Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  micronutrients
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Ecological Engineering
2015 Vol. 16, nr 2 136--142
EN Eucomis autumnalis is an attractive ornamental species from the South Africa, commonly used in natural medicine. Plant protection programs, particularly those concerning plants grown for phytotherapeutics, are focused on prophylactic treatments that facilitate a limited use of pesticides negatively [...]
2
86%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The conditional stability constants of tripolyphosphate, pyrophosphate and the citrate complexes with respectively Zn2+, Mn2+, Co2+, Cu2+, Fe2+ as a function of pH range (4.5 - 7.5) and the ionic strength of solution (0.1 - 3.0 mol/dm3) have been determined. It was found that the studied complexes a[...]
3
86%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2015 Vol. 22, nr 2 223--230
PL W ostatnich latach dużym problemem dla rolnictwa jest niedobór przyswajalnych mikrślementów w glebie, co powoduje zmniejszenie plonów. Niedobór ten spowodowany jest intensyfikacją rolnictwa, uprawą nowych gatunków roślin wymagających nawożenia oraz znacznym udziałem gleb o niskiej zawartości przyswa[...]
EN In recent years, a big problem for agriculture is the shortage of available micronutrients in the soil, thus reducing yields. This deficiency is due to the intensification of agriculture, cultivation of new species of plants require fertilization and a significant share of soils with low content of [...]
4
86%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2017 nr III/1 923--934
EN Many agro-technical factors are of great importance concerning the amount of crop in corn production. One of these factors is nutrient supply. Plants are supplied with macro-, meso - and microelements. Nowadays cultivated plants cannot always obtain enough microelements from the soil, therefore the [...]
5
86%
Proceedings of ECOpole
2015 Vol. 9, No. 2 627--632
PL W ostatnim dwudziestoleciu szczególne znaczenie w branży nawozów mikroelementowych zyskały chelaty. W krajach Unii Europejskiej określone są substancje chelatujące stosowane jako dodatki do nawozów płynnych. Są to związki syntetyczne należące do grupy aminopolikarboksylowych (APCAs), które tworzą tr[...]
EN In the last two decades of particular importance in micronutrient fertilizers industry gained the chelates. Chelate structure minimizes the influence of external factors and micronutrients stabilizes a wide range of pH. Their use allows an optimal complement deficiency of micronutrients. Adapting th[...]
6
86%
Proceedings of ECOpole
2014 Vol. 8, No. 2 529--534
PL Intensyfikacja upraw doprowadziła do zubożenie gleb w mikroelementy oraz substancje odżywcze. Istotnym komponentem w produkcji nawozów płynnych są chelaty. Chelaty to kompleksy kleszczowe, które cechują się dużą trwałością. Substancją chelatującą jest związek mineralno-organiczny zawierający co najm[...]
EN Intensification of crop led to the impoverishment of the soil with trace elements and nutrients. Important components in the production of liquid fertilizers are chelates. Chelate complexes forceps, which are characterized by high durability. Chelating substance is a mineral-organic compound contain[...]
7
72%
Polish Journal of Chemical Technology
EN In 1999 a one factor field experiment with spring barley, oat and potato was carried out at Sicienko (Kujawy and Pomerania Province), on the land of the Testing Station of Agriculture Department of Technical and Agricultural Academy. For the experiment a fertilizer named SONATA M - Mg obtained from [...]
8
72%
Przemysł Chemiczny
2005 T. 84, nr 4 236-241
9
72%
Polish Journal of Applied Chemistry
EN The suspension formed during the purification of raw brine in the soda ash industry creates a difficult waste, carried away into sediment ponds. The described solution is based on the waste converting into highly assimilable mineral supplements to animal feed. For this reason, the suspension is filt[...]
10
72%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Badano wpływ mikroelementów - B(III), Fe(III), Zn(II); insektycydów z grupy chlorowanych węglowodorów - Metox płynny 30(Mx), karbaminianów - Pirimor 50 DP (Pr), fosforoorganicznych - Actellic 50 EC (Ac), Sadofos płynny (SS), pyretroidów - Decis 2,5 EC (Dc), Fastac 10EC (Fc) oraz mieszanin tych insek[...]
EN Laboratory studies were carried out on the growth and development of Beauveria bassiana influenced by B(III), Fe(III) and Zn(II) and insecticides such as Metox liq. 30 (Mx), Primor 50 DP (Pr), Actellic 50 EC (Ac), Sadofos liq. (Ss), Decis 2,5 EC (Dc), Fastac 10 EC (Fc) administered separately and i[...]
11
72%
Chemik
PL Polifosforany amonu o niskim stopniu polikondensacji wykorzystywane są w recepturach nawozów ciekłych jako źródło fosforu, a także w charakterze czynnika chelatującego mikroelementy. W publikacji przedstawiono rezultaty badań mających na celu kompleksowe wykorzystanie polifosforanów amonu w technolo[...]
EN Low-condensed Ammonium Polyphosphate, as the source of phosphorus as well as micronutrient complexing agent in liquid fertilizers recipes are utilized. The results of research on Ammonium Polyphosphate utilization in liquid multicomponent fluid fertilizers, agricultural useful products, are describe[...]
