Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mine shaft
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2003 T. 9, z. 2/1 469-475
PL Szyby górnicze, a w szczególności ich obudowa, uzbrojenie i wyposażenie, podlegają przemieszczeniom i deformacjom związanym z ruchami górotworu wywołanymi działalnością górniczą. W pracy przedstawiono propozycję komputerowego systemu rejestracji wyników pomiarów przemieszczeń i deformacji prowadzony[...]
EN Mine shafts, especially their casing and equipment are influenced by rock mass deformation caused by underground exploitation. In paper are presented project of computer storage system for recording results from deformation measurements collected in shaft. First working stage of project was implemen[...]
2
80%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W artykule przedstawiono sposób technicznej likwidacji szybu o dużym dopływie wody w ilości 2,0 m3/min, pochodzącej z drenażu warstw nadkładu, a gromadzonej we wnęce szybowej na głębokości 170,0 metrów. Projekt polega na przejęciu całego dopływu wody odwiertem przez szyb sąsiedni, po czym rurę szybo[...]
EN The paper presents the method of technical liquidation of the shaft "Barbara II" with high water inflow, amounting to 2.0 m3/min, originating from overburden layer drainage, collected in the shaft cavity on the level of 170.0 meters. An original solution has been given, consisting in taking over the[...]
3
80%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2005 R. 22/2 573--584
PL Na podstawie badań zawartości jonów chlorkowych i siarczanowych oznaczonych w wyciekach Kopalni Soli "Wieliczka" w okresie kilkudziesięciu lat policzono wskaźniki siarczanowości. Analiza zmienności tych trzech cech została przeprowadzona na podstawie współczynników korelacji i ich wzajemnych relacji[...]
EN The content of Cl- i SO2-/4 in "Wieliczka" Salt Mine leaks from several dozen years were used in the calculation of hydrochemical sulphate indicators. Analysis of chemical changes vs. time of these three elements was based on the value of correlation indexes and their relation to each other. The mos[...]
4
80%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono alternatywne rozwiązanie wykonania rurociągów w otworach wiertniczych z jednoczesną rezygnacją z ich zabudowy w rurze szybowej. Przedstawiono przykłady wykonania przez Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. w Bytomiu przyszybowych otworów technicznych, spełniających różne funkc[...]
EN An alternative solution of the pipelines execution in the boreholes at the simultaneous giving up their installation in the shaft structure is presented. Examples of execution by the Shaft Construction Company at Bytom of boreholes fulfilIing various functions and executed under different geological[...]
5
80%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono problem zastosowania otworów technicznych w górnictwie podziemnym. Opisano szczegóły dotyczące otworów technicznych wykonanych przez Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. w Bytomiu we współpracy ze Śląskim Towarzystwem Wiertniczym DALBIS Sp. z 0.0. w kopalni "Cayeli" w Turcji.[...]
EN The problem of technical boreholes application in underground mining is presented. Details of the technical boreholes executed by Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA (Shaft Construction Company) in Bytom in co-operation with Śląskie Towarzystwo Wiertnicze (Silesian Drilling Company) DALBIS Ltd. In the[...]
6
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Badania zużycia i ocena stanu technicznego zbrojenia szybowego w praktyce opierają się głównie na pomiarach grubości elementów. Ich realizacja generuje szereg problemów, zarówno wykonawczych, jak i informacyjnych, w tym trudną do oszacowania niepewność wyniku rozpoznania. Stąd podjęto poszukiwania n[...]
EN Wear tests and technical state assessment of mine shaft reinforcement practically base on element thickness measurement. That generates a number of problems, both practical and informational, including hard to estimate uncertainty of assessment. Hence, new diagnostic solutions are researched. The id[...]
7
51%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2005 Nr 2 35-36
PL 10 czerwca 2005 r., podczas Dni Politechniki Wrocławskiej w KGHM Polska Miedź SA, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA Jerzy Głód złożył oficjalny meldunek o zakończeniu głębienia szybu R-XI w kopalni KGHM Polska Miedź Oddział ZG Rudna. Budowa tego obiektu z uwagi na złożone warun[...]
8
51%
Journal of Sustainable Mining
EN Purpose: The aim of the research presented in this paper was to determine the impact of voids behind the lining on shaft stability. Methods: This paper presents an example of extending the FLAC3D with the possibility of the simulation of concrete detachment and separation under specific conditions b[...]
9
51%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2006 nr 1 22-26
PL Drugiego stycznia 2000 r. około godziny 9 na osiedlu mieszkaniowym w Bochum (Niemcy) powstało zapadlisko, którego krater szybko się powiększał, osiągając ostateczną szerokość dochodząca do 15 m i głębokość około 20 m. Kolejne zapadlisko podobnych rozmiarów powstało następnej nocy około godziny 3, ki[...]
EN After finishing mine operations, all galleries and shafts lining cannot be continually controlled by the mining teams. In such cases the problem of mine's long-term stability in condition of the dynamic geological and others processes is very difficult for description. From the land owner point of v[...]
10
51%
Przegląd Górniczy
2015 T. 71, nr 7 16--20
PL Przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych wraz z późniejszymi zmianami nie uwzględniają specyficznej konstrukcji szybów. Odpowiednia klasyfikacja szybów jest niezbędna ze względu na wy[...]
