Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 62
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  microfiltration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Instal
2010 Nr 5 48-51
PL Ścieki oczyszczone stanowią doskonały produkt, który po odpowiednim uzdatnieniu można ponownie wykorzystać w procesach technologicznych oczyszczalni zamiast wody wodociągowej. Ścieki wypływające z osadników wtórnych są na oczyszczalniach powszechnie używane do płukania tkanin filtracyjnych pras oraz[...]
EN Treated wastewater is perfect for usage in technological processes in treatment plants instead of potable water. Sewage flowing from secondary sedimentation tanks is commonly used to rinse filter presses and to reduce foam in fermentation tanks. It brings however a small amount of suspension which c[...]
2
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 1 74-75
PL Przedstawiono sposób obliczania strumienia permeatu w badaniach kinetyki inikrofiltriicji z zastosowaniem metody Wiechowskiego do różniczkowania numerycznego z jednoczesnym wygładzaniem. Otrzymane wyniki porównano z rezultatami uzyskanymi z wykorzystaniem wzorów interpolacyjnych Lagrange'a oraz meto[...]
EN Calculations of permeate flux during investigations of microfiltration kinetics by applying Wieckowski's method of numerical differentiation with simultaneous, smoothing is presented in the paper. The results obtained were compared with those calculated using the Lagrange interpolation formula and S[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2000 z. 61 347-354
PL Przedstawiono jednostopniową stację mikrofiltracyjną z rurkowymi membranami ze stali kwasoodpornej. Ustalono, że zmiany natężenia strumienia permeatu występujące w czasie procesu przebiegają według zależności wykładniczej. Odzyskany w wyniku mikrofiltracji roztwór ługu zawierał głównie NaOH i pewne [...]
EN The performance of a single-stage microfiltration station with tubular stainless-steel membranes, designed for recovery of caustic solutions, has been analysed. The permeate flux decline with process time following exponential relationship has been evaluated. The recovered solution contained NaOH an[...]
4
100%
Environment Protection Engineering
EN The possibilities of treating wastewater from water-based paint industry were examined. Microfiltration was used as separation process for removing the solid particles from water. Three commercially produced paints (AQUAREX, AQUACOL MAT and FORTELUX AQUA) were tested. Experiments were performed on t[...]
5
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2016 Nr 2 80--81
PL Zbadano krzyżowy układ mikrofiltracyjny do zagęszczania zawiesin rozdrobnionego ciała stałego w cieczy zasilany nadawą płynącą wraz z pęcherzykami powietrza. Nie stwierdzono wpływu pęcherzyków na przebieg procesu, co oznacza, że pozytywne oddziaływanie pęcherzyków przejawiające się w zmywaniu osadu [...]
EN Cross-flow microfiltration used for concentrating solid particles suspension with the addition of gas bubbles in the feed was investigated. The impact of gas bubbles on microfiltration process was not observed. This means that the positive impact of gas bubbles manifested in deposit washing from the[...]
6
100%
Polish Journal of Chemical Technology
EN In this work a fouling study of polypropylene membranes used for microfiltration of glycerol solutions fermented by Citrobacter freundii bacteria was presented. The permeate free of C. freundii bacteria and having a turbidity in the range of 0.72–1.46 NTU was obtained. However, the initial permeate [...]
7
88%
Environment Protection Engineering
EN An extensive use of membrane bioreactors in wastewater treatment often produces the effluent quality far beyond the current regulatory requirements for discharge to the environment. However, like other processes involving membranes, the severest constraint is the problem of fouling, the extent of wh[...]
8
88%
Journal of Ecological Engineering
EN Membrane technologies are very popular both in drinking water and wastewater treatment due to their significant advantages. However, colloidal fouling is one of the main disadvantages of low-pressure membranes. Fine particle ferric oxyhydroxide effectively protected membrane and adsorb humates, phos[...]
9
75%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2008 T. 13, nr 3 54--59
PL Otrzymane w wyniku zastosowania procesów membranowych: mikrofiltracji i ultrafiltracji koncentraty białkowe o różnym składzie białek mleka, poddano profilowej ocenie sensorycznej oraz identyfikacji związków lotnych metodą chromatografii gazowej i spektrometrii masowej. Uzyskane wyniki pokazują, że o[...]
EN Concentrates and filtrates obtained from membrane processes such as ultra filtration and micro filtration with different protein fraction concentration were subjected to sensory profile analysis and volatile compounds identification by gas chromatography mass spectrometry methods. Results obtained s[...]
10
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2013 Nr 12 486--490
PL W ostatnich latach, zauważono istotny wzrost dynamiki popytu na oczyszczony kwas tereftalowy PTA, który według szacunków wynosi ok. 8-10% rocznie. PK.N ORLEN w 2011 roku wybudował i uruchomił we Włocławku zakład do produkcji kwasu tereftalowego, o wydajności na poziomie 600 000 Mg/rok (75 Mg/h), prz[...]
