Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 68
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mikrofiltracja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Omówiono podstawy procesu mikrofiltracji próżniowej na zanurzeniowych membranach pustowłóknowych. Proces ten stosowany samodzielnie lub w połączeniu z biologicznym oczyszczaniem, osadem czynnym nadaje się do uzdatniania różnego rodzaju wód odpadowych dla ich ponownego użycia w procesach technologicz[...]
EN The basics of the vacuum microfiltration process using the submersible hollow fibre membranes have been presented. Several case histories of the existing microfiltration plants treating spent waters or sewage have been discussed.
2
100%
Instal
2010 Nr 5 48-51
PL Ścieki oczyszczone stanowią doskonały produkt, który po odpowiednim uzdatnieniu można ponownie wykorzystać w procesach technologicznych oczyszczalni zamiast wody wodociągowej. Ścieki wypływające z osadników wtórnych są na oczyszczalniach powszechnie używane do płukania tkanin filtracyjnych pras oraz[...]
EN Treated wastewater is perfect for usage in technological processes in treatment plants instead of potable water. Sewage flowing from secondary sedimentation tanks is commonly used to rinse filter presses and to reduce foam in fermentation tanks. It brings however a small amount of suspension which c[...]
3
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 1 74-75
PL Przedstawiono sposób obliczania strumienia permeatu w badaniach kinetyki inikrofiltriicji z zastosowaniem metody Wiechowskiego do różniczkowania numerycznego z jednoczesnym wygładzaniem. Otrzymane wyniki porównano z rezultatami uzyskanymi z wykorzystaniem wzorów interpolacyjnych Lagrange'a oraz meto[...]
EN Calculations of permeate flux during investigations of microfiltration kinetics by applying Wieckowski's method of numerical differentiation with simultaneous, smoothing is presented in the paper. The results obtained were compared with those calculated using the Lagrange interpolation formula and S[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2002 z. 46 155-162
PL W PKE SA Elektrownia "Łagisza" wodę zdemineralizowaną do obiegu kotłowego produkuje się za pomocą technologii membranowych. W celu wstępnego przygotowania wody przed membranami RO zastosowano mikrofiltrację. Wskutek skracania się cykli pracy jednostek mikrofiltracji w okresie letnim, przeprowadzono [...]
EN The demineralization of water in "Łagisza" Power Station is operated using membranes technologies. Microfiltration has been applied for the pretreatment of the raw water before RO membranes. Reduction of the run length of the microfiltration units has been observed. The paper presents the results of[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2000 z. 61 347-354
PL Przedstawiono jednostopniową stację mikrofiltracyjną z rurkowymi membranami ze stali kwasoodpornej. Ustalono, że zmiany natężenia strumienia permeatu występujące w czasie procesu przebiegają według zależności wykładniczej. Odzyskany w wyniku mikrofiltracji roztwór ługu zawierał głównie NaOH i pewne [...]
EN The performance of a single-stage microfiltration station with tubular stainless-steel membranes, designed for recovery of caustic solutions, has been analysed. The permeate flux decline with process time following exponential relationship has been evaluated. The recovered solution contained NaOH an[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2000 z. 42 1-130
PL Zgodnie z przepisami woda do picia i na potrzeby gospodarcze powinna spełniać określone warunki bakteriologiczne oraz posiadać odpowiednie własności fizykochemiczne. Aby sprostać tym wymaganiom, konieczne jest prowadzenie uzdatniania wody, a w jego ramach dezynfekcji. Produkcja wody o stałej i wysok[...]
EN According to the regulations, drinking water as well as water for household purposes should meet definite bacteriological conditions and should have respective physicochemical properties. In order to satisfy these requirements, water should be subjected to treatment, and to disinfection being a part[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2002 z. 46 147-154
PL Próbki wybranych trzech rodzajów wody, zawierające rozpuszczone składniki mineralne poddano procesowi mikrofiltracji za pomocą zestawu membran trekowych. Inne próbki tych samych rodzajów wody zostały wymrożone, a następnie przeprowadzono powtórnie proces mikrofiltracji. Metodą wagową wyznaczono masę[...]
EN Samples of three water types with dissolved mineral ingredients were microfiltrated by using particle track-etched membranes. Another samples of the same water types had been freezed out and then also microfiltrated. The mass of extracted sediments measured by an analytical balance has been determin[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2002 z. 46 117-124
PL Przedmiotem niniejszego referatu jest przedstawienie instalacji zaprojektowanych przez BSPiR "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA w oparciu o technologię mikrofiltracji firmy ZENON SYSTEMS wykorzystaną do celów: pozyskania wody do obiegu chłodzącego ze ścieków komunalnych (EC Katowice), podczyszczania ściek[...]
EN This work is about microfiltration installations which were designed by BSPiR "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA based on microfiltration technology by ZENON SYSTEMS. Installation are used to: communal waste water reclamation (P.P. Katowice), polishing industrial waste water (P.P. Lagisza), potable water t[...]
9
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2016 Nr 2 80--81
PL Zbadano krzyżowy układ mikrofiltracyjny do zagęszczania zawiesin rozdrobnionego ciała stałego w cieczy zasilany nadawą płynącą wraz z pęcherzykami powietrza. Nie stwierdzono wpływu pęcherzyków na przebieg procesu, co oznacza, że pozytywne oddziaływanie pęcherzyków przejawiające się w zmywaniu osadu [...]
EN Cross-flow microfiltration used for concentrating solid particles suspension with the addition of gas bubbles in the feed was investigated. The impact of gas bubbles on microfiltration process was not observed. This means that the positive impact of gas bubbles manifested in deposit washing from the[...]
