Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  microorganism
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2
88%
Materials Science Poland
2008 Vol. 26, No. 2 451--458
EN Cells of an isolated Pseudomonas sp. MB58 strain containing DL-2-haloacid dehalogenase were used as a biological component in microbial bioassay for the detection of 2,2-dichloropropionic and D-2- chloropropionic acids. The cells were entrapped in various matrices. The highest specific activity and [...]
3
75%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 5 332-334
4
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2014 z. 104 165-168
EN Article represents one of the biological methods allow to reduce the adverse conditions in the integrated cultivation rape. Metods allows to limit the use of plant protection, improving the health of plants and soil and lower production costs.
5
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2014 z. 104 173-176
EN Rural environment together with industrialized animals and birds husbandry is an active manufacturer of large amounts of harmful carbon dioxide gases, hydrogen sulphide and ammonium. Content of above substances is strictly connected with odour intensification. They have negative effect on natural en[...]
6
75%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 5 956-958
7
75%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2018 Vol. 9, no. 3 143--148
PL W artykule został poruszony problem biologicznej oceny działania oczyszczalni hydrofitowej. Obiekt badawczy stanowiła oczyszczalnia hydrofitowa położona w miejscowości Zwierki w gminie Zabłudów. W celu dokonania biologicznej oceny działania oczyszczalni wykonano badania wybranych wskaźników mikrobio[...]
EN This article discusses the problem of biological evaluation of the constructed wetlands. The constructed wetland located in Zwierki in the Zabłudów commune was a research facility. Biological evaluation of the constructed wetland was made by taking samples of raw sewage, treated sewage flowing out o[...]
8
75%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W ostatnich kilkudziesięciu latach w krajach rozwiniętych obserwuje się znaczny rozwój nowoczesnych technologii unieszkodliwiania odpadów. Kompostowanie odpadów staje się jednym z najbardziej preferowanych technologii. W pracy porównano przebieg kompostowania osadów ściekowych wymieszanych z bioodpa[...]
EN During last few years a significant development of modern technologies of wastes management has been observed in developed countries. Waste composting becomes one of more preferable technologies. In this paper the comparison of the composting process run of sewage sludge mixed with biowaste with and[...]
9
75%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Do badań wytypowano materiał glebowy pobrany z poziomów orno-próchnicznych trzech gleb (dwie gleby płowe i czarna ziemia). Doświadczenie inkubacyjne przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych w miskach o pojemności 7 dm3, w których umieszczono próbki glebowe o masie 4 kg, po uprzednim ich wymieszani[...]
EN The research was conducted on the material taken from the arable-humin horizons of three soils (two Luvisols and one Phaeozems). The incubatory experiment was carried out in laboratory conditions in the bowls of 7 dm3. The bowls contained 4-kilo soil samples which had been mixed with three dozes of [...]
10
75%
Przegląd Techniczny : Gazeta Inżynierska
2019 nr 13 18--21
PL W artykule przedstawiono korzyści oraz mankamenty stosowania preparatów srebrowych służących do zabezpieczania systemów wentylacyjnych przed rozwojem szkodliwych dla zdrowia mikroorganizmów. Dodatkowo wskazano sposoby obniżenia ryzyka rozwoju patogenów, zwłaszcza w miejscach gdzie ich obecność przyc[...]
EN The article presents the advantages and drawbacks of the use of silver preparations for protecting ventilation systems against the development of harmful microorganisms. In addition show ways to reduce risk of pathogens grovth have been indicated, especially in places where their presence contribute[...]
11
63%
Inżynieria i Budownictwo
2013 R. 69, nr 12 672--675
PL Omówiono wpływ działania grzybów pleśniowych w czasie 6, 12 i 18 miesięcy na trwałość zapraw z cementu portlandzkiego modyfikowanych żywicą polikarboksylową. Oceniono zmiany szczelności i wytrzymałości badanych tworzyw. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że żywica polikarboksylowa nie [...]
EN The paper presents the impact of the fungi action on the durability of Portland cement mortars modified with polycarboxylic resin. Research was carried in 6, 12 and 18 months. Changes in tightness and strength of the tested materials were evaluated. The studies prove that the polycarboxylic resin do[...]
12
63%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Prezentowana praca jest artykułem przeglądowym na temat roli mikroorganizmów, takich jak: bakterie, glony, sinice i grzyby, biorących aktywny udział w biodeterioracji naturalnych kamieni. Materiały te są narażone na działanie czynników atmosferycznych powodujących zarówno fizyczne, jak i chemiczne [...]
