Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mikromechanika
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
2011 nr 1 1-299
PL Niniejsza rozprawa poświęcona jest mikromechanicznemu modelowaniu metali i stopów o wysokiej wytrzymałości właściwej. Metale i stopy charakteryzujace sie wysokim stosunkiem wytrzymałości i sztywności do gęstości materiału (np. stopy magnezu i tytanu, zwiazki miedzymetaliczne Ti-Al), wykazują zwykle [...]
EN The thesis reports the research effort aimed at the micromechanical description of various phenomena characteristic for elastic-viscoplastic deformations of polycrystalline materials. The attention has been focused on metals and alloys of high specific strength, in which the inelastic deformation at[...]
2
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W analizie niedokładności precyzyjnych układów napędowych często pomija się błędy powodowane przez zastosowane w nich sprzęgła. Autorzy, podając przykładowe dane z pomiarów niedokładności przekazywania przemieszczenia kątowego przez sprzęgła, zwracają uwagę na konieczność uwzględnienia ich wpływu w [...]
3
88%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W ciągu ostatniej dekady nastąpiłbardzo duży postęp technologii mikromechanicznych systemów mikrofalowych i wielkiej częstotliwości powiązany z bardzo szybkim rozwojem komercyjnej komunikacji bezprzewodowej. Wykorzystanie technologii MEMS pozwoli na rozwiązanie szeregu uciążliwych problemów występuj[...]
EN In the past decade mocrowave and RF microelectromechanical systems technology has advanced significatly through the rapid growth of commercial wireless communications. The use of MEMS technology promises to solve some of the most vexing prblems still confronting microwave and RF monolithic integrate[...]
4
75%
Modelowanie Inżynierskie
2008 T. 5, nr 36 273-278
PL W pracy zaprezentowano podejście mikromechaniczne do zagadnienia prognozowania wytrzymałości drewna na ściskanie w poprzek włókien. Mechanizmem wywołującym takie zniszczenie jest powstawanie po przekroczeniu obciążenia krytycznego w ściankach komórek osiowych przegubów plastycznych. Analiz ściskania[...]
EN A micromechanics approach to modeling of crushing failure of wood under compression condition at radial direction (perpendicular to year rings) was considered in this paper. This kind of failure is controlled by plastic collapse of tracheids. The present issue was considered by using the representat[...]
5
75%
Tribologia
1999 nr 6 857-863
PL W niniejszej pracy przedstawiono hipotetyczno-doświadczalny model dla wyjaśnienia zależności pomiędzy strukturą technologicznej warstwy wierzchniej kształtowanej na drodze nowoczesnej obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej a trwałością warstwy granicznej oleju w styku skoncentrowanym. W e[...]
EN In this paper the theoretical model for explaining the tribological interactions at boundary friction conditions between the structures of surface layers is presented. Various layers produced by the means of the modern thermochemical treatment technologies were compared. To prove it the measurements[...]
6
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2002 Vol. 7, no 1 205-220
EN Lifetime prediction of thermal barrier coatings on gas turbine hot components is described. Existing modelling strategies are discussed. A more fundamental strategy, based on micromechanical analyses of the coating system is finally presented.
7
75%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Particle-reinforced composite materials very often provide unique and versatile properties. Modelling and prediction of effective heterogeneous material behaviour is a complex problem. However it is possible to estimate an influence of microstructure properties on effective macro material properties[...]
8
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Opisano proces wytwarzania podwieszanych belek wykorzystujący głębokie trawienie monokrystalicznego GaAs. Przetestowano dwa systemy trawiące: na bazie kwasu fosforowego i cytrynowego. Najlepsze wyniki, zapewniające wytworzenie regularnych podwieszanych struktur uzyskano w roztworze kwasu cytrynowego[...]
EN The process of fabrication of suspended beams utilizing deep anisotropic etching of monocrystalline GaAs substrate has been described. Two etching formulas, based on citric and phosphoric acid have been tested. The best results, assuring successful fabrication of suspended structures were achieved i[...]
9
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2014 Vol. 14, no. 4 615--621
EN Wear mechanisms of multilayer TiN/Ti/a-C:H coatings were investigated by transmission electron microscopy technique. Mechanical properties of the TiN/Ti/a-C:H multilayer coating were tested by a ball-on-disk. Microstructure of the coatings was analyzed after the mechanical treatment. Two types of we[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 104 107-114
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu rodzaju zastosowanego kruszywa na parametry mechaniki pękania betonów konstrukcyjnych. Badaniom poddano betony wykonane z dwóch rodzajów kruszywa: łamanego wapiennego (W) i otoczkowego żwirowego (Ż). Badania odporności na pękanie przeprowadzono z z[...]
