Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1912
first rewind previous Strona / 96 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mikrostruktura
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2018 T. 10, nr 1 45--49
PL W pracy przedstawiono wpływ krystalizacji siarczanu sodu na zmiany mikrostruktury w ceramice tradycyjnej. Elementy badawcze w postaci połówek cegieł poddano kapilarnemu nawilgacaniu roztworami siarczanu sodu o stężeniach 5, 10, 15, 20 i 25%, a następnie zabezpieczono podstawy ekranami polietylenowym[...]
EN In this article the influence of sodium sulphate crystallization was discussed on microstructure changes in traditional ceramic. The tested elements in form of brick halves underwent capillary moistening in sodium sulphate solution with concentration of 5, 10, 15, 20, and 25%, and then their bottom [...]
2
94%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych mikrostruktury napoin wykonanych ze stopów na bazie kobaltu (stellity). Stosując laser diodowy dużej mocy typu ROFIN DL 020 oraz proszek AMI 3901 wykonano próby napawania na próbkach oraz zaworach ze stali zaworowej austenitycznej. Stosując różne[...]
EN The laboratory investigation results of padding microstructure made from alloys on the base of cobalt (stellits) were introduced in the article. The padding tests were carried out on samples from valvular austenitic steel by using the diode laser ROFIN DL 020 with large power and powders AMI 3901. U[...]
3
94%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2008 T. 13, nr 4 47--53
PL W pracy dokonano oceny wpływu dwóch rodzajów noży: ryflowanych zwykłych, na mikrostrukturę wędlin drobno rozdrobnionych. Ocenę dyspersji cząstek tłuszczu i włókien kolagenowych w wędlinach przeprowadzono z zastosowaniem metod histochemicznych i komputerowej analizy obrazu. Komputerowa analiza obrazu[...]
EN In the paper, the effect of two types of knives: riffled and traditional, on the microstructure of finely comminuted sausages was investigated. Dispersion of fat globules and fibre in sausages was assessed using histochemical and computer image analysis methods. Computer image analysis showed that f[...]
4
94%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przestawiono wyniki badań mikrostruktury, mikrotwardości oraz naprężeń własnych w warstwie wierzchniej stopu tytanu Ti6Al4V, otrzymanych poprzez modyfikację łukiem plazmy. Do hartowania przetopieniowego zastosowano różne parametry napięciowo-prądowe zmieniające się w zakresie: I = 10÷40 A, V[...]
EN This work presents the results of investigations of microstructure, microhardness and residual stresses in surface layer of Ti6Al4V titanium alloy obtained using effect of plasma arc. A variety of voltage and current parameters were used for remelting hardening; they changed within the range of I = [...]
5
94%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy omówiono wybrane zagadnienia związane z wytwarzaniem elementów konstrukcyjnych ze stopów tytanu. Podano charakterystyki stopów stosowanych na elementy konstrukcyjne samolotów i śmigłowców oraz silników lotniczych. Przedstawiono wpływ jako-ci stopu, warunków przeróbki plastycznej, obróbki cie[...]
EN Selected problems related to manufacturing of aerospace structural parts made of titanium alloys were discussed in the paper. Characterization of alloys used for aircraft, helicopter and aircraft engine structural components was presented. The effect of quality, plastic working, heat treatment and m[...]
6
94%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy przedstawiono stereologiczny opis mikrostruktury płytkowej na przykładzie perlitu. Dokonano kompletnej probabilistycznej interpretacji używanych powszechnie w opisie tej mikrostruktury średnich wartości odległości międzypłytkowych oraz przedstawiono zależności pomiędzy nimi. Rozważania teore[...]
EN This paper deals with the stereology of lamellar microstructures like pearlite in steels. Using a stereological model of this microstructure interpretation and relationship between a mean true of interlamellar spacing and a mean apparent or mean random of interlamellar spacing was presented. Theoret[...]
7
94%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2009 Z. 242 39-59
PL Niezawodna oraz niezakłócona praca urządzeń elektroenergetycznych i elektronicznych jest osiągana głównie przez zastosowanie odpowiednich elementów ochrony przepięciowej takich jak ograniczniki a przede wszystkim przez zawarte w nich warystory tlenkowe. Warystory tlenkowe to elementy ceramiczne, któ[...]
EN Safe and reliable operation of electroenergetic and electrical devices is achieved by application of suitable surge arresters which consist of oxide varistors. Oxide varistors which are ceramic elements, compose of zinc oxide grains surrounded by amorphous layer rich in bismuth oxide and products of[...]
8
94%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Technika Lotnicza
2002 nr 14 65-74
PL W pracy przedstawiono w uproszczeniu proces technologiczny wytwarzania półwyrobów (prętów płaskich) ze stali mikrostopowej z niobem o symbolu BwOBGNbA. Omówiono własności mechaniczne (wytrzymałościowe, udarność i twardość) oraz strukturalne półwyrobów w stanie dostawy, po normalizowaniu oraz normali[...]
9
94%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Technika Lotnicza
2003 nr 17 129-142
PL W pracy omówiono proces technologiczny wytwarzania półwyrobów (prętów płaskich i taśm) ze stali mikrostopowej z niobem o symbolu Bw08GNbA ze szczególnym uwzględnieniem własności mechanicznych (wytrzymałościowe, udarność i twardość) oraz strukturalnych półwyrobów w stanie dostawy, po normalizowaniu o[...]