EN The article reviews the literature on the role of microorganisms taking an active part in the biodeterioration of natural stones. From the beginning natural stones are subject to weather conditions that cause both physical and chemical weathering of rocks accelerate biological destruction of stones[...]
13
63%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2001 T. 4, nr 3-4 335-343
PL Przedstawiono problematykę skutków występowania mikroorganizmów w powietrzu pomieszczeń obiektów komunalnych i przemysłowych. Podano skład bioaerozolu charakterystycznego dla powietrza, zwracając szczególną uwagę na efekt zdrowotny, wynikający z obecności toksyn bakteryjnych i grzybowych. Omówiono w[...]
EN This article describes the hazard effects of air-borne microorganisms existing in the air of the municipal and industrial indoor areas. The composition of bioaerosol typical for air was described mainly focused on a health effect of bacteria and mould toxins. The influence of microbiological polluti[...]
14
63%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 9 133--142
PL Przedstawiono wyniki doświadczeń dezintegracji drożdży Saccharomyces cerevisiae w klasycznym młynie perełkowym. Badano efekt niszczenia komórek w zależności od stężenia zawiesiny zmienianego w zakresie od 0,05 do 0,20 g suchej masy/cm3 i prędkości obrotowej mieszadła zmienianej w zakresie od 1000 do[...]
EN Results of disintegration of yeast Saccharomyces cerevisiae in the classical bead mill are presented. The disintegration effect was investigated depending on the concentration of cell suspension ranging from 0.05 to 0.20 g d.m./cm3 and rotational speed of the impeller ranging from 1000 to 3500 rpm. [...]
15
63%
Proceedings of ECOpole
PL E-papieros zyskał popularność jako „zdrowsza” alternatywa przyjmowania nikotyny, która ogranicza skutki uboczne palenia tradycyjnych papierosów. W związku z tym pojawiło się pytanie, jak wpływają na środowisko roztwory służące do napełniania e-papierosów (e-liquidy). Zawierają one m.in. nikotynę, pr[...]
EN E-cigarette has gained popularity as a “healthier” alternative to receiving nicotine, which reduces the side effects of smoking traditional cigarettes. Consequently, the question arose how solutions for filling the electronic cigarettes (e-liquids) impact on the environment. They contain, among othe[...]
16
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 1 73--76
PL W artykule przedstawiono efekty badań dotyczących wpływu promieniowania elektromagnetycznego na funkcje życiowe bakterii Staphylococcus epidermidis, Serratia martecescens, Bacillus mycoides oraz Escherichia coli oraz ich zdolność do wytwarzania przetrwalników. Przedstawiono także projekt rzeczywisty[...]
EN The paper presents effects of research on the influence of electromagnetic radiation on the vital functions of Staphylococcus epidermidis, Serratia martecescens, Bacillus mycoides and Escherichia coli and their ability to produce spores. A virtual and real-life research project in ANSYS Maxwell's bi[...]
17
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 12 222-225
PL Pulsacyjne pola elektryczne (PEF) są jedną z niekonwencjonalnych metod utrwalania zazwyczaj płynnych produktów spożywczych, takich jak soki, mleko czy masa jajowa. Głównym czynnikiem wpływającym na inaktywację drobnoustrojów jest oddziaływanie polem elektrycznym, o wartości natężenia 10-80 kV/cm, cz[...]
EN Pulsed Electric Fields (PEF) are one of the unconventional preservation method of mainly liquid food products like juices, milk or whole eggs. The main inactivation factor of microorganisms is treatment of PEF in range of 10-80 kV/cm what results in electroporation of microorganism’s cell and its de[...]
18
63%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 5 655-659
19
63%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2008 nr 10 16--18
PL Struktury mikroskopowe i procesy w nich zachodzące to część naszego życia - to wszystko, co nas otacza, co jest w nas. Mimo iż od momentu wynalezienia pierwszego mikroskopu minęło już kilka wieków, urządzenie to ciągle towarzyszy w badaniach każdego naukowca, pomaga w procesie produkcyjnym kosmetykó[...]
EN Microscopic structures as well as processes occuring inside the structures are the part of our life - everything that enfolds us, everything that is inside us. Despite that since first microscope has been invented a few centuries elapsed this equipement accompanies in investigations, helps in produc[...]
20
63%
Przegląd Budowlany
PL Artykuł omawia zastosowanie naturalnych technologii biologicznych wykorzystujących mikroorganizmy do rekultywacji wód oraz prezentuje wyniki badań laboratoryjnych nad skutecznością usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z wód jeziornych z wykorzystaniem wyselekcjonowanych kompozycji mikroorganizmów.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last