Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 124
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mikrokontroler
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2010 Z. 245 129-137
PL Układ sterowania wyświetlaczem z diodami RGB powinien umożliwiać z jednej strony emisję wybranej barwy emitowanego światła, a z drugiej – jej stabilizację w różnych warunkach pracy. Polega to na zapewnieniu właściwych proporcji pomiędzy prądami płynącymi przez składowe elementy diody. Przez szereg l[...]
EN LED RGB driving circuit should allow to emit the chosen colour of light and to stabilise it according to changing working conditions. It is realised by the control the value of the monochrome component currents. Usually that task is achieved using multi-channel PWM circuits, which are controlled by [...]
2
80%
Spektrum
2013 nr 9-10 XIII--XVII
PL W artykule opisany jest pomysł na tani miernik impedancji oparty o układ AD5933 IC firmy Analog Devices, mikroprocesor typu ARM i z możliwością komunikacji przez standardowy port UART. Przedstawiono pełny proces projektowania, począwszy od koncepcji, przez projektowanie płyty drukowanej, stworzenie [...]
EN This article covers the idea of a low cost impedance meter based on an AD5933 IC from Analog Devices, controlled by an ARM based microprocessor, communicating through a standard UART interface. A complete design flow is presented, starting from a concept, through the design of the printed circuit bo[...]
3
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 6 290-294
PL Zaproponowano układ pomiarowy do badania współczynnika mocy. Prąd i napięcie są mierzone analogowo a następnie współczynnik mocy jest obliczany przy wykorzystaniu procesora typu PIC16F877.
EN The aim of the study is to develop a prototype of power factor measurement circuit. In the designed circuit, the power factor is measured using PIC16F877. This paper focuses to design the simple circuit and low-cost. The current and voltage signals of the load are measured at the same phase. Those s[...]
4
80%
Napędy i Sterowanie
PL Jednym z zadań pomiarowych jest rejestracja ciągu zdarzeń w czasie. Zagadnienie to staje się niebanalnym, gdy należy odnotowywać szybko następujące po sobie zjawiska. Ponieważ niewiele mikrokontrolerów posiada wbudowane peryferia umożliwiające realizację tego typu zadań, wskazane jest użycie dodatko[...]
EN Logging the fast occurring events is a specific problem. Typical microcontrollers haven't built-in peripherals, which can realise this task without software aid. Therefore additional, external logic devices are necessary. But if we use Atmel FPSLIC microcontroller, containing AVR-RISC core and FPGA [...]
5
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2002 z. 181 95-106
PL W pracy przedstawiono algorytm autokompensacji precyzyjnego komparatora do pomiaru wzorców indukcyjności. Opiera się on na analizie statystycznej sygnału nierównowagi. Działanie algorytmu polega na takim dobraniu nastawy, aby mediana sygnału nierównowagi miała wartość zero. Metoda ta pozwala na kilk[...]
EN A algorithm of self-balancing precise measuring bridge for inductance standards has been presented in the paper. Principle of the algorithm is based on the statistical analysis of unbalanced signal. The algorithm tries to change the bridge balance to the state of the zero value of the noisy unbalanc[...]
6
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W pracy opisano zestaw środków elektronicznych dla dydaktyki mikrokontrolerów. Cechą szczególną zestawu jest struktura modułowa, co ułatwia proces edukacyjny, pozwala poznawać różne mikrokontrolery i uzupełniać zestaw urządzeniami peryferyjnymi.
EN In the article the hardware complex is described for the study of microcontrollers. The feature of equipment is a modular construction, which facilitates the process of studies, allows to study different microcontrollers and complement the system new peripheries by devices.
7
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2017 No. 92 95--104
PL W artykule opisano metodę zwiększania intensywności przepływu tlenu przez katodę ogniwa paliwowego typu PEM. W tym celu umieszczono między ogniwem a zbiornikiem tlenu pompkę elektryczną, sterowaną za pomocą mikrokontrolera. Napisano program komputerowy, który powoduje włączenie pompki za pomocą tran[...]
