Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 41
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  microalgae
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archivum Combustionis
2
100%
Oceanological and Hydrobiological Studies
EN Changes in the bioaccumulation of 2,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (BDE-47) in the marine alga Heterosigma akashiwo (Raphidophyceae) were examined for different concentrations of nitrate (0, 128, and 512 μmol dm-3) and phosphate (0, 8, and 32 μmol dm-3) in the semi-continuous culture with 20[...]
3
88%
Archivum Combustionis
4
88%
Oceanological and Hydrobiological Studies
2016 Vol. 45, No. 1 131--143
EN Secondary metabolites produced by plants, algae, bacteria and fungi may affect the growth and development of biological systems. This is a natural process which occurs worldwide and is known as allelopathy. A relatively small number of these allelopathic compounds has been identified. The majority o[...]
5
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W referacie przedstawiono kierunki rozwoju rynku biopaliw w kraju na tle regulacji Unii Europejskiej jak również pierwsze doświadczenia i problemy eksploatacyjno-logistyczne. Zamieszczono obszerne informacje dotyczące potencjalnego źródła produkcji biopaliw pochodzenia roślinnego, jakim mogą być mik[...]
EN Authors of this paper present development trends in national biofuel market, in accordance with European Union regulations, as well as the first experiences and operational logistic issues. The review includes extensive information about potential sources for plant derivative biofuels production, li[...]
6
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 4 192-194
PL Przeprowadzono hodowle mikroalg Scenedesmus obliąuus w warunkach nasłonecznienia panujących w Polsce (miesiące VI-X) w fotobioreaktorze typu air-lift driven (ALD) o objętości roboczej 5,6 dm3. Zbadano wzrost mikroalg w: klasycznym ALD i ALD z pompą perystaltyczną w połowie długości pętli [...]
EN Results of Scenedesmus obliąuus microalgae cultures in the 5.6 dm 3 air-lift driven photobioreactor (ALD) under solar exposure (Poland; from June October) are discussed. The growth of microlagae in a typical ALD and ALD supported with peristaltic pump was analyzed. The highest value of th[...]
7
75%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 6 982-985
PL Zbadano wydajność hodowli mikroalg słodkowodnych z gromady zielenic Chlorella vulgaris w bioreaktorach laboratoryjnych. Efektywny przyrost biomasy mikroalg wymagał zapewnienia odpowiednich warunków hodowli, stymulujących ich wzrost (m.in. temperatura, pH, oświetlenie, napowietrzanie). Podłoże hodowl[...]
EN Cultures of freshwater microalgae (Chlorella vulgaris) (2 L) were periodically inoculated (30–50 cm³) and every 4 days supplied with nutrient and vitamin solns. (1–2 cm³ and 1 cm³, resp.). The process was conducted at 28°C and pH 7–9 as well as under stirring (260 rpm) and light exposure (780–800 lu[...]
8
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2014 Nr 4 292--293
PL Dwutlenek węgla dostarczany do hodowli mikroalg znacznie zwiększa przyrost biomasy, produktywność i wydajność takiego systemu, zabezpieczając atmosferę przed nadmierną emisją CO2 . Badania dotyczyły oceny efektywności usuwania CO2 przy udziale dwóch gatunków mikroalg: Chlorella[...]
EN Carbon dioxide supplied to the microalgae culture significantly increased the biomass growth, productivity and efficiency of such system, protecting atmosphere from excessive CO2 emissions. The study focused on assessing the CO2 removal effectiveness with the participation of [...]
9
75%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 5 1092-1095
10
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 2 1612--1623
EN The study’s objective was to determine feasibility of proliferating algae biomass based on eluate from closed fermentation tank of Municipal Wastewater Treatment Plant in Olsztyn. The eluate originated from retention tank of eluates produced from dehydration of fermented sludges. Experiments were ru[...]
11
75%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 10 1793-1797
PL Przedstawiono wyniki badań dotyczących potencjalnej toksyczności preparatu biostymulującego dla roślin, zawierającego ekstrakt z mikroalgi Spirulina platensis. Do oceny fitotoksyczności zastosowano test Phytotoxkit (z użyciem rzepaku i gorczycy), a zootoksyczność wyznaczono, wykorzystując test na dż[...]
EN Ext. of microalgae, emulsifier and mixts. thereof prepd. in ratio of 1:1, 1:10, 1:100 and 1:100 were added to soil samples used for cultivation of rapeseed and mustard. The effects were assessed after 3 and 6 days by detn. the amts. of germinated plants and the length of their roots. The best stimul[...]
12
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 10 291-297
PL Mikroalgi są to proste, jednokomórkowe organizmy wodne, które coraz częściej postrzega się jako jedno z najwydajniejszych dostępnych źródeł biomasy. Mają one zdolność do bardzo szybkiego namnażania się i podwajania swojej biomasy, a ich komórki mogą gromadzić duże ilości tłuszczy, co dodatkowo zwi[...]
EN Microalgae are simple, single-cell water organisms, which are regarded as one of the most efficient sources of biomass. They have the ability to divide their cells very fast and therefore the productivity of biomass is very high. Their cells can accumulate large amounts of fat what increases their c[...]
