Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mikroglony
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemik
2012 Vol. 66, nr 12 1294--1297
PL W ostatnich latach obszernie analizowane są potencjał i perspektywy wykorzystania mikroglonów na rzecz zrównoważonego rozwoju energii. Otrzymywanie biopaliwa na bazie mikroglonów stało się jednym z wiodących kierunków badań, których wyniki mogą przynieść korzyści środowisku i ludziom. Jak dotychczas[...]
EN In recent years, the potential and perspective on using microalgae for energy sustainable development has been broadly analysed. Microalgae-based biofuels have become one of the main research trends whose results may benefit both the environment and human beings. So far, the methods of microalgae-ba[...]
2
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2015 Tom 17, cz. 1 275--288
PL Mikroglony są niewielkimi organizmami wodnymi o bardzo dużym potencjale w zakresie oczyszczania ścieków. Ma to związek z faktem, że są mało wymagające w hodowli, a do wzrostu i rozmnażania mogą z powodzeniem wykorzystywać związki biogenne zawarte w ściekach. Dodatkowo, powstająca biomasa może posłuż[...]
3
75%
Inżynieria Ekologiczna
PL Przeprowadzone badania miały na celu określenie możliwości zastosowania ścieków mleczarskich po wstępnym oczyszczaniu beztlenowym do produkcji biomasy mikroglonów z gatunku Platymonas subcordiformis. Proces hodowli i namnażania testowanej kultury glonów prowadzono w fotobioreaktorach rurowych o orie[...]
EN The study aimed to determine the possibility of using dairy sewage after the initial treatment anaerobic biomass production of microalgae species Platymonas subcordiformis. The process of growing and propagation of algae culture test was carried out in fotobioreaktorach piping vertical orientation. [...]
4
75%
Inżynieria Ekologiczna
2017 Vol. 18, nr 2 123--129
PL Hodowla i wykorzystanie mikroglonów jest obecnie intensywnie rozwijającym się obszarem badawczym. Niektóre gatunki mikroalg, w odpowiednich warunkach, gromadzą duże ilości tłuszczu w komórkach, który ma odpowiedni profil kwasów tłuszczowych do produkcji biodiesela. Etapem kierunkującym mikroglony na[...]
EN The cultivation and utilization of microalgae is now a intensively developing area of research. Some species of microalgae, under appropriate conditions, accumulate large amounts of lipids in the cells. This lipids have a suitable profile of fatty acids for biodiesel production. The culture of micro[...]
5
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 10 229-231
PL Obecnie podkreślany jest znaczący potencjał biomasy jako źródła energii odnawialnej. Jednym z bardzo wydajnych źródeł biomasy jest biomasa mikroglonów. Mikroglony charakteryzują się wysoką efektywność fotosyntetyczną, co przekłada się na szybką produkcję biomasy. Do hodowli mikroglonów można wykorzy[...]
EN Currently, the considerable potential of biomass as a source of renewable energy has been increasingly emphasized. Microalgae are characterized by high photosynthetic efficiency, which is reflected in rapid production of biomass. Sewage and exhausts can be used in microalgal culture. Microalgae are [...]
6
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2018 Nr 10 385--387
PL Jednym ze sposobów pozyskania surowca na cele fermentacji metanowej, jak również w innych gałęziach energetyki alternatywnej, jest wykorzystanie biomasy alg oraz cyjanobakterii. Charakteryzują się one dużo szybszym współczynnikiem przyrostu biomasy w stosunku do roślinności lądowej, a także potrzebu[...]
EN One of the methods of obtaining the substrate for methane fermentation and other alternative energy sectors is the use of biomass of microalgae and cyanobacteria. This microorganisms have a high biomass growth rate compared to terrestrial plants and need less area for cultivation. The aim of the res[...]
7
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2018 Nr 11 401--403
PL Przeprowadzone badania miały na celu określenie możliwości zastosowania ścieków pochodzących z przydomowej oczyszczalni do hodowli mikroglonów Chlorella vulgaris i cyjanobakterii Arthrospira platensis. Przeprowadzone badania potwierdziły możliwość zastosowania omawianych ścieków do hodowli mikroglon[...]
EN The research aimed at determining the possibility of using effluent from the domestic treatment plant for cultivating microalgae Chlorella vulgaris and cyanobacteria Arthrospira platensis. The conducted research confirmed the possibility of using the effluent for cultivation of microalgae Chlorella [...]
8
75%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 12 2106--2109
PL Odciek powstały podczas beztlenowej fermentacji osadów ściekowych traktowano biomasą mikroglonów (Chlorella sorokiniana lub środowiskowe konsorcjum ZTT-3) w obecności białego światła przez 7 dni, po czym biomasę dozowano powtórnie i kontynuowano inkubację kolejne 7 dni. W pierwszym tygodniu oczyszcz[...]
