished in the roof over the deposit and were[...]
5
80%
Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
1998 R. 22, z. 2 105-120
PL Energia wyzwolona przy szybkim wykonywaniu wyrobiska górniczego wywołuje drgania konturu wyrobiska i propagację fali naprężenia dynamicznego. Dla przypadku kawerny o kształcie kuli znajdującej się w górotworze, w którym panuje hydrostatyczny stan obciążenia określono rozkłady sprężystej energii odks[...]
EN The energy released at quick execution of an underground working causes a vibration of the working contour and a propagation of the dynamic stress wave. For the case of a spherical cavity in the hydrostatic state of stress the distributions of strain energy due to the change of volume and distortion[...]
6
80%
Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
1998 R. 22, z. 3 183-197
PL W pracy przedstawiono ogólny model górotworu wraz z konfiguracją wyrobisk, dla którego przeprowadzono obliczenia zmian energii w górotworze. W szczególności przyjęto założenia odpowiadające wyrobisku górniczemu, tzn. obudowa stanowi continuum wraz z górotworem (nie ma pustki pomiędzy obudową i górot[...]
EN General model of rock mass together with configuration of excavations was given in the paper, and calculations of rock mass energy changes were made. Assumptions referring to mining excavations were made in particular, i.e. that casing consists continuum with rock mass (there is no void between casi[...]
7
80%
Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2002 R. 26, z. 3 169-172
PL W oparciu o zasadę zachowania energii oraz zasadę równoważności energii kinetycznej i pracy sformułowano wskaźnik czasoprzestrzennej intensywności eksploatacji. Zaproponowano dopuszczalne wartości wskaźnika W/ie w przypadku eksploatacji ścianowej z zawałem stropu oraz w przypadku stosowania pełnej p[...]
EN On the ground of the energy conservation law and the equivalent principle of kinetic energy and work a time-space indicator of the mining intensity has been formulated. For the case of the longwall with fall of roof mining as well as for the case of application of the full hydraulic filling, admissi[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2007 z. 278 441-449
PL W ramach pracy przedstawiono uproszczony sposób określania czasu trwania procesu poeksploatacyjnych deformacji powierzchni terenu. Praktyczny przykład dotyczył prowadzenia eksploatacji górniczej kilkoma ścianami, rozmieszczonymi w różnych obszarach. Przedstawiona propozycja może znaleźć zastosowanie[...]
EN The simplified method for determination of the duration of decay phase of land surface movement caused by underground extraction has been presented in this paper. Presented example was concerned with the extraction led by several faces distributed in certain area. This proposition could have applica[...]
9
80%
Archives of Mining Sciences
PL W równaniu (1) w = w(x,t) oznacza, w nieruchomym w stosunku do ziemi kartezjańskim układzie współrzędnych [x, z] o osi z skierowanej pionowo do góry, pionową składową przemieszczeń górotworu. Wielkość a w rów. (1) charakteryzuje własności górotworu. Dla z = 0, -- < x < +
EN Eq (1) was taken as the model for subsidence trough development, where w = w(x,z) is the vertical component of rock mass displacement. The solution to (1) for the imposed condition (4) has the form (5). The form of the functions wo = wo (x, t) in Eq (4) depends on rock properties and the v[...]
10
80%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN Mining-induced deformations of the ground surface and within the rock mass may pose danger not only for surface constructions but also for underground objects (e.g., tunnels, underground storages, garages), diverse types of pipelines, electric cables, etc. For a proper evaluation of hazard for surfa[...]
11
80%
Przegląd Górniczy
2019 T. 75, nr 2 42--47
PL Posadowienie budynków na terenach górniczych jest zagadnieniem dotyczącym zaledwie części Polski, niestety niejednokrotnie dość słabo znanym inżynierom projektującym obiekty wznoszone na terenach nie objętych eksploatacją górniczą. W artykule przedstawiono generalne zasady konstruowania fundamentów [...]
EN The foundation of buildings in mining areas is an issue that concerns only a part of Poland. Unfortunately, this issue is quite poorly known to engineers designing objects erected in areas not covered by mining exploitation. This paper presents general principles of constructing the foundations of o[...]
12
70%
Przegląd Geodezyjny
PL W treści artykułu podjęto próbę opisu przebiegu deformacji powierzchni terenu obszaru Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego w latach 1967-2008. Stan deformacji został opisany modelami quasi-kinematycznymi przemieszczeń punktów reprezentujących badany obszar. Przeprowadzono rozważania dotyczące mo[...]
EN In the article attempts to describe the course of the surface area defined Legnica- Głogów Copper District in the years 1967-2008. State of deformation has been described models of quasi-inematic displacements of points representing the test area. Conducted deliberations concerning the possible use [...]
