Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 37
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mikroobróbka laserowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Przedstawiono wyniki wstępnych badań laboratoryjnych i technologicznych azotowanej jarzeniowo stali 38HMJ poddanej modyfikacji laserowej. Do modyfikacji laserowej wykorzystano mikroobróbkę laserową celem poprawy makro- i mikro-geometrii poprzez mikro-drążenie zasobników olejowych w górnej strefie tu[...]
EN Preliminary results of laboratory and technological investigations of glow discharged nitrided 38HMJ steel subjected to laser modification are presented. Laser micro-treatment was applied for surface modification of cylinder bearing surfaces to improve the macro- and micro-geometry by micro-drilling[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Stosowanie tradycyjnych metod kształtowania charakterystyk t-I topików bezpiecznikowych, polegających na wytworzeniu nacięć lub przewężeń, napotyka na ograniczenia technologiczne lub wynikające z obniżonej wytrzymałości mechanicznej elementu topikowego. W referacie zaprezentowano wyniki badań, dotyc[...]
EN In the paper the new approach for creating of miniature fuse-links has been presented. This new idea is based on smart use of laser microtechnologies. Among other, laser manufacturing of the high resistivity area in the thin wires and foils, laser remelting two-layered FeNi/Cu wire or removing by la[...]
3
100%
Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych
2016 Nr 4 (34) 22--28
PL W pracy przedstawiono aspekty technologiczne wytwarzania tekstury powierzchniowej metodami elektroerozyjną i laserową. Wymienione tekstury będą miały zastosowanie na powierzchniach roboczych par ślizgowych węzłów tarcia, takich jak łożyska ślizgowe wzdłużne i uszczelnienia czołowe pomp. W przedstawi[...]
4
100%
Logistyka
PL W opracowaniu przedstawiono wybrane aspekty związane z technologią laserowego kształtowania tekstury powierzchniowej elementów z Sic współpracujących ślizgowo. W części opisowej analizowano cechy wiązki laserowej istotne z punktu widzenia wytwarzania tekstury. W części badawczej przedstawiono wyniki[...]
EN The study presented chosen aspects connected with laser technology which forms texture of SiC sliding ring co-operating. In the descriptive part there were analyzed qualities of the laser bundle that are essential from the texture production point of view. The research part of the study showed the o[...]
5
88%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Na świecie stosowanie mikroobróbki laserowej staje się coraz powszechniejsze, przyczyniając się do szybkiego rozwoju wysokozaawansowanych technologii. W Polsce mikroobróbka laserowa nie jest praktycznie stosowana z powodu braku odpowiednich urządzeń. Niniejszy artykuł przedstawia laserowe urządzenie[...]
EN Systems for laser micromachining of the materials are very popular on the world. Unfortunately, this technology is not used widely in Poland. This is a result of very high prices of systems for laser micromachining. This article is focused on Polish proposition of the system for laser micromachining[...]
6
88%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2010 Z. 245 233-246
PL Przedstawiono autorski podział laserowej modyfikacji warstwy wierzchniej materiałów i elementów maszyn ze względu na: rodzaj (oczyszczanie, teksturowanie, umacnianie, przetapianie), przedmiot modyfikacji oraz główne przeznaczenie. Ze względu na ograniczenie objętościowe artykułu opisano przykłady mo[...]
EN Authors division of materials and elements of machines top layer modificated by laser, from the regard on: the kind (cleaning, texturing, strenghtening, melting), object of modification and main destination. Because of the article volumetric limitation, only ablational cleaning possibilities of comb[...]
7
75%
Inżynieria Materiałowa
PL Na podstawie literatury i prac własnych przedstawiono wybrany przegląd stanu wiedzy dotyczący powierzchniowej obróbki materiałów za pomocą ablacyjnej mikroobróbki laserowej, ze specjalnym naciskiem na zastosowanie laserów o krótkich i ultrakrótkich impulsach. Przedstawiono propozycje autorów w zakre[...]
EN Paper presents, on the base of own research and literature data, selected review of state of art of surface material engineering using laser ablation method, with a special emphasis on application of short and ultrashort laser pulses. Authors propose definitions and systematic split up of the field [...]
