Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 346
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mieszanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemical and Process Engineering
PL Badano wpływ intensywności mieszania na kształt i kinetykę wzrostu kłaczków zawiesiny kaolinu w wodzie (stężenie 0,44 g/dm3) charakteryzowanych przez rozmiar fraktalny. W badaniach użyto zbiornika z przegrodami wyposażonym w turbinę Rushtona. Intensywności mieszania wynosiły 40, 64 i 95 W/m3. Zmierz[...]
EN The effect of mixing intensity onto kinetics of flock growth and shape characterized by the fractal dimension was investigated. The experiments were carried out in a baffled tank agitated by a Rushton turbine at the mixing intensities 40, 64 and 95 W/m3 and kaolin concentration of 0.44 g/dm3. The si[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2000 z. 60 9-16
PL W artykule przedstawiono liczne przykłady występowania procesu mieszania w rozmaitych technologiach przemysłu rolno-spożywczego.Wskazano także na główne problemy procesu mieszania, jak ocena jakości mieszaniny,zagadnienie wielkości próby,czas mieszania i dobór mieszalnika.
EN The article presents numerous examples of mixing process in various food and agricultural technologies. The main problems of mixing process, such as: assessment of mixture quality, sampling problems, time of mixing and selection of apparatus have also been shown.
3
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2000 z. 60 299-304
PL W pracy przedstawiono proces mieszania w wytłaczarkach ślimakowych stosowanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych i przetwórstwie spożywczym. Omówiono możliwości i cele badań oraz kryteria oceny jednorodności mieszania w przepływie laminarnym w odniesieniu do wytłaczarek ślimakowych stosowanych w pr[...]
EN A process of mixing in screw extruders is presented in processing of plastics and other food materials. Possible goals of analysis, as well as the homogeneity criteria in the laminar flow for the extruders are discussed.
4
100%
Prace Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
EN Authors recently developed and applied new experimental LDA/PDA technique which enables a direct measurement of local particle and fluid velocities. From such measurements mean and fluctuation velocities have been evaluated. Measurement has been performed in a baffled vessel agitated with pitched si[...]
5
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2002 Nr 4 5-6
6
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2002 Nr 4 16-17
PL Rozwój nowych technologii, metod pomiarowych i metod modelowania oraz nowych technik komputerowych, stawia nowe wyzwania i daje nowe możliwości badaczom zajmującym się problemami mieszania. Praca przedstawia i dyskutuje nowe kierunki badawcze związane z mieszaniem.
EN Recent developments in new technologies, new experimental and measurement techniques, as well as new methods of modeling and application of new fast computers result in new challenges in mixing research, and offers new modern tools to mixing researchers. New directions of research in mixing are pres[...]
7
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 94-95
PL Przedstawiono wyniki badań nad unoszeniem cząstek ciała stałego z dna zbiornika aparatu, w którym znajdują się dwa oddzielnie napędzane mieszadła obrotowe. Analizowano jak obecność górnego mieszadła wpływa na stopień zmieszania układu i efektywność mieszania.
EN Mixing of liquid-solid system in a mixing vessel with two independently driven impellers was investigated. An influence of upper impeller on the system mixing index and the efficiency of mixing was analysed.
8
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2011 Nr 4 26-27
PL Przeprowadzono badania dyspersji gazu w cieczy w aparacie, w którym znajdują się dwa oddzielnie napędzane mieszadła. Gaz wprowadzano pod górne mieszadło wyznaczając, przy jakich częstościach jego obrotów gaz dociera do dna aparatu. Stan ten przyjęto za graniczny, badając jak wpływa nań położenie i k[...]
EN Researches on mixing in gas-liquid system in a vessel with two independently driven impellers were carried out. Gas was fed under upper stirrer and the impeller rotational frequency for the case when gas reached the vessel bottom was determined. These conditions were accepted as a critical state and[...]
9
80%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono wyznaczone doświadczalnie wielkości charakteryzujące wydajność pompowania i zapotrzebowania mocy mieszadeł helikoidalnych. Porównano je z danymi z literatury i wynikami badań własnych innych typów mieszadeł stosowanych w krystalizatorach z wewnętrzną cyrkulacją zawiesiny.
EN The experimental data involved the power consumption and values modulus of circulation for several types agitators suitable for crystallizers with inner circulation of suspension are presented.
10
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN
2011 nr 15 107-121
PL Badano intensywność mikromieszania substratów reakcji, gdy dwa strumienie reagentów uformowane w dyszach dystrybutora DSP zderzają się pod kątem prostym. Wyznaczano wartości wskaźnika intensywności mikromieszania X przy zmiennej konfiguracji dystrybutora i rosnącej prędkości strumieni reagentów. Stę[...]
EN The micromixing intensity of reacting substrates was investigated, when two streams of reactants, formed in distributor nozzles, collid with each other at straight angle (90o). The values of micromixing intensity index X were determined at change of distributor configurations and at increasing strea[...]
11
80%
Zeszyty Naukowe. Acta Physica / Uniwersytet Szczeciński
2000 Nr 11 33-43
PL Stan emulsji substancji ropopochodnych w wodzie uwarunkowany jest przebiegającymi procesami fizykochemicznymi i molekularnymi. W pracy podjęto próbę scharakteryzowania wpływu mieszania na stan emulsji substancji ropopochodnych w wodzie za pomocą liczby Knudsena. Obserwacje przeprowadzono metodą mikr[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2000 z. 60 16-22
PL W niniejszej pracy dokonano porównania wartości stopni zmieszania jakie uzyskano podczas mieszania wybranych par materiałów ziarnistych.Badania prowadzono w mieszalniku bębnowym, a zastosowanymi materiałami były ziarniste materiały niejednorodne o sile zróżnicowanej gęstości.
