Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mikrosieć
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Energetyka
2008 nr 1 16-19
PL Ewolucja systemów dystrybucyjnych, aby stawić czoła nowym wyzwaniom nakładanym na energetykę, potrzebuje zmian paradygmatów w projektowaniu, planowaniu, użytkowaniu i zarządzaniu tymi bardzo nowoczesnymi i skomplikowanymi systemami. Nowe pojęcie mikrosieci powstało w odpowiedzi na deregulację i prze[...]
EN The evolution of distribution networks to response to new energy challenges needs a change in paradigms of designing, planning, operation and managing of these sophisticated systems.The new concept of microgrid emerges as a response to deregulation and penetration of a new technologies. These lower-[...]
2
100%
Czysta Energia
2016 Nr 11 25--29
3
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł dotyczy ważnego zagadnienia, jakim są przyszłościowe struktury sieci dystrybucyjnych. Najpierw opisano wybrane przyszłościowe koncepcje rozwoju elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych. Następnie scharakteryzowano różnego rodzaju mikrosieci: mikrosieci AC, mikrosieci DC, hybrydowe mikrosi[...]
EN The paper concerns important issue of future structures of distribution grids. First selected future development concepts of electrical power distribution grids have been described. Then different kinds of microgrids: AC microgrids, DC microgrids, hybrid AC/DC microgrids, and multicarrier energy mic[...]
4
75%
Rynek Energii
2017 Nr 2 92--94
PL We wstępie artykułu przypomniano awarie systemowe, które spowodowały konieczność inteligentnego rozwoju sieci przesyłowych i rozdzielczych do których przyłącza się odnawialne źródła enegii (OZE). Zestawiono definicje mikrosieci, sieci inteligentnych. Przedstawiono nową koncepcję „Transakcyjnej Ener[...]
EN The paper starts from description of series blackouts which implied to take into account necessity of application smart on transmission as well in distribution level where dispersed renewable energy resources (RES) are injected. Definitions of microgrids, smart grids and their characteristics are pr[...]
5
75%
Polityka Energetyczna
2015 T. 18, z. 1 45--57
PL Mikrosieci (ang. microgrids) są postrzegane jako integralny składnik przyszłych systemów elektroenergetycznych, kształtujący się w wyniku rozwoju i realizacji różnych inicjatyw sieci inteligentnych (ang. smart grids). Mikrosieci są tworzone poprzez integrację żródeł rozproszonych, elastycznych (ster[...]
EN Microgrids are perceived as an integral component of future power systems and shaping up as a result of development and initiatives of the „smart grid” concept. A microgrid is a energy delivery system integrating dispersed (distributed) generation sources, elastic (controlled) energy receivers and e[...]
6
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule omówiono proces wymiany energii elektrycznej między mikrosiecią a siecią rozdzielczą spółki dystrybucyjnej. Scharakteryzowano proces zarządzania mocą i energią w mikrosieci. Omówiono aspekty rynkowe pracy mikrosieci, a w szczególności koncepcje jej działania jako „dobrego” obywatela i „id[...]
EN Process of exchange of electrical energy between microgrid and distribution network of electricity utility has been described in the paper. Process of management of power and energy in microgrid has been discussed. Market aspects of microgrid operation, especially its operation concepts as a “good” [...]
7
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 9 130-133
PL W artykule przedstawiono symulowany komputerowy system zarządzania mocą i energią elektryczną w mikrosieci budowanego ośrodka badawczo-szkoleniowego. Na początku krótko scharakteryzowano rozważaną mikrosieć niskiego napięcia prądu przemiennego, a następnie opisano elementy składowe opracowanego syst[...]
