Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 75
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mineralizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Technologii Nieorganicznej
1998 Nr 547 306-309
PL Rozwój motoryzacji, maszyn i urządzeń technicznych spowodował nasilenie szeregu negatywnych zjawisk. Jednym z nich jest zwiększenie ilości olejów smarowych wycofywanych z eksploatacji na skutek utraty zdolności eksploatacyjnych. Rozróżnia się zasadniczo trzy sposoby wykorzystania olejów przepracowan[...]
EN Development of transportation, machines and other technological devices has led to increasing amount of oil lubricants withdrawn from exploitation due to the loss of desired properties. There are three main ways of utilisation of exploited oil: it can be used directly as fuel, reprocessed in order t[...]
2
100%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 13 34-35
3
100%
Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relics and Environmental Engineering
2018 nr 24 1--14
PL Biomineralizacja tkanek obejmuje zarówno procesy mineralizacji niezbędnej do funkcjonowania organizmu jak też mineralizacji dla organizmu szkodliwej. W artykule omówiono oba rodzaje mineralizacji zwracając szczególna uwagę na występowanie tzw. centrów krystalizacji czyli miejsc w których mineralizac[...]
EN Biomineralization of tissues includes both mineralization processes that are necessary for the functioning of the organism and those that are harmful for it. This article discusses both types of mineralization, with particular focus on the occurrence of the so-called crystallization centers, i.e. p[...]
4
88%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Kreda jeziorna i wapienna gytia - wapienne kopaliny wieku holoceńskiego zawierają powszechnie siarkę. Przeciętnie biorąc w złożach kredy jest jej 0,21% w kopalinie i 0,48% w suchej masie. W złożach wapiennej gytii kopalina zawiera średnio 0,24%, a jej sucha masa 0,69%S. Mniej niż połowa siarki zawar[...]
EN Lacustrine chalk and calciferous gyttia - calciferous minerals of Holocen usually contain sulphur. On average in deposits of lacustrine chalk there is 0.21% of sulphur in the mineral and 0.48% in dry mass. In the deposits of calciferous gyttia the mineral contains on average 0.24% and its dry mass 0[...]
5
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2005 Z. 26 7-16
PL W artykule przedstawiono wyniki badań własnych nad mineralizacją trzciny przy zastosowaniu różnych środków i preparatów chemicznych. W pierwszej serii badań trzcinę mineralizowano roztworem siarczanu glinu z wodorotlenkiem wapnia, w drugiej pastą bitumiczną z rozpuszczalnikiem organicznym. Określono[...]
EN The results of the investigation upon mineralization of common reed using different chemical agents and preparations are presented in this paper. In the first run reed was mineralized by the solution of aluminum sulfate and calcium hydroxide, in the second run by bituminous paste with organic dissol[...]
6
75%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2008 T. 8, z. 2b 105-115
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dynamiki zawartości mineralnych związków azotu w glebach murszowych i wodach gruntowych na obiekcie Łąki Dymerskie, położonym na Pojezierzu Mrągowskim. Badano zawartość N-NO3 i N-NH4 w czterech porach roku, w różnych warunkach siedliskowych, w[...]
EN The paper presents results of a study on mineral nitrogen dynamics in muck soils and groundwaters in Dymerskie Meadows located in Mrągowo Lakeland. The content of N-NO3 and N-NH4 in gyttja-muck soils made of mineral and organic gyttja MgyIIhh, in peat-muck soils MtI35gy made of[...]
7
75%
Inżynieria Ekologiczna
2006 Nr 17 82-84
8
75%
Analityka : nauka i praktyka
2006 nr 4 35-39
9
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2007 Vol. 14, nr 12 1255-1260
PL Celem tej pracy było porównanie wybranych metod przygotowania próbek wody do oznaczania pierwiastków śladowych: Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Li, Mn, Ni, Pb, V, Zn. Wybrano cztery metody: dwie standardowe EPA 301SA i EPA 200.7, a także dwie modyfikacje metody EPA 301SA. Pierwsza modyfikacja polegała na zagęsz[...]
EN The aim of this work was to compare selected methods of preparing water samples for analysis of trace elements: Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Li, Mn, Ni, Pb, V and Zn. Four methods were compared: two standard methods EPA 3015A and EPA 200.7 and also two modifications of the EPA 3015 A method. In the first mod[...]
10
75%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL Przedmiotem pracy były dwa różne odpady przemysłowe składowane na terenie zakładu chemicznego: zużyta w procesie elektrolizy solanki metodą rtęciową elektroda grafitowa i przepracowany katalizator rtęciowy na węglu aktywnym po syntezie chlorku winylu. Wymienione odpady charakteryzowały się dużą niej[...]
EN The research was carried out on two different industrial wastes deposited on the premises of a chemical plant: used graphite electrode after electrolysis of brine applying the mercury-cathode method and coal catalyst past the usage period after the synthesis of vinyl chloride. The need for utilizati[...]
11
75%
Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relics and Environmental Engineering
2015 nr 19 1--22
PL Wykonano badania mineralogiczne i chemiczne fragmentów prostaty usuniętej podczas zabiegów operacyjnych. Stwierdzono w zmienionych i powiększonych gruczołach prostaty występowanie podwyższonych ilości niektórych pierwiastków co związane jest z tzw. ukrytą mineralizacją tkanek. Mineralizacja ta wydaj[...]
