Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 266
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  microorganisms
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2006 T. 11, nr 2 128-134
PL W pracy przedstawiono metodę pomiaru aktywności dehydrogenaz w kompostach i porównano otrzymane wartości z danymi uzyskanymi z oznaczenia ogólnej liczby mikroorganizmów (bakterii mezofilnych i termofilnych, pleśni i drożdży) metodą posiewu zalewowego. Zbadano korelacje pomiędzy dwiema metodami zasto[...]
EN The study presents a measurement method of dehydrogenase activity in composts. The results of measurements were later compared with the data obtained from assays of the total numbers of microorganisms (mesophyllic and thermophilic bacteria, moulds and yeasts) using the method of flood culture. The[...]
2
100%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 8-9 1311-1314
3
100%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
2004 T. 9, z. 2 147-158
PL Mimo że rozwój nauki o współzależnościach pomiędzy ożywionymi i nieożywionymi elementami środowiska nastąpił na początku XX wieku, dziś stają przed tą dziedziną wiedzy bardzo poważne wyzwania. Dotyczą one odpowiedzi na pytanie, czym jest ekosystem i jakie nim rządzą prawa. Jaką rolę w tych układach [...]
EN Although the knowledge about interactions between biotic and abiotic factors of the environment appeared at the beginning of XX century, as a matter of fact the understanding of precise nature of these interactions is a challenge for soil ecologists. It concerns the question of what an ecosystem is [...]
4
80%
Forum Eksploatatora
2010 Nr 4 (49) 28-30
PL Osad czynny oczyszczalni ścieków jest ekstremalnym środowiskiem zamieszkiwanym przez różnorodną biocenozę, której elementy są w różny sposób ze sobą powiązane (rys.1). Najliczniejsze są zwykle pierwotniaki (Protozoa), do których zalicza się między innym ameby (Rhizopoda), wiciowce (Flagellata) i orz[...]
5
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2007 nr 145 143-152
PL Obiekty komunalne stanowią jedno z większych potencjalnych źródeł zagrożenia dla człowieka, a wielkość zagrożenia zależy od charakteru obiektów oraz sposobu ich eksploatacji a także od aktualnych warunków meteorologiczno-przyrodniczych. Obiekty komunalne działają na otaczające gleby, wody powierzchn[...]
EN Municipal objects are one of the biggest potential sources of danger for human, and the size of this danger depends on the character of the objects and the way of their exploitation as well as current meteorological and natural conditions. Municipal objects influence neighbouring soils, surface wate[...]
6
80%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 8-9 1131-1133
7
80%
Technologia Wody
2011 Nr 3 (11) 14-18
PL W artykule scharakteryzowano sieć wodociągową jako specyficzne środowisko bytowania i przenoszenia mikroorganizmów potencjalnie chorobotwórczych i chorobotwórczych, funkcjonujące w układzie 4 faz: toń wodna, biomasa w niej zawieszona, biofilm i osady wewnątrzrurowe. Na podstawie badań własnych wykaz[...]
8
80%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
9
80%
Technologia Wody
2010 Nr 4 (6) 19-23
PL W pracy porównano stan mikrobiologiczny wody rzecznej z Wisły i Utraty oraz wody oligoceńskiej z ujęcia zbiornika w Warszawie, po wystąpieniu opadów, przedstawiając różnorodność mikrobioty zanieczyszczającej badane próbki.
EN In this work the microbiological state of Wisla and Utrata river water and oligocenic water from reservoir in Warsaw, after rainstorm were done; the diversity of microorganisms as water contaminants were presented.
10
80%
Forum Eksploatatora
2011 Nr 1 (52) 28-28
PL Grupa Actinomycetes obejmuje wiele gatunków, ale dzięki charakterystycznym rozgałęzieniom, jej przedstawiciele są nie do pomylenia z innymi bakteriami nitkowatymi osadu czynnego. Actinomycetes występują w postaci krótkich, rozgałęzionych nitek, przypominających strzępki grzybni, zarówno w komunalnyc[...]
