Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  microjets
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W pracy przedstawiono zastosowanie mikrostrumieni do chłodzenia mięsa. Zaprezentowano stanowisko badawcze oraz wyniki wstępnych badań. Określono eksperymentalnie krzywe chłodzenia dla różnych gatunków mięsa dla zadanych parametrów gazu w mikrostrumieniach. Następnie modelowano rozkład temperatury w [...]
EN The paper presents the use micro-jets to cool the meat. Presented a research position and results of preliminary studies. Experimentally determined cooling curves for different species of meat for the given parameters of gas in micro-jets. Then modeled the temperature distribution in the samples and[...]
2
100%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2010 nr 122 95-110
EN The experimental research of heat transfer due to impingement of a single microjet of water and air has been studied on a specially designed rig. Systematic data on radial wall temperature distribution were collected, which enabled development of empirical correlation for heat transfer coefficient a[...]
3
75%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
2013 R. 48, nr 6 36--38
PL W pracy przedstawiono zastosowanie mikrostrumieni do chłodzenia próbek mięsa pochodzących z szynki wieprzowej. Zaprezentowano stanowisko badawcze oraz wyniki pomiarów szybkości schładzania i związane z nimi współczynniki wnikania ciepła. Określono eksperymentalnie krzywe chłodzenia dla rożnego ciśni[...]
EN This paper presents the use of microjets to cool samples of meat from pork ham. Experimental stand and preliminary results are presented. Experimentally determined cooling curves for different gas supply pressure for microjet head. The temperature distribution in the sample by solving inverse heat c[...]
4
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 11 1021--1024
PL W artykule przedstawiono konstrukcję prototypowego, modułowego mikrostrugowego wymiennika ciepła. Przeprowadzone badania cieplno przepływowe w układzie woda-woda, umożliwiają określenie efektywności wymiany ciepła, charakterystyk cieplno przepływowych, oraz wielkości współczynnika przejmowania ciepł[...]
EN The article presents experimental studies on a compact heat exchanger with heat transfer intensification by means of impinging microjets. The pursuit to provide high performance of heat exchangers is a response to the demand both in economics and in the universal tendency to miniaturization of indus[...]
5
75%
Rynek Energii
2013 Nr 5 112--116
PL Problemy chłodzenia układów elektronicznych występują na różnych poziomach, od dużych systemów kom-puterowych (w tym centrów obliczeniowych), poprzez pojedyncze komputery (poziom obwodu drukowanego z licznymi źródłami ciepła – procesorami, pamięciami) do pojedynczych elementów elektronicznych. W pra[...]
EN Electronics cooling issues are encountered on various levels, from large computer systems (including data centres), single computers (at the printed circuit board level, with multiple heat sources, including processors and memory chips) to single electronic components. In the paper, a data centre co[...]
6
75%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL W pracy przedstawiono zastosowanie mikrostrumieni do chłodzenia mięsa. Zaprezentowano stanowisko badawcze oraz wyniki wstępnych badań. Określono eksperymentalnie krzywe chłodzenia dla różnych gatunków mięsa dla zadanych parametrów gazu w mikrostrumieniach. Następnie modelowano rozkład temperatury w [...]
EN The paper presents the use microjets to cool the meat. Presented a research position and results of preliminary studies. Experimentally determined cooling curves for different species of meat for the given parameters of gas in microjets. Then modeled the temperature distribution in the samples and h[...]
7
75%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2013 T. 18, nr 3 253-258
PL W pracy przedstawiono stanowisko badawcze do wyznaczania współczynników przejmowania ciepła. Transport ciepła możliwy jest pomiędzy płynem a nagrzewaną powierzchnią, płyn podawany jest z głowicy mikrostrumieniowej. W ramach stanowiska możliwa jest zmiana geometrii mikrostrumieni w analizowanej głowi[...]
EN The paper presents the investigations to determine the heat transfer coefficients. Heat transfer is possible between the fluid and the heating of the surface. The liquid is fed from the micro-jet head. It is possible to change the geometry of the analyzed micro-jet head. The position can be controll[...]
8
75%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL Przedmiotem artykułu jest opracowanie i budowa stanowiska do badań mikroingerencji promieniowania laserowego w otulinie cieczy w różnego rodzaju materiały, takie jak cienkie i grube folie, tkanki ludzkie i zwierzęce. Metoda polega na doprowadzaniu do obrabianego materiału wiązki promieniowania laser[...]
EN The subject of this article is the development and construction of a microapplication, liquid lagged laser radiation workstation for use in research on various materials such as metal and polyester foils as well as human or animal tissues. The method is based on applying a laser radiation beam conce[...]
9
75%
Przegląd Papierniczy
2017 R. 73, nr 3 193--197
PL W artykule omówiono możliwości zastosowania modułów mikrodyszowych do odzysku ciepła z oparów wydalanych do atmosfery, do regulacji strefowej poprzecznego profilu wilgotności wstęgi oraz do zwiększenia wydajności części suszącej maszyny. Ponadto zwrócono uwagę na pozytywny wpływ proponowanych rozwią[...]
