Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 47
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  microgrid
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 7b 382--386
PL W celu zmniejszenia niebezpieczeństwa zwiększania napięcia w sieci microgrid z odnawialnymi źródłami energii zaproponowano dwie strategie – ograniczenie mocy czynnej i absorpcja mocy biernej. Przedstawiono analizę teoretyczną i wyniki eksperymentów. Wyniki te wskazują, że metoda sterowania mocą bier[...]
EN Microgrid integrated with renewable energy source (RES) is experiencing a rapid development nowadays. Many technical challenges appear with the high penetration of RES into the microgrid. One of the most important issues is the voltage rise at the point of common coupling (PCC). The voltage profile [...]
2
94%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Zaprezentowano różne rozwiązania sieci typu microgrid. Zaproponowano metody sterowania i kontroli systemem, metody optymalizacji konfiguracji oraz systemy monitoringu.
EN Microgrid system has received more and more attention internationally in recent years. As the most effective form of distributed generations, microgrid system has also found wide applications in many areas. In this paper, the optimal configuration issue of microgrid system is described briefly first[...]
3
94%
Archives of Electrical Engineering
2013 Vol. 62, nr 2 321--331
EN A microgrid with parallel structure operating under islanded mode is considered in this paper. Under microgrid islanded operation mode, lines bring adverse effect for power distribution between microsources (MSs). Because traditional droop control ignores this effect, MSs adopting this method can no[...]
4
94%
Electrical Power Quality and Utilisation. Journal
EN In this article the authors describe how genetic optimization algorithms can be used to find the optimal size and location of distributed generation units in a residential distribution grid. Power losses are minimized while the voltage profile is kept at an acceptable level. The met[...]
5
83%
Electrical Power Quality and Utilisation. Magazine
EN In modern distribution grids, more distributed generation technologies emerge. The most far-going implementations are 'energy islands' with a high degree of autonomy from the central grid. This paper considers different technological barriers that emerge with increasing penetration of such systems: [...]
6
83%
Archives of Electrical Engineering
EN This study suggests a new algorithm based on a combination of fuzzy logic and genetic algorithm (GA) to improve voltage profile in a microgrid. The considered microgrid includes control variables such as onload tap changer (OLTC), active power output from distributed generators (DG) and reactive pow[...]
7
71%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 10 254--257
PL Artykuł omawia klasyfikację cech układów sterowania mikrosieci. Opracowanie układu sterowania dla mikrosieci opiera się na alokacji poziomów funkcyjnych, aby dostosować znormalizowane i sprawdzone rozwiązania. Alternatywnie, dotychczasowe rozwiązania mogą zostać zmienione. W artykule zaprezentowano [...]
EN These paper deals with the classification of control system features for microgrids. A microgrid control system development is based on the conventional allocation of the levels to adapt standardized and field-proven structures. As part of alternative approaches the latter are adjusted accordingly. [...]
8
71%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł dotyczy ważnego zagadnienia, jakim są przyszłościowe struktury sieci dystrybucyjnych. Najpierw opisano wybrane przyszłościowe koncepcje rozwoju elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych. Następnie scharakteryzowano różnego rodzaju mikrosieci: mikrosieci AC, mikrosieci DC, hybrydowe mikrosi[...]
EN The paper concerns important issue of future structures of distribution grids. First selected future development concepts of electrical power distribution grids have been described. Then different kinds of microgrids: AC microgrids, DC microgrids, hybrid AC/DC microgrids, and multicarrier energy mic[...]
9
71%
Rynek Energii
2017 Nr 2 92--94
PL We wstępie artykułu przypomniano awarie systemowe, które spowodowały konieczność inteligentnego rozwoju sieci przesyłowych i rozdzielczych do których przyłącza się odnawialne źródła enegii (OZE). Zestawiono definicje mikrosieci, sieci inteligentnych. Przedstawiono nową koncepcję „Transakcyjnej Ener[...]
EN The paper starts from description of series blackouts which implied to take into account necessity of application smart on transmission as well in distribution level where dispersed renewable energy resources (RES) are injected. Definitions of microgrids, smart grids and their characteristics are pr[...]
10
71%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2016 Nr 51 213--216
PL W ramach projektu badawczo-rozwojowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Katedrze Automatyki Napędu Elektrycznego został zaprojektowany i wykonany system zarządzania energią oraz sterowania źródłami energii o nazwie ECV-10. System zainstalowano w zakładzie produkcyjnym firmy Infracorr SP. Z o.o. [...]
EN As part of the research and development project of the National Centre for Research and Development in the Department of Electrical Drives Automation has designed and manufactured control systems of energy-management and control of energy sources called the ECV-10. The system was installed at the pr[...]
11
71%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2010 Nr 27 39-42
PL W artykule przedstawiono podstawy elementów systemu rozproszonej generacji. Wskazano na budowę systemu elektroenergetycznego wyposażonego w sterowane odbiory, źródła rozproszone, magazyny energii i układy kontroli napięcia FACTS. Renesans tych źródeł „pozasystemowych” (ang. non-utility genera-tion –[...]
EN This paper explores some aspects of use distributed generation in power systems. Application of individual distributed gene-rators can cause as many problems as it may solve. A better way to realize the emerging potential of distributed generation is to take a system approach which views generation [...]
