Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  miejski system ciepłowniczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Energii
1998 nr 4 5-10
PL W artykule przedstawiono obciążenie cieplne systemu ciepłowniczego Kielc, charakterystykę obszarów bilansowych zasilania w ciepło oraz scharakteryzowano główne źródła ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym. Przedstawiono również tendencje zmian mocy cieplnych pobieranych przez odbiorców, a także p[...]
EN A heating load of the heating system of Kielce city, a description of heat balance and main heat sources in the municipal heating system are presented in the paper. Tendencies to change heat power taking by the consumers as well as a perspective heating system load are also presented
2
100%
Rynek Energii
1998 nr 4 11-14
PL W artykule przedstawiono główne wnioski wynikające z analiz i symulacji numerycznych dotyczących rozwoju miejskiego systemu ciepłowniczego w Kielcach. W szczególności scharakteryzowano perspektywiczne potrzeby cieplne systemu oraz scenariusze modernizacji sieci i węzłów cieplnych.
EN The main conslusions which results from an analysis and a numerical simulation concerning the municipal heating system in Kielce are presented in the paper. In particular perspective heat needs of the system and a scenario of modernization of the heat nets are described.
3
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2001 Nr 63 97-106
EN The paper presents what was done at the Heating Plant EKOTERM at Żywiec (Poland) for energy efficient use of electricity. In 1986 a new boiler house "Pod Grapą" started running. The project of the plant and following the equipment were to large for that time and for future heat demands. A number of [...]
4
70%
Energetyka
1998 nr 2 75-78
5
70%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W artykule zajęto się przede wszystkim zastosowaniem centralnych zasobów ciepła w miejskich systemach ciepłowniczych, w kontekście ich pracy na potrzeby c.w.u. i zastosowania źródeł odnawialnych, jako źródeł energii. Wprowadzenie zasobników ciepła w systemach ciepłowniczych ma istotne znaczenie zaró[...]
6
61%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 12 496-502
PL W artykule przedstawiono charakterystykę bromolitowych absorpcyjnych agregatów chłodu, strukturę potrzeb cieplnych odbiorców ciepła na potrzeby c.w.u. i odbiorców ciepła na potrzeby produkcji chłodu. Podano także krótką charakterystykę akumulatorów ciepła i sposób ich włączenia w trójgeneracyjny sys[...]
EN The paper presents the characteristics of bromolithium absorption cooling units. It includes the structure of requirements of heat consumers for the usable hot water and production of cold. It also provides a brief description of heat accumulators and a method of their inclusion in the three-generat[...]
7
61%
Energetyka
2010 nr 11 703-709
PL W artykule zaprezentowano algorytmy i wyniki analizy energetyczno-ekologiczno-ekonomicznej uciepłownienia elektrowni systemowej z punktu widzenia implementacji Dyrektywy 2004/8/EC o promowaniu wysokosprawnej kogeneracji. Analiza bazuje na wykresie uporządkowanym temperatury zewnętrznej. Rozdział obc[...]
EN The paper presents the algorithms and results of the energy, ecological and economical analysis of adapting a power station for the production of heat from the view point of implementing the Directive 2004/8/EC on the promotion of high-efficiency cogeneration. Such an analysis is based on the durat[...]
8
61%
Journal of KONBiN
2015 No. 3 (35) 15--22
PL W artykule przedstawiono analizę niezawodności podsystemu dostawy ciepła na przykładzie systemu miasta liczącego 47 tys. mieszkańców. Wykorzystano dane eksploatacyjne dotyczące awaryjności sieci ciepłowniczych z okresu lat 2001÷2012. Do opisu ilościowego niezawodności podsystemu dostawy ciepła wykor[...]
EN The article presents the reliability analysis of subsystem of heat supply in the example of 47 thousand inhabitants’ city. The analysis was made on the basis of operational data made available by the Municipal Heating Company, between the years 2001 ÷ 2012. To describe the quantitative reliability o[...]
9
61%
Informacja Instal
10
51%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Opisano możliwości poprawy efektywności energetycznej miejskich systemów ciepłowniczych w wyniku modernizacji węzłów cieplnych na cieplno - chłodnicze, polegające na ich wyposażeniu w trójzłożowe, adsorpcyjne agregaty chłodnicze. Umożliwia to rozszerzenie zakresu mediów dostarczanych odbiorcy o chłó[...]
EN Opportunities to improve the energy efficiency of urban district heating systems is described as a result of the modernization of such systems for thermal - cooling, consisting of triple-effect adsorption chillers in their equipment. This allows the extension of the media by supplying the recipient [...]
11
51%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Omówiono energetyczne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania ciepła z miejskich systemów ciepłowniczych do wytwarzania chłodu na potrzeby klimatyzacji obiektów użyteczności publicznej. Referat wygłoszony podczas seminarium warsztatowego SUMMERHEAT zorganizowanym przez Zrzeszenie Audytorów [...]
EN Energy, ecological and economic aspects of the application of the heat, generated in urban heat distribution networks and used to produce the coolness provided for air conditioning systems in public objects, have been discussed. The paper was presented during SUMMERHEAT workshop seminar, organised [...]
12
51%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono wyniki analiz statystycznych zmienności obciążenia cieplnego dla wybranych odcinków sieci MPEC w Krakowie. Uśrednione do jednej godziny zapotrzebowanie na moc cieplną korelowano z podstawowymi parametrami meteorologicznymi oraz porą doby. Do badań wykorzystano dane z systemu monitoring[...]
EN The results of statistical analyses of requirement variability are presented, concerning thermal loads of selected sections of the Municipal Heat Distribution Network MPEC in Krakow. Average one--hour requirement value for the thermal power was correlated with the basic meteorological parameters and[...]
13
51%
Informacja Instal
1998 Nr 2 (168) 7-9, 22
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last