EN The paper describes method of boosting intensity oxygen flow trough the cathode of PEM fuel cell. To that end electric pump controlled with a microcontroller was installed between cell and oxygen tank. Computer software was written which produces turn on of electric pump with a transistor at definit[...]
8
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2018 No. 96 175--183
PL Ze względu na coraz to większą liczbę aut, miasta borykają się z problemem dużego natężenia ruchu kołowego na ulicach. Sytuacja ta prowadzi do zwiększenia czasu potrzebnego do przemieszczenia się z jednego punktu miasta do drugiego, jak również rodzi frustrację wśród kierowców. Konsekwencją tego sta[...]
EN Due to the increasing number of cars, cities are struggling with the problem of heavy traffic on the streets. This situation leads to an increase in the time needed to move from one point of the city to another, as well as frustration among drivers. The consequence of this state of affairs is the ex[...]
9
80%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2011 Z. 251 5-20
PL Przedstawiono opis praktycznej realizacji oraz wyniki badań uniwersalnego solarnego układu zasilania małej mocy z akumulatorem chemicznym i bezprzewodowym interfejsem komunikacyjnym. Opisano elementy składowe sterownika układu.
EN A practical implementation and laboratory researches for an universal solar low-power power system containing the chemical battery and a wireless communication interface is presented in this paper. The components of the system controller are described.
10
80%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2010 Z. 245 49-56
PL W artykule przedstawiono sterownik diod LED o konfigurowalnej liczbie kanałów, służący do zasilania sześciu diod małej mocy. Prąd diod może być ustawiany cyfrowo z krokiem 0,5 mA w zakresie od 0 do 32 mA. Do sterowania prądem w poszczególnych kanałach wykorzystano magistralę szeregową I2C. Dzięki za[...]
EN The 6-channel LED controller equipped with a high efficiency fractional charge pump is presented in the article. Each channel has got a programmable dimming current. To ensure uniform brightness in any application, each LED channel delivers an accurate regulated current from the range from 0 to 32 m[...]
11
70%
Pomiary Automatyka Robotyka
2012 R. 16, nr 2 357-361
PL W artykule przedstawiono podstawowe elementy stosowane w pralkach domowych. Opisano krótko sposób ich działania oraz obsługi przez sterownik. W dalszej części przedstawiono koncepcję własnego sterownika pralki zbudowanego na bazie mikrokontrolera 32-bitowego z rodziny STM32 [1, 2, 3, 4]. Opisano jeg[...]
EN In the paper the basic elements used in house washing machines are presented. The principle of their operation are shortly described. In the next part of the paper authors own conception of new washing machine controller construction is presented. The proposed controller is based on 32-bit STM32 mic[...]
12
70%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Urządzenia chroniące przed przepięciami i przetężeniami w instalacji elektrycznej zawierają warystory, iskierniki oraz bezpieczniki o czasach działania około 200 ms. W artykule przedstawiono inteligentny rozwiązanie ochrony zawierające system monitorowania użytkownika energii w czasie rzeczywistym o[...]
EN Protection devices against over-voltage and over-currents for low voltage systems are equipped with varistors and gas-discharge tubes around a fuse, having a disconnection time about 200ms. This paper proposes an intelligent protection system that includes a real-time energy distribution monitoring [...]
13
61%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 11 944-946
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące pracy 8/16-bitowego mikrokontrolera ATXmega64A3 w warunkach kriogenicznych (w temperaturze 77K). W przeprowadzonych eksperymentach obserwowano zachowanie wewnętrznych oscylatorów 2 MHz (oscylator RC) i 32 MHz (oscylator pierścieniowy). Potwierdzono zdo[...]