8
75%
Mechanik
PL Na podstawie literatury oraz prac własnych przedstawiono przegląd stanu wiedzy dotyczący obróbki oraz modyfikacji powierzchniowej materiałów z wykorzystaniem ablacyjnej mikroobróbki laserowej. Opisano istotę oraz możliwości zastosowań technologicznych w produkcji. Przedstawiono wybrane wyniki badań [...]
EN On the basis of literature and conducted experiments, an overview of the knowledge state in the laser ablation material surface treatment was done with a stress on short and ultra-short impulse lasers application. Authors proposals in definition and systematisation of laser micro-treatment division [...]
9
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono metodykę oraz wyniki badań laserowego teksturowania powierzchni elementów ze stopu Ti6Al7Nb. Obróbkę laserową wykonano z zastosowaniem lasera TruMicro 5325c Trumpf o długości fali 343 nm i czasie trwania impulsu 6,2 ps. Badano wpływ częstotliwości, prędkości skanowania oraz [...]
EN The article presents the methodology and results of laser surface texturing of the Ti6Al7Nb alloy. Laser treatment was carried out by means of a laser TruMicro 5325c Trumpf with a wavelength of 343 nm and a pulse duration of 6.2 ps. The impact of pulse frequency, scanning speed of a laser beam and l[...]
10
75%
Inżynieria Maszyn
2017 R. 22, z. 1 65--75
PL W pracy przedstawiono badania wpływu mocy, czasu trwania oraz częstotliwości impulsów lasera ablacyjnego na wydajność obróbki i chropowatość powierzchni spiekanego węglika krzemu. Wydajność obróbki odniesiono do jednego cyklu obróbkowego, zaś do oceny chropowatości przyjęto średnią arytmetyczną rzęd[...]
EN The paper presents the study of influence of power, pulse width and frequency of laser ablation process on the machining efficiency and surface roughness of sintered silicon carbide surface. The machining efficiency was referred to one machining cycle and the arithmetic mean of the ordinates Ra and [...]
11
75%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wybrane przykłady zastosowań technologicznych mikroobróbki laserowej w zakresie oczyszczenia, mikrodrążenia oraz modyfikacji warstwy wierzchniej wybranych elementów silników spalinowych. Stosując rożną gęstość mocy impulsu promieniowania laserowego emitowanego przez laser impul[...]
EN In current work chosen examples of technological applications of the laser microtreatment in the fields of cleaning, microboring and surface layer modification of the various combustion engine elements are presented. By application of various power densities of the laser radiation emitted by Nd:YAG [...]
12
75%
Logistyka
2014 nr 6 2123--2132
PL W niniejszej pracy opisano pewien etap badań związanych z przeprowadzeniem modyfikacji warstwy 2132 wierzchniej stali łożyskowej 1000CrMnSi6-4 na skutek zastosowania ablacyjnej mikroobróbki laserowej dla zmiany jej makro- i mikrogeometrii. Zmiany polegały na wytworzeniu mikrozasobników smarowych. W [...]
EN In this study describes certain stage of research related to the performance of the modification of the surface layer of bearing steel 1000CrMnSi6-4 a result of the ablation laser micromachining for changing its macro-and micro-geometry. The changes included the formation of lubricating microcontain[...]
13
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Wpływ pola elektromagnetycznego (PEM) na organizm ludzki może być określany m.in. poprzez obserwacje obrazu krwinek płytkowych. Badania takie z udziałem autorów realizowane były dotąd przy zastosowaniu kosztownej aparatury stacjonarnej. W artykule zaprezentowano koncepcję mikroukładu pomiarowego, kt[...]
EN The influence of electromagnetic field on human body can be determined among other by observations of platelets picture. Investigations, also with the authors participation, were performed so far using expensive stationary equipment. New idea of measurement microsystem which electromechanical elemen[...]
14
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W niniejszym artykule omówiono zastosowanie mikroobróbki laserowej impulsami nanosekundowymi do wykonywania metalowych elementów urządzeń MEMS (microelectromechanical systems). Omówiono ogólnie nanosekundową mikroobróbkę laserową materiałów metalowych oraz przedstawiono przykłady elementów urządzeń [...]
