Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 136
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  microclimate
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Environment Protection Engineering
PL Ponieważ ponad 90% swego życia spędzamy w pomieszczeniach (w domu, w pracy, w szkole), przeto niezmiernie ważne dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia jest wytwarzanie i zachowanie w tych pomieszczeniach dobrego, zdrowego mikroklimatu. Spełnione muszą być wymagania jakościowe pod względem ciepln[...]
EN As over 90% of our lifetime we spend in closed spaces (at home, at school, at work), it is extremely essential for our health and well being to create and maintain an adequate and healthy microclimate in those spaces. The quality requirements for air temperature and humidity must be met, but also th[...]
2
100%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2005 T. 1 331-337
PL Zastosowanie szczelnej obudowy budynków oraz szczelnej stolarki podyktowane względami ekonomicznymi spowodowało konieczność zastosowania nawiewników powietrza oraz nasad kominowych jako elementu uzupełnienia systemu wentylacji grawitacyjnej. Pomimo zastosowania tych rozwiązań w dalszym ciągu zauważa[...]
EN Applying tight concrete lining due to energetistic factors, as well as applying tight window joinery caused the necessity of using air intakes and passive or effective venilation assistance. They are used as the supplement to the system of ventilation in flats. In spite of such a solution, there occ[...]
3
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 6 365-367
PL W artykule przedstawiono system rejestracji parametrów mikroklimatu oraz zaburzeń sieci elektroenergetycznej typu SPME, który spełnia ogólne wymagania odnoszące się do "kompetencji technicznych laboratoriów" jakie zawarto w normie europejskiej PN-EN 45001:1993: Ogólne kryteria działania laboratoriów[...]
EN The paper has presented the system of microclimate's parameters registry as well as electromagnetic network disorders of SPME type. It meets general criteria referring to "laboratories technical competencies" which were included in European standard PN-EN 45001:1993: The general actions of research [...]
4
80%
Izolacje
PL Budynki niskoenergetyczne charakteryzują się parametrami, które nie po.zostają obojętne dla mikroklimatu wnętrza. Są to: zwiększona powierzch.nia okien południowych, zwiększony poziom izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych, znaczna akumulacja przegród wewnętrznych, zorganizowana wymiana powi[...]
5
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Na podstawie opinii szerokiego kręgu autorytetów z zakresu ogrzewnictwa, ciepłownictwa i klimatyzacji przedstawiono przewidywane kierunki rozwoju dziedziny oraz niezbędne, szczegółowe potrzeby działań i badań.
EN Anticipated tendencies of development concerning district heating, heating and air conditioning are presented on the basis of the opinions achieved from a wide circle of experts in the field. Detailed requirements concerning adequate activity and investigations are included.
6
80%
Polish Journal of Ecology
EN This study examined how the correlation between plant species richness and microclimate varies when aggregation scales change from 10 to 3000 m. We measured soil moisture and air, soil and soil surface temperatures in the Southeastern Missouri Ozarks. Measurement were taken every 10 m along a 4250 m[...]
7
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Przedstawiono koncepcję układu sterowania mikroklimatem, przeznaczonego dla małej przechowalni o pojemności 120 ton warzyw. Układ ten realizuje wymagania technologiczne przechowalnictwa warzyw.
EN SYSTEM FOR MICROCLIMATE CONTROL IN VEGETABLES STORES The paper presents the optimal microclimate conditions required by technological processes in vegetables stores. The microclimate control system which satisfies all the above conditions is also described.
8
80%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2005 T. 1 371-378
PL Poniższy artykuł dotyczy ustalenia wpływu ciepła emitowanego przez ludzi przebywających w budynkach sakralnych na kształtowanie mikroklimatu w strefach pomieszczenia. Ciepło produkowane przez ludzi odgrywa różną rolę w mikroklimacie zależnie od wielu parametrów takich jak liczba ludzi na jednostkę p[...]
EN This script tries to analyse how important is influence of heat produced by person s staying in sacral buildings on microclimate in zones of room. Heat produced by person s takes various part in microclimat depending on many parameters such as number of people per area unit, tifie ofstaying, cubatur[...]
9
80%
Archives of Electrical Engineering
2013 Vol. 62, nr 4 629--648
EN The article presents the results of diagnostic measurements of partial discharge signal propagation from the winding insulation in electrical machinery, which were performed using an on-line method. This paper describes the results of experiments and the acquired experience in the monitoring of wind[...]