EN The article presents the results of studies on the effect of aggregate on the fracture parameters of constructional concretes. Subjected to testing were concretes made of two different types of coarse aggregate: broken limestone aggregate (W) and cobble gravel aggregate (Ż). Facture toughness tests [...]
11
75%
Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Artykuł prezentuje nową metodę szacowania efektywnych parametrów transportu materiałów kompozytowych. Sformułowana w pracy procedura hybrydowa wykorzystuje metodę objętości skończonych oraz uogólnioną metodę komórek (GMC). Efektywność oraz skuteczność proponowanej metody przetestowano z odpowiednimi[...]
EN In this paper the new method for predicting the effective transport properties of random composites is formulated. Proposed method is based on Finite volume method and the generalized method of cells (GMC). For deterministic microstructure the efficiency ofthe method is presented by comparing with t[...]
12
75%
Prace Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
2005 nr 2 3-244
PL Mikromechanika materiałów niejednorodnych pozwala przewidywać ich właściwości makroskopowe na podstawie znanych właściwości, mikrostruktury oraz mechanizmów deformacji w skali mikro. Jest więc atrakcyjnym i efektywnym narzędziem nowoczesnej mechaniki materiałów. Niniejsza rozprawa habilitacyjna jest[...]
EN This thesis presents several aspects of micromechanics of interfaces, interface layers, and materials with propagating phase transformation fronts. Two application areas are addressed, namely contact of rough bodies and martensitic microstructures in shape memory alloys. The objective is to develop [...]
13
63%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN One of the key aspects governing the mechanical performance of composite materials is debonding: the local separation of reinforcing constituents from matrix when the interfacial strength is exceeded. In this contribution, two strategies to estimate the overall response of particulate composites wit[...]
14
63%
Prace Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
2008 nr 2 1-442
EN This book contains extended abstracts of papers presented at the 36th SolidMechanics Conference held in Gdańsk, Poland, on September 9-12, 2008. The Conference was organized by Institute of Fundamental Technological Research of the Polish Academy of Sciences. It follows the traditionally organized s[...]
15
63%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN Wood exhibits an intrinsic structural hierarchy. It is composed of wood cells, which are hollow tubes oriented in the stem direction. The cell wall is built up by stiff cellulose fibrils which are embedded in a soft polymer rnatrix. This structural hierarchy is considered in a four-step homogenizati[...]
16
63%
Archives of Mechanics
EN A numerical procedure for simulating the equilibrium shapes of precipitates in two-phase materials, such as Ni-base alloys, is presented. Assuming a periodic arrangement of precipitates, a unit cell is analyzed to take particle interaction in 3D into account. Using the concept of generalized driving[...]
17
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Zaprezentowano model mikromechaniczny materiałów polikrystalicznych o substrukturze lamelarnej. Substruktura laminatu obserwowana dla pojedynczego ziarna została uwzględniona przy wykorzystaniu tradycyjnego podejścia przyjmowanego w przypadku kompozytów warstwowych. W ramach proponowanego podejścia [...]
EN Micromechanical model of polycrystalline materials with lamellar substructure is presented. The lamellar microstructure of grains is accounted for using the well-established framework developed for layered composites. Within the approach different scale transition rules between the level of lamellar[...]
18
63%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2015 Vol. 20, no. 2 373--383
EN This research focuses on studying the effect of the constitutive law adopted for a matrix material on the compressive response of a unidirectional fiber reinforced polymer matrix composite. To investigate this effect, a periodic unit cell model of a unidirectional composite with an initial fiber wav[...]
19
63%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2017 Vol. 17, no. 3 555--563
EN This study investigates the tensile performance a one-part strain hardening geopolymer composite (SHGC) reinforced by ultra-high-molecular-weight polyethylene (PE) fibers. The developed composite as a “dry mix” uses a small amount of solid activator rather than large quantities of commonly used alka[...]
20
51%
Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Monografie
2002 Vol. 74, nr 23 274--274
PL Omówiono, zilustrowane konkretnymi przykładami, zastosowania metody asymptotycznej homogenizacji do modelowania procesów fizycznych zachodzących w ośrodkach gruntowych i skalnych. Metoda homogenizacji polega na przejściu z opisem matematycznym rozważanego procesu fizycznego ze skali niejednorodności[...]
EN Some applications of asymptotic homogenisation method in mathematical modelling of physical processes that take place in soil and rock media have been presented. Special emphasis has been put on the analysis and modelling of the phenomena associated with saturated soil and rock media, i.e. on filtra[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last