Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 51
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mineral fertilizers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemik
2000 Nr 3 63-66
PL Omówiono trendy popytu na nawozy mineralne w Polsce oraz prognozowane zużycie nawozów w 2010 r., a także opłacalność nawożenia mineralnego. Przedstawiono też zużycie i trendy zużycia nawozów w krajach Europy Zachodniej. Wyliczono prognozowane zapotrzebowanie na nawozy mineralne w Polsce w perspektyw[...]
EN Trends in the demand for mineral fertilizers in Poland and their forecast consumption in 2010 are discussed, as well as the profitability of mineral fertilization. Similarly, the present and future consumption of fertilizers in western European countries a-re presented. Besides, the forecast Poland'[...]
2
100%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Mineral fertilizers are indispensable for the intensification of plant production in agriculture. This process can cause a significant odour nuisance for the environment due to organic compounds content in apatites and phosphorites converted into fertilizers. The following chemical compounds are emi[...]
3
100%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Ethylcellulose polymer was used as a coating material in the preparation of controlled release fertilizers. The materials have been prepared with the use of an immersion method. The mass ratio of polymer to fertilizer was in the range of 0.165–0.285 and the layer thickness was in the range of 204–24[...]
4
75%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL W pracy przedstawiono wskaźniki zużycia nawozów mineralnych (azotowych, fosforowych i potasowych) w gospodarstwach rolnych, uzyskane w wyniku badań ankietowych, przeprowadzonych w 2009 r. Wskaźniki te opracowano na podstawie danych z 49 gospodarstw rolnych, o powierzchni użytków od 40-7295 ha. Omówi[...]
EN Paper presented the indicators concerning quantities of mineral fertilizers (nitrogenous, phosphatic and potassic) consumed on the farms. Data were available through the questionnaire examinations conducted in 2009. Indicators were calculated on the basis of data from 49 farms of the acreage under c[...]
5
75%
Inżynieria Ekologiczna
2009 Nr 21 25-31
PL W Polsce w latach 1998-2009 istotnie wzrosło zużycie nawozowa mineralnych w kg NPK na 1 ha DR, w tym głównie nawozów azotowych. Niepokojący jest natomiast stan zużycia wapna nawozowego, z wyraźnym jego spadkiem od sezonu 2005/2006. W województwie podkarpackim poziom zużycia nawozów mineralnych NPK i[...]
EN In Poland in years 1998-2009 the consumption of mineral fertilizers in kg NPK on 1 ha DR substantially increased, mainly nitrogen fertilizers. But the consumption of fertilizing lime is rather disturbing, with clear drop in the season 2005/2006. In Podkarpackie Province the level of consumption of m[...]
6
75%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The aim of this work was to present the possibility of the application of the wood fireplace ashes - the waste from the fire-places, for the fertilization of the homestead gardens, used as the soil amendment and the fertilizer raw material. The paper presents the chemical composition and the propert[...]
7
75%
Chemik
PL W pracy przedstawiono tryb i zasady dopuszczania do obrotu nawozów mineralnych, organicznych i organiczno-mineralnych zgodnie z Ustawą o nawozach i nawożeniu z dnia 26 lipca 2000 roku (Dz. U. Nr 89, poz. 991). Przedstawiono także praktyczne problemy na jakie napotykali producenci i importerzy nawozó[...]
EN Procedures and principles connected with granting marketing permission for mineral, organic and organic mineral fertilizers according to the Act on Fertilizers and Fertilizers Application of 26.07.2000 (Dz.U. Nr 89, tem 991) are presented with emphasis on practical problems most often encountered by[...]
8
75%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 11 1982-1985
PL Omówiono reakcje chemiczne zachodzące w trakcie procesów granulacji nawozów mineralnych o różnych składach i przy wykorzystaniu różnych metod granulacji. Wykazano, że ograniczony przebieg reakcji między wypełniaczami węglanowymi a azotanem amonu oraz superfosfatem wpływa korzystnie na przebieg proce[...]
EN A review, with 25 refs., of reactions occurring during granulation of multicomponent NH₄, Na, K, Ca and/or Mg nitrate, sulfate and phosphate as well as urea-contg. fertilizers.
9
75%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 12 2162-2166
10
75%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 8 1393-1398
11
75%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Celem prezentowanych badań było porównanie zawartości metali ciężkich w nawozach mineralnych stosowanych w Polsce oraz określenie źródeł pochodzenia tych metali w nawozach. Metodami przyjętymi jako referencyjne w analizie nawozów, określono zawartość Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb i Zn w 44 próbkach nawozów[...]
EN The aim of presented investigations was a comparison of heavy metal content in mineral fertilizers used in Poland and determining the sources of their origin in the fertilizers. The methods assumed as referential in fertilizer analysis were used to assess the contents of Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb and Z[...]
12
75%
Proceedings of ECOpole
2015 Vol. 9, No. 1 179--184
PL We współczesnym rolnictwie bardzo ważne jest właściwe nawożenie mineralne. Stosowanie niewłaściwych dawek powoduje zmniejszenie plonów roślin, zwiększenie kosztów uprawy oraz wpływa niekorzystnie na środowisko. Ten ostatni aspekt staje się coraz ważniejszy, gdyż niewykorzystane przez rośliny składni[...]
EN In the modern agriculture is very important to the proper application of mineral fertilizers. The use of incorrect dosages will reduce crop yields, increasing the cost of cultivation and adversely affect the environment. This last aspect is becoming increasingly important, because not used by plants[...]