EN In this article we present the possible application of nanosecond laser micromachining in fabrication of metal MEMS element. We describe the process of laser micromachining of materials and present few examples of metal MEMS elements. We also focus on the problem of thermal degeneration of material [...]
15
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W opracowaniu przedstawiono wybrane aspekty związane z technologią laserowego kształtowania tekstury powierzchniowej elementów z SiC współpracujących ślizgowo. W części opisowej analizowano cechy wiązki laserowej istotne z punktu widzenia wytwarzania tekstury. W części badawczej przedstawiono wyniki[...]
EN The study presented chosen aspects connected with laser technology which forms texture of SiC sliding ring co-operating. In the descriptive part there were analyzed qualities of the laser bundle that are essential from the texture production point of view. The research part of the study showed the o[...]
16
63%
Inżynieria Maszyn
2007 R. 12, z. 4 113-123
PL Na podstawie literatury i prac własnych przedstawiono wybrany przegląd stanu wiedzy dotyczący powierzchniowej obróbki materiałów za pomocą ablacyjnej mikroobróbki laserowej, ze specjalnym naciskiem na zastosowanie laserów o krótkich i ultrakrótkich impulsach. Przedstawiono propozycje autorów w zakre[...]
EN Paper presents, on the base of own research and literature data, selected review of state of art of surface material engineering using laser ablation method, with a special emphasis on application of short and ultrashort laser pulses. Authors propose definitions and systematic split up of the field [...]
17
63%
Tribologia
2008 nr 3 137-150
PL W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań laboratoryjnych i technologicznych na stali 38HMJ azotowanej jarzeniowo, poddanej modyfikacji laserowej. Do modyfikacji warstwy wierzchniej gładzi cylindrów wykorzystano mikroobróbkę laserową, mającą na celu poprawę jej makro- i mikrogeometrii (mikrodrąże[...]
EN Results of preliminary laboratory and technology tests of 38HMJ glow nitrided steel after laser modification are presented in the paper. In order to improve macro- and microgeometry of the upper layer of cylinder sliding surface, a laser processing has been used for its modification (hollowing of oi[...]
18
63%
Journal of KONES
PL W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań laboratoryjnych i technologicznych na stali 38HMJ azotowanej jarzeniowo poddanej modyfikacji laserowej. Do modyfikacji warstwy wierzchniej gładzi cylindrów wykorzystano mikroobróbkę laserową mającą na celu poprawę jej makro- i mikrogeometrii (mikrodrążeni[...]
EN Results of preliminary laboratory and technology tests of 38HMJ glow nitrided steel after laser modification are presented in the paper. In order to improve macro- and microgeometry of upper layer of cylinder sliding surface a laser processing has been used for its modification (hollowing of oil mic[...]
19
63%
Inżynieria Materiałowa
2014 Vol. 35, nr 6 523--526
PL W artykule przedstawiono eksperymentalnie wytworzone struktury periodyczne w skali mikro, na powierzchni folii amorficznej Fe88Si11B1 o grubości 80 µm. Uzyskiwana w ten sposób struktura nanokrystaliczna w osnowie amorficznej wykazuje doskonałe właściwości magnetyczne, to znaczy małą wartość pola koe[...]
EN The paper presents periodical structures in micro scale, experimentally created on amorphous Fe88Si11B1 foli with thickness of 80 µm. Developed in such a way nanocrystalline structure in amorphous matrix exhibits perfect magnetic properties, namely low value of coercive field and high initial magnet[...]
20
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy opisano proces wykonywania struktur kanałów w cieczowych mikrowymiennikach ciepła zintegrowanych z obudowami półprzewodnikowych elementów elektronicznych (diod, tranzystorów, układów scalonych) na przykładzie diody Schottky’ego CSD02060 z obudową typu TO-220. Kanały mikrowymienników ciepła w[...]
EN In this paper we present a laser method for manufacturing channel in liquid micro heat-exchangers. As an example, a liquid micro heat-exchangers with laser-made channels were incorporated into the metal package of CSD02060 Schottky diode. The channels were made using the laser micromaching technique[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last