12
71%
Polityka Energetyczna
2015 T. 18, z. 1 45--57
PL Mikrosieci (ang. microgrids) są postrzegane jako integralny składnik przyszłych systemów elektroenergetycznych, kształtujący się w wyniku rozwoju i realizacji różnych inicjatyw sieci inteligentnych (ang. smart grids). Mikrosieci są tworzone poprzez integrację żródeł rozproszonych, elastycznych (ster[...]
EN Microgrids are perceived as an integral component of future power systems and shaping up as a result of development and initiatives of the „smart grid” concept. A microgrid is a energy delivery system integrating dispersed (distributed) generation sources, elastic (controlled) energy receivers and e[...]
13
71%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2017 nr 98 11--19
PL W artykule podjęto problem opracowania koncepcji rozproszonego zarzą- dzania popytem energii elektrycznej w mikrosieciach niskiego napięcia z użyciem algorytmu wykorzystującego elementy teorii gier. Takie rozwiązanie może być stosowane jako podstawowy sposób bilansowania mocy czynnej oraz jako syste[...]
EN The article discusses the problem of developing a concept of fully distributed Demand Side Management in a low-voltage microgrid, using an algorithm based on game theory. The following solution can be used as a primary method to maintain the balance of active power and as a backup system in a case o[...]
14
71%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2016 Nr 1 (109) 103--107
PL W krajach takich jak Australia, często ogromne odległości między osiedlami i siecią elektroenergetyczną, wyspowe systemy zasilania są jedynym rozwiązaniem. Najczęstszym z nich jest generator Diesla, który jest stosunkowo tani, jednak może mieć długoterminowe skutki finansowe i środowiskowe, takie ja[...]
EN In countries, such as Australia, with often vast distances between settlements and the mains Power grid, insular power systems are the only solution. The most common of them is diesel generation that is relatively inexpensive, however it can have long term financial and environmental implications su[...]
15
71%
Rynek Energii
2019 Nr 2 96--98
PL Artykuł poświęcony jest powiększającej się roli prądu stałego w przesyle, rozdziale energii elektrycznej oraz w mikrosieciach. Prąd stały na przemian z prądem przemiennym wspiera eksploatację i elastyczność sieci. W pierwszej części zestawiono różnorodne zastosowania prądu stałego od samodzielnej – [...]
EN This paper presents a growing role of direct current in transmission, distribution and microgrid. DC networks crossing AC networks supports their operation and flexibility. The first part contains a list of different DC networks applications: starting from DC singular (islanded) operation to its co[...]
16
71%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule zaprezentowano nową metodę projektowania pasywnych filtrów stosowanych do redukcji harmonicznych w sieciach typu micro-grid. Sieć może być obciążona nieliniowym odbiornikiem, zasobnikiem energii I w jej skład może wchodzić turbina wiatrowa oraz panbel fotowoltaiczny.
EN One of the most important indices of power quality in distribution grids is the harmonic distortion, which can affect the reliability of the micro-grid. On the other hand, the growth of power electronic devices and the emergence of modern industries in distribution grid can led to harmonic distortio[...]
17
71%
Transactions on Aerospace Research
2018 Nr 4 (253) 33--47
PL Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy i oceny wykorzystania klastrów energetycznych jako magazynu energii elektrycznej. Wykorzystując oprogramowanie do optymalizacji mikrosieci opracowano i poddano analizie przykładowy model mikrosieci współpracującej z siecią elektroenergetyczną. W mod[...]
EN The article aims to present the results of analysis and evaluation of using energy clusters as a bulk electricity storage. There were developed an analytical model of a sample microgrid (on-grid) and analysed using a software dedicated for optimizing such microgrids. The model of microgrid consist o[...]
18
71%
Archives of Electrical Engineering
EN The smart grid concept is predicated upon the pervasive use of advanced digital communication, information techniques, and artificial intelligence for the current power system, to be more characteristics of the real-time monitoring and controlling of the supply/demand. Microgrids are modern types of[...]
19
60%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule omówiono proces wymiany energii elektrycznej między mikrosiecią a siecią rozdzielczą spółki dystrybucyjnej. Scharakteryzowano proces zarządzania mocą i energią w mikrosieci. Omówiono aspekty rynkowe pracy mikrosieci, a w szczególności koncepcje jej działania jako „dobrego” obywatela i „id[...]
EN Process of exchange of electrical energy between microgrid and distribution network of electricity utility has been described in the paper. Process of management of power and energy in microgrid has been discussed. Market aspects of microgrid operation, especially its operation concepts as a “good” [...]
20
60%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 9 130-133
PL W artykule przedstawiono symulowany komputerowy system zarządzania mocą i energią elektryczną w mikrosieci budowanego ośrodka badawczo-szkoleniowego. Na początku krótko scharakteryzowano rozważaną mikrosieć niskiego napięcia prądu przemiennego, a następnie opisano elementy składowe opracowanego syst[...]
EN The paper presents a simulated power and energy management computer system for a microgrid of the research and educational center under construction. First, the low voltage AC microgrid considered is shortly characterized. Then, the components of the computer system designed for the microgrid are de[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last