12
72%
Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences
PL Biodostępność składników odżywczych dla roślin jest istotna z punktu widzenia osiągniętych plonów oraz możliwego wpływu na zanieczyszczenie wód gruntowych jonami metali dostarczanych roślinom wraz z nawozem. Metody określania biodostępności mikroelementów in vivo (testy kiełkowania, doświadczenia wa[...]
EN Bioavailability of nutrients is crucial in obtaining high crop yields and influences the possible pollution of groundwater. The paper presents in vivo methods (seed testing, pot trials, field trials) of the evaluation of micronutrients bioavailability from fertilizers which enable selection of the m[...]
13
72%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 5 774-778
14
72%
Proceedings of ECOpole
2016 Vol. 10, No. 1 165--171
PL Wzrost liczby ludności spowodował intensyfikację rolnictwa, co doprowadziło do zubożenie gleb w makro- i mikroelementy. Mikroskładniki pobierane są przez rośliny w niewielkich ilościach, jednak stanowią czynnik determinujący wielkość i jakość plonowania. Pełnią funkcję biochemiczne, a ich zastąpieni[...]
EN The population growth caused an increase in agriculture, which led to the impoverishment of the soil in macro- and microelements. Micronutrients are assimilated by plants in small amounts, however, are a factor in determining the size and quality of crops. They serve as biochemical, and their replac[...]
15
72%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Celem badań było określenie wpływu komunalnego osadu ściekowego, pochodzącego z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sokółce, na zawartość magnezu i wybranych mikroskładników, tj. cynku, manganu, miedzi i żelaza w glebie i mieszankach traw gazonowych oraz na zawartość chlorofilu a i b w analizowanych ro[...]
EN The aim of this study was to analyze the influence of municipal sewage sludge from the Municipal Wastewater Treatment Plant in Sokolka on the content of magnesium and selected micronutrients such as zinc, manganese, copper and iron in the soil and lawn grasses and on the content of chlorophyll a and[...]
16
72%
Proceedings of ECOpole
2017 Vol. 11, No. 1 157--163
PL Wzrost liczby ludności spowodował zwiększenie areału pól uprawnych, wprowadzenie nowych gatunków roślin, a także zubożenie gleb, co doprowadziło do rozwoju przemysłu nawozów makro- i mikroelementowych. Mikroelementy podawane w postaci chelatów charakteryzują się większym pobieraniem zastosowanego sk[...]
EN Causes of population growth include increasing the area of arable land, the introduction of new species of plants and soil depletion, which led to the development of the fertilizer industry macro- and micronutrients. Micronutrients in the form of chelates have a greater collection trace element, fac[...]
17
72%
Proceedings of ECOpole
2017 Vol. 11, No. 1 165--173
PL Chelaty mikroelementowe znajdują coraz częściej zastosowanie w produkcji nawozów płynnych i drobnokrystalicznych. Ligandy o właściwościach chelatujących pozwalają stabilizować mikroskładnik w szerokim zakresie pH oraz zapewniają lepszą i skuteczniejszą przyswajalność. Związki należące do grupy amino[...]
EN Microelement chelates are increasingly being used in the production of liquid fertilizers and fine crystal. Ligands for chelating properties allow to stabilize trace elements in wide range of pH and provide better and more efficient assimilation. The compounds belonging to aminopolycarboxylic group [...]
18
58%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Gnojowica świńska jest produktem odpadowym powstającym w bezściółkowej hodowli trzody chlewnej. Ze względu na bogaty skład znalazła zastosowanie jako nawóz naturalny. W niniejszym artykule zostały przedstawione właściwości nawozowe odpadu w kontekście zawartości makroelementów, takich jak N, P, K, C[...]
EN Pig slurry is a waste from pig farming, which is onerous for the environment. It is used as the natural fertilizer because of specific composition. In the present article fertilizer properties of waste were described in the context of content of macronutrients, such as N, P, K, Ca and Mg and selecte[...]
19
58%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 2 74-75
PL W pracy analizowano zawartość wybranych mikroelementów (Fe, Cu, Mn i Zn) w produktach stewii, będących w sprzedaży: tabletek oraz suszonych, w pełni wykształconych liści, które porównywano z młodymi liśćmi oraz cukrem. Stewia charakteryzuje się dużą zawartością badanych mikroelementów. Największą st[...]
EN The study analyzed a content of selected trace elements (Fe, Cu, Mn and Zn) in stevia products such as tablets and dried, fully developed leaves being on sale, which were then compared with young leaves and sugar. Stevia is characterized by a high content of micronutrients. The highest content was f[...]
20
58%
Chemik
PL W pracy przedstawiono wyniki badań analitycznych nad zawartością metali w popiołach powstających ze spalania drzew w przydomowych kominkach. Biorąc pod uwagę możliwość wykorzystania substancji zawierającej głównie węglan i tlenek wapnia, siarczan i węglan potasu oraz całą gamę mikroelementów do odkw[...]
EN The paper presents the analytical investigation on metal content in wood ashes obtained during wood combustion in firestoves. We discussed the possibility of wood ash application in deacidification and fertilization of gardens, since this substance contains calcium carbonate and oxide, potassium sul[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last