EN In this paper the results of experiments with an 8/16-bit ATXmega64A3 microcontroller (ATMEL) at low temperature are presented. The examined devices were immersed in a Dewar flask with liquid nitrogen (Fig. 1). First of all we focused on internal oscillators. There are four types of oscillators insi[...]
14
61%
Pomiary Automatyka Robotyka
2013 R. 17, nr 2 436-442
PL Artykuł opisuje projekt i realizację niskobudżetowego ale zarazem funkcjonalnego i uniwersalnego kompaktowego sterownika programowalnego PLC (ang. Programmable Logic Controller) oraz dedykowanej aplikacji narzędziowej umożliwiającej jego elastyczne oprogramowanie. Przedstawiany sterownik bazuje na j[...]
EN The paper describes project and implementation of a low-cost but functional and universal programmable logic controller PLC in compact case and dedicated utility application for that PLC, which allow user to its effective programming. The main central processing unit of presented controller is based[...]
15
61%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 3 324-326
PL Niniejsza praca jest oparta na zgłoszeniu patentowym [1] "Układ punktowego pomiaru temperatury urzadzeń mechanicznych". Wybrano optymalny wariant (ze względu na cenę) wykonania układu elektronicznego. Przedstawiony został szkic programu sterującego pracę mikrokontrolera. Jego działanie pokazano za p[...]
EN This work is based on patent application " The system of spot temperature measurement of mechanical devices". The optimal variation of making of electronic device was chosen (because of the price and impact to temperature of surroundings). The device scheme is presented in Fig. 1. The amplifier was [...]
16
61%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 7 99-104
PL Coraz liczniej występujące maszyny napędzane małymi silnikami spalinowymi wymagają licznych okresowych zabiegów obsługowo naprawczych, gdzie istotną rolę odgrywa proces diagnostyczny. Wobec braku na rynku przyrządów diagnostycznych mogących mieć zastosowanie w procesie diagnozowania silników małych [...]
EN More and more machines propelled by small internal combustion engines demand numerous periodic service procedures and repairs, for which the diagnostic process is crucial. Considering that the market lack of diagnostic devices that might be used in the process of diagnosing low power engines, a meas[...]
17
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 6 72--75
PL W artykule zaprezentowano projekt i konstrukcję jednobiegunowego napędu silnika DC. Do tego celu wykorzystano mikrokontroler ADuC812 który dodatkowo przetwarza dane z czujników.
EN The paper deals with design and construction of unipolar PWM driver for DC motor motion control. The drive control element is ADuC812 microcontroller, which not only controls DC motor but also process information from several sensors. There are described used electric drive characteristics, principl[...]
18
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 6 337--340
PL Artykuł dotyczy urządzeń pomagających przy długoterminowym skanowaniu technicznych danych oświetlenia obserwowanego nocnego nieba. Celem pomiarów jest analiza zanieczyszczenia świetlnego w zaludnionych obszarach przemysłowych oraz poza nimi. Dla długoterminowych pomiarów niskich poziomów natężenia o[...]
EN This contribution deals with the instrumental support of long-term sensing of light technical data measured under the night sky. The objective of such measurements is the quantification of obtrusive light and its different levels comparison in populated industrial areas and outside. For long-term me[...]
19
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 9b 285-286
PL Artykuł dotyczy metod tłumienia szumów w systemach mikroprocesorowych. Przedstawione zostały dwie metody: sprzętowa (odsprzęganie za pomocą elementów LC) oraz programowa (zarządzanie pracą wewnętrznych źródeł sygnałów zegarowych). Zostaną przedstawione zarówno zalety jak i wady poszczególnych rozwią[...]
EN The paper deals with noise suppression methods in microprocessor systems. Two methods are presented: hardware (LC decoupling) and software (microcontroller digital clock sources management). Advantages and disadvantages of each method are presented. The tests are conducted on a real, battery operate[...]
20
61%
Elektro Info
2006 nr 4 60-64
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last