10
80%
Journal of New Technologies in Environmental Science
2017 Vol. 1, nr 3 120--124
EN While operating the steam-supply systems, the main problem is regulation. Ineffective regulation causes significant heating energy losses due to steam losses. Along with this, the efficacy degree of steam supply system is reduced, the fuel consumption is increased, and the sanitary conditions in the[...]
11
70%
Journal of Ecological Engineering
2016 Vol. 17, nr 5 114--119
EN Ventilation and air conditioning systems are necessary for developing proper parameters of indoor environment in operating rooms. The main task of ventilation and air conditioning in those specific areas consists in creating desirable temperature, reducing the number of microorganisms and the concen[...]
12
61%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL W pracy zaprezentowano wyniki badań mikroklimatycznych prowadzonych w latach 2002-2004 w dolinach Będkowskiej, Kobylańskiej, Kluczwody i Bolechowickiej, znajdujących się na obszarze Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Wyniki synchronicznych, wielopunktowych pomiarów temperatury powietrza w wars[...]
EN Applied studies concerning topoclimatic description are an important element in the spatial management of the landscape. One of the aims of these studies is to predict the impact of climate on natural environment by determining the frequency and likelihood of the occurrence of phenomena affecting th[...]
13
61%
Inżynieria Rolnicza
PL Podstawową metodą wykorzystywaną w procesie projektowania mikroklimatu w budynkach inwentarskich jest metoda klasyczna. W oparciu o tą metodę powstały metody zarówno analityczne jak i graficzne. Można je zaliczyć do jednej grupy metod, które wykorzystują model statyczny wymiany ciepła w budynku. Zak[...]
EN The primary method used in the process of designing microclimate in buildings for livestock is the classic method. Both analytical and graphical methods were developed on the basis of this method. They may be classified in one group of methods, which make use of a static model for heat exchange in a[...]
14
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
15
61%
Polish Journal of Ecology
EN Rocks have been overlooked as subjects for ecological study. However, the system of narrow and deep vertical spaces (gorges, crevices, abysses) in sandstone rocks supports a highly diverse mosaic of habitats. The patterns of air temperatures and the assemblages of arthropods were studied along the e[...]
16
61%
Zieleń Miejska
2010 Nr 5 32-33
PL Odpowiednie miejsce dla roślin zależy nie tylko od gleby i wody, ale także od mikroklimatu panującego na danym obszarze, czyli tam, gdzie konkretna roślina ma być posadzona.
17
61%
Polska Energetyka Słoneczna
2006 nr 3-4 28-31
PL W pracy przedstawiono metodę warunków mikroklimatu terenu zurbanizowanego. Zaproponowany model określa cechy ilościowe i jakościowe analizowanego terenu. Ogólna ocena środowiska miejskiego składa się z dwóch elementów; oceny warunków wietrznych oraz zagospodarowania terenu. W celu określenia poszcze[...]
18
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 30 527-536
PL W obszarze zainteresowań Zakładu Instalacji Budowlanych i Fizyki Budowli Politechniki Warszawskiej znajdują się obiekty o dużej kubaturze, w których panuje swoisty mikroklimat, kształtowany pod wpływem nie tylko warunków zewnętrznych, ale również okresowością użytkowania. Do tej grupy budynków zalic[...]
EN In the area of intrests of warsaw university of technology division of civil engeeniering are found the objects having the large capacity, in which regins the spe-cific microclimat shaped under not only externa conditions, but also with the periodic-ity of using. To these group of bildings belong al[...]
19
61%
Warstwy, Dachy i Ściany
2002 nr 3 108-110
20
61%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
2013 R. 51, nr 2 31--37
PL Artykuł poświęcony jest problemowi pomiarów weryfikacyjnych mikroklimatu w kopalniach. Przedstawiono w nim metodykę tego rodzaju badań, opracowaną w ramach realizacji projektu, przeznaczoną do wykorzystania w kopalniach, w których występują trudne warunki mikroklimatu. W dalszej części zaprezentowan[...]
EN The article is devoted to the issue of verification measurements of microclimate in coal mines. It features the methodology of such tests which was elaborated in the course of the project. The methodology had been developed for measurements in selected coal mines with harsh climatic conditions. In t[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last