Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 85
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mikroelementy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2012 Z. 17 151-158
PL Artykuł dotyczy problemów odwzorowania kształtów, dokładności wymiarowej i jakości powierzchni mikroelementów otrzymywanych przez formowanie wtryskowe proszków. Do wytwarzania mikroelementów zastosowano proszki żelaza. Przedstawiono wpływ ziarnistości proszków i napełnienia masy proszkiem na chropow[...]
EN This article deals with the problem of shapes, dimensional accuracy and surface quality of microelements obtained by powder injection moulding. For the production of microelements iron powders were used. The influence of granularity of powders and mass filling by powder on surface roughness, shrinka[...]
2
100%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 12 274-276
3
100%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2002 Vol. 9, nr 11 1391-1396
PL W warunkach 6 zbiorowisk łąkowych w Pieninach przeprowadzono w 200 I r. badania składu chemicznego runi i wybranych gatunków. Zbiorowiska łąkowe, głównie Anthyli-Trifolietum, zlokalizowane na glebach o kwaśnym odczynie poziomu darniowego, były różnie użytkowane (odłogowane, koszone ręcznie, koszone [...]
EN Studies on chemical composition of sward and selected species were conducted on six meadow plant communities in the Pieniny Mts. in 2001. Meadow communities, mainly Anthyli-Trifolietum were variously utilized (fallowed, scythed or mowed) and located on soils revealing acid reaction of turf level. Co[...]
4
100%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
1999 Vol. 6, nr 7 653-663
PL W warunkach laboratoryjnych, na podłożu glukozowo-ziemniaczanym, badano wpływ boru B oraz jonów żelaza - Fe(III) i cynku - Zn(II) w stężeniach 0,5, 5 i 10 g/dm sześcienny na rozwój Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary, Botrytis cinerea Pers., Alternaria alternata (Fr.) Kreisler, Fusarium culmorum[...]
EN It has been examined the influence of borax and Fe and Zn sulphates at concentration of 0,5, 5 and 10 g/dm3 on the development of Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary, Botrytis cinerea Pers, Alternaria alternata (Fr.) Kreisler, Fusarium oxysporum Schlecht. f.sp. phaseoli Kend. Sny. and Rhizoctoni[...]
5
100%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Technologii Nieorganicznej
1998 Nr 547 163-168
PL Opracowano niskoodpadowy proces kompleksowego wytwarzania produktów nawozowych o regulowanej rozpuszczalności z możliwością obniżenia w nich zawartości metali ciężkich i fluoru. Według przedstawionego rozwiązania z konwersji chlorku potasu z diwodorofosforanem amonu lub z jego mieszaniną z siarczane[...]
EN A low-waste process of complex manufacture of the fertilizer products with controlled solubility with the possibility of reduction of the heavy metals and fluorine content in them has been elaborated. According to the presented solution from the conversion of potassium chloride with ammonium dihydro[...]
6
88%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule omówiono wpływ mikro o makroskładników zawartych w wodzie przeznaczonej do spożycia na organizm ludzki oraz wpływ spożycia wody demineralizowanej na zdrowie człowieka.
EN This paper presents the influence of micro- and macrocomponents contents in drinking waters on human organism and also influence of dcmincralized water on human health.
7
88%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W oparciu o udowodnioną zależność miedzy wielkością oraz struktura, przestrzenną surfaktantów niejonowych a ilością wiązanego przez ich cząsteczki kwasu fosforomolibdenowego starano się wyjaśnić wpływ mikroelementów na strukturę keratyny włosa. Na podstawie obserwacji nad zewnętrznym stosowaniem mik[...]
EN Based on the proved dependence between the size and the spatial structure of nonionic surfactants and the quantity of bounded by its molecules molybdophosphoric acid, the influence of the microelements on the hair's keratin structure has been studied. Observing the external using of microelements on[...]
8
75%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 4 486-489
9
75%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Celem badań było określenie wpływu skażenia gleby kadmem na zawartość wybranych pierwiastków (K, Ca, Mg, Na, Fe, Zn, Mn i Cu) oraz średnich równoważnikowych proporcji jonowych między K, Ca, Mg i Na w pszenicy jarej. Zastosowane dawki kadmu (2:8-560 mg Cd . kg-1 gleby) spowodowały zmniejszenie ilości[...]
EN The aim of the study was to determine the effect of soil contamination with cadmium on the content of selected elements (K, Ca, Mg, Na, Fe, Zn, Mo and Cu) and average ion equivalent proportions between K, Ca, Mg and Na in spring wheat. The application of a cadmium dose (2.8-560 mg Cd . kg-I of soil)[...]
10
75%
Kompozyty
2008 R. 8, nr 4 322-326
PL Praca przedstawia problemy związane z formowaniem mikroelementów z materiałów proszkowych i obejmuje pierwszy etap - wtryskiwanie do gniazd formujących i napełnianie mikrokanałów. Wtryskiwano materiał stanowiący kompozycję złożoną ze specjalnego termoplastycznego lepiszcza i proszku metalowego. Do b[...]
EN In the last few years micro system technology has gained increasing development and new method of fabrication of micro components are needed. Micro metal injection moulding (žMIM) is the process which allows to manufacture very small elements (micro parts) with dimensions below 1 mm in large - scale[...]
