Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 73
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mineral deposits
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Idea tworzenia antropogenicznych złóż wtórnych kopalin użytecznych wyniknęła z dążenia do ochrony zasobów kopalin towarzyszących i odpadowych w eksploatowanych złożach surowców mineralnych. Problem ten jest szczegółnie widoczny w przypadku kopalń odkrywkowych, w których konieczne jest przemieszczani[...]
EN The idea of creating the secondary anthropogenic deposits of the minerals useful has emergedfrom the desire to protect the resources of minerals supporting and waste in operated seams of mineral resources. This problem is particularly visible in the case of mines, in which it is the movement of larg[...]
2
100%
Górnictwo Odkrywkowe
2013 R. 54, nr 2 128--132
PL Niedoskonałości badania złóż z punktu widzenia potrzeb praktycznych były podstawą dla podjęcia systematycznych, kompleksowych prac badawczych w latach 80-tych ubiegłego wieku i pojawiła się potrzeba popularyzacji nowych metod i wymiany doświadczeń. W tym celu podjęto organizację seminariów pod hasłe[...]
EN The need of improvement of exploration methods had motivated organization of special seminars on exploration methodology and its results reporting. The main topics of investigation and exchange of experience are: sampling and mineral quality evaluation, computerization of the mode of presentation ge[...]
3
75%
Przegląd Górniczy
2011 T. 67, nr 7-8 160--165
PL Brak jest wystandaryzowanych parametrów stosowanych w metodach wyceny złóż kopalin, stąd w referacie dokonano ich przeglądu podając charakterystyczne cechy i zastosowanie. Jest to o tyle istotne, iż metody te mogą być również podstawą do wyceny wartości całego przedsięwzięcia górniczego. Ponadto zgo[...]
EN There is a lack of standardised parameters used in mineral deposit valuation methods, therefore in the article their review has been performed giving characteristic features and application. This is essential because these methods can be also the basis for the valuation of the value of the entire mi[...]
4
75%
Przegląd Geologiczny
EN Possibilities of exploitation of a large part of mineral deposits appear limited by actual and planned land use and the related land ownership rights (especially in the case of opencast mining) and by various real and imaginary restraints resulting from landscape and environment protection. Such lim[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2011 nr 81 31-35
PL Szybki rozwój techniki geologicznej i górniczej umożliwia zagospodarowanie nowymi metodami dotychczas nie eksploatowanych zasobów złóż kopalin. Ustawowe uregulowania działalności geologicznej i górniczej powstają w długotrwałej procedurze stanowienia prawa i odnoszą się w większości przypadków do zj[...]
EN The quick pace of development of geological and mining technologies allows exploring new, previously untapped mineral resources. Creating bills regulating geological and mining activities is a time-consuming process and in most cases refer to incurrent issues rather than the future. This is natural,[...]
6
75%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono zasadnicze problemy związane z wykorzystaniem zalecanych w odpowiednich uregulowaniach branżowych metod wyceny złóż kopalin do prezentacji w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw górniczych. Wstępna analiza tych zagadnień wskazuje, że najlepiej do tego celu będzie się nadawała met[...]
EN Theoretical developments and experiences concerning the valuation of mineral assets, highlighting the most important problems in that field were presented. Mineral assets in the market economy as a production factor. Value of mineral assets, including the value of mineral deposits. The objectives of[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2010 nr 79 31-41
PL Prawo geologiczne i górnicze jest szczególnym rodzajem prawa, gdyż reguluje zasady postępowania w realizacji prac geologicznych i działalności górniczej, które są również domeną wiedzy fachowej. Ma to istotne znaczenie dla właściwego formułowania przepisów prawa, ich rozumienia, interpretacji i wykł[...]
EN Geological and mining law presents the rules of geological works and exploitation of mineral deposits, which are also the essential topic of geological and mining knowledge. It is important for formulation of legal exigencies and their interpretation. If geological and mining knowledge is neglected [...]
8
75%
Przegląd Geologiczny
EN The terms mineral deposit, mineral commodity, mineral raw material are the basic as in economic geology as in geological and mining law. They are not however univocally defined and often influenced by actual legislative exigencies. The uniform terminology was proposed. Mineral commodity - any rock o[...]
9
75%
Archiwum Energetyki
2008 T. 38, nr 2 183-192
PL W artykule przedstawiono technologię usuwania osadów mineralnych, pokrywających ściany rurociągów, np. do hydraulicznego transportu żużla i popiołu oraz wody powrotnej w bloku energetycznym opalanym węglem brunatnym. Opracowana technologia bazuje na metodzie chemicznego trawienia osadów powstałych n[...]
EN In the paper, the technology of removing mineral deposits in pipelines of hydraulic transport of ash, slag and return water in a brown coal power unit is presented. The worked out technology is based on chemical decomposition of crystalline calcium compounds. Solution to the problem consists in the [...]
10
75%
Geologia Sudetica
2003 Vol. 35 25-59
PL Obserwacje polowe autorów oraz publikowane czeskie i polskie materiały kartograficzne posłużyły do zestawienia cyfrowej mapy geologicznej w skali 1 : 50 000 strefy granicznej Sudetów Wschodnich z Sudetami Zachodnimi. Uzupełnia ją tekstowa interpretacja tektoniczna uzyskanego obrazu kartograficznego,[...]
EN The results of field investigations carried out by the authors were used together with existing Czech and Polish cartographic publications to compile a digital geological map (1:50 000) of the boundary zone of the East and West Sudetes. This map is supplemented with a text presenting a tectonic inte[...]
