Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 237
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN The mining mobile inspective robot is designed for monitoring explosive hazardous environments, where unknown gas mixtures consisting of explosive, toxic and suffocating gases can be present. This situation is often observed in mining hard coal excavations where inertia processes are carried out dur[...]
2
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Tworzenie antropogenicznych (wtórnych złóż) stanowi zasadniczy element efektywnego zagospodarowania kopalin towarzyszących. Nowelizacja Prawa Geologicznego i Górniczego (2001) spowodowała zasadnicze ograniczenia w tym zakresie - praktycznie prowadzące do zaniechania przedsięwzięć w tym zakresie ze w[...]
EN The formation of antropogenous (secondary) deposits is a crucial issue in the efficient management of accompanying minerals. The amendment to the geological and mining law (2001) resulted in considerable limitations in this aspect - practically leading towards abandoning the activity in this field f[...]
3
100%
Górnictwo Odkrywkowe
4
100%
Geology, Geophysics and Environment
2016 Vol. 42, no. 1 116--117
EN The aim of this article is to describe and characterize the properties of the overburden overlying rocks of “Józefka” mine, with an attempt to demonstrate a dependence of diversified mineral composition on geotechnical characteristics of the tested material. The article presents previously obtained [...]
5
100%
Wiadomości Górnicze
PL W roku 1993 podjęto decyzję o stopniowej likwidacji kopalni "Rymer". Proces fizycznej likwidacji ruchu "Rymer", już wówczas włączonego do kopalni "Chwałowice", zakończony został z rokiem 2002. Do rozwiązania pozostał bardzo ważny problem : ochrona wyrobisk sąsiednich zakładów górniczych oraz zabezpi[...]
EN In 1993 decision was taken on gradual liquidation of .Rymer" mine. Process of physical liquidation of the "Rymer" mining area, after merger of the mine with "Chwalowice" mine was completed in 2002. A very importante problem was left to be solved - protection of workings of adjacent mines and deposit[...]
6
100%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule przedstawiono tok postępowania przy doborze zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego metodą analizy współczynników korelacji, co przedstawiono na przykładzie badań zależności kosztów rodzajowych poniesionych w wybranej kopalni wlatach 1995-2005 od jej parametrów techniczno-orga[...]
EN The article presents the course of conduct during selection of variables to econometric model with the method of analysis of coefficients correlation, what has been presented on the example of investigations of dependence of generic costs born in a chosen mine in 1995-2005 from her technical-organis[...]
7
100%
Wiadomości Górnicze
PL Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim stopniu specyfika uwarunkowań kontekstowych kształtuje systemy zarządzania kopalń węgla kamiennego? Dokonano tego w oparciu o pomiar wartości i analizę korelacji 20 cech kontekstu organizacyjnego kopalń opisujących ich wielkość, model przestrze[...]
EN The article is an attempt to answer the question if and to what degree specific contextual conditions creates management systems in hard coal mines? It has been done on the basis of value measurement and analysis of correlation of 20 traits of an organizational context of the mines describing their [...]
8
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule opisano rozwój systemów opracowanych w Centrum EMAG w okresie ostatnich 30 lat i przeznaczonych do oceny zagrożeń sejsmicznych w kopalniach. Przedstawiono stan początkowy w tym zakresie w chwili rozpoczęcia działalności, pionierskie i najnowsze rozwiązania systemowe oraz perspektywy dalsz[...]
EN The article presents development of systems for evaluation seismic hazards in mines which have been elaborated in EMAG Centre during the last 30 years. The paper describes succeeding solutions from pioneering works at the beginning of EMAG activity until based on modern technology newest generation [...]
9
100%
Wiadomości Górnicze
PL Struktury organizacyjne polskiego górnictwa węglowego trudno uważać za doskonałe, bowiem rolę pierwszoplanową w ich tworzeniu w okresie powojennym odgrywały rozporządzenia i wytyczne władz centralnych i resortowych, a nie naukowe, metodyczne projektowanie. Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na [...]
EN It is hard to consider the organisational structure of Polish hard Coal Industry as the perfect ones sińce the predominant role in theer creation was player in post war period by ordinances and directives of the central and sector authorities and not by Scientific, methodically designer ones. The he[...]
10
100%
Wiadomości Górnicze
PL Każde przedsiębiorstwo, które chce odnosić sukcesy na konkurencyjnym rynku, musi mieć określoną strategię działalności oraz stosować odpowiednie środki dla realizacji przyjętej strategii. W Katowickim Holdingu Węglowym SA trwają prace związane z wdrożeniem dwóch nowoczesnych narzędzi, jakimi są: Str[...]
EN Each company which wants to be successful on a competitive market must hale a determined strategy of activity and apply respective means for realisation of the accepted strategy. The works connected with implementation of two modem tools are going on at Katowice Coal Holding SA, namely Strategic Sco[...]
11
88%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Obiektem badania jest system wentylacji czynnej kopalni podziemnej z dwoma szybami wdechowymi i jednym szybem wydechowym z ssącą stacją wentylatorów głównych. Obmyślono model fizyczny z elementami skupionymi: stratnościowym, podatnościowym, bezwładnościowym, głównym ciągiem naturalnym i stacją wenty[...]
