Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mieszalnik statyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Energetyka
2012 nr 6 328-330
PL Przedstawiono wstępne wyniki przeprowadzonych badań procesu mieszania miału węgla kamiennego z biomasą, czyli układu dwuskładnikowego, przeprowadzone przy użyciu mieszalnika statycznego. Celem tych badań jest sprawdzenie możliwości wykorzystania mieszalników statycznych do przygotowania mieszanek pa[...]
EN Presented are preliminary results of a research concerning the process of blending coal dust with biomass with the use of a static agitator. The aim of this research is examining possibilities to apply static agitators for preparation of coal fuels and biomass mixtures.
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
2000 Nr 558 (36) 191-202
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów doświadczalnych profili temperatur w mieszalniku statycznym z pojedynczą wkładką. Zaproponowano model opisujący profile oraz wyznaczono współczynnik wnikania ciepła od ścianki grzejnej do cieczy mieszanej, który uzależniono w postaci równania typu Nusselta od st[...]
EN Static mixer is a fixed arrangement of mixing elements enclosed in a tube. In-line static mixers are widely used in continuous mixing. Process stream flow provided all energy required for complete mixing with no moving elements. Static mixers are well suited to augment heat transfer and to provide a[...]
3
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2003 T. 24, z. 3 449-467
PL Wykonano modelowanie laminarnego przepływu dwufazowego typu ciecz-ciecz w mieszalniku statycznym, złożonym z sześciu wkładek mieszających typu SMX. Fazę ciągłą stanowił roztwór oczyszczonego CMC w wodzie, fazę rozproszoną krople oleju silikonowego. W modelowaniu numerycznym (CFD) przepływu dwóch pły[...]
EN Modelling of laminar, two-phase liquid-liquid flows in a static mixer formed by six inserts of the SMX type was carried out. The refined CMC solution constituted the continuous phase and silicon oils were the dispersed phase. The CFD numerical modelling of the flow of the two Newtonian fluids was pe[...]
4
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 2 341-362
PL Modelowano burzliwy przepływ dwufazowy typu ciecz-ciecz w mieszalnikach statycznych z wkładkami typu Kenics lub SMX. Fazą ciągłą była woda, a fazą rozproszoną olej silikonowy. Pole prędkości uzyskano z modelowania metodą Eulera, a czasy przebywania i drogę kropli w ujęciu Lagrange'a. Modelowanie prz[...]
EN Two-phase, turbulent flow of two liquids in static mixers with the Kenics or SMX inserts was modelled. Water was the continuous phase and silicon oil formed the dispersed one. The velocity field was computed using the Eulerian approach and the residence time and the drop path by the Lagrangian one. [...]
5
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
PL Wykonano symulacje CFD przepływu burzliwego płynu nienewtonowskiego - roztworu CMC w mieszalniku statycznym typu Kenics dla Re = 640. Wyniki modelowania zweryfikowano poprzez porównanie z danymi eksperymentalnymi LDA. Analizie poddano rozkłady składowych prędkości średniej i fluktuacyjnej - osiowej [...]
EN CFD simulations of a non-Newtonian fluid - CMC solution turbulent flow in a Kenics static mixer wore performed for Re = 640. The modeling results were verified by comparing them to LDA experimental data. The Iocal mean and fluctuating - axial and tangential - fluid velocity distributions were analys[...]
6
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2005 Nr 3 9-10
PL Celem pracy jest zaprezentowanie wyników pomiarów doświadczalnych charakterystyk mechanicznych w mieszalniku statycznym z nową wkładką mieszającą. Wyniki pomiarów opracowano analitycznie.
EN The aim of this paper was to present experimental measurements of mechanical characteristics of a static mixer with the novel mixing element. The experimental results were elaborated analytically.
7
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2004 Nr 3s 64-65
EN This paper presents researches of ammonia and air mixing process in the static agitator of own construction with original mixing elements [1]. There have been also examined pressure drops of process media in the agitator. The equations useful in agitator designing for required process parameters hav[...]
8
88%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2011 z. 98 75-76
EN This paper contains results of examination involving blending a coal dust with a biomass in a static mixer of industrial standard. As a biomas were used pellets or wooden chips.
9
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 3 206--207
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych burzliwego przepływu cieczy w mieszalniku Kenics przeprowadzonych za pomocą LDA. Celem badań było wyznaczenie poziomu wielkości opisujących przepływ burzliwy cieczy w mieszalniku Kenics oraz identyfikacja fluktuacji prędkości. Wyniki badań opracowan[...]
EN Results of experimental studies of turbulent fluid flow in a Kenics mixer conducted by means of LDA are presented in the paper. The aim of this study was to determine a level of parameters describing turbulent flow in a Kenics mixer and the identification of velocity fluctuations. The results were a[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2010 z. 96 75-76
EN This paper contains preliminary results of examination involving blending a coal dust with a biomass in a static mixer of industrial standard. As a biomas were used pellets or wooden chips.
11
75%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2006 T. 27, z. 4 1447-1453
PL Przedstawiono wyniki pomiarów anemometrycznych LDA prędkości osiowej wewnątrz mieszalnika statycznego SMX podczas przepływu płynu newtonowskiego (syropu skrobiowego). Do opracowania wyników zastosowano szybką transformatę Fouriera (FFT), co umożliwiło wyznaczenie krytycznej wartości liczby Reynoldsa[...]