EN The paper presents a simulated power and energy management computer system for a microgrid of the research and educational center under construction. First, the low voltage AC microgrid considered is shortly characterized. Then, the components of the computer system designed for the microgrid are de[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2015 Nr 47 99--102
PL W artykule rozpatruje się konstrukcję sterownika mikrosieci elektroenergetycznej. Sterownik zarządza zasobami energii elektrycznej w celu pokrycia zapotrzebowania lokalnych gospodarstw domowych z uwzględnieniem kwestii ekonomicznych. Przedstawiono strukturę sterowania, zdefiniowano zadanie optymaliz[...]
EN Power microgrid is a small power system, whose primary objective is to cover local energy needs. Microgrid is composed of generating units, storage facilities and energy consumers. Construction of hierarchical control system with the optimizer for power microgrid is main article issue. The controlle[...]
9
63%
Rynek Energii
2016 Nr 2 108--110
PL Na początku artykułu podano definicje sieci inteligentnej i mikrosieci. Z porównania pojęć: samoodnawianie i odporność wynika, że pierwsze z tych określeń zawiera drugie, a ponadto wprowadza dodatkowe funkcje. Jako różne nowości zasygnalizowano nanogenerację i zintegrowane systemy elektryczne i gazo[...]
EN Definitions of Smart Grid (SG) and microgrid open the paper. When resiliency is compared to self-healing, one can see that resiliency contains functions of self-healing as well as additional services. Nanogeneration and integration of electricity and gas systems are considered in the section entitle[...]
10
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono analizę algorytmów sterowania dla mikro-sieci odnawialnych źródeł energii (turbiny wiatrowe, panele fotowoltaiczne, superkondensatory), przy pracy wyspowej. Każdy z elementów sieci podłączony jest poprzez oddzielny przekształtnik i każdy z nich wymaga odpowiedniego sterowani[...]
EN This paper focuses on the control strategies for islanded mode micro-grid system, which consists of wind turbines, photovoltaic panels, batteries and super-capacitors. When micro-grid is connected to the utility grid, DC-bus voltage is regulated by the inverter. And the magnitude and frequency of AC[...]
11
63%
Acta Energetica
2016 nr 3 109--115
PL W artykule zaprezentowano model autonomicznej stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Składa się ona z odnawialnych źródeł energii: turbozespołu wiatrowego, ogniw fotowoltaicznych, a także zasobnika energii, odbioru i stacji służącej do ładowania pojazdów elektrycznych. Dla osiągnięcia optymalnych [...]
EN This paper presents a model of an autonomous electrical vehicles’ charging station. It consists of renewable energy sources: wind turbine system, photovoltaic cells, as well as an energy storage, load, and EV charging station. In order to optimise the operating conditions, power electronic converter[...]
12
63%
Rynek Energii
2018 Nr 6 14--19
PL Mikrosieć energetyczna to fizycznie wydzielony obszar zasilania w energię, obejmujący jej lokalne źródła, w głównej mierzewykorzystujące technologie odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz skupionych wokół nich odbiorców. W opracowaniu porównano dwie potencjalne lokalizacje mikrosieci: okolice pola [...]
EN Microgrid is a physically separated energy supply region, which includes distributed, preferably renewable energy sources (RES), as well as consumers and microgrid management tools. Within this publication two potential microgrid locations had been compared: a golf field in Bytom with the surroundin[...]
13
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2018 Nr 2 (118) 119--123
PL Zwiększona liczba rozproszonych źródeł energii w sieci oraz ich nieregularna, losowa generacja powoduje powstawanie problemów z bilansowaniem mocy w systemie elektroenergetycznym. Ważnym elementem mikrosieci, który pozwala na zwiększenie kontroli nad przepływem wytwarzanej energii, są zasobniki ener[...]
EN The increased amount of distributed energy resources in the grid and their irregular, random generation cause problems with power balancing in the power system. Energy storage is important element of microgrid. It allows to increase control over the flow of generated energy. The article presents a b[...]
