Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 46
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  microwave radiation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2
100%
Materials Science Poland
2016 Vol. 34, No. 3 529--533
EN PbMoO4 and PbWO4 were successfully synthesized by microwave radiation using different lead salts (acetate, chloride, nitrate and sulfate) and Na2MO4 (M = Mo, W) in propylene glycol. The products were characterized by X-ray diffraction (XRD), scanning and t[...]
3
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy zaprezentowano wyniki badań badanie przyrostu biomasy rośliny ziemniaka, w trakcie okresu wegetacji, wyrosłych z sadzeniaków napromieniowanych mikrofalami. W doświadczeniu wykorzystano bardzo wczesną odmianę ziemniaka Felka Bona której sadzeniaki napromieniowano mikrofalami. Stwierdzono isto[...]
EN The work presents the results of tests of the increase of biomass during the vegetation period for potato plants grown from seed-potatoes irradiated with microwaves. In the experiment, a very early variety of Felka Bona was used, whose seed-potatoes were irradiated with microwaves. It was found that[...]
4
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2010 Tom 12 381-392
PL Przeprowadzone badania udowodniły, iż ogrzewanie mikrofalowe w sposób idealny nadaje się do utrzymania stałej wysokiej temperatury we wnętrzu reaktora fermentacyjnego. Umożliwia ono uzyskanie pełnej kontroli nad warunkami termicznymi w reaktorze. Biorąc pod uwagę sposób dostarczania promieniowania p[...]
EN This study analysed the possibility of applying electromagnetic microwave radiation to stimulate the temperature conditions in the process of anaerobic decomposition and the effect of the selected technological solutions on the final results. The experiments were divided into two stages. In the firs[...]
5
75%
Polimery
PL W reaktorze mikrofalowym przeprowadzono reakcje syntezy poli(kwasu asparaginowego) otrzymując jego cykliczną formę tj. poliimid kwasu bursztynowego [PSI, wzór (IV) na schemacie A], który następnie poddawano alkalicznej hydrolizie w obecności NaOH uzyskując formę liniową będącą solą sodową poli(kwasu[...]
EN The reactions of poly(aspartic acid) syntheses were carried out in the microwave reactor. The cyclic form obtained, i.e. polysuccinimide [PSI, formula(IV) in Scheme A] was then subjected to alkaline hydrolysis in the presence of NaOH to reach finally the linear form, sodium salt of poly(aspartic aci[...]
6
75%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL W artykule scharakteryzowano najbardziej znane kopolimery kwasu asparaginowego, jednego z najważniejszych związków biodegradowalnych. Na szczególną uwagę zasługuje opracowana w Katedrze Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych metoda otrzymywania PKA i jego pochodnych z zastosowaniem promieniowania m[...]
EN Aspartic acid has a great importance as biodegradable compound and this paper characterize its the most known copolymers. In the Department of Chemistry and Technology of Polymers, Cracow University of Technology a method of synthesis poly(aspartic acid) and its derivatives was developed. It is an a[...]
7
75%
Inżynieria Mineralna
2015 R. 16, nr 2 155--160
PL Analiza termiczna wykazała zmiany właściwości fizycznych oraz chemicznych materiałów w zależności od wzrostu temperatury. Analizę termograwimetryczną próbek odpadów rzepaku przeprowadzono w atmosferze gazów obojętnych. Próbki były podgrzane w różnym zakresie temperatur, który zawierał cały zakres pi[...]
EN Thermal analysis describes the changes of physical and chemical properties of materials depending on increasing temperature. Thermogravimetric analysis of rape residue sample has been carried in inert atmosphere. The samples were heated over a range of temperatures that includes the entire range of [...]
8
75%
Przemysł Spożywczy
PL Obecnie poszukuje się metod obróbki żywności pozwalających na uzyskanie produktów o odpowiednich walorach sensorycznych i prozdrowotnych. Wykorzystanie promieniowania mikrofalowego wydaje się być ciekawą alternatywą dla operacji termicznych przeprowadzanych metodami konwencjonalnymi. W artykule doko[...]
EN Currently, food processing methods that allow obtaining high sensory and pro-health value products are being looked for. Microwave radiation appears to be an interesting alternative to thermal operations carried out by conventional methods. This paper reviews the possibilities of application of micr[...]
9
75%
Przemysł Spożywczy
2014 T. 68, nr 8 46--49
PL Utrwalanie żywności ma przede wszystkim zapewnić stabilność mikrobiologiczną. Ale równie ważne jest, aby wykreować pożądane cechy sensoryczne, nie tracąc przy tym wiele na wartości odżywczej oraz zawartości związków prozdrowotnych. W artykule omówiono wpływ pasteryzacji, sterylizacji i suszenia z wy[...]
EN Food preservation is mainly aimed at guaranteeing microbiological stability, but it also important to carry out the desired sensory properties and minimize the losses of nutrients and health-promoting compounds. The present paper discusses the effect of pasteurisation, sterilization and drying with [...]
10
75%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2016 T. 19, nr 2 241--253
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wytwarzania węgli aktywnych z niskiej jakości siana oraz oceny ich przydatności do usuwania zanieczyszczeń gazowych o charakterze kwasowym. Materiał wyjściowy poddano w pierwszej kolejności procesowi pirolizy w temperaturze 400ºC, a następnie aktywacji [...]
EN Activated carbons from low quality hay were obtained with the use of microwave heating and applied as adsorbents of gaseous pollutants of acidic character. The precursor was subjected to pyrolysis at 400ºC in nitrogen atmosphere and next to physical activation with CO2 at 500÷700ºC. The i[...]