EN A dynamic growth of refined terephtalic acid market has been noticed recently. The growth is estimated at about 8-10% annually. In 2011 PKN ORLEN constructed in Włocławek a terephtalic acid section (PTA). Its efficiency amounts to 600 000 Mg/year (75 Mg/h) with the work time 8040 h/year. During the [...]
11
75%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 5 444-446
12
75%
Napędy i Sterowanie
PL Woda jako podstawowy element środowiska, w którym żyjemy, jest obok powietrza głównym składnikiem potrzebnym do życia. Ze względu na tak duże znaczenie, jakie spełnia w naszej codziennej egzystencji, bardzo ważna jest jej jakość. Woda przeznaczona do celów spożywczych powinna spełniać wymagania staw[...]
13
75%
Informacja Instal
1999 Nr 3 (181) 46--58
PL W Elektrowni „Łagisza” SA wykorzystuje się wodę odpadową - odsoliny z obiegu chłodzącego do produkcji wody dodatkowej dla obiegu kotłowego. Technologia produkcji obejmuje mikrofiltrację (CMF), odwróconą osmozę (RO), wymienniki dwujonitowe (AK). W artykule opisano instalacje i załączono schemat ideow[...]
14
75%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2013 T. 18, nr 2 167--173
PL Celem pracy była ocena przydatności polipropylenowych membran mikrofiltracyjnych do wytworzenia emulsji typu O/W. Emulsję przygotowano z użyciem oleju rzepakowego (faza rozproszona) oraz wodnego roztworu sorbinianu polioksyetylenu (faza rozpraszająca). Badano wpływ ilości (10-50%) oraz objętościoweg[...]
EN The aim of this work was to evaluate the performance of polypropylene microfiltration membranes for O/W emulsion formation. The emulsion was composed of rapeseed oil (dispersed phase) and polyoxyethylene sorbate solution in water (dispersion medium). The effect of the amount (10-50%) and the volumet[...]
15
75%
Archives of Metallurgy and Materials
2018 Vol. 63, iss. 3 1133--1140
EN In the study, particle size distribution of the MIEX® resin was presented. Such analyses enable to determinate whether presence of fine resin fraction may be the reason for unfavorable membrane blocking during water purification by the hybrid MIEX
16
75%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN Three experiments were carried out to assess the effectiveness of the so-called new technologies in extending birch tree sap shelf life. In the first one, microfiltration of birch sap was carried out using 0.22 μm, 0.45 μm and 0.8 μm filters. In the second experiment, ultraviolet radiation was appli[...]
17
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2018 Nr 5 156--157
PL Mikrofiltracja pozwala na oczyszczenie ścieków pralniczych z zanieczyszczeń oraz odzysk części środków piorących i zawrócenie oczyszczonej wody do prania wstępnego w kolejnym cyklu pralniczym. Praca przedstawia ocenę wpływu parametrów procesowych, takich jak ciśnienie nadawy i strumień retentatu na [...]
EN Microfiltration is a method for laundry wastewater treatment. It helps to remove impurities as well as to recover some detergents and to return purified water for prewashing in the next washing cycle. This work focuses on the assessment of impact of process parameters such as feed pressure and retén[...]
18
75%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2001 T. 22, z. 3B 169--174
PL Rozpatrzono koncepcję oporów równoległych przy założeniu permeacji filtratu przez osad szczątkowy zajmujący część powierzchni membrany oraz permeację przez powierzchnię membrany wolną od osadu w wyniku samooczyszczania powierzchni z jednoczesnym fragmentarycznym blokowaniu porów [2,3]. Prezentowane [...]
EN A proposed separation mechanism of the PTM membranes includes filtrate permeation through the residual cake covering a part of the membrane and filtrate permeation through the membrane free of the residual cake, resulting from the self-cleaning action, with partially blockage of pores effect [2, 3].[...]
19
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 6 391-393
PL W pracy przedstawiono wyniki modelowania matematycznego procesu mi- krofiltracyjnego zagęszczania emulsji olej Diesla - woda. Przedstawiono również wyniki badań laboratoryjnych. Uzyskano wysoką zgodność między równaniami modelowymi a uzyskanymi wynikami doświadczeń.
EN A mathematical model of Diesel oil - water emulsion concentration process by microfiltration is presented in the paper. In addition, laboratory test results are shown. A high accuracy between the model equations and experimental results was obtained.
20
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 5s 45-46
EN Microfiltration data experimentally obtained for α-Al2O3TiO2 membrane and 0.05 wt% solutions of dextran 110 and 500 kD are reported. The experimental data are discussed in terms of concentration polarization models, i.e. resistance-in-series model, film theory [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last