10
88%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2002 z. 46 137-145
PL Możliwość wykorzystania wód powierzchniowych jako źródło wody pitnej z uwagi na ograniczone zasoby wody w Polsce jest bardzo ważna. Wody powierzchniowe charakteryzują się dużą zmiennością w ciągu roku. Uzyskanie powtarzalnej jakości wody pitnej wymaga w przypadku metod tradycyjnych zastosowania skom[...]
EN The possibility of using the surface waters as a potable water source is very important, due to the decreasing water resources in Poland. The surface water parameters are highly unstable throughout the year. Achieving the stable potable water quality by means of traditional technologies requires the[...]
11
75%
Civil and Environmental Engineering Reports
2010 No. 5 53-62
PL Mikroukłady filtrujące charakteryzują się dwuwymiarową regularną siecią kanałów. Praca dotyczy wpływu symetrii sieci na wydajność filtrów i ich odporność na zatykanie. Układ filtrujący jest modelowany za pomocą sieci wzajemnie połączonych kanałów, których średnice są dyskretnymi zmiennymi losowymi o[...]
EN The flow of particles suspended in fluids and transported through different geometries is a process with numerous applications. Realistic filters have randomly-interconnected channel space with complex flow path. However, in micro-fluidic systems, channel space may resemble two-dimensional (2D) tess[...]
12
75%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2008 T. 13, nr 3 54--59
PL Otrzymane w wyniku zastosowania procesów membranowych: mikrofiltracji i ultrafiltracji koncentraty białkowe o różnym składzie białek mleka, poddano profilowej ocenie sensorycznej oraz identyfikacji związków lotnych metodą chromatografii gazowej i spektrometrii masowej. Uzyskane wyniki pokazują, że o[...]
EN Concentrates and filtrates obtained from membrane processes such as ultra filtration and micro filtration with different protein fraction concentration were subjected to sensory profile analysis and volatile compounds identification by gas chromatography mass spectrometry methods. Results obtained s[...]
13
75%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 5 444-446
14
75%
Wodociągi - Kanalizacja
2007 nr 5 50-53
PL Od blisko dziesięciu lat można zaobserwować zmianę w podejściu do problemu produkcji wody zdemineralizowanej. Wprowadzenie nowoczesnych technik separacji pozwala na rozwiązanie wielu problemów występujących w tradycyjnym sposobie demineralizacji wód.
15
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2002 z. 46 191-199
PL Przeprowadzono badania nad oczyszczaniem naturalnych wód zawierających substancje organiczne w procesie jednostkowym mikrofiltracji oraz w procesie hybrydowym MF-PAC/GAC. Zastosowano polimerowe membrany oraz granulowany węgiel aktywny TL 830 z firmy Chemviron Carbon, a także pylisty węgiel aktywny t[...]
EN Investigation studies involving the microfiltration of natural waters with organic substances were carried out, in the unit process (MF) and in the hybrid one (MF-GAC/PAC). Polimeric membranes were applied and granulated activated carbon type TL 830 of the firm Chemviron Carbon and powdered activate[...]
16
75%
Napędy i Sterowanie
PL Woda jako podstawowy element środowiska, w którym żyjemy, jest obok powietrza głównym składnikiem potrzebnym do życia. Ze względu na tak duże znaczenie, jakie spełnia w naszej codziennej egzystencji, bardzo ważna jest jej jakość. Woda przeznaczona do celów spożywczych powinna spełniać wymagania staw[...]
17
75%
Informacja Instal
1999 Nr 3 (181) 46--58
PL W Elektrowni „Łagisza” SA wykorzystuje się wodę odpadową - odsoliny z obiegu chłodzącego do produkcji wody dodatkowej dla obiegu kotłowego. Technologia produkcji obejmuje mikrofiltrację (CMF), odwróconą osmozę (RO), wymienniki dwujonitowe (AK). W artykule opisano instalacje i załączono schemat ideow[...]
18
75%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2013 T. 18, nr 2 167--173
PL Celem pracy była ocena przydatności polipropylenowych membran mikrofiltracyjnych do wytworzenia emulsji typu O/W. Emulsję przygotowano z użyciem oleju rzepakowego (faza rozproszona) oraz wodnego roztworu sorbinianu polioksyetylenu (faza rozpraszająca). Badano wpływ ilości (10-50%) oraz objętościoweg[...]
EN The aim of this work was to evaluate the performance of polypropylene microfiltration membranes for O/W emulsion formation. The emulsion was composed of rapeseed oil (dispersed phase) and polyoxyethylene sorbate solution in water (dispersion medium). The effect of the amount (10-50%) and the volumet[...]
19
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2018 Nr 5 156--157
PL Mikrofiltracja pozwala na oczyszczenie ścieków pralniczych z zanieczyszczeń oraz odzysk części środków piorących i zawrócenie oczyszczonej wody do prania wstępnego w kolejnym cyklu pralniczym. Praca przedstawia ocenę wpływu parametrów procesowych, takich jak ciśnienie nadawy i strumień retentatu na [...]
EN Microfiltration is a method for laundry wastewater treatment. It helps to remove impurities as well as to recover some detergents and to return purified water for prewashing in the next washing cycle. This work focuses on the assessment of impact of process parameters such as feed pressure and retén[...]
20
75%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2001 T. 22, z. 3B 169--174
PL Rozpatrzono koncepcję oporów równoległych przy założeniu permeacji filtratu przez osad szczątkowy zajmujący część powierzchni membrany oraz permeację przez powierzchnię membrany wolną od osadu w wyniku samooczyszczania powierzchni z jednoczesnym fragmentarycznym blokowaniu porów [2,3]. Prezentowane [...]
EN A proposed separation mechanism of the PTM membranes includes filtrate permeation through the residual cake covering a part of the membrane and filtrate permeation through the membrane free of the residual cake, resulting from the self-cleaning action, with partially blockage of pores effect [2, 3].[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last