EN LDA measurements of the axial velocity of Newtonian fluid (starch syrup) flow inside an SMX static mixer have been presented. The experimental results were evaluated by means of the fast Fourier transform (FFT) and resulted in determining the critical Reynolds number.
12
75%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 9 1019-1024
13
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2011 Nr 4 28-29
PL Przedstawiona praca poświęcona jest badaniom numerycznym hydrodynamiki przepływu oraz procesu mieszania układu dwufazowego typu ciecz-ciecz w mieszalniku Kenics. W badaniach CFD wykorzystano symulacje wielkowirowe LES z dwoma modelami burzliwości: modelem dynamicznym kinetycznej energii burzliwości [...]
EN Numerical results of hydrodynamics and mixing process of two-phase liquid-liquid system in the Kenics static mixer are presented. CFD simulations were carried out using Large Eddy Simulation with two turbulent models: Kinetic Energy Dynamic Subgrid-Scale Model and the Smagorinsky-Lilly Model. Eighte[...]
14
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2004 Nr 3s 124-125
EN Numerical modelling of the breakage process of liquid drops in a Kenics static mixer under turbulent flow conditions is presented. The drop size distribution at the outlet from the static mixer is determined by solving the moment version of the population balance linked to the drop size distribution[...]
15
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 3 41-42
PL Praca dotyczy symulacji numerycznych przebiegu złożonych, homogenicznych reakcji chemicznych w mieszalniku statycznym typu Kenics KMS przy użyciu modeli CFD i modelu struktury mieszaniny Pattersona. Wykazano, że selektywność przebiegi reakcji diazowania pełni rolę wskaźnika stanu wymieszania płynu n[...]
EN The aim of this work was a numerical simulation of the course of homogeneous, complex chemical reactions in a Kenics static mixer using CFD and Patterson closure for the Reynolds averaged kinetics. It has been shown that the selectivity of diazo-coupling is a good measure of mixing on the molecular [...]
16
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 1 4-5
PL W pracy przedstawiono wyniki modelowania przepływu cieczy w reaktorze rurowym z wewnętrznymi przegrodami. Opisano zakres i metodykę prowadzonych symulacji oraz zaprezentowano równania matematyczne modelu, będące podstawą do prowadzenia obliczeń numerycznych. Uzyskane wyniki opracowano w postaci wekt[...]
EN Results of liquid flow modelling in a tubular reactor with internal baffles are presented in the paper. A range and methodology of simulations carried out and mathematical equations used for numerical calculations are described. The results obtained were processed in a form of vector and contour map[...]
17
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 1 84-85
PL Celem podjętych badań była ocena efektywności pracy mieszalnika statycznego wykorzystywanego do mieszania ciał stałych oraz porównanie jej z wynikami badań mieszania ciai stałych w mieszalniku mechanicznym. W mieszalniku mechanicznym uzyskano lepszy wynik końcowy, ale kosztem zużycia większej ilości[...]
EN The paper deals with efficiency determination of a static mixer used for mixing of grains and its comparison with the effect observed in mechanical agitation. The better end effect was obtained in the mechanical mixer but the power consumption in this case was evidently greater.
18
63%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2006 T. 27, z. 2 547-557
PL Przedstawiono modelowanie wnikania ciepła w mieszalnikach statycznych typu Kenics i SMX za pomocą numerycznej dynamiki płynów w przepływie laminarnym oraz burzliwym cieczy. Wygenerowa-no po dwie siatki numeryczne o różnej gęstości dla każdego z mieszalników. Zastosowano model burzliwości k-[epsilon][...]
EN The CFD modelling of heat transfer in the Kenics and SMX static mixers, both in the laminar and turbulent flow regimes, has been presented. Two numerical grids with different densities were generated for each of the mixers. The standard k-[epsilon] turbulence model along with one of the two near-wal[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2007 Nr 4 275-280
PL Celem pracy było zbadanie wpływu sposobu wytworzenia mieszanek z kauczuku butadienowego napełnianego w różnym stopniu krzemianem warstwowym - MM T (montniorylonitem) na struktur? i właściwości uzyskanym gum. Użycie prototypowego mieszalnika dynamicznego i statycznego powoduje uzyskanie jednolitej st[...]
EN This work focuses on the manufacturing of composites with different content of organoclay -MMT (montmorillonite) with BR (butadiene rubber) as a polymer matrix at different compounding conditions. The influence of processing and a content of MMT on the structure and vulcani-zates properties was inve[...]
20
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2002 Nr 4 100-101
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów anemometrycznych prędkości cieczy w szerokim zakresie przepływu - od laminarnego do burzliwego. Zostały one opracowane przy zastosowaniu szybkiej transformaty Fouriera w formie spektrów energetycznych w celu wykrycia systematycznych niestabilności w badanych prz[...]
EN Anemometry measurements of liquid velocity were presented in the paper for a wide flow range — from the laminar to the turbulent. The measurement data were processed by means of the Fast Fourier Transform to deliver the energy spectrum in order to detect systematic instabilities in the investigated [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last