11
75%
Przegląd Górniczy
PL Przedstawiono wyniki geostatystycznych badań kierunkowego zróżnicowania zmienności złóż kopalin stałych. Stwierdzono, że złoża mogą cechować się różnym typem anizotropii a kierunkowe zróżnicowanie struktury zmienności parametrów złożowych znajduje najczęściej wytłumaczenie w budowie geologicznej złó[...]
EN This paper presents the results of geostatistical research on directional differentiation of variability of mineral deposits. It was stated that the deposit may be featured by different types of anisotropy and the directional differentiation of the deposit parameters variability structure is most of[...]
12
75%
Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
EN In the paper the influence of the choice of a semivariogram model on interpolation results of mineral deposits parameters has been characterized. For the lack of knowledge of real variability of the variables on small distances, the nugget effect is interpreted arbitrarily from the semivariogram fit[...]
13
75%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2012 nr 449 41--53
PL Jedną z form aktywności w ramach współpracy polsko-ukraińskiej jest opracowanie map geośrodowiskowych obszarów przygranicznych. Mapy takie wraz z syntetyczną informacją objaśniającą zawierają kompleksowe informacje o budowie geologicznej, zasobach kopalin, ich wykorzystaniu, walorach przyrodniczych [...]
EN Development of geo-environmental maps of transborder areas should be one of the significant form of activity in bilateral cooperation between Poland and Ukraine. Such maps accompanied by a guiding text contain the complex information about the geology, mineral resources and economic aspects of depos[...]
14
75%
Przegląd Geologiczny
2016 Vol. 64, nr 9 631--638
EN The article presents a concise description of management of raw rock materials in Poland, the state of geological exploration of its the deposits, restriction of resource base development, and changes in trends in regional terms. With regard to key groups of minerals their current economic use was d[...]
15
75%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule zaproponowano kryteria, pozwalające wskazać skalą ograniczeń potencjalnej eksploatacji złóż kopalin, ze względu na ochronę, środowiska. Opracowania kryteriów podjęto się w związku z realizacją dużego projektu pt. „Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania złóż surowców skaln[...]
EN In the article author proposed criteria which enable the indication of the scale ofrestrictions on mineral resources potential excavation m view of environmental protection. These criteria were developed as part of big project "Strategies and technological scenarios for management of rock resources [...]
16
75%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Treścią publikacji jest problematyka wyceny aktywów geologicznych. Szczególną uwagą zwrócono na fazy poszukiwań oraz rozpoznania i dokumentowania złóż kopalin. 0mówiono zalecane w zagranicznych i krajowych kodeksach wycen podejścia i metody wyceny aktywów. Ocenie poddano metody podejścia kosztowego [...]
EN The presented article discusses selected problems of mineral assets 'valuation. Authors focus on the ones related to exploratfaafor and documentation of hypothetical deposits. Cost approach to valuation was placed in the centre of analysis. Following recommendations ofPOLVAL (Polish Code for Mineral[...]
17
75%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Sporządzanie dokumentacji geologicznych, jest podstawową formą przekazywania informacji o wynikach badań geologicznych, które są wykorzystywane w praktyce. Na zagadnienia etyczne jej sporządzana i odpowiedzialność wykonawcy często zwraca się niedostateczną uwagę. Geolog jest twórcą informacji wykorz[...]
EN Geological report is the basic tool of presentation of results of geological field work. It is used in various practical applications. The ethical problems of their presentation and geologist responsibility of it are seldom discussed. The possibility of immediate verification of geological data and [...]
18
75%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Stosowanie międzynarodowej standaryzacji dokumentowania złóż i klasyfikacji zasobów kopalin ujętych w kodeksie JORC wynika z wymagań, stawianych przez międzynarodowe instytucje finansowe. Szczególną uwagę zwraca się na zasoby wydobywalne, które traktowane są jako składnik aktywów przedsiębiorstw gór[...]
EN Utilization of internationally accepted resources and reserves reporting standards is demanded by financial institutions. The special attention is focused on reserves data as recoverable amount of mineral commodity which are the part of mining assets. The mineral resources reporting standards and re[...]
19
75%
Przegląd Górniczy
2014 T. 70, nr 1 62--73
PL W pracy scharakteryzowano zjawisko niejednorodności złóż polegające na obszarowym zróżnicowaniu średnich wartości parametrów złożowych oraz zróżnicowaniu struktury ich zmienności opisanej za pomocą semiwariogramów. Zwrócono w nim uwagę na niestabilność struktur zmienności parametrów złożowych. Stwie[...]
EN The results of geostatistical studies of variability structures of the Polish mineral deposits have been presented. Special attention has been paid to the heterogeneity of variability structures of deposit parameters. It has been pointed that the variability of the parameters can be marked by differ[...]
20
75%
Przegląd Górniczy
2015 T. 71, nr 4 91--96
PL Karol Bohdanowicz był wybitnym polskim geologiem w XX w., zasłużonym także dla geologii rosyjskiej, badaczem i znawcą geologii Azji Centralnej, Kaukazu i Dalekiego Wschodu, Dyrektorem rosyjskiej (1913-1918) i polskiej (1937-1947) służby geologicznej, profesorem geologii stosowanej w Instytucie Górni[...]
EN Karol Bohdanowicz was the prominent Polish as well Russian geoiogist in XX-th century, scientist, explorer of Caucasus, Siberia and Far East, Head of Russian (1913-1918) and Polish (1937-1947) Geological Surveys, professor of economic geology, author of fundamental textbooks on geology of ore, coal [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last