Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 234
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mieszanka betonowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono badania wpływu superplastyfikatora nowej generacji na właściwości zaczynów i mieszanek betonowych. Eksperymenty przeprowadzono na cemencie hutniczym CEM TWA 32,5 NA oraz kruszywach mineralnych i łamanych. Stwierdzono istotny wpływ 2-krotnego dozowania tej samej ilości super[...]
EN The report presents the results of testing the influence of a new generation superplasticizer on characteristics of grouts and concrete mixtures. The tests were made on blast furnace cement CEM ID/A 32,5NA and mineral and granite aggregates. The tests shown that two times dosing of the superplastici[...]
2
100%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 3 44-45
PL W niniejszym artykule zostaną opisane nietypowe, specjalne domieszki i dodatki, które producenci chemii budowlanej posiadają w swojej ofercie, a nie zawsze te materiały są znane. Na przykładzie domieszek Firmy BASF zostaną opisane mechanizmy, jak i przykłady zastosowań.
EN The article presents atypical, special admixtures and additives that are offered by construction chemicals producers, however are not always widely known. Basing on the example of admixtures offered by the BASF company, the mechanisms and examples of their application are described.
3
100%
Materiały Budowlane
2011 nr 10 43-45
4
100%
Materiały Budowlane
2009 nr 11 25-29
5
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 8 448-451
PL Przedstawiono wyniki badań szczelności mieszanek betonowych oraz kinetyki rozwoju wytrzymałości na ściskanie betonów na kruszywach żwirowych. Stwierdzono korzystne efekty modyfikacji matrycy spoiwowej dodatkami i domieszkami chemicznymi.
EN The article presents results of concrete mixture tightness research and kinetics of compression strength evolution of concrete made of gravel aggregate. It shows also the beneficial result of modified cement matrix with mineral additives and chemical admixtures.
6
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono wyniki własnych badań mieszanek betonowych i betonów o zawartości popiołów do 55% spoiwa. Przedstawiono wybrane właściwości mieszanek i betonów stwardniałych (w tym właściwości reologiczne, odporność na segregację, wytrzymałość, wodoszczelność) oraz wpływ ilości popiołów na te cechy.
EN The results of testing selfcompacting concrete with high volume (up to 55% of binder) of fly ash are shown in the paper. Some parameters of fresh and hardened concrete such as presented (rheological properties, air volume, segregation, compacting strength, water permeability) and some influences of [...]
7
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 93 381-390
PL W referacie prezentuje się badania urabialności mieszanek betonowych z dodatkiem włókien polipropylenowych. Badania zostały przeprowadzone metodą reometryczną, za pomocą viskomatu PC. Zaprawa była modyfikowana ze względu na zmienny w badaniach wskaźnik W/C, zawartość superplastyfikatora, a także dłu[...]
EN The report presents study methods of workability concrete mixture with polypropylene types of fibres. Research became passed with rheometrical method at help Viskomat PC. Mortar was modified from regard on variable in researches coefficient W/C, content superplasticizer and also length and content o[...]
8
100%
Cement Wapno Beton
PL Przedstawiono wyniki badań możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych w projektowaniu betonów wysokowartościowych. Uzyskane rezultaty mogą być przesłanką dla innych badaczy do podjęcia prób zastosowania w projektowaniu sztucznej inteligencji. Zwrócono uwagę na korzystne efekty jakie dałoby[...]
EN The results of using artificial neural networks to high performance concrete design are presented. Received results can be the reason for other scientists to test the use of artificial intelligence in this field. The beneficial results of joining the findings of the investigations of various technic[...]
9
100%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 8 462-464
PL Omówiono wpływ takich czynników, jak zapotrzebowanie na mieszankę betonową, dostępność surowców, sieć transportu, uzbrojenie terenu, wymagania związane z ochroną środowiska, rodzaj sprzętu do wytwarzania mieszanki, koszty użytkowania terenu, a także sytuacja społeczno-gospodarcza rejonu. Podano przy[...]
EN Such factors as concrete mix demand, availability of raw materials, transportation network, territorial development, environment requirements, production ection equipment and also communal and economic relations in the region have been analysed. Two of alternative designing of concrete mix plants ar[...]
10
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Omówiono stan wiedzy w zakresie reologii wibrowanych zaczynów cementowych. Podano wyniki badań parametrów reologicznych wibrowanych mieszanek betonowych z wykorzystaniem modelu Coulomba i Kelvina-Voigta.
EN State of the art in the field of rheology of vibrated cement grouts is treated of. Results of investigation of rheological parameters of vibrated concrete mix taking advantage of Coulomb and Kelvin-Voigt model are given.