EN The article discusses the possibility of using microjets systems for heat recovery from the exhaust air of a paper mill. The use of microjets for control the web moisture profile in the dryer section of the paper machine is also discussed. In addition, the positive impact of the proposed solutions f[...]
10
75%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Artykuł przedstawia konstrukcję prototypowego, modułowego mikrostrugowego wymiennika ciepła. Przeprowadzone badania cieplno-przepływowe w układzie woda-woda, umożliwiają określenie efektywności wymiany ciepła, charakterystyk cieplno przepływowych, oraz wielkości współczynnika przejmowania ciepła. Pr[...]
EN The work presents the new construction ofmicrojets heat exchanger. Authors introduced their own experimental results. The data were prepared based on water-water flow configuration. Those experiments were used to created hydraulic and heat transfer flow characteristic of heat exchanger as well as ca[...]
11
75%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
2016 R. 51, nr 5 22--25
PL W pracy zaprezentowano wyniki badań dotyczące obróbki powietrza opuszczającego maszyny wulkanizacyjne. Głównym celem było oczyszczenie powietrza, a następnie odzysk ciepła, dlatego starano się nie obniżać temperatury powietrza poprzez odparowanie wody. Do badań użyto głowic mikrostrumieniowych podaj[...]
EN The paper presents results of research concerning the treatment of air leaving the vulcanizing machine. The main aim was to cleanse the air and heat recovery, so they tried not to lower the air temperature by evaporating water. The study used mikrohead-feed water head perpendicular to the flow of co[...]
12
75%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
2016 R. 51, nr 9 24--32
PL Technika chłodzenia za pomocą mikrostrumieni posiada liczne zalety, takie jak: wysokie współczynniki wymiany ciepła, efektywna wymiana ciepła nawet przy małej różnicy temperatur, możliwość łatwej regulacji odbieranego strumienia ciepła, a także możliwość bezpośredniego kontaktu z chłodzoną powierzch[...]
EN Impinging jet cooling technique has various advantages such as: one of the highest known single phase heat transfer coefficients, high heat flux removal rates with small surface-to-coolant temperature differential, possibility of its regulation, and direct contact with the cooling surface. let impin[...]
13
63%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL W pracy przedstawiono zastosowanie mikrostrumieni do chłodzenia mięsa pochodzącego ze schabu wieprzowego. Porównano szybkość chłodzenia w stosunku do chłodzenia owiewowego w komorze chłodniczej. Wykazano korzyści energetyczne przy chłodzeniu mięsa przejawiające się skróceniem czasu chłodzenia i zwię[...]
EN This paper describes the use of microjets to cool the meat of pork loin. Waft cooling rate compared to the cooling rate for cooling in the refrigerator. It has been shown in cooling energy benefits of meat manifested in shorter cooling time and increase cooling efficiency ratio for two popular refri[...]
14
63%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2014 T. 19, nr 2 135-139
PL Rozwój elektroniki, którego celem jest wzrost funkcjonalności urządzeń elektronicznych, polega na zwiększaniu upakowania tranzystorów w układach scalonych oraz zwiększaniu szybkości taktowania, czyli liczby elementarnych operacji wykonywanych w ciągu sekundy. Osiągnięciu założonego celu towarzyszy n[...]
EN The development of electronics, which aims to increase the functionality of electronic devices is increasing the packing of transistors on a chip and increasing clock speed, which is the number of elementary operations per second. To achieve the objective pursued is accompanied by the growing proble[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2015 z. 89 69--78
PL W artykule zaprezentowano możliwość spawania laserowego z wykorzystaniem chłodzenia mikrostrumieniowego. Przedstawiono wpływ chłodzenia mikrostrumieniowego na strukturę i własności mechaniczne złącza. Analizowano nowy proces spawalniczy pod kątem zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym. Badania potw[...]
EN A paper presents the possibility of laser welding using micro-jet cooling. The effect of micro-jet cooling on microstructure and mechanical properties of the weld metal deposit was carried out. New welding process was analyzed for use in the automotive industry. Studies have confirmed the positive e[...]
16
63%
Archives of Thermodynamics
2015 Vol. 36, no. 3 139--147
EN Development of electronics, which aims to improve the functionality of electronic devices, aims at increasing the packing of transistors in a chip and boosting clock speed (the number of elementary operations per second). While pursuing this objective, one encounters the growing problem of thermal n[...]
17
51%
Archives of Foundry Engineering
EN The material selected for this investigation was low alloy steel weld metal deposit (WMD) after MAG welding with micro-jet cooling. The present investigation was aimed as the following tasks: analyze impact toughness of WMD in terms of micro-jet cooling parameters. Weld metal deposit (WMD) was first[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last