Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 117
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  milk
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Mleko i jego przetwory są dobrym źródłem składników odżywczych i prozdrowotnych, dlatego też odgrywają dużą role w diecie współczesnego człowieka. Właściwości prozdrowotne mleka warunkowane są obecnością m.in. wybranych składników frakcji białkowej i frakcji tłuszczowej mleka, a także witamin, szcze[...]
EN Milk and dairy products arę good sources of nutrients and healthy, and therefore play an important role in the diet of modern man. Health benefits of milk arę conditioned by the presence of such selected components of the protein fraction and the fraction of milk fat, and vitamins, particularly lipo[...]
2
100%
Przemysł Spożywczy
PL Omówiono niektóre właściwości wyizolowanych z mleka kobiecego przez badaczy rosyjskich przeciwciał katalityczych (abzymów), hydrolizujących kwasy nukleinowe i chroniących niemowlę przed infekcjami bakteryjnymi i wirusowymi. Przedstawiono również częściowe wyizolowanie z siary krowiej przeciwciał kat[...]
EN Some properties of reported human milk by Russian workers catalytic antibodies (abzymes), which hydrolyze nucleic acids and which may defend new born babies against infection by viruses and bactieria are reviewed. Some partial purification antibodies, which hydrolyze RNA, from bovine colostrum is re[...]
3
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W pracy zaprezentowano podstawowe czynniki mające wpływ na trwałość mleka i produktów mlecznych. Scharakteryzowano podstawowe składniki mleka i reakcje mające istotne znaczenie dla kształtowania ich właściwości i stabilności. Omówiono źródła zanieczyszczenia mikrobiologicznego mleka i rodzaje bakter[...]
EN The main factors affecting the shelf life of milk and milk products were presented in this paper. Chemical composition and principal reactions which can influence the functional properties and stability of main milk ingredients were characterised. The sources of microbiological contamination of milk[...]
4
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W pracy zaprezentowano podstawowe czynniki mające wpływ na jakość i trwałość produktów mlecznych o krótkim, średnim oraz długim okresie trwałości. W pierwszym przypadku obejmowało to pasteryzowane mleko i śmietankę spożywczą, jogurt oraz serek twarogowy typu cottage cheese. W drugim masło i produkty[...]
EN In this paper the main factors affecting the quality and shelf life of short, intermediate and long life dairy products were presented. Pasteurized milk and cream, yoghurt and cottage cheese belong to the first group of these products. Butter and spreads represent the second group. In the third grou[...]
5
100%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN The article is focused on the analysis of the current scientific and methodological principles of determining parameters of transport and purveyance infrastructures of enterprises. The research proves the necessity of determining parameters of the system of milk collecting from the private farm-stea[...]
6
100%
Przemysł Spożywczy
PL Trwająca od początku lat dziewięćdziesiątych spadkowa tendencja spożycia mleka uległa pewnemu pogłębieniu w pierwszych latach po integracji. Wpływ na to mają w znaczącym stopniu przemiany strukturalne zachodzące w produkcji mleka. Zmniejszenie o połowę w ciągu 10 lat (1996-2005) liczby gospodarstw h[...]
EN The ongoing since the 90's downward trend in milk consumption has strengthened in the first years after the integration with EU. This process is influenced by structural changes in dairy sector. The reduction in the number of dairy farms by a half within 10 years caused, that milk consumption is dec[...]
7
88%
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
2014 Vol. 8 56--63
EN The aim of this work is to detect and estimate the level of selected heavy metals (copper and lead) in milk and milk products in Chittagong City Corporation Areas of Bangladesh. The most important milk and milk products that are likely to be an important contributor to heavy metal exposure was selec[...]
8
88%
Acta Chromatographica
2010 Vol. 22, no. 1 117--131
EN The quantitative analysis of antibiotics in different matrices is of increasing importance in in vitro studies of food-drug interactions in the drug-development process. Our objective was to develop a new, rapid and simple solid-phase extraction method without protein precipitation followed by high-[...]
9
88%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 2 162-164
PL W pracy badano stopień odtworzenia mleka z pełnego proszku mlecznego w naparze kawowym w zależności od temperatury, twardości i mocy naparu. Stwierdzono, że wygląd mleka odtworzonego z proszku, zwilżalność, rozpraszalność, wskaźnik nierozpuszczalności i test kawowy zależały w większym stopniu od tem[...]
EN The reconstitution stage of whole milk powder in coffee infusion as a dependence of temperaturę and hardness of water was examined. It was found that milk appearance, wettability, dispersibility, index insolubility and coffee test depended morę on temperaturę than on intensity of coffee infusion and[...]
10
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Badania przeprowadzone w gospodarstwach na terenie powiatu nowosądeckiego pozwoliły na ocenę ich wyposażenia w systemy schładzania mleka. Wszystkie ankietowane gospodarstwa użytkowały dojarki konwiowe i wszystkie były wyposażone w schładzalniki posiadające agregat sprężarkowy. Ponad połowa użytkowan[...]
EN The research completed in farms located within the administrative district of Nowy Sącz allowed to evaluate their equipping with milk cooling systems. All polled farms were using can milking machines and all of them were equipped with coolers possessing compressor units. More than a half of coolers [...]
