Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  micro-CT
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nafta-Gaz
2012 R. 68, nr 9 566-574
PL Właściwości porowatych ośrodków skalnych zależą przede wszystkim od morfologii przestrzeni porowej i fazy stałej. Bezpośredni pomiar 3D struktury wewnętrznej skał jest teraz łatwo dostępny dzięki pomiarom komputerowej mikrotomografii rentgenowskiej. W pracy przedstawiono wykonane badania mikrotomogr[...]
EN Properties of porous rocks depend primarily on the morphology of the pore space and solid phase. Direct measurement of the 3D internal structure of rocks is now easily accessible by measuring the X-ray microtomography (micro-CT). The paper presents research carried out on samples of micro-CT porous [...]
2
100%
Nafta-Gaz
2010 R. 66, nr 6 449-456
PL W pracy podjęto próbę sprawdzenia możliwości rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej (micro-CT) w ocenie geometrii szczelin. Przy użyciu metody micro-CT przeprowadzono interpretację struktury sieci porowej w naturalnych próbkach skał węglanowych oraz dokonano mikrotomograficznej wizualizacji szc[...]
EN This paper presents the current possibilities of Roentgen computed microtomography in apertures’ imaging and properties estimation. Experimental data were collected with the use of micro-CT method. The interpretation of internal pore structure and visualization and examination of aperture size in na[...]
3
100%
Nafta-Gaz
PL Rentgenowska mikrotomografia komputerowa oferuje unikalną zdolność do obrazowania budowy wewnętrznej skał, mogąc wytwarzać trójwymiarowe obrazy struktury wewnętrznej próbek skalnych z mikrometryczną rozdzielczością. Najważniejszymi zastosowaniami tej metody są badania porowatości i możliwości transp[...]
EN X-ray computed microtomography (micro-CT) has unique ability to rocks internal structure imaging. As the effect of micro-CT measurement and data processing three-dimensional images (with resolution in order of micrometers) of rocks' internal structure are obtained. One of the uses of micro-CT (used [...]
4
100%
Nafta-Gaz
2008 R. 64, nr 10 683-690
PL W artykule omówiono podstawowe zasady mikrotomografii rentgenowskiej (micro-CT), przedstawiono sposób akwizycji danych i rekonstrukcji obrazu oraz zaprezentowano pierwsze własne wyniki.
EN This paper shows basis of roentgen microtomography (micro-CT), acquisition and reconstruction processes and presents first results.
5
94%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN The aim of this paper is to present an example of the material microstructure characterization with the use of X-ray micro-CT and nanoindentation measurements. Firstly, the current scope of application of the aforementioned techniques is provided within different fields of science. Then, background [...]
6
84%
Nafta-Gaz
2010 R. 66, nr 8 653-662
PL W artykule pokazano możliwości wykonania charakterystyki przestrzeni porowej skał węglanowych z obrazów 3D wewnętrznej struktury skał, otrzymanych metodą mikrotomografii rentgenowskiej. Przybliżono i dostarczono ilościowe informacje z danych micro-CT o wszystkich połączonych przestrzeniach porowych [...]
EN The article shows capabilities of carbonate rocks pore space characterization based on 3D images of internal rock structure, carried out by means of X-ray microtomography. Quantitative information derived from micro-CT data on all connected pore spaces of examined rock samples have been approximated[...]
7
84%
Nafta-Gaz
2010 R. 66, nr 9 774-781
PL Celem artykułu jest zasygnalizowanie możliwości badania kanalików robaczkowych - generowanych przez kwas na naturalnych próbkach skał - metodą mikrotomografii rentgenowskiej. Możliwości te zaprezentowano na przykładzie dwóch próbek rdzeni wiertniczych, reprezentujących skały węglanowe. Wykonane bada[...]
EN This paper shows possibilities of applying X-ray computed microtomography in researching wormholes generated in natural rock cores by acidizing process. Tests were performed on two carbonate rock cores. Micro-CT researches led to analyze 3D images of pore structure and obtain information regarding a[...]