EN Mineralogical and chemical investigation of prostate glands removed after surgical operation were performed. Higher concentration of some elements were determined at changed larger prostate glands. This phenomenon is result of substitution of elements into biological structures of glans because mine[...]
12
75%
Przegląd Geologiczny
2017 Vol. 65, nr 2 105--108
EN Paleomagnetic poles obtained earlier from mineralization zones of Kupferschiefer (hematitic Rote Fäule, North Sudetic Basin), uranium-bearing rocks (Kletno abandoned mine, Sudetes) and zinc-lead ores (Cracow– Silesian district) were compared with the newest version of the apparent polar wander path [...]
13
75%
Proceedings of ECOpole
2009 Vol. 3, No. 2 457--460
PL Przedstawiono badania zawartości metali ciężkich w złożonych matrycach środowiskowych. Celem badań było porównanie wpływu zastosowanej metody mineralizacji na wyniki zawartości Ni oraz Zn w odciekach pobranych ze składowiska odpadów komunalnych w Barczy.
EN Results of investigation metals concentration in complicated environmental matrix were presented. Aim of researches conducted by author were comparing an influence of used mineralization methods with chosen heavy metals (Ni, Zn) in outflows from inactive landfill Barcza near Kielce on received resul[...]
14
75%
Wiadomości Chemiczne
EN This paper presents a review of microwave heating applications in plant materials. Decomposition of solid samples (plant material) is an important step in combined analytical methods. In most cases, when using highly sensitive measuring methods, such as flame atomic absorption spectrometry (FAAS), g[...]
15
75%
Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relics and Environmental Engineering
2018 nr 24 1--5
PL Biomineralogiczne badania nowotworów różnych tkanek, piersi, tkanki łącznej, skóry, płuc tarczycy, trzustki, kości, chrząstki prowadzone były w naszym laboratorium z wykorzystaniem mineralogicznych metod (SEM-EDS, EMP, IR, X-RD, ASA, etc.) w ciągu ostatnich 40 lat. Otrzymane wyniki pozwoliły odkryć [...]
EN Biomineralogical investigations of cancer in various tissues -- breast, connective tissue, skin, lungs, thyroid, pancreas, bone, cartilage, etc. -- have been conducted in our Laboratory with the use of mineralogical methods (SEM-EDS, EMP, IR, X-RD, ASA, etc.) for the last 40 years. Obtained results [...]
16
75%
Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relics and Environmental Engineering
2018 nr 25 101--115
PL Rozpoznano mineralizacje występująca w ciemnych dewońskich wapieniach w kamieniołomie Józefka w miejscowości Górno, koło Kielc. Stwierdzono, że mineralizacja zarówno kruszcowa jak i niekruszcową obecna jest m.in. w systemach spękań wypełnionych węglowodorami. Węglowodory występują w dolomitach także[...]
EN Ore and non – ore mineralization in cracks filled with hydrocarbons in the dark grey Upper-Devonian limestone has been conformed in the Jozefka quarry of Devonian limestones and dolomite in the town Góra near Kielce. Hydrocarbons in dolomite are scattered , giving the limestone a dark colour. The co[...]
17
75%
Acta Geophysica
2017 Vol. 65, no. 4 727--741
EN We use 3D audio magnetotelluric method to the south segment of Jiaojia fault belt, and obtain the 3D electrical model of this area. Regional geophysical data were combined in an analysis of strata and major structural distribution in the study area, and included the southern segment of the Jiaojia f[...]
18
75%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono chemizm składowanych odpadów górniczych kopalni Dębieńsko oraz proces i dynamikę uwalniania zanieczyszczeń z odpadów ulokowanych na tym składowisku. Wyróżniono trzy główne etapy migracji zanieczyszczeń w roztworach wodnych oraz zmiany chemizmu i dynamiki ich rozprzestrzeniania. Określo[...]
EN This article presents chemistry of deposited mining wastes of Dębieńsko (Upper Silesia, Poland) coal mine as well as process and dynamics of pollutants release from the wastes located on this landfill. The main stages of migration in the water solution have been emphasized as well as changes of chem[...]
19
63%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL Badano zawartość azotu mineralnego (Nmin) w próbkach gleby spod roślinności i inkubowanych in situ z doświadczenia usytuowanego na łące trwałej deszczowanej i nawożonej różnymi dawkami nawozów w postaci mineralnej i organicznej. Badania prowadzono w latach 1995-2003. W latach 2001-2003 obserwowano p[...]
EN The content of mineral nitrogen was analysed in soil samples from under vegetation and in situ incubated from an experiment situated in a permanent meadow sprinkled and fertilised with various doses of organic and mineral fertilisers. Studies were carried out in the years 1995-2003. In the years 200[...]
20
63%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL Na przykładzie długoletnich doświadczeń łąkowych na glebie mineralnej, oceniono wpływ warunków meteorologicznych (opadu i temperatury) oraz uwilgotnienia gleby łąkowej na zawartość mineralnych form azotu uwalnianych w procesie mineralizacji jego organicznych związków w latach 1995-2003. Stwierdzono,[...]
EN The effect of meteorological conditions - precipitation and temperature as well as humidity of meadow soil on the content of mineral nitrogen forms released during mineralization of organic compounds was estimated in long-term grassland experiments in the years 1995-2003. Temperature and precipitati[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last