11
75%
Ars Separatoria Acta
2002 No. 1 104-110
EN Positional and geometric isomers of geometric isomers of linoleic acid (CLA) were separated from interfering species on commercially available two reversed-phase C18-columns (Nova Pak, Waters) in gradient systems composed of acetonitrile and water, utilizing photodiode array detection. The biologica[...]
12
75%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 1 145-150
PL Badania przeprowadzono na terenie powiatu nowosądeckiego. Metodą wywiadu kierowanego przebadano 47 gospodarstw użytkujących schładzalniki typu konwiowego, oraz zbiornikowego /nurnikowe i zbiornikowe typu otwartego/. Producenci mleka dokonali oceny stanu technicznego użytkowanych schładzalników - oce[...]
EN The research was carried out in the area of Nowy Sącz administrative district. 47 farms using can and tank (plunger and open tank) type coolers were examined using the directed interview method. Milk manufacturers assessed technical state of operated coolers - 46.8% coolers were graded as very good,[...]
13
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Na podstawie danych statystycznych oraz badań ankietowych przedstawiono analizę zmian w produkcji mleczarskiej jak również wyposażenia technicznego gospodarstw zajmujących się utrzymaniem bydła mlecznego w Małopolsce. Stwierdzono, że postępująca koncentracja produkcji mleka w Małopolsce wynikająca z[...]
EN The paper presents analysis of changes in dairy industry production and mechanical equipment in Małopolska Voivodeship farms, where dairy cattle is grown. The analysis has been based on statistical data and surveys. It has been proved that progressing milk production concentration in Małopolska, whi[...]
14
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W artykule przedstawiono wpływ wybranych czynników mechanicznych na proces usuwania osadów w czasie mycia rurociągów w systemie CIP. Czynnikiem brudzącym było mleko gorące i zimne. W wyniku przeprowadzonych badań opisano wpływ ciśnienia, prędkości przepływu i temperatury na proces usuwania osadów. W[...]
EN The article presents the influence of selected mechanical factors on the deposit removal process when washing pipelines in CIP system. The soiling agent was hot and cold milk. As a result of the performed tests, the influence of pressure, flowrate and temperature on the deposit removal process was d[...]
15
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Badania dotyczyły oceny wielkości i struktury zużycia energii elektrycznej i cieplnej w procesach produkcji i przetwórstwa mleka. W badanych mleczarniach największy udział w produkcji mleka spożywczego i przetworów mlecznych ma energia cieplna. W przypadku mleka spożywczego wacha się w granicach 79-[...]
EN This research pertained to magnitude and structure of both electric power and heat energy use in processing of milk and dairy products. Heat energy has the highest share in milk and dairy product processing in the dairy farms selected for research. In case of consumer milk it remains within the rang[...]
16
75%
Inżynieria Ekologiczna
2013 Nr 32 164--171
PL Zakłady przetwórstwa mięsnego i mlecznego zużywają największe ilości wody w branży przetwórstwa spożywczego. Wskaźniki zużycia wody w analizowanych zakładach mleczarskich wyniosły 3 l wody/l mleka surowego i były zbliżone do danych literaturowych. Wielkość uzyskanego wskaźnika w branży mleczarskiej [...]
EN The studies covered the branches: milk industry, meat processing and slaughterhouses. Performed in the paper were analyses of water consumption Comparison of water management in two branches showed that the highest water absorbability is in meat processing and slaughterhouses. The values obtained fo[...]
17
75%
Przemysł Spożywczy
PL W artykule przedstawiono rolę enterokoków w przemyśle mleczarskim, głównie w mleku i serach. Saprofityczne szczepy enterokoków mogą mieć zastosowanie w różnych procesach fermentacyjnych. Jednak enterokoki są również oportunistycznymi patogenami, a ich obecność może przyczynić się do obniżenia bezpie[...]
EN The article is a review of the literature concerning the role of enterococci in the dairy industry, mainly in milk and cheeses. Saprophytic strains of Enterococcus may be used in various fermentation processes, however, enterococci are the opportunistic pathogens, and their presence can reduce the h[...]
18
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2009 Z. 14 111-120
EN The paper discusses one of the aspects of making the activity of agritourist farms more attractive such as breeding some farm animals not for the benefit of farm owners but for the visitors to have a possibility of spending their holidays on such farms. The offer of high quality products such as mil[...]
19
75%
Chemia Analityczna
PL W pracy zaproponowano woltamperometryczną metodę oznaczania wybranych sulfonamidów w mleku. Przeprowadzono podstawowe badania dotyczące redukcji tych związków i warunków ich oznaczania. Zbadano wpływ pH na położenie i wysokość piku redukcji sulfonamidów w buforze Brittona Robinsona. Zaobserwowano pi[...]
EN A voltammetric method for determination of selected sulfonamides in milk has been proposed. Fundamental measurements were expected to provide information on the voltammetric behaviour of sulfonamides and the conditions required for their determination have been established. The effect of pH on the p[...]
20
75%
Nukleonika
EN The National Radiological Protection Board (NRPB) has operated an environmental radioactivity surveillance programme for some years. Originally, samples of airborne dust, rainwater and milk were collected from the constituent countries of the UK. However, due mainly to the decreasing activity concen[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last