EN The rules included in the Regulation of the Minister for Internal Affairs and Administration dated 14 June 2012 on Natural Hazards in Mining with later changes do not take into account the specific construction of mineshafts. The proper classification of shafts is necessary because of the occurrence[...]
11
51%
Inżynieria Górnicza
2017 nr 3-4 56--60
PL W artykule przedstawiono nowatorskie rozwiązania obejmujące transport osób i materiałów oraz możliwości zastosowania platform szybowych do prac w wyrobisku pionowym – szybie. Istotą zagadnienia jest zastosowanie urządzeń transportowych specjalnych – urządzeń dźwignicowych pozwalających na realizację[...]
EN The paper presents innovative solutions for the transportation of people and materials, as well as the possibility of using shaft platforms for vertical works at a mining shaft. The essence of the issue is the use of special transportation equipment – lifting devices which allow for the completion o[...]
12
51%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem mieszanin wysokozagęszczonych do likwidacji nieczynnego szybu. Rozpatrywano dwa rodzaje składów masowych mieszaniny podsadzkowej, a mianowicie mieszaninę żużlowo-popiołowo-wodną, w której zawartość cementu wynosiła 30%, oraz mieszaninę o zawart[...]
EN The paper presents the results of research on the use of highly thickened slurries for closure of abandoned shafts. Two fill slurry compositions were considered, i.e. mixtures of slag, fly ash, cement and water, one of them containing 15 and the other 30% of cement by mass. In the case of closure of[...]
13
51%
Geoinżynieria i Tunelowanie
2005 nr 1 46-54
PL Szyb R-XI dla Zakładów Górniczych jest dwudziestym dziewiątym obiektem tego typu realizowanym na terenie Zagłębia Miedziowego przez Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie. 20.03.2002 r. na zmianie III, po zabudowie ostatnich dwóch żelbetowych pierścieni panelowych i wybraniu urobku dla[...]
EN The R-XI shaft for the Mining Company is the 29th structure of this type, realized in the area of the Copper Basin by the PeBeKa S.A. (Mines Construction Company), located in Lubin. On March 20, 2002, during shift III, following installing the last two reinforced concrete panel rings and extracting [...]
14
51%
Maszyny Górnicze
2019 R. 37, nr 1 45--51
PL W referacie zaprezentowano przewoźną maszynę wyciągową B-1200/M/AC-2m/s, produkcji MWM Elektro Sp. z o. o., umożliwiającą szybkie i swobodne jej przemieszczanie między obsługiwanymi szybami. Przedstawiono opis techniczny maszyny wyciągowej, jak i wymagania przepisów ruchu drogowego, z którymi musiel[...]
EN This elaboration presents a mobile hoisting machine B-1200/M/AC-2m/s produced by MWM Elektro Sp. with o. o. allowing quick and free movement between serviced shafts. There are presents the technical description of hoisting machine and the restrictions required by the traffic rules with which the con[...]
15
41%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2006 nr 3 23-41
PL W artykule dokonano przeglądu stosowanych w Zakładzie Technologii Eksploatacji i Obudów Górniczych Głównego Instytutu Górnictwa sposobów określania wytrzymałości obudowy szybowej, na podstawie badań nieniszczących (metoda sklerometryczna, ultradźwiękowa), półniszczących (metoda "pull-off) oraz niszc[...]
EN In this paper, a review was done of methods of strength tests of mine shaft support used in the Department of Extraction Technologies and Mining Support of Central Mining Institute on a basis of non-destructive testing (sclerometric method, ultrasonic method), semi-destructive ("pull-off method) and[...]
16
41%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2006 nr 3 79-88
PL W artykule przedstawiono wybrane techniki i urządzenia pomiarowe wspomagające prace geodezyjne prowadzone na podstawowych obiektach zakładów górniczych. Zaproponowane rozwiązania zostały opracowane w Głównym Instytucie Górnictwa i są obecnie stosowane w górnictwie. Przedstawiono także specjalistyczn[...]
EN In this paper, chosen techniques and measuring devices were presented supporting geodetic works for essential mine objects. Proposed solutions were developed in Central Mining Institute and are presently applied in mining. Specialist measuring devices were also presented including laser sensors, ind[...]
17
41%
Rudy i Metale Nieżelazne
PL Stosując metodę elementów skończonych sformułowaną w trzech wymiarach, opracowano model numeryczny szybu L-IV ZG LUBIN i otaczającego go górotworu, będący następnie podstawą analizy stanu naprężeń i odkształceń w obudowie szybowej w aspekcie jej odporności na przemieszczenia generowane bliską eksplo[...]
EN The three-dimensional finite elements method was used to develop numerical model of the L-IV ZG LUBIN shaft and of surrounding rock mass, based on which analysis of stresses and deformations in a shaft lining was made aimed to determine its resistance to displacements generated by mining in nearby a[...]
18
41%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2015 T. 31, z. 3 93--110
PL W artykule przedstawiono metodykę obliczania wpływów eksploatacji górniczej na szyby kopalniane z zastosowaniem metod geometryczno-całkowych. Przedstawiono założenia pierwszej metody opracowanej przez Balsa (1931–1932) oraz szczegółowo metodę opartą na tzw. teorii prof. Knothego (1951), a także niem[...]
EN Underground mining exploitation creates damage in surface building structure and in underground constructions as well. For this reason, many mining companies gave up carrying out excavations in safety pillar shafts. Currently, the situation on the market is changing. The continuous increase in excav[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last