11
100%
Cement Wapno Beton
PL Zaprojektowano beton klasy B50 przy zastosowaniu cementów 'Chełm' klasy 52,5R oraz 42,5R i zbadano wpływ ilości użytego cementu w zakresie 380 do 500 kg/m3, ciekłości mieszanki i punktu piaskowego. Badania weryfikujące wykazały, że zaprojektowany beton spełnia ustalone dla niego wymagania i osiąga p[...]
EN A concrete of class B50 has been designed using cements 'Chełm' of class 52,5R and 42,5R and the effect of the proportion of employed cement in the range from 380 to 500 kg/m3, of the flowability of the mix and of the sand point has been investigated. Verifying tests have shown the designed concrete[...]
12
100%
Cement Wapno Beton
PL Występujący podczas formowania elementu betonowego tak zwany efekt ściany może w pewnych przypadkach powodować, iż w niektórych obszarach elementu mieszanka betonowa może być istotnie zubożona w zaprawę cementowa. Efekt ten występować może zwłaszcza w elementach o małej objętości, rozbudowanej powi[...]
EN The wall effect that can be observed during the forming of concrete elements causes in some places a decrease of the cement mortar content in the concrete mix. This effect mainly occurs in elements of small volume, large external surface and high density of reinforcement bars. The essence of the wa[...]
13
100%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 6 26--30
PL Technologia betonu wałowanego i wibrowałowanego jest szeroko stosowana w wykonawstwie nawierzchni betonowych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, ale także w krajach Europy Zachodniej. Stosowana jest głównie do budowy dróg lokalnych (low speed roads), placów postojowych i manewrowych, nabrzeży portow[...]
14
100%
Magazyn Autostrady
2008 Nr 1-2 24--28
PL Obecny stan nauki, ukształtowany w latach 90. ubiegłego wieku, charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem organizacyjnym i tematycznym, podziałami branżowymi (sektor jednostek badawczo-rozwojowych, instytutów Polskiej Akademii Nauk i uczelni wyższych) oraz przewagą badań poznawczych nad badaniami przem[...]
15
100%
Cement Wapno Beton
PL Określenie "beton samozagęszczalny" charakteryzuje własności mieszanki betonowej, która oprócz zdolności do szczelnego wypełnienia formy i otulenia zbrojenia posiada także zdolność do samoczynnego wydalenia niepożądanych pęcherzyków powietrza, z zachowaniem jednorodności jej struktury. Do wymagań ty[...]
EN The term "self-compacting concrete" describes the properties of a concrete mix which apart from the ability to filling the formwork and covering the reinforcement has also the ability to autogenous purging of unwanted air bubbles, with maintenance of the homogeneity of its structure. To these requir[...]
16
100%
Magazyn Autostrady
2018 Nr 5 86--88
PL Artykuł przedstawia zależność pomiędzy badaniem stopnia mrozoodporności F150 a strukturą porów powietrznych badanych na świeżej mieszance betonowej metodą AVA. Uzyskane graniczne wartości parametrów struktury są znacznie mniej rygorystyczne od ogólnie przyjętych jako zapewniające mrozoodporność beto[...]
17
100%
Magazyn Autostrady
2018 Nr 8-9 50--51
PL W artykule opisano produkty wybrane do realizacji budowy drogi dwupasmowej oraz przeprawy mostowej przez Roskilde Fjord w Danii. Omówiono również wyzwania, z jakimi musieli zmierzyć się dostawcy podczas realizacji zamówienia.
18
100%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2007 nr (4) 219--225
EN Although the use of superplasticisers within cement is well established, there is still lack of consensus on their effect on the hydration process. The problem complicates even further, when superplastizisers are incorporated into the concrete mix containing Pfa as partial replacement. The aim of th[...]
19
100%
Logistyka
2015 nr 4 6993--7004, CD2
PL Wykorzystanie kompozytów betonowych w budownictwie komunikacyjnym jest bardzo szerokie. Poza typowymi obiektami inżynieryjnymi takimi jak mosty, wiadukty, kładki itp. beton stosowany jest również przy budowach wszelkiego typu obiektów liniowych jak np. drogi czy linie kolejowe. Kompozyty betonowe po[...]
EN The use of concrete composites in civil engineering is a very broad. In addition to conventional engineering objects such as bridges, viaducts, overpasses, etc. concrete is also used on the construction of all types of objects, such as linear: roads and railway lines. Concrete composites are commonl[...]
20
100%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2003 nr 3 50-51
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last