14
63%
Rynek Energii
2019 Nr 2 31--34
PL Mikrosieć energetyczna to fizycznie wydzielony obszar zasilania w energię, obejmujący jej lokalne źródła (w głównej mierze wykorzystujące technologie odnawialnych źródeł energii - OZE) oraz skupionych wokół nich odbiorców. Dzięki wzajemnej współpracy źródeł wytwórczych i bilansujących, możliwe jest [...]
EN Microgrid is a physically separated energy supply region, including distributed, preferably renewable energy sources (RES), as well as consumers and microgrid management tools. Partial or full independence from electricity supply from the main grid can be achieved as a result of coordinated utilizat[...]
15
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Zazwyczaj przekształtnikowe źródła napięcia w mikrosieciach są podłączane ze sterowaniem prądu sinusoidalnego. W artykule zaproponowano strategię kontroli prądu niesinusoidalnego z wykorzystaniem wirtualnej admitancji w celu poprawy jakości energii.
EN Integration the distributed energy resources into the microgrid is developed in a rapid pace. Conventionally, the voltage-source inverters in microgrid with sinusoidal current regulation are used in grid-connected mode. In this paper, a two-degree-of-freedom nonsinusoidal current control strategy is[...]
16
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 6 181-187
PL Wiele różnych metod stosuje się dla generowania sygnałów sterowania kompensatorów energoelektronicznych w systemach rozdzielczych. W sytuacjach, w których rosnąca elestyczność i podział zadań kompensatorów rozproszonych daje korzyści finansowe, sterowanie takich kompensatorów jest ważnym przedmiotem[...]
EN Various methods are used to generate the control reference signals for power electronics based compensators in three-phase distribution systems. In cases where increased flexibility and sharing duties across multiple compensators provides a cost benefit, the applicability of reference signal generat[...]
17
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 10 148-153
PL W artykule analizowano inteligentne sterowanie mikrosiecią z wykorzystaniem przekształtnika sterowanego metodą modulacji szerokości impulsu. Jako sterownik wykorzystano proporcjonalno całkujący układ z logika rozmytą. Zbadano pracę układu w sieci z zakłóceniami. Stwierdzono znaczące przewagi kontrol[...]
EN A power distribution system with distributed generations can operate as a microgrid under specific conditions. A microgrid can be operated under grid-connected and islanded modes seamlessly without disrupting the loads within the microgrid. This study analyzes the intelligent control of a microgrid [...]
18
51%
Elektro Info
2015 nr 3 18--20
PL Treść artykułu stanowią rozważania dotyczące rozproszenia źródeł generujących moc w pobliżu siedziby prosumenta przyłączonego do mikrosieci, co pozwala zoptymalizować koszt pozyskiwania energii pierwotnej i obniżyć poziom strat energii wywołanych przesyłem energii na dalsze odległości. Autor zwraca [...]
EN Dispersing sources generating power in the vicinity of the prosument’s residence connected to the microgrid allows to optimize the cost of acquiring the primary energy and to lower the level of the ­energy losses due to energy transfer over long distances. The challenging problem is how to solve the[...]
19
51%
Journal of Power of Technologies
EN This study proposes a communication assisted fuzzy based adaptive protective relaying scheme for fault detection, fault classification and faulty phase identification of microgrid along with a solution to isolate the microgrid from the utility grid by disconnecting the static-switch. Any fault in th[...]
20
51%
Wiadomości Elektrotechniczne
2020 R. 88, nr 3 22--30
PL Rosnące koszty energii elektrycznej oraz szeroka dostępność odnawialnych źródeł energii, wzmacniają trend decentralizacji wytwarzania energii i powstawania małych, autonomicznych systemów elektroenergetycznych, czyli mikrosieci. Pojawienie się technologii magazynowania energii elektrycznej zdecydowa[...]
EN Rising electricity costs, wide availability of renewable energy sources and digital technologies strengthen the trend of decentralization of energy generation and creation of small, autonomous power systems - microgrids. The commercialization of electricity storage technology certainly increases the[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last