13
75%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 3 660--671
PL Rozważano wpływ jakości siarczanu(VI) amonu (AS) powstającego w procesie oczyszczania gazów odlotowych mokrą metodą amoniakalną na możliwość użycia go jako źródła azotu i siarki do otrzymywania dostępnych na rynku krajowym nawozów opartych na AS. Dokonano przeglądu literatury odnośnie możliwości wpł[...]
EN A review, with 80 refs., of methods for prodn. S-contg. fertilizers and recovering (NH₄)₂SO₄ from flue gases. Impurities of the (NH₄)₂SO₄ (halogenides, org. compds., fly ashes) and their corrosivity were also taken into consideration.
14
75%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 11 2234--2238
PL Dokonano oceny plonowania i składu chemicznego pszenicy ozimej i jarej oraz niektórych wskaźników żyzności gleby po zastosowaniu gnojowicy od trzody chlewnej (fermentowanej bez dodatku i z dodatkiem preparatu PRP Fix) i po doglebowym stosowaniu nawozu PRP Sol. Stwierdzono zróżnicowany wpływ zastosow[...]
EN Soil was fertilized with liq. pig manure and used for growing winter and spring wheat in field expts. The fertilization resulted in improving the soil quality and increasing the grain and straw yield. An increase in K and N contents in grain and in straw as well as in S content in straw was obsd.
15
75%
Proceedings of ECOpole
2013 Vol. 7, No. 2 497--502
PL Nawozy mineralne, powszechnie stosowane w rolnictwie, zawierają naturalne pierwiastki promieniotwórcze. Środki te stanowią zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne źródło napromieniowania człowieka. Nawozy zasilają glebę i pobierane są przez rośliny, przez co stanowią jedno z głównych źródeł radionuklid[...]
EN Mineral fertilizers, commonly used in agriculture, contain natural radionuclides. Fertilizers are responsible both for external and internal exposure to human beings. They supply the soil and are consumed by plants, therefore, they pose one of the main source of radionuclides in the human diet. More[...]
16
75%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 9 1580--1583
PL Cztery granulowane nawozy organiczno-mineralne wytworzono na bazie przekompostowanego zużytego podłoża popieczarkowego, które przed granulacją zostały zmieszane z nawozami mineralnymi (mocznik, superfosfat pojedynczy, sól potasowa, saletra amonowa, siarczan amonu). Dwa granulowane nawozy organiczno-[...]
EN Four granulated org.-mineral fertilizers were produced of a mixt. of mushroom compost and urea, single superphosphate, a K salt or (NH4)2SO4. In addn., 2 fertilizers were produced on the basis compost and sewage sludge mixed in a 5:1 vol. ratio, and one of them before the granulation was addnl. dope[...]
17
75%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2012 nr 3-4 76--79
PL Badania jakościowe i ilościowe wymagają stosowania dokładnych i precyzyjnych technik analitycznych. Do produktów, których skład chemiczny ma ogromne znaczenie zarówno ze względów zdrowotnych, ekologicznych, jak i ekonomicznych, należą nawozy mineralne. W pracy przedstawiono wyniki badań zawartości w[...]
EN Quality and quantity research requires the applications of accurate and precise analytical techniques. Products, which composition is of great importance because of health, environment and economical reasons include fertilizers. In the paper the results of analyses of selected chemicals in several f[...]
18
75%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 12 2124--2127
PL Przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ściskanie granul superfosfatu, polifoski oraz Salmagu. Do analizy otrzymanych danych zastosowano dwuparametrowy rozkład Weibulla. Parametry rozkładu wyznaczono metodą graficzną. Sporządzono empiryczne dystrybuanty siły niszczącej pojedyncze granule, na pod[...]
EN Granules of 3 fertilizer types (superphosphate, NPKS and NCaMg) were divided into 7 size fractions (1–6 mm) by using a sieve analyzer and then the force destroying the granules of each fraction of fertilizers tested was detd. by using a head with a variable pressure. Two-parameter Weibull distributi[...]
19
75%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Część odpadów przemysłowych w postaci szlamów lub pyłów, charakteryzujących się dużą zawartością potasu, fosforu, wapnia lub siarki, po odpowiednim przygotowaniu może stanowić pełnowartościowe nawozy dla rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa. W Katedrze Systemów Wytwarzania AGH przeprowadzono badania[...]
EN Most industrial waste in the form of sludge materials or dusts characterised by a high content of potassium, phosphorus, calcium or sulphur can, upon proper pretreatment, become complete fertilizers for agriculture, vegetable farming or forestry. The Department of Manufacturing Systems of AGH carrie[...]
20
63%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2002 T. 2, z. 1 57--64
PL Badania przeprowadzono w latach 1993–1996 na łące torfowo-murszowej w Witkowie (woj. zachodniopomorskie). W tym celu założono doświadczenie, w którym uwzględniono następujące kombinacje: PK, PK + saletra amonowa, PK + saletra amonowa + 10 kg·ha–¹ Cu, PK + saletra wapniowa, PK + saletra wapni[...]
EN Studies were carried out on peat-moorsh meadow located at Witkowo (Westpommeranian voivodship) in the years 1993–1996. Experiment consisted of the following treatments: PK, PK + ammonium nitrate, PK + ammonium nitrate + 10 kg·ha-¹ Cu, PK + calcium-ammonium nitrate, PK + calcium-ammonium nitr[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last