8
84%
Nafta-Gaz
2010 R. 66, nr 6 441-448
PL Praca przedstawia metodykę pomiarów właściwości geometrycznych przestrzeni pustek istotnych dla przepływu, dla próbki piaskowca czerwonego spągowca o porowatości 8,7%. Przy użyciu programu MAVI wykonano analizę komputerową obrazu mikrotomograficznego. Zaprezentowano sposoby wydzielania obiektów połą[...]
EN This paper shows research methodology to obtain spatial geometrical properties of voids which are significant for fluid flow. Paper includes methods of extracting connected voids and obtaining skeleton of investigated structure. Skeleton image was analyzed that every it’s pixel was assigned to dead [...]
9
84%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2016 T. 21, nr 2 85--92
PL Celem niniejszej pracy jest przedstawienie metody mikrotomografii komputerowej (micro-CT), jako przydatnego narzędzia do analizy żywności. Micro-CT to nieinwazyjna technika badawcza, która pozwala odwzorować strukturę wewnętrzną badanego obiektu na podstawie jego dwuwymiarowych projekcji zarejestrow[...]
EN The aim of this study is to present the method of computer microtomography (micro-CT) as a useful tool for the analysis of food. Micro-CT is a nondestructive research technique for studying the internal structure of the sample based on its two-dimensional projection recorded at different angles. All[...]
10
84%
Nafta-Gaz
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych na rdzeniach wiertniczych, a uzyskane na podstawie nowoczesnych metod badawczych: jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR) i mikrotomografii rentgenowskiej (micro-CT). Wykonano analizę nasycenia przestrzeni porowej skał na podsta[...]
EN In this paper results of rotliegend sandstones samples laboratory tests were presented. Samples were in the form of drilling cores and came from Fore Sudetian Monocline. The results were obtained with the use of modern research methods – X-ray computed microtomography (micro-CT) and nuclear magnetic[...]
11
83%
Archives of Metallurgy and Materials
2018 Vol. 63, iss. 4 1847--1851
EN Internal structure of metal foams is one of the most important factors that determine its mechanical properties. There exists a number of methods for studying the nature of the inner porous structure. Unfortunately most of these processes is destructive and therefore it is not possible to reuse the [...]
12
71%
Nafta-Gaz
2009 R. 65, nr 4 296--303
PL W artykule dokonano przeglądu aktualnych możliwości metody rentgenowskiej tomografii komputerowej w obrazowaniu i szacowaniu szczelin, według publikacji różnych autorów. Przedstawiono także pierwsze własne wyniki.
EN This paper presents the current possibilitys of roentgen computed microtomography (micro-CT) in aperture imaging and extrapolation according to different authors publications. This paper shows first result of measurements and imaging of rock space, using micro-CT method.
13
71%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN Modelling of the sound transmission process from the external ear canal through the middle ear structures to the cochlea is often performed using the finite element method. This requires knowledge of the geometry of the object being modelled. The paper shows the results of reconstruction of the 3D g[...]
14
59%
Nafta-Gaz
2012 R. 68, nr 12 959--964
PL Rentgenowska mikrotomografia komputerowa (micro-CT) jest nieinwazyjną techniką wizualizacyjną, która wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie i matematyczne algorytmy do obrazowania wewnętrznej struktury przestrzeni porowej różnych obiektów. Główną zaletą stosowania micro-CT do charakterystyki skał[...]
EN X-ray computed microtomography (micro-CT) is a noninvasive visualization technique that uses X-rays and mathematical algorithms to visualize the internal structure of the pore space of different objects. The main advantage of using micro-CT for the characterization of reservoir rocks is that for a s[...]
15
59%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The Gram-positive coccus, Staphylococcus aureus, is the leading etiologic agent of limb and life-threatening biofilm-related infections in the patients following the orthopaedic implantations. The aim of the present paper is to estimate the ability of S. aureus to form biofilm on titanium alloy (Ti-[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last