Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mineral matter
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN Municipal solid waste (MSW) contains mineral materials which are seldom considered as a potential resource. Currently, the waste management sector pays attention to recyclable parts, biodegradable material, waste-to-energy fraction, and residues after waste reuse and recycle. In contrast, this study[...]
2
88%
Polish Geological Institute Special Papers
2002 Vol. 7 237-244
EN Fly ash particles formed during coal combustion are composed entirely of organic or/and mineral matter. The proportions of the two components depends on combustion conditions and the presence of minerals in feed coal particles. The aims of this paper are the classification of char morphologies, the [...]
3
75%
Ochrona przed Korozją
2010 nr 4-5 271-273
PL Osady kotłowe powstające na rurach przegrzewaczy tworzone są w drodze przylepiania się ziaren popiołu do lepkiej powierzchni utworzonej z kondensujących soli potasu i sodu. Rozwój metod numerycznych pozwala przewidywać strukturę osadów w zależności od parametrów cieplnych i przepływowych w kotle ene[...]
EN Bonded deposits on tubes of superheaters in pc boilers are formed by adhesion of impacting ash particles onto sticky layer of condensing potassium or sodium salts. Constant progress of computational flow dynamics methods makes possible to assess the deposition and predict the structure of deposits i[...]
4
75%
Archives of Mining Sciences
2013 Vol. 58, no. 3 913--924
PL W procesie koksowania przeważająca część zawartych we wsadzie węglowym alkaliów przechodzi do koksu. Zawartość alkaliów w węglu, a co za tym idzie i w koksie determinowana jest głównie zawartością dwóch pierwiastków: sodu i potasu. Obecność tych pierwiastków w węglu wiąże się z występowaniem ich w s[...]
EN In the coking process, the prevailing part of the alkalis contained in the coal charge goes to coke. The content of alkalis in coal (and also in coke) is determined mainly by the content of two elements: sodium and potasium. The presence of these elements in coal is connected with their occurrence i[...]
5
63%
Karbo
2007 Nr 1 24-33
PL Do wielkiego pieca wraz z koksem wprowadzanych jest około 40 % niepożądanych w tym procesie związków alkalicznych. Mając na uwadze, iż podczas koksowania praktycznie całość obecnych we wsadzie węglowym związków alkalicznych pozostaje w koksie, zagadnienie ich dystrybucji w procesie wzbogacania węgli[...]
EN Along with coke, about 40 % of undesirable alkalies is introduced to the blast furnace. In view of the fact that in the coking process practically all the alkalies contained in coal charge remain in resulting coke, the problem of alkalies distribution in the coking-coal cleaning process is of great [...]
6
63%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL W pracy przedstawiono wyniki badań porowatości 18 polskich węgli bitumicznych przeprowadzonych metodą porozymetrii rtęciowej w połączeniu z oznaczeniami densymetrycznymi metodą helową. Dla badanej populacji próbek węgla stwierdzono występowanie korelacji pomiędzy objętością porów o promieniu < 7,5 n[...]
EN The results of the total pore volume examination of 18 Polish bituminous coals are presented in the paper. The research was carried out by the mercury porosimetry in connection with the mercury and helium density measurements. For the tested population of coals it was stated that there occured a cor[...]
7
63%
Polityka Energetyczna
2014 T. 17, z. 4 89--102
PL Bezpieczeństwo energetyczne Polski, jak i świata uzależnione jest od racjonalnego wykorzystania węgla, a jednym z najbardziej perspektywicznych kierunków jego energochemicznego przetwórstwa jest proces zgazowania. Obecnie węgiel, obok ropy naftowej, gazu ziemnego, odpadów przemysłu rafineryjnego i b[...]
EN The energy security of Poland and of the world is dependent on the rational use of coal. The gasification process is one of themost promising directions of chemical processing of coal. Currently, coal is the most widely used raw material for gasification apart from petroleum, natural gas, pet-coke, [...]
8
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2016 nr 96 105--117
PL W artykule przedstawiono wybrane metody petrograficzne: analizę macerałową, analizę mikrolitotypów, obserwacje we fluorescencji oraz pomiary refleksyjności. Scharakteryzowano materię mineralną występującą w profilu pokładu 207. Oznaczono zawartość rtęci w pokładzie. Na podstawie wykazanych korelacji[...]
EN The article presents selected methods: maceral analyses, microlithotype analyses and observation in fluorescence light and reflectance measurements. The mineral matter occurring in coal seam 207 was characterized. The content of mercury in the coal seam was determined. A, significant correlation was[...]
9
51%
Challenges of Modern Technology
EN The properties of mineral matter occurs in coal in the form of inorganic compounds leads to slagging and fouling process on boiler heating surfaces, burners and ash hopper. The deposition of ash cause many undesirable phenomena such as heat transfer deterioration, damage to internal parts of the boi[...]
10
51%
Gospodarka Paliwami i Energią
2004 nr 2 22-24
PL Przedstawiono niektóre wyniki kilku eksperymentów współspalania mieszaniny miału węglowego z granulatem zużytych opon samochodowych, przeprowadzonych zarówno w skali laboratoryjnej jak i przemysłowej. Wymienione próby potwierdzają wpływ substancji mineralnej węgli kamiennych na współspalanie zużytyc[...]
EN Some results of experiments in the laboratory and industrial scale concerning the co-combustion of the mixture of culm with granulated worn-out tyres were presented. In the author's opinion those tests verify influence of coal's mineral matter on the co-combustion process of the used car tyres in in[...]
11
51%
Karbo
2014 Nr 2 56--62
PL Karbonizacja należy do procesów termicznej obróbki paliw, które prowadzone są w szerokim zakresie temperatur w celu uzyskania różnorodnych produktów. Zmiany strukturalne zachodzące w procesie standardowej karbonizacji węgli są spowodowane głównie rozkładem nieuporządkowanych obszarów substancji orga[...]
EN Carbonization process is a thermal treatment of fuels that is carried out in a wide range of temperatures in order to obtain different products. Structural changes occurring during the coal carbonization process are caused mainly by degradation of unordered regions of organic matter. Investigation o[...]
12
51%
Journal of Power of Technologies
2016 Vol. 96, nr 3 157--169
EN Gasification of coal is important for the generation of H2. This is also good for Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC) power generation which can be easily and relatively cheaply combined with CO2 concentration, storage and utilization systems. Solvent extraction of coal in organic solvents[...]
13
51%
Polityka Energetyczna
2017 T. 20, z. 1 117–-134
PL W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych procesu wielokrotnego moczenia wodą słomy, którą pozyskano z pszenicy ozimej ściętej w końcowym okresie jej dojrzewania. Dla próbek słomy surowej oraz wielokrotnie moczonej i suszonej po każdym zabiegu moczenia wykonano analizę techniczną i eleme[...]
EN In the paper, the laboratory results of the process of multiple straw water washing are presented. The analyzed straw was obtained from winter wheat mowed at the final stage of vegetation. The proximate and ultimate analysis was conducted for raw straw as well as for washed straw and the chemical co[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last