13
61%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2007 nr 3 13-25
PL Przeanalizowano cztery przypadki konfliktów między zakładami górniczymi a lokalnymi społecznościami. Część z nich powstała na etapie planowania eksploatacji górniczej pod osiedlami mieszkaniowymi, część - na etapie jej prowadzenia. Przedstawiono działania podejmowane przez strony sporu oraz funkcjon[...]
EN Four cases of conflicts between mines and local communities were analysed. A part of them arose at the stage of planning of mining exploitation under housing estates, and a part - at the stage of its conducting. Actions undertaken by the parties of the dispute and currently functioning procedures in[...]
14
61%
Górnictwo i Geologia
2012 T. 7, z. 1 163-178
PL W ramach artykułu przedstawiono analizę warunków geologiczno-górniczych w rejonach dawniej prowadzonej, płytkiej eksploatacji górniczej. Określono również prawdopodobieństwo powstania zapadlisk i podano sposoby zabezpieczenia projektowanych obiektów budowlanych przed powstaniem zapadlisk.
EN The analyses of geological - mining conditions in regions, where old shallow mining extraction was done, have been presented in this paper. The probability of sink hole arising and the way of buildings protection has been presented too.
15
61%
Górnictwo i Geologia
2010 T. 5, z. 2 121-131
PL Podstawą oceny możliwości przeprowadzenia projektowanej eksploatacji górniczej, z uwagi na niepożądane skutki w budynkach, jest odpowiednie porównanie jej oddziaływań na budynki z ich odpornościami. Bogaty materiał doświadczalny, zawarty w skalach GSI, może być wykorzystany do określenia odporności [...]
EN The basis of assessment of the possibility to realise the planned mining exploitation, on account of undesirable effects in buildings, is the appropriate comparison of exploitation impacts on buildings with their resistances. A rich experimental material, included in GSI scales, can be used for the [...]
16
61%
Górnictwo i Geologia
PL Obecnie do naprawy rurociągów sieci uzbrojenia terenu stosuje się wiele metod bezwykopowych. Istniejące technologie renowacji sieci nie zawsze są przydatne do losowania na terenach górniczych i pogórniczych. W referacie przedstawiono zagadnienie wpływu eksploatacji górniczej na rurociągi ze szczegól[...]
EN Seyeral trenchless methods are currently applied to repair damaged pipelines of territorial development networks. The existing technologies of pipelines renovation are no always useful to repair pipelines on mining and post-mining areas. In the paper the issue of mining exploitation influence onto p[...]
17
61%
Górnictwo i Geologia
2010 T. 5, z. 4 201-208
PL Artykuł przedstawia metodykę prognozowania warunków gruntowo-wodnych na terenie, na którym będą zaznaczały się wpływy prowadzonej eksploatacji górniczej. Prognozowane osiadania powierzchni terenu spowodują powstanie szkód górniczych - hydrogeologicznych i hydrologicznych - zmian spadków hydrauliczny[...]
EN Article presents the methodology of analysis of ground and water conditions in termin in which the influences of mining exploitation will. The predicted influences will cause the rise of mining damages - the hydrogeological and hydrological changes of falls of hydraulic surficial water - course. The[...]
18
61%
Górnictwo i Geologia
PL W artykule przedstawiono nietypowy przypadek identyfikacji parametrów teorii W. Budrysa-S. Knothego dla stanów ustalonych. Identyfikacji dokonano na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych z rejonu, gdzie prowadzona była intensywna eksploatacja i nie było możliwości wyselekcjonowania takich profili [...]
EN The atypical case of the identification of W.Budryk - S.Knothe theory parameters is presented in this paper. The identification was made on the basis of the results of geodesic measurements from the area, where intensive mining extraction was led and with no possibilities at selecting single extract[...]
19
61%
Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2001 R. 25, z. 4 223-238
PL W większości polskich kopalń eksploatacja prowadzona jest na zawał, a pokłady eksploatowane charakteryzują się dużym zagrożeniem pożarowym. Intensywność przewietrzania zrobów ścian zawałowych stanowi główny czynnik decydujący o wielkości zagrożenia pożarowego w zrobach. Przyczyną tych pożarów są prz[...]
EN In most of the Polish mines the caving exploitation is carried on and in the exploited strata a high fire hazard occurs. Intensity of ventilation of abandoned workings of longwalls with cavings is the main factor deciding of the fire hazard magnitude in the abandoned workings. The cause of the fire [...]
20
61%
Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PL W pracy przedstawiono dalszy ciąg rozważań dotyczących zjawiska uginania się warstw stropu bezpośredniego i zasadniczego nad złożem eksploatowanym systemem komorowo-filarowym z ugięciem stropu w warunkach eksploatacji złóż miedzi w LGOM. Przedstawiono model ugięcia stropu z uwzględnieniem zarówno si[...]
EN The article is a continuation of the research works concerning the principal and direct roof strata deflection above the deposit mined by means of the chamber-pillar system with roof deflection in the exploitation conditions of the copper deposits in LGOM. A model of the roof deflection has been sho[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last