Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 233
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mikroorganizmy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2006 T. 11, nr 2 128-134
PL W pracy przedstawiono metodę pomiaru aktywności dehydrogenaz w kompostach i porównano otrzymane wartości z danymi uzyskanymi z oznaczenia ogólnej liczby mikroorganizmów (bakterii mezofilnych i termofilnych, pleśni i drożdży) metodą posiewu zalewowego. Zbadano korelacje pomiędzy dwiema metodami zasto[...]
EN The study presents a measurement method of dehydrogenase activity in composts. The results of measurements were later compared with the data obtained from assays of the total numbers of microorganisms (mesophyllic and thermophilic bacteria, moulds and yeasts) using the method of flood culture. The[...]
2
100%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 8-9 1311-1314
3
100%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
2004 T. 9, z. 2 147-158
PL Mimo że rozwój nauki o współzależnościach pomiędzy ożywionymi i nieożywionymi elementami środowiska nastąpił na początku XX wieku, dziś stają przed tą dziedziną wiedzy bardzo poważne wyzwania. Dotyczą one odpowiedzi na pytanie, czym jest ekosystem i jakie nim rządzą prawa. Jaką rolę w tych układach [...]
EN Although the knowledge about interactions between biotic and abiotic factors of the environment appeared at the beginning of XX century, as a matter of fact the understanding of precise nature of these interactions is a challenge for soil ecologists. It concerns the question of what an ecosystem is [...]
4
100%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
2010 R. 20, nr 1 17--22
5
100%
Inżynieria Ekologiczna
2002 Nr 7 45--48
EN Microbial technologies gain a broad interest in oil industry. They are principally used in secondary oil recovery and as stimulation methods in reservoir engineering. There is a growing demand for cost-effective and environmentally safe solutions. Microbial Enhanced Oil Recovery (MEOR is a technolog[...]
6
80%
Forum Eksploatatora
2010 Nr 4 (49) 28-30
PL Osad czynny oczyszczalni ścieków jest ekstremalnym środowiskiem zamieszkiwanym przez różnorodną biocenozę, której elementy są w różny sposób ze sobą powiązane (rys.1). Najliczniejsze są zwykle pierwotniaki (Protozoa), do których zalicza się między innym ameby (Rhizopoda), wiciowce (Flagellata) i orz[...]
7
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2007 nr 145 143-152
PL Obiekty komunalne stanowią jedno z większych potencjalnych źródeł zagrożenia dla człowieka, a wielkość zagrożenia zależy od charakteru obiektów oraz sposobu ich eksploatacji a także od aktualnych warunków meteorologiczno-przyrodniczych. Obiekty komunalne działają na otaczające gleby, wody powierzchn[...]
EN Municipal objects are one of the biggest potential sources of danger for human, and the size of this danger depends on the character of the objects and the way of their exploitation as well as current meteorological and natural conditions. Municipal objects influence neighbouring soils, surface wate[...]
8
80%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 8-9 1131-1133
9
80%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 12 14-15
10
80%
Technologia Wody
2011 Nr 3 (11) 14-18
PL W artykule scharakteryzowano sieć wodociągową jako specyficzne środowisko bytowania i przenoszenia mikroorganizmów potencjalnie chorobotwórczych i chorobotwórczych, funkcjonujące w układzie 4 faz: toń wodna, biomasa w niej zawieszona, biofilm i osady wewnątrzrurowe. Na podstawie badań własnych wykaz[...]
11
80%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 11 119--121
12
80%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
13
80%
Technologia Wody
2010 Nr 4 (6) 19-23
PL W pracy porównano stan mikrobiologiczny wody rzecznej z Wisły i Utraty oraz wody oligoceńskiej z ujęcia zbiornika w Warszawie, po wystąpieniu opadów, przedstawiając różnorodność mikrobioty zanieczyszczającej badane próbki.
EN In this work the microbiological state of Wisla and Utrata river water and oligocenic water from reservoir in Warsaw, after rainstorm were done; the diversity of microorganisms as water contaminants were presented.
14
80%
Forum Eksploatatora
2011 Nr 1 (52) 28-28
PL Grupa Actinomycetes obejmuje wiele gatunków, ale dzięki charakterystycznym rozgałęzieniom, jej przedstawiciele są nie do pomylenia z innymi bakteriami nitkowatymi osadu czynnego. Actinomycetes występują w postaci krótkich, rozgałęzionych nitek, przypominających strzępki grzybni, zarówno w komunalnyc[...]
15
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 647-655
PL Artykuł omawia badania laboratoryjne nad izolacją mikroorganizmów aerobowych i anaerobowych (tlenowców i beztlenowców) z płuczek wiertniczych oraz badania nad wpływem wyizolowanych kultur na zmiany przepuszczalności ośrodka porowatego. Badania mają charakter interdyscyplinarny i są ukierunkowane na [...]
EN Discussed are results of laboratory investigations on secretion of aerobic and anaerobic microorganisms from drilling mud. The paper shows how these microorganisms affect the wellbore zone permeability. The use of microbiological methods may improve productivity of wells. The microorganisms present [...]
16
80%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
17
80%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2006 T. 11, nr 2 107-113
PL Celem badania było oznaczenie żywotności mikroorganizmów halofilnych (Haloferax denitrificans) metodą mikroskopii fluorescencyjnej podczas denitryfikacji solanki w bioreaktorze membranowym. Denitryfikowaną solankę stanowił odpad poregeneracyjny z kolumny jonowymiennej wykorzystywanej do usuwania az[...]
EN The objective of the performed researches was to determine the vitality the Haloferax denitrificans halophilic microorganisms using the method of fluorescent microscopy during the process of brine denitrification in a membrane bioreactor. The post-recovery waste from the ion-exchange column employe[...]
18
80%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Drobnoustroje odgrywają decydującą rolę w wielu procesów ważnych dla ży-cia na całej kuli ziemskiej, a jony metali związane są z wieloma aspektami ich funkcjonowania. Wiele pierwiastków określanych mianem metali ciężkich odgrywa ważną rolę jako jony biogenne niezbędne dla prawidłowego funk-cjonowani[...]
EN Microorganisms play important roles in processes which are critical to life on entire earth. In many aspects of microbial life metal ions are involved. Many of them are recognized as heavy metals toxic in high concentrations but equ-al1y they are ranged as biogenic ions indispensable for regular fun[...]
19
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2003 T. 24, z. 4 551-566
PL Przedstawiono sposób modelowania procesu mikrobiologicznego przebiegającego w trójfazowym przepływowym bioreaktorze fluidyzacyjnym. Zaproponowano algorytm wyznaczania stanów stacjonarnych bioreaktora i dokonano analizy ilościowej podstawowych właściwości tych stanów. Przyjęto, że proces mikrobiologi[...]
EN A method has been presented for modelling a three-phase fluidized-bed microbiological process. An algorithm was proposed for determining the steady states of such a continuous bioreactor and quantitative analysis of the basic properties of these states was performed. It was assumed that the process [...]
20
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2002 nr 4 12-13
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last