10
94%
Archives of Foundry Engineering
EN The developed design methodologies both the material and technological ones will make it possible to improve shortly the quality of materials from the light alloys in the technological process, and the automatic process flow correction will make the production cost reduction possible, and - first of[...]
11
94%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono metodę analizy statystycznej struktur żelaza czystego technicznie po zgniocie na zimno i rekrystalizacji w różnych warunkach. Dyskutowano wpływ na procesy rekrystalizacji stosunków wielkości powierzchni ziaren z najbliższego otoczenia względem ziarna centralnego. Zbiór ziaren s[...]
EN The Method of Statistic's analysis of the technically pure iron structure after cold heading and various conditions of recrystallization, were presented in this paper. The influence of the areas of grains near neighboring of the central grains were analyzed. The small collections of grains near neig[...]
12
94%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono procedurę pomiarową parametrów opisujących zmiany mikrostruktury w trakcie pełzania monokrystalicznych nadstopów niklu. Analiza obrazu została przeprowadzona na podstawie badań mikrostrukturalnych monokrystalicznego nadstopu niklu drugiej generacji -PWA 1484 poddanego pełzaniu [...]
EN Stereological procedure for characterizing a degree of rafting in single crystal nickel-base superalloys is discussed. The image analysis technique is described on the example of microstructural changes of 2nd generation single cystal superalloy PWA 1484 during creep tests under laboratory condition[...]
13
94%
Inżynieria Materiałowa
PL Stopowanie laserowe jest metodą obróbki cieplno-chemicznej warstwy wierzchniej elementów ze stopów tytanu stosowanych w różnych dziedzinach techniki ze szczególnym uwzględnieniem mechatroniki. Pozwala zwiększyć ich trwałość i niezawodność w eksploatacji. W badaniach używano proszek SiC firmy Aldrich[...]
EN Laser alloying exemplifies new method of thermo-chemical treatment of surface layer and it is used for machine elements made of titanium alloys. This process is applied to different enginering domains, particularly to mechatronics and it is designed to enhance durability and lifetime of elements. Th[...]
14
94%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule omówiono model numeryczny krzepnięcia odlewów uwzględniający tworzenie się mikrostruktury ziarnowej. Do opisu procesu krzepnięcia wykorzystano tzw. podstawowe sformułowanie entalpowe, do którego zastosowano dwa schematy całkowania względem czasu: Eulera wsteczny i Dupont II. Końcowy promi[...]
EN The paper concerns the numerical modelling of solidification of castings taking into consideration the formation of grained microstructure. The basic enthalpy formulation was used for mathematical description of solidification process, for which two time integration schemes, Euler backward and Dupon[...]
15
94%
Cement Wapno Beton
PL Przedstawiono wyniki badań czynników, nadających bardzo dużą aktywność hydrauliczną krzemianowi dwuwapniowemu, podstawowemu minerałowi w aktywnych cementach belitowych. Wytłumaczenie bardzo dużej aktywności belitu uzyskano dzięki systematycznym badaniom mikrostruktury klinkieru. Badania takie przepr[...]
EN Results of factors, imparting very high hydraulic activity to dicalcium silicate, dominant mineral in active belite cements, are presented. An explanation of very high activity of belite has been obtained owing to systematic investigations of clinker microstructure. Such investigations have been car[...]
16
94%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Wyniki zamieszczonych w pracy badań wykazały możliwość wyeliminowania z mosiądzu MO59 ołowiu, w wyniku zastąpienia tego szkodliwego dla środowiska i zdrowia pierwiastka bizmutem. Porównano wybrane właściwości mosiądzu z dodatkiem 2% ołowiu z właściwościami mosiądzu zawierającego 2% bizmutu. Ocenie p[...]
EN The presented research results proved the possibility to eliminate lead of MO59 brass (CuZn39Pb2) by replacing this noxious and environmentally harmful element with bismuth. The selected properties of brass containing 2% of lead were compared with those of brass containing 2% of bismuth. Chill casti[...]
17
94%
Archives of Materials Science
EN The microstructure of nanocrystalline Nb-containing HITPERM alloys is strongly dependent on a small Cu addition. In these alloys Cu atoms form clusters, contrary to the analogous Zr-containing alloys. The Co content also affects the microstructure. The relationship between alloy composition and the [...]
18
94%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono wyniki badań stanu powierzchni żelaza armco o różnej grubości ziarna, polaryzowanego katodowo w środowisku 0.5 M kwasu siarkowego oraz określono zależność szybkości roztwarzania żelaza o różnym uziarnieniu od potencjału katodowego. Zarówno pomiary elektrochemiczne jak i badania[...]
EN The state of armco-iron surface with diversified grain size after its cathodic exposure in 0.5 M sulphuric acid solution has been investigated. The correlation between dissolution rate and cathodic potential is presented. Both electrochemical measurements and scanning microscope tests showed no effe[...]
19
94%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
1998 z. 57 221-224
20
94%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN In the paper, a numerical study of the size of representative volume element for the linear elasticity problem is performed. The calculations are carried out for three different types of random microstructures: checkerboard, the Ising model microstructure and Debye microstructure. It is postulated a[...]
first rewind previous Strona / 96 next fast forward last