EN Post-fermentation effluent from anaerobic fermentation of sewage sludge was treated with microalgal cultures (Chlorella sorokiniana and an environmental consortium) under fluorescent white light for 7 days, then supplemented again with a 2nd dose of microalgal biomass and incubated for the next 7 da[...]
9
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2018 Tom 20, cz. 1 697--712
PL W ostatnich latach obserwuje się wzrost stosowania nawozów pochodzenia naturalnego, które są przyjazne dla środowiska naturalnego. Użyty w badaniach odciek pofermentacyjny po beztlenowej fermentacji glonów zawierał substancje organiczne i związki mineralne niezbędne do uprawy sałaty. Dzięki ww. skła[...]
EN In recent years, it is observed an increase in the use of natural fertilizers that are environmentally friendly. The effluent after microalgae anaerobic digestion (algal effluent) contained organic substances and mineral compounds necessary for lettuce cultivation, hence it is a competitive product [...]
10
63%
Inżynieria Ekologiczna
2016 Nr 48 45--51
PL Celem prac badawczych było określenie możliwości zastosowania ścieków mleczarskich oczyszczanych w zintegrowanym układzie osadu czynnego i systemu hydrofitowego w procesie namnażania biomasy mikroglonów Platymonas subcordiformis. Prace badawcze nad produkcją biomasy mikroglonów przeprowadzono w waru[...]
EN The aim of the research was to determine the possibility of treated dairy wastewater using in the process of microalgae Platymonas subcordiformis biomass production. Researches were conducted in the laboratory scale with vertical photobioreactors using. Experiment was divided on the three variants b[...]
11
63%
Agricultural Engineering
PL Celem pracy była analiza możliwości wykorzystania zaprojektowanego fotobioreaktora do hodowli mikroglonów słodkowodnych w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. Zakres prac obejmował projekt i wykonanie fotobiorekatorów (PBR) oraz założenie hodowli porównawczych mikroglonów słodkowodnych chlorel[...]
EN The objective of the paper was to analyse the use of the designed photobioreactor for freshwater microalgae cultivation in the controlled laboratory conditions. The work covered the design and construction of photobioreactors (PBR) and setting up comparative cultivations of freshwater microalgae chl[...]
12
63%
Logistyka
2015 nr 4 9678--9683, CD3
PL Wytrzymałość ścian komórkowych mikroalg sprawia, że lipidy nie są łatwo dostępne. Rozerwanie komórek jest procesem energochłonnym. W związku z tym, kluczem do zwiększenia wydajności ekstrakcji jest odpowiedni sposób niszczenia struktur komórkowych. Największą efektywnością odznacza się wykorzystanie[...]
EN Although the procedures for inducing the microalgae to accumulate a large amount of oil are well-defined, the extraction of bio-oil still presents a challenge, particularly the destruction of algal cells before extraction. This process is impeded by the strength of the cell walls, which makes the pr[...]
13
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 10 224-228
PL W celu wykorzystania potencjał tkwiącego w glonach jako źródła biomasy energetycznej, należy opracować odpowiednie metody ich namnażania. Można wyróżnić zasadniczo dwa rodzaje zbiorników hodowlanych: naturalne, do których można zaliczyć jeziora, laguny i stawy, oraz sztuczne: sztuczne stawy i fotobi[...]
EN In order to utilize the potential of algae as a source of biomass for energy purposes, suitable methods of cultivation have to be developed. Two types of algae cultivation systems are distinguished: natural, among which we include lakes, lagoons and ponds, and artificial: artificial open ponds and c[...]
14
51%
Ecological Chemistry and Engineering. S
2015 Vol. 22, nr 3 425--437
PL Aktualny stan zbiorników i cieków wodnych budzi wiele zastrzeżeń. Jednym z poważniejszych zagrożeń dla ekosystemów wodnych jest zjawisko eutrofizacji, polegające na nadmiernym wzbogacaniu wody w pierwiastki biogenne. Aby chronić systemy wodne przed tym zjawiskiem, konieczne jest określenie mechanizm[...]
EN Eutrophication process is a serious problem in water ecosystems. There is a great need to study the relation between the physico-chemical condition of water and the influence of these parameters on the diversity of biological life, especially on changes in the structure of microbiocenoses. The most [...]
15
51%
Ochrona Środowiska
PL Rozwój zrównoważonego rynku bioenergii opiera się obecnie na uprawach energetycznych, których zwiększona produkcja konkuruje ze światowym zaopatrzeniem w żywność oraz paszę. W związku z tym jest potrzeba poszukiwania alternatywnej biomasy energetycznej z roślin nie przeznaczonych do spożycia. Altern[...]
EN Development of a sustainable bioenergy market is based these days on energy crops, increased production of which competes with global food and feed supply. Consequently, there is a need to identify an alternative energy biomass of non-food plant species. The microalgae biomass offers such an alterna[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last