13
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2015 Tom 17, cz. 1 275--288
PL Mikroglony są niewielkimi organizmami wodnymi o bardzo dużym potencjale w zakresie oczyszczania ścieków. Ma to związek z faktem, że są mało wymagające w hodowli, a do wzrostu i rozmnażania mogą z powodzeniem wykorzystywać związki biogenne zawarte w ściekach. Dodatkowo, powstająca biomasa może posłuż[...]
14
75%
Inżynieria Ekologiczna
2017 Vol. 18, nr 2 123--129
PL Hodowla i wykorzystanie mikroglonów jest obecnie intensywnie rozwijającym się obszarem badawczym. Niektóre gatunki mikroalg, w odpowiednich warunkach, gromadzą duże ilości tłuszczu w komórkach, który ma odpowiedni profil kwasów tłuszczowych do produkcji biodiesela. Etapem kierunkującym mikroglony na[...]
EN The cultivation and utilization of microalgae is now a intensively developing area of research. Some species of microalgae, under appropriate conditions, accumulate large amounts of lipids in the cells. This lipids have a suitable profile of fatty acids for biodiesel production. The culture of micro[...]
15
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 10 229-231
PL Obecnie podkreślany jest znaczący potencjał biomasy jako źródła energii odnawialnej. Jednym z bardzo wydajnych źródeł biomasy jest biomasa mikroglonów. Mikroglony charakteryzują się wysoką efektywność fotosyntetyczną, co przekłada się na szybką produkcję biomasy. Do hodowli mikroglonów można wykorzy[...]
EN Currently, the considerable potential of biomass as a source of renewable energy has been increasingly emphasized. Microalgae are characterized by high photosynthetic efficiency, which is reflected in rapid production of biomass. Sewage and exhausts can be used in microalgal culture. Microalgae are [...]
16
75%
Acta Innovations
2015 no. 14 17--25
PL Światowy popyt na energię nieustannie wzrasta, a dostępne złoża paliw kopalnych stopniowo się wyczerpują, co przyczynia się do wzrostu zainteresowania odnawialnymi źródłami energii. Produkcja energii może być oparta na wielu alternatywnych paliwach, ale gospodarka materiałowa jest w głównej mierze o[...]
EN The global energy demand keeps rising and easy accessible fossil fuel reserves are gradually decreasing which leads to increasing interest in renewable energy sources. The energy production can be based on various sources alternative to petroleum, but the material economy mainly depends on biomass, [...]
17
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2018 Nr 10 385--387
PL Jednym ze sposobów pozyskania surowca na cele fermentacji metanowej, jak również w innych gałęziach energetyki alternatywnej, jest wykorzystanie biomasy alg oraz cyjanobakterii. Charakteryzują się one dużo szybszym współczynnikiem przyrostu biomasy w stosunku do roślinności lądowej, a także potrzebu[...]
EN One of the methods of obtaining the substrate for methane fermentation and other alternative energy sectors is the use of biomass of microalgae and cyanobacteria. This microorganisms have a high biomass growth rate compared to terrestrial plants and need less area for cultivation. The aim of the res[...]
18
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2018 Nr 11 401--403
PL Przeprowadzone badania miały na celu określenie możliwości zastosowania ścieków pochodzących z przydomowej oczyszczalni do hodowli mikroglonów Chlorella vulgaris i cyjanobakterii Arthrospira platensis. Przeprowadzone badania potwierdziły możliwość zastosowania omawianych ścieków do hodowli mikroglon[...]
EN The research aimed at determining the possibility of using effluent from the domestic treatment plant for cultivating microalgae Chlorella vulgaris and cyanobacteria Arthrospira platensis. The conducted research confirmed the possibility of using the effluent for cultivation of microalgae Chlorella [...]
19
75%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 12 2106--2109
PL Odciek powstały podczas beztlenowej fermentacji osadów ściekowych traktowano biomasą mikroglonów (Chlorella sorokiniana lub środowiskowe konsorcjum ZTT-3) w obecności białego światła przez 7 dni, po czym biomasę dozowano powtórnie i kontynuowano inkubację kolejne 7 dni. W pierwszym tygodniu oczyszcz[...]
EN Post-fermentation effluent from anaerobic fermentation of sewage sludge was treated with microalgal cultures (Chlorella sorokiniana and an environmental consortium) under fluorescent white light for 7 days, then supplemented again with a 2nd dose of microalgal biomass and incubated for the next 7 da[...]
20
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2018 Tom 20, cz. 1 697--712
PL W ostatnich latach obserwuje się wzrost stosowania nawozów pochodzenia naturalnego, które są przyjazne dla środowiska naturalnego. Użyty w badaniach odciek pofermentacyjny po beztlenowej fermentacji glonów zawierał substancje organiczne i związki mineralne niezbędne do uprawy sałaty. Dzięki ww. skła[...]
EN In recent years, it is observed an increase in the use of natural fertilizers that are environmentally friendly. The effluent after microalgae anaerobic digestion (algal effluent) contained organic substances and mineral compounds necessary for lettuce cultivation, hence it is a competitive product [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last