11
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
2008 R. 53, nr 4 241-245
PL Przedstawiono oryginalną metodę oceny przebiegu napełniania mikrokanałów, ważnego problemu przy formowaniu wtryskowym mikroelementów z proszków metali. W takim procesie wtryskiwaniu poddawana jest masa złożona z mikroproszku i specjalnego, wieloskładnikowego, termoplastycznego lepiszcza. Potem lepis[...]
EN Micro metal injection moulding (miMIM) is the process which allows to manufacture very small elements (micro parts) with dimensions below 1mm in large - scale production cycle, complex shape, wide range of materials and in economic way. In miMIM very fine powders are mixed with special, complex bind[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2007 nr 133 (13) 147-153
PL W pracy przedstawiono zmiany zawartości mikroelementów w pokopalnianych gruntach w rejonie Łęknicy. Zawartość mikroelementów w opisywanych gruntach była bardzo niska [...]. Po zastosowaniu wapna tlenkowomagnezowego, pochodzącego z huty cynku zaobserwowano zmianę zawartości manganu, cynku, miedzi i o[...]
EN In the paper were introduced changes of microelements content in the post-mining grounds in Łęknica region. The content of microelements in described ground material was very low [...]. After use of magnesium lime from zinc mill the change of content of Mn, Zn, Cu and Pb in grounds was noticed [...][...]
13
75%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Macroalgae are multicellular plants which are found in a variety of marine and freshwater environments. They can be used in various branches of industry because they contain iodine, alginic acid, vitamins, micro- and macroelements. In recent years, there has been an increasing interest in the applic[...]
14
75%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The conditional stability constants of tripolyphosphate, pyrophosphate and the citrate complexes with respectively Zn2+, Mn2+, Co2+, Cu2+, Fe2+ as a function of pH range (4.5 - 7.5) and the ionic strength of solution (0.1 - 3.0 mol/dm3) have been determined. It was found that the studied complexes a[...]
15
75%
Przemysł Spożywczy
PL Zbadano zawartość niektórych mikro- i makroelementów (miedzi, cynku, żelaza, manganu, magnezu, wapnia,. strontu, potasu i sodu) w piętnastu ziołach stosowanych w naszym jadłospisie w formie przypraw. Stwierdzono duże ilości następujących mikroelementów: miedzi, cynku, żelaza i manganu w zielu cząbru[...]
EN Fifteen herbs, used as spices were tested for their content of some macro- and microelements (copper, zinc, iron, manganese, magnesium, calcium, strontium, potassium and sodium). Large amounts of copper, zinc, iron and manganese were found in the herbs of Summer Savory and Stinging Nettle, and in th[...]
16
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
1998 Vol. 5, nr 7 595-602
PL Badania nad wpływem nawadniania ściekami na zawartość Mn, Zn i Cu w glebie i roślinach przeprowadzono w glebie torfowej. Roślinami testowymi były: kukurydza, rzepak, konopie, trawy, topola i wiklina. Stwierdzono istotne zwiększenie zawartości rozpuszczalnych mikroelementów Zn i Cu w glebie po nawodn[...]
EN An investigation on the content of Mn, Zn, and Cu in soil and plants was carried out on peat soil. Indicator plants were corn, rape, hemp, grasses, poplar and willow. It was found that in soil significant increase in content of soluble micoelements Zn and Cu in soil after irrigation with sewage wate[...]
17
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Zestawiono wyniki zawartości wybranych pierwiastków w glebach, których właściwości ukształtowały się w dwóch długotrwałych doświadczeniach nawozowych na użytkach zielonych. Tematem pracy są całkowite zawartości pierwiastków śladowych oraz ich dostępności dla roślin. Pierwszym obiektem badań było doś[...]
EN The paper comprises the comparison of contents of selected elements in the grassland soils which properties were created during two long-term fertilizer experiments. The subject matter concerns total contenis of trace elements and their availability to plants. The first experiment (Velka Luka) was s[...]
18
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 7b 345--349
PL Mikro- i nanoelementy lekarstwa levofloaxin były wytwarzane techniką sieciowania emulsji. Dla lepszego dopasowania kinematyki opracowano model matematyczny. Stwierdzono że nanocząstki dostarczają materiał przez dyfuzję podczas gdy mikrocząstki wykorzystują też relaksację.
EN Chitosan based levofloxacin nano/microparticles were prepared by ionotropic gelatin and emulsion crosslinking technique. Their in vitro release profiles showed that microparticles had better sustaining delivery property than nanoparticles. The best fitting kinetics for nanoparticles and microparticl[...]
19
75%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 5 512-515
20
75%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2015 Vol. 22, nr 2 223--230
PL W ostatnich latach dużym problemem dla rolnictwa jest niedobór przyswajalnych mikrślementów w glebie, co powoduje zmniejszenie plonów. Niedobór ten spowodowany jest intensyfikacją rolnictwa, uprawą nowych gatunków roślin wymagających nawożenia oraz znacznym udziałem gleb o niskiej zawartości przyswa[...]
EN In recent years, a big problem for agriculture is the shortage of available micronutrients in the soil, thus reducing yields. This deficiency is due to the intensification of agriculture, cultivation of new species of plants require fertilization and a significant share of soils with low content of [...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last