EN In the work the results of degree of mixing have been compared,basing on two selected pairs of materials.The investigation hasbeen performed in a long drum mixer.Mixing process has been mode for heterogenous materials of different density.
13
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2000 z. 60 29-34
PL W pracy przedstawiono wyniki badań podajników wibracyjnych stosowanych w celu dozowania materiałów ziarnistych do mieszalników statycznych. W badaniach wykorzystano dwa typy podajników oraz kilka wybranych materiałów ziarnistych różniących się między sobą gęstością, wielkością ziaren itp. Badania wy[...]
EN In the paper the results of investigations of the static mixers vibratory feeders'applied in proportioning the grain materials have been presented. Two types of feeders and a few grain materials differing in density and particles size have been investigated. The investigation has shown the vibratory[...]
14
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2000 z. 60 23-27
PL Mieszanie materiałów ziarnistych jest procesem złożonym, którego końcowe wyniki zależą od rodzaju zastosowanego mieszalnika, rodzaju mieszanych komponentów, a także warunków w jakich ten proces jest prowadzony. W pracy pokazano efekty zmieszania jakie uzyskano dla różnych par materiałów mieszanych m[...]
EN In the work, the effects of mixing two-element granular systems using the methods of vibration and funnel-flow have been shown. The systems were heterogeneous in respect of density and dimension of diameters. Furthermore, the results of the mixing have been compared. It has been noticed that dependi[...]
15
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2006 T. 27, z. 2 363-376
PL Zmodyfikowany nierównowagowy model mikromieszania wykorzystano do opisu procesów mieszania i mieszania z reakcją chemiczną w reaktorze zbiornikowym z mieszadłem. Modyfikacja modelu polega na uwzględnieniu wpływu ścinania na przebieg mieszania. Wyniki modelowania porównano z wynikami otrzymanymi dla [...]
EN A modified, non-equilibrium model of micromixing has been applied to describe mixing and chemical reaction in a stirred tank reactor. Modification of the model is based on taking into consideration effects of turbulent shear on dissipation of the passive scalar. Predictions of the model have been co[...]
16
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy zaprezentowano doświadczalną metodę ustalania rzeczywistego położenia punktu pomiarowego w anemometrii laserowej w przypadku pomiarów prędkości cieczy w mieszalniku. Opracowano i wykonano odpowiedni przyrząd ustawczy. Maksymalny błąd wyznaczania położenia punktu pomiarowego przedstawioną met[...]
EN In this work, an experimental method of setting the real measurement volume location used in laser anemometry technique for liquid velocity measurements in agitated vessel has been presented. Proper gauge instrument - that helps to set measurement volume location - has been designed and made. The ma[...]
17
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2001 T. 22, z. 3 483-491
PL Na podstawie badań doświadczalnych mocy i czasu zmieszania obliczono energię zmieszania cieczy mieszadłami śmigłowymi wprowadzonymi bocznie. Dokonano analizy wpływu parametrów geometrycznych mieszadła oraz jego położenia w mieszalniku na czas i energię zmieszania.
EN On the basis of experimental investigations of power consumption and mixing time the energy of liquid mixing by side-entering propeller mixers has been calculated. The effect of geometrical parameters of impeller and its location in the agitated vessel on the time and energy of mixing has been analy[...]
18
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2006 T. 27, z. 4 1493-1505
PL Przedstawiono wyniki badań czasu mieszania w zależności od niecentryczności mieszadła i kierunku pompowania płynu w mieszalniku. Czas mieszania mierzono metodą termiczną. Analizowano również wpływ położenia punktu dozowania trasera i właściwości fizycznych cieczy na wyniki pomiarów.
EN The effects of the impeller eccentricity and pumping mode of an eccentric impeller on the mixing time in a stirred tank have been considered. Mixing time was measured by the thermal method. The effects of the position of the dosage point of the thermal tracer and physical properties of the liquid on[...]
19
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2000 z. 61 143-151
PL W pracy podano warunki, przy których nie występuje efekt samoistnego mieszania się faz podczas przepływu układu ciecz-ciecz przez poziomy rurociąg. Prezentowane wyniki otrzymano w oparciu o analizę zarówno danych literaturowych jak i badań własnych, dotyczących przepływu ciekłych układów o różnych r[...]
EN The work presents conditions at which self-contained effect of mixing of phases during liquid-liquid flow through the horizontal pipeline does not occur. The presented results received basing on analysis of both literature data and of own investigations, which concering of liquid flow systems about [...]
20
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
2001 z. 37 3-84
PL W pracy przedstawiono nowe idee parametryzacji procesów mieszania w dolnej atmosferze, w warunkach konwekcyjnych. Analiza profilu temperatury i energii chwiejności w warstwie przyziemnej prowadzi do uzasadnienia hipotezy dotyczącej równomiernego udziału powietrza z poszczególnych poziomów warstwy pr[...]
EN The dissertation introduces and discusses new ideas for the parameterization of mixing processes under convective conditions in the Iower atmosphere. Analysis of the temperature and buoyant energy profiles in the surface layer leads to the hypothesis of "equal share" of air elements originating from[...]
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last