EN The object of research constitutes the ventilation system of an operating underground mine with two downcast shafts and one upcast shaft with exhaust main fan station. A universal physical model with the following lumped elements was thought out: dissipating, susceptible inertial, main natural venti[...]
12
88%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
2004 R. 42, nr 9 141-145
PL Pompownie głębinowe stanowią alternatywne rozwiązanie problemu odwadniania likwidowanych kopalń w stosunku do pompowni stacjonarnych. W Centrum EMAG opracowano koncepcję oraz wykonano kompletne systemy sterowania i monitorowania na czterech pompowniach głębinowych. Ze względu na dużą odpowiedzialnoś[...]
EN Deep pumping stations make an option to solve the problem of dewatering the mines under liquidation, in relation to stationary pumping plants. EMAG Centre has developed a conception and introduced the complete control and monitoring systems into 4 deep pumping stations. Considering high responsibili[...]
13
88%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 3 2369--2380
EN The description points of reclamation of post mining areas functioning in urban space have been shown in the article. On the example of proposed conceptions, realization activities and possibly points of reclamation in the context of subsequent functioning of described area, the problem of revitaliz[...]
14
88%
Mining Science
2017 Vol. 24 73--83
EN The current paper presents the study of applying the FEMA method to the drill T4 BH. The research focused on the risk indicators used in the FEMA method. Pareto diagram for the description of the frequency and importance of causes that may cause a problem were applied. With participative method of b[...]
15
88%
Wiadomości Górnicze
PL W historii Grodźca czynne były cztery kopalnie węgla kamiennego; pierwszą "Barbara", założona w 1823 roku przez Maurycego Kossowskiego. Eksploatowała cienkie, płytko zalegające, pokłady węgla grupy 600. Była częściowo odkrywkową, udostępniona płytkimi szybikami. Ostatnią była kopalnia "Grodziec", zl[...]
EN In the history of Grodziec four hard coal mines were in operation, the first one was "Barbara", founded in 1823 by Maurycy Kossowski. It was mining thin, shallow bedded coal seams of 600 groups. It was partly an opencast mine developed by shallow winzes. The last one was "Grodziec" mine liquidated i[...]
16
88%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule omówiono rozwój i przedstawiono przykłady zastosowań urządzeń, układów i systemów w zakresie elektrotechniki dla górnictwa. Opisano wybrane rozwiązania wdrożone na przestrzeni ostatnich lat będące wynikiem prac naukowo-badawczych zrealizowanych w Centrum EMAG, dotyczące w szczególności ur[...]
EN The article discusses the development and presents examples of electrical engineering systems and equipment applied in mining. The described selected solutions have been implemented during some previous years as the result of scientific studies which have been realized in EMAG Centre. The carried ou[...]
17
88%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule zaprezentowano doświadczenia z wdrażania i uruchomienia tyrystorowych rozruszników nowej generacji w warunkach dołowych kopalni "Krupiński" (Jastrzębska Spółka Węglowa SA). Nowe rozwiązania techniczne umożliwiają zastosowanie regulacji prędkości, w tym ograniczenie prądu rozruchu, w czasi[...]
EN The article presents the experiences from the implementation and launch of a new generation of thyristor starters in the underground conditions of "Krupinski" mine (Jastrzębie Coal Company SA). New technological solutions allow the use of speed adjustment, including the reduction of the starting cur[...]
18
88%
Wiadomości Górnicze
PL Po roku 1890 w Zabrzu rozpoczęło się rozpoznawanie złoża położonego na zachód od kopalni "Gnido" w kierunku Makoszów. 1 kwietnia 1906 roku uruchomiono zakład górniczy szybu "Zero". Datę tę przyjmuje się za początek kopalni "Makoszowy". W artykule opisano stuletnią historię kopalni, której nowy rozdz[...]
EN After 1890 in Zabrze an exploration was started of a deposit located to the west of "Guido" mine towards Makoszowy. On 1 April 1906 a mining plant was commenced al "Zero" shaft. This date is accepted as thc beginning of "Makoszowy" mine. The article presents a hundred years history of the mines the [...]
19
88%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule przedstawiono charakterystykę geologiczną złoża, tektoniki, zagrożeń naturalnych; przebieg eksploatacji złoża w latach 1990-2004. Artykuł zakończono stwierdzeniem, że kopalnia posiada wystarczającą bazę zasobową, aby przez wiele lat wydobywać węgiel kamienny o wysokich parametrach jakości[...]
EN The article shows the characteristics of geological deposit, natural hazards and the course of exploitation of thc deposit in 1990-2004. The article is completed by the statement that the mines has sufficient resource basic to mine coal of high quality parameters for many, many years. Adjusting its [...]
20
88%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule przedstawiono (realizowany obecnie) kierunek działań umożliwiający znaczące wydłużenie żywotności kopalni "Zofiówka" (Jastrzębska Spółka Węglowa SA) przy utrzymaniu efektywności i rentowności produkcji. Wielopłaszczyznowe działania ukierunkowane są na rozbudowę kopalni poprzez integrację [...]
EN The article present (currently realised) direction of actions enabling a meaningful prolongation of "Zofiowka" mine durability (Jastrzebie Coal Company). Chile maintaining effectiveness and profitability of extraction. Multidirectional activities are focused of expansion of the Mine by its technical[...]
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last