Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 541
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  miedź
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
1998 Nr 55 14-19
2
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
1998 z. 238 45-55
PL W laboratorium Katedry Maszyn Górniczych i Urządzeń Utylizacji Odpadów, wykorzystując przesiewacz wibracyjny o drganiach kołowych, przeprowadzono szereg prób rozdziału drabnych drucików miedzianych i materiału izolacji. W przesiewaczu pokład sitowy zastąpiono płaszczyzną roboczą wyłożoną gumą, płytą[...]
EN In the laboratory of the Department of Mining Machines and Devices for Utilisation of Wastes, a circular vibration screen was used to conduct a series of tests to separate fine copper wire from insulating material. In this screen the mesh deck was replaced by a working bed, lined with rubber, wooden[...]
3
100%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 13 181-182
4
80%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2006 nr 3(14) 10-14
PL Miedź i aluminium oraz ich stopy znajdują coraz większe zastosowanie w produkcji części maszyn i urządzeń. Rosnące zainteresowanie tymi materiałami konstrukcyjnymi jest spowodowane ich szczególnymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi. Z kolei rozwój technologii spawalniczych umożliwia zastosowan[...]
5
80%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Zbadano zastosowanie potencjału opracowanego przez Rosato-Guillope-Legranda (RGL) [1] do modelowania oddziaływań międzyatomowych w krysztale miedzi znajdującym się w układzie metal/ tlenek: (111)Cu(0001)Al2O3. Parametry modelu zidentyfikowano za pomocą koncepcji sprężystych stanów własnych zapropono[...]
EN Atomistic model developed by Rosato-Guillop´e-Legrand (RGL) [1] in the application to the copper crystal applied in the metal/oxide system (111)Cu(0001)Al2O3 was studied. The parameters of the model were identified with use of the concept of elastic eigen – states proposed originally in [8]. To test[...]
6
80%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Praca przybliża zagadnienia związane z eksploatacją i wytapianiem miedzi od czasów starożytnych. Tło historyczne służy przedstawieniu kwestii badawczych związanych z materiałem archeologicznym pozyskanym, w ramach prac wykopaliskowych na Rynku Głównym w Krakowie, w postaci półproduktów z procesu otr[...]
EN The paper looks at the history of copper exploitation and smelting from ancient times. Historical background serves the purpose of presenting research issues associated with archaeological samples gained through excavations at the Market Square in Krakow, that is semi-products deriving from the copp[...]
7
80%
Rudy i Metale Nieżelazne
2011 R. 56, nr 4 222-230
PL W artykule omówiono stan dzisiejszej elektrorafinacji miedzi. Dokonano także przeglądu literatury dotyczącej rozwoju elektrorafinacji miedzi. Stwierdzono, że głównym czynnikiem warunkującym rozwój tej dziedziny przemysłu jest dążenie do uzyskiwania coraz lepszej jakościowo i coraz czystszej miedzi e[...]
EN In this paper the status of currently used copper electrorefining process and also new trends in copper electrorefining are discussed. It was found out that the main trend which indicates progress in this field of industry is to obtain increasingly better quality of cathodic copper and at the same t[...]
8
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
1999 Vol. 33 nr 4 156-159
PL W skali laboratoryjnej przetestowano różne sposoby odzyskiwania miedzi z kwaśnych, odpadowych roztworów. Roztwory te pochodziły z produkcji obwodów drukowanych. Miedź wytrącano w postaci węglanu, wodorotlenku i jako wolny metal (cementacja).
EN At the laboratory scale the different methods on copper recovery from acid spent solutions have been tested. The solutions from production of printed circuits have been proceeded. Copper as carbonate, hydroxide and as free metal (cementation) has been precipitated.
9
80%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2004 nr 3(6) 20-22
PL Popularne i stosowane od dawna do lutowania twardego miedzi i jej stopów są luty wytwarzane na bazie miedzi z dodatkiem fosforu. Stopy te są powszechnie znane pod nazwą „brązu fosforowego" lub „kuprofosforu". Jak wynika z nazwy, składnikiem stopowym, oprócz miedzi, jest fosfor. Często trzecim składn[...]