11
63%
Archives of Foundry Engineering
PL W pracy przedstawiono badania nad przebiegiem procesu sieciowania wybranymi czynnikami fizycznymi i chemicznymi nowych spoiw polimerowych BioCo w postaci wodnych kompozycji polimerowych poli(kwas akrylowy) lub poli(akrylan sodu)/modyfikowany polisacharyd. Wykazano, że rodzaj zastosowanego czynnika s[...]
EN This publication describes research on the course of the process of cross-linking new BioCo polymer binders - in the form of water-based polymer compositions of poly(acrylic acid) or poly(sodium acrylate)/modified polysaccharide - using selected physical and chemical factors. It has been shown that [...]
12
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wyniki trzyletniego doświadczenia dotyczącego reakcji roślin ziemniaka bardzo wczesnej odmiany Felka Bona, których sadzeniaki napromieniowano mikrofalami, na symulowany stres wodny w warunkach tunelu foliowego. Wyniki badań wskazują, że promieniowanie mikrofalowe istotnie modyf[...]
EN The paper presents results of a three-year experiment on the reaction of potato plants belonging to a very early variety - Felka Bona, to simulated water stress in foil tunnel conditions. Seed potatoes of the plants were irradiated with microwaves. Research results indicate that microwave radiation [...]
13
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy poszukiwano zależności pomiędzy wybranymi cechami biometrycznymi bulw ziemniaka a promieniowaniem mikrofalowym. W doświadczeniu badano trzy bardzo wczesne odmiany ziemniaka: Felka Bona, Velox i Rosara. Dla wszystkich badanych odmian wartość wskaźnika spłaszczenia w próbach kontrolnych była w[...]
EN The purpose of the work was to find dependencies between selected biometric characteristics of potato tubers and microwave radiation. Three very early potato varieties were examined during the experiment: Felka Bona, Velox and Rosara. For all examined varieties, the value of flattening index in chec[...]
14
63%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 1 123-129
PL Celem pracy było określenie wielkości zmian po okresie przechowywania w zawartości wybranych związków biochemicznych i suchej masy w bulwach ziemniaków napromieniowanych mikrofalami. Napromieniowanie bulw ziemniaka mikrofalami istotnie modyfikowało zawartość skrobi i kwasu askorbinowego w odmianie R[...]
EN The purpose of the work was to determine the scale of changes after storage period observed in content of selected biochemical compounds and dry matter in tubers of potatoes exposed to microwave radiation. After storage period, exposure of potato tubers to microwave radiation resulted in significant[...]
15
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy było określenie wpływu pola mikrofalowego na dynamikę zmian masy i temperatury bulwy ziemniaka w zależności od wielkości jednostkowej dawki promieniowania. W doświadczeniu wykorzystano trzy bardzo wczesne odmiany ziemniaka Felka Bona, Rosara i Velox. Bulwy poddano działaniu promieniowani[...]
EN The purpose of the work was to determine the impact of microwave field on change dynamics of potato tuber mass and temperature, depending on radiation dose unit value. Three very early potato varieties: Felka Bona, Rosara and Velox were used in the experiment. Potato tubers were exposed to microwave[...]
16
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy poszukiwano zależności pomiędzy dawką promieniowania mikrofalowego a odpornością bulwy ziemniaka na uszkodzenia mechaniczne mierzone siłą przebicia perydermy na granicy wytrzymałości biologicznej. Do badań przyjęto odmianę ziemniaka Felka. Bulwy poddane stymulacji mikrofalowej oraz bulwy sta[...]
EN The purpose of the work was to find relation between microwave radiation dose and potato tuber resistance to mechanical damage measured by periderm puncture force at the boundary of biological resistance. The Felka variety potato was used in the tests. Tubers subject to microwave stimulation and tub[...]
17
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 7 232--235
PL Ekstremalnie wysokomocowe impulsy promieniowania elektromagnetycznego mogą być wykorzystywane jako bardzo skuteczna broń elektromagnetyczna do niszczenia elementów i podzespołów elektronicznych, tj. urządzeń komputerowych, telekomunikacyjnych itd. W badaniach nad tworzeniem tego rodzaju urządzeń, ja[...]
EN The high power electromagnetic pulses (HPEM) can be used as an effective electromagnetic weapon which can destroy electronics like computers, telecommunication devices etc. Many people will be engaged at design of new generators of HPEM as well as at investigation of affecting of electromagnetic pul[...]
18
63%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL W artykule przedstawiono metodę otrzymywania hydrożelu na bazie chitozanu, kwasu asparaginowego i glikolu etylenowego w polu promieniowania mikrofalowego, co pozwala na skrócenie czasu reakcji oraz wyeliminowanie katalizatora ze środowiska reakcji. Otrzymany hydrożel zbadano pod kątem wykorzystania [...]
EN The method of chitosan-based hydrogel synthesis from chitosan, aspartic acid and ethylene glycol under microwave irradiation is presented in this article. Application of microwave radiation enables to reduce the reaction time and elimination of catalyst from reaction mixture. Synthesised hydrogel is[...]
19
63%
Analityka : nauka i praktyka
2007 nr 4 4-10
20
63%
Polimery
2009 T. 54, nr 9 635-638
PL Przedmiotem badań była degradacja poli(tereftalanu etylenu) (PET) do kwasu tereftalowego (TPA) prowadzona pod wpływem mikrofal (MW). Jako czynniki solwolizujące stosowano glicerynę, glikol dietylenowy (DEG) lub monoetanoloaminę (MEA), a katalizatorem był wodorotlenek sodu bądź potasu. Przebieg takie[...]
EN Microwave assisted ester bond breaking of poly(ethylene terephthalate) (PET) to terephthalic acid (TPA) was performed by using glycerin, diethylene glycol (DEG) or monoethanolamine (MEA) as transesterification reagents and KOH or NaOH as the catalysts and results were compared with PET degradation b[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last