Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mineral binder
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2004 Z. 25 205-217
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad wytrzymałością na ściskanie zapraw, w których część cementu zastąpiono spoiwem wtórnym, pochodzącym z wypału starego stwardniałego zaczynu cementowego z gruzu betonowego. Opracowano wielomianowe modele matematyczne, pozwalające ilościowo ocenić wpływ temper[...]
EN The paper reports results of laboratory examinations which were conducted in order to analyze possibilities of obtaining secondary binder as a result of burning old cement stone from concrete debris. Polynomial mathematical models were developed. They enable quantitative evaluation of influence of t[...]
2
75%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2006 z. 271 109-120
PL Hydrauliczny transport spoiw mineralnych polega na przygotowaniu na powierzchni kopalni mieszaniny spoiwa z wodą (zaczynu spoiwowego) o takiej konsystencji, która umożliwia jego przemieszczenie rurociągami do miejsca stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych wykorzystując do tego celu tylko ci[...]
EN The hydraulic transportation of mineral mining binders depends on preparation on surface of mine binder paste about such consistency which make possible his dislocation by pipelines to place applying in underground mining excavations using to this aim hydrostatical pressure only. The size of hydrost[...]
3
63%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
1999 nr 10 77-99
PL W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych spoiw mineralnych wykonanych na bazie cementów, w tym cementu glinowego, oraz oceniono receptury wytwarzania tych spoiw ze względu na ich przydatność do utwierdzania kotwi w górotworze wielickim charakteryzującym się zróżnicowanymi warunkami g[...]
EN Laboratory tests of mineral binders prepared on the base of cements, including aluminous cement, were presented in the paper as well as evaluation of the recipe of their production with respect to their usefulness for roof bolts fastening in the Wieliczka Mine rock-mass characterised by the differen[...]
4
63%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1999 R. 1, nr 39 141--156
PL W artykule przedstawiono rozwój technologii transportu pneumatycznego spoiw mineralnych. Na wybranych przykładach omówiono rozwiązania konstrukcyjne od prostych systemów z zastosowaniem jednego podajnika komorowego do zautomatyzowanych linii transportu bezpośrednio z powierzchni kopalni do wyrobisk [...]
EN In the article has been described the development of mineral binders pneumatic conveying technology. Construction solutions from simple systems with usage of one ventricular feeder to automated conveying lines straight from mine’s surface to hole excavations have been shown on chosen examples.
5
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2000 Z. 8 (152) 117-121
6
51%
Materiały Budowlane
2013 nr 12 37--39
PL W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych mieszanek gipsowych z dodatkiem odpadów mineralnych. Opisano sposób formowania płyt, których wygląd i właściwości użytkowe zbliżone są do marmuru naturalnego. Przeprowadzone badania, zweryfikowane w skali półtechnicznej, wykazały, że proponowany kom[...]
EN In this article, the results of the experimental research of the gypsum minerals with addition of mineral waste have been outlined. The way of forming the plates which appearance and characteristics of usage are similar to natural marble has been described. The undertaken research, verified in semi-[...]
7
51%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2013 z. 60, nr 3 265--278
PL Artykuł porusza niezwykle istotne aspekty stosowania na szeroką skalę paliw alternatywnych (komponowanych z części palnych odpadów przemysłowych i komunalnych) jako częściowych substytutów paliw naturalnych w przemyśle cementowym. Rozważaniom poddano także stosowanie odpadów z innych gałęzi przemysł[...]
EN In last twenty years, Polish cement industry underwent a thorough transformation, modernizing its installations with the use of the best technical solutions available. In consequence, among others, utilisation of waste raw materials in production of Portland clinker and cement became possible. Curre[...]
8
51%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2006 z. 274 97-109
PL W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych wpływu szkła wodnego sodowego na zmianę czasu wiązania i wytrzymałość na ściskanie zaczynów spoiwowych, wykonanych na bazie górniczych spoiw mineralnych UTEX-15 i UTEX-TZ. Badania laboratoryjne prowadzono w aspekcie wykorzystania mineralnych spoi[...]
EN The hydraulic transportation of mineral mining binders depends on preparation on surface of mine binder paste about such density which make possible his dislocation by pipelines to place applying in underground mining excavations using to this aim hydrostatical pressure only. The growth of water pas[...]
9
51%
Materiały Budowlane
2014 nr 9 34--36
10
51%
Materiały Budowlane
2014 nr 6 70--71
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ściskanie szybkosprawnej zaprawy mineralnej z włóknami stalowymi. Przedstawiono również wyniki badań belek o wymiarach 150×250×3300 mm wykonanych z takiego kompozytu. Wykazano korzystny wpływ dodatku włókien na wytrzymałość na ściskanie kompozytu o[...]
EN The paper presents the results of testing of compressive strength of fastbinding mineral mortar modified with steel fibers. The results of testing of beams with dimensions 150×250×3300 mm made of such composites are presented as well. A positive effect of the addition of fibers on the compressive st[...]
11
51%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
2016 R. 9, nr 27 71--83
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących możliwości wykorzystania odpadów flotacyjnych powstających w KGHM Polska Miedź S.A. do produkcji wiążących spoiw. W tym celu przeprowadzono monitoring odpadów ze złóż „Rudna” oraz „Polkowice” i wytypowano najbardziej odpowiednie pod względem składu m[...]
EN The results of possibility of management the floating tailings, from KGHM Polska Miedź S.A., to production binders were presented in this article. The monitoring of the tailings from „Rudna” and „Polkowice” deposit was carried out. Furthermore the most proper tailings under mineral and chemical comp[...]
12
51%
Przegląd Budowlany
PL W artykule przedstawiono opis uszkodzeń wyprawy tynkarskiej wykonanej na podłożu betonowym w przejściu podziemnym pod drogą komunikacyjną. W wyniku niedoskonałości dokumentacji projektowej oraz błędów wykonawczych tynk cementowo–wapienny wykonany został metodą maszynową zarówno na sufitach, jak równ[...]
EN The article presents a description of damage to plaster coating performed on concrete in an underground passage under the passageway. As a result of imperfections of design documentation and construction errors cement-calcareous plaster has been performed by machine both on the ceilings, as well as [...]
13
51%
Warstwy, Dachy i Ściany
2008 nr 3 50-51
14
45%
Materiały Budowlane
2015 nr 12 37--40
PL W artykule przedstawiono aktualny stan i perspektywy wykorzystania popiołów lotnych jako składnika spoiw hydraulicznych oraz aktywnego dodatku typu II w składzie betonu, powstających w procesie spalania pyłu węglowego, z uwzględnieniem rozwiązań równoczesnego spalania paliw wtórnych (alternatywnych)[...]
EN The article presents the current state and perspectives of using fly ash as a component of hydraulic binders and active type II additive in concrete, obtained in professional power plants in the coal combustion process with a focus on the solutions of cocombustion of hard coal and secondary fuel.The[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last