10
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2004 z. 78 279-282
PL Lutowanie jest jednym z najstarszych procesów technologicznych. Już w starożytności, kiedy jeszcze nie znano żelaza i stali, opracowano metodę łączenia naczyń i kosztowności ze złota za pomocą lutowania. W czasach późniejszych, wraz z rozpowszechnianiem się nowych metali, lutowanie było coraz szerze[...]
11
80%
Obróbka Plastyczna Metali
PL W artykule opisano wyniki badań jakości połączeń wykonanych metodą spajania na zimno miedzi (Cu-Cu) oraz miedzi z aluminium (Al-Cu). Spajano odcinki prętów Cu-Cu oraz Al-Cu metodą spęczania ich końców. Odpowiednio dobrane parametry procesu spajania gwarantowały dobry wynik łączenia. Jakość spoin oce[...]
EN The paper presents the results of testing the quality of joints made by the cold pressure welding. The pieces joined were copper rod sections (Cu-Cu) and copper to aluminium (Al.-Cu). Adequately selected welding process parameters ensured good joining results. The quality of the welds has been asse[...]
12
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono wpływ kwasu taninowego na korozję miedzi w wodzie naturalnej o podwyższonej agresywności ze szczególnym uwzględnieniem korozji wżerowej. Na podstawie elektrochemicznego testu korozyjnego określono podstawowe parametry elektrochemiczne procesu korozji miedzi oraz optymalną zawartość kwa[...]
EN The influence of tannic acid on copper pitting corrosion in water with increased the pitting tendency was investigated. Based on electrochemical corrosion test it was determined the basic parameters of copper corrosion process and the optimum concentration of tannic acid for inhibition of copper pit[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
1998 z. 238 65-75
PL W artykule zamieszczono wyniki badań laboratoryjnych usuwania jonów miedzi i ołowiu z octanowych roztworów potrawiennych. Eliminację tych form jonowych wykonano metodą elektrolizy. Podano wyniki elektrolizy roztworów uzyskane w różnych warunkach prowadzenia tego procesu, a mianowicie: przy stałym po[...]
EN In this paper the results of the laboratory investigations on the copper and lead ions removal from the acetic post-leaching solutions are presented. For elimination of above ions the electrolysis is proposed. The results of electrolysis carried out at various coditions (at constant potential, const[...]
14
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono wyniki badań składu chemicznego warstw wytworzonych na elementach z różnych stali, poddanych obróbce toczeniem w obecności kompleksów miedzi. Zawartość poszczególnych pierwiastków wyznaczano metodą spektroskopü elektronów Augera. W efekcie stwierdzono, że na obrabiany[...]
EN In this paper the results of chemical composition investigations for layers formed on elements made from different steels, during turning in presence of copper solution, are presented. Different chemical elements content by the method of Auger electrons spectroscopy, were determined. In the result [...]
15
80%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W ramach pracy przeprowadzono badania rafinacji próżniowej miedzi blister od antymonu w zakresie ciśnień od 8 do 1333 Pa i temperatur1423 — 1523 K. Ponadto dokonano prób przetopów próżniowych syntetycznych stopów Cu-Sb-O w celu wykazania wpływu tlenu zawartego w ciekłej miedzi na eliminacje z niej a[...]
16
80%
Inżynieria Materiałowa
PL Warstwy YBa2Cu3O7-x (YBaCuO) otrzymano na wewnętrznej powierzchni rurek kwarcowych zarówno nie pokrywanych jak i pokrywanych warstwami pośrednimi CeO2-x lub Al2O3 za pomocą metody MOCVD. Jako prekursory zostały użyte związki metaloorganiczne Y(tmhd)3, Ba(tmhd)2 i Cu(tmhd)2. Temperaturę podłoża z[...]
EN Layers of YBa2Cu3O7-x (YBCO) were synthesised on inner surface of quartz glass tube substrates without and with intermediate layers of CeO2 and Al2O3 by MOCVD method. Y(tmhd)3, Ba(tmhd)2 and Cu(tmhd)2 were used as precursors. The substrates were heated to temperature of 600o-700 degree C. Air at pre[...]
17
80%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 12 260-261
18
80%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 12 297-298
19
80%
Przegląd Spawalnictwa
20
80%
Przegląd Spawalnictwa
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last