11
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 647-655
PL Artykuł omawia badania laboratoryjne nad izolacją mikroorganizmów aerobowych i anaerobowych (tlenowców i beztlenowców) z płuczek wiertniczych oraz badania nad wpływem wyizolowanych kultur na zmiany przepuszczalności ośrodka porowatego. Badania mają charakter interdyscyplinarny i są ukierunkowane na [...]
EN Discussed are results of laboratory investigations on secretion of aerobic and anaerobic microorganisms from drilling mud. The paper shows how these microorganisms affect the wellbore zone permeability. The use of microbiological methods may improve productivity of wells. The microorganisms present [...]
12
80%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
13
80%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2006 T. 11, nr 2 107-113
PL Celem badania było oznaczenie żywotności mikroorganizmów halofilnych (Haloferax denitrificans) metodą mikroskopii fluorescencyjnej podczas denitryfikacji solanki w bioreaktorze membranowym. Denitryfikowaną solankę stanowił odpad poregeneracyjny z kolumny jonowymiennej wykorzystywanej do usuwania az[...]
EN The objective of the performed researches was to determine the vitality the Haloferax denitrificans halophilic microorganisms using the method of fluorescent microscopy during the process of brine denitrification in a membrane bioreactor. The post-recovery waste from the ion-exchange column employe[...]
14
80%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Drobnoustroje odgrywają decydującą rolę w wielu procesów ważnych dla ży-cia na całej kuli ziemskiej, a jony metali związane są z wieloma aspektami ich funkcjonowania. Wiele pierwiastków określanych mianem metali ciężkich odgrywa ważną rolę jako jony biogenne niezbędne dla prawidłowego funk-cjonowani[...]
EN Microorganisms play important roles in processes which are critical to life on entire earth. In many aspects of microbial life metal ions are involved. Many of them are recognized as heavy metals toxic in high concentrations but equ-al1y they are ranged as biogenic ions indispensable for regular fun[...]
15
80%
Journal of Ecological Engineering
2015 Vol. 16, nr 1 171--177
EN The aim of this study was to analyse the influence of municipal sewage sludge on selected microbiological parameters in the rhizosphere of lawn grass mixtures. Four experiments on the lawns along the main roads of Bialystok were founded. The factors in the experiment were three doses of sewage sludg[...]
16
80%
Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relics and Environmental Engineering
17
80%
Journal of Ecological Engineering
EN Poultry waste management is a difficult and arduous process. This requires a number of steps of processing the organic substances included in the waste mass from poultry industry. These wastes, due to the high content of keratin, are hardly degradable. One of the possibilities of their decomposition[...]
18
80%
Journal of Ecological Engineering
2015 Vol. 16, nr 4 126--132
EN The aim of the study was to present the dynamics of changes in the number of selected microorganisms in the rhizosphere zone of grasses two years after the application of sewage sludge. The study was conducted on four specially prepared research plots along the main roads in Bialystok. Three doses o[...]
19
80%
Journal of Ecological Engineering
2018 Vol. 19, nr 2 213--220
EN The aim of this study is to review the literature on the methods of low-rank coal enrichment by using microorganisms and their metabolites. Effective bio-beneficiation technologies for low-rank coals in the future are also suggested throughout this paper. An extensive literature review highlights re[...]
20
80%
Inżynieria Biomateriałów
PL Badano wpływ różnych drobnoustrojów na powierzchnie pokryte warstwami węglowymi. Powłoki diamentopodobne wytworzono na stali medycznej stosując metodę RF PCVD. Do badań zastosowano próbki z warstwami naniesionymi przy różnych parametrach. Próbki te poddano na działanie komórek mikroorganizmów w waru[...]
EN An effect of microorganisms of surfaces covered with carbon coatings has been studied. Carbon films on medical stainless steel have been made using RF PCVD method. The samples covered with carbon coatings under different conditions were used. All samples were inoculated with various microorganisms. [...]
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last