Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 42
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  miasta
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2019 nr 5 6--10
PL Rozmowa z Dariuszem Stasikiem, Prezesem Zarządu W.P.I.P. i GOOD TIME FOUNDATION, członkiem Rady Programowej SMART CITY FORUM, inicjatorem powstania pierwszego w Polsce showroomu – Smart Building Center.
2
100%
Logistyka
2019 nr 5 71--74
PL Ziemia pustoszeje po wielkiej katastrofie ekologicznej. Ludzie gromadzą się w technologicznie zaawansowanych miastach. Życie ocalałych ułatwiają cyborgi, obdarzone sztuczną inteligencją. Jest rok 2019.
3
100%
Logistyka
2019 nr 5 22--25
PL W 2018 r. Prezydent Miasta Poznania podjął decyzję o tym, by powołać Pełnomocnika Miasta Poznania ds. Smart City.
4
100%
Pojazdy Szynowe
2009 Nr 3 55-58
PL (Materiał do artykułu przedstawiono w formie prezentacji na Międzynarodowych Targach Poznańskich - Transporta 2009 - Transport Szynowy XXI wieku dla Polski.)
EN (This material for the article was presented in the form of presentation at the International Fair in Poznań -Transporta 2009 - Rail Transport of XXI century for Poland).
5
100%
Pojazdy Szynowe
2009 Nr 3 21-24
PL (Materiał do artykułu przedstawiono w formie prezentacji na Międzynarodowych Targach Poznańskich - Transporta 2009 - Transport Szynowy XXI wieku dla Polski)
EN (This material for the article was presented in the form of presentation at the International Fair in Poznań -Transporta 2009 - Rail Transport of XXI century for Poland).
6
100%
Logistyka
2015 nr 2 1411--1418, CD2
PL Innowacje społeczne, rozumiane jako rozwój i wdrażanie nowych pomysłów w celu spełnienia potrzeb społecznych i tworzenia nowych relacji społecznych i współpracy, mogą w znaczący sposób służyć zwiększaniu atrakcyjności miast. Miasta mogą wykorzystywać wprowadzanie innowacji społecznych w kreowaniu wł[...]
EN Social innovation, understood as the development and implementation of new ideas to meet social needs and create new social relationships and cooperation, may significantly contribute to cities’ attractiveness. Cities can use social innovation in the creation of their own attractiveness, and thus to[...]
7
75%
Zieleń Miejska
2007 Nr 5 10-11
PL Miasto jako żywy i ciągle rozwijający się organizm potrzebuje bezpiecznych przestrzeni. Ze względu na zły stan wielu miejskich drzew niezbędne jest stworzenie spójnego programu zarządzania drzewostanem.
8
75%
Drogownictwo
2006 nr 12 406-411
PL W Chorzowie trzydzieści lat temu zaprojektowano i wybudowano estakadę po przekątnej rynku w centrum miasta. Estakada, mimo nowoczesnej wtedy konstrukcji, zepsuła architekturę rynku. Teraz, kiedy nadszedł czas remontu estakady, zadawane są pytania, czy nie lepiej zbudować obwodnice miasta, wyburzyć e[...]
EN Long diagonal viaduct over center market square in Chorzów city were designed and constructed thirty years ago. The viaduct, in spite of its modern at that time structure, deteriorated market square architecture. Now, when the time of its repair came, the questions are asked on an issue of the viadu[...]
9
75%
Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relics and Environmental Engineering
2009 nr 8 6 plik video 36:09
10
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Produktem rozwoju świata aktualnie stały się globalizacja, metropolie i miasta. Rozwojowi metropolii towarzyszy zmniejszanie się znaczenia małych miast. Struktury przestrzenne metropolii nie są jednolite, mają charakter sieciowy, ich subcentra charakteryzują się komponowanymi założeniami urbanistycz[...]
EN World growth today’s products are globalization, metropolies and cities. Due to metropolitan growth, decline of small cities is observed. Spatial metropolitain structures are not uniform, but net-shape. Subcenters have composition urban form. L isbon and Porto are belonging to metropolies developing[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2002 Nr 1 5--14
PL [...]Transport miejski obejmuje transport zbiorowy i transport indywidualny. Zbiorowa komunikacja miejska ma charakter publiczny, jest ogólnie dostępna i charakteryzuje ją regularność. Jej zadania realizowane są przez określonych przewoźników. Komunikacja indywidualna obejmuje głównie indywidualny t[...]
EN The municipal transport includes a collective transport and an individual transport. Repartition the transport tasks between collective and individual communication plays a large part for working every city. When motorization was quickly evolving, in many cities in the world public transport lost it[...]
12
75%
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
2016 No 264 10--25
PL Celem opracowania jest zaprezentowanie paru spostrzeżeń w dyskursie na temat charakteru i zakresu programów rewitalizacji współczesnych miast, w tym ze szczególnym odniesieniem do planowania struktur przestrzennych w kontekście przemian społeczno-ekonomicznych, doktrynalnych i prawnych. Pamiętać nal[...]
EN In this paper the issue of the importance of urban regeneration programs for the contemporary Polish cities is discussed. This problem is presented in light of the contemporary paradigm of shaping the compact city as well as of developing the competitive towns. In result, the urban regeneration prog[...]
13
75%
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
2018 No 272 174--187
EN Since the second half of the 20th century many cities in Poland lose population and the rate is more than likely to increase in future. The determinants that have the greatest impact on the process of shrinking cities are those related to economic transformation and restructuring of the so called tr[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
EN In the article compositional methods of installation in the city images by modern Belarusian artists are considered. It is shown that the installation can be interpreted as a way of mastering the urban space, reflecting the modern mosaic picture of the world and creating many new realities of the ci[...]
RU В статье рассмотрены композиционные приемы монтажа в изображения города современными белорусскими художниками. Показано, что монтаж можно трактовать как способ освоения город- ского пространства, отражения современной мозаичной картины мира и создания множества новых реальностей города в изобразител[...]
15
75%
Logistyka
2017 nr 1 56--58
PL BYPAD (Bicycle Policy Audit) jest wszechstronnym badaniem jakości polityki rowerowej miasta. Ukazuje on mocne i słabe strony polityki rowerowej oraz jasno wskazuje działania prowadzące do ich poprawy. Współpraca urzędników, działaczy społecznych i specjalistów zaprocentowała 28 stycznia 2016 roku ra[...]
EN BYPAD (Bicycle Policy Audit) is a comprehensive study of the quality of the cycling policy of the city. It shows the strengths and weaknesses of the cycling policy and clearly indicates the actions leading to their improvement. Cooperation officials, social activists and specialists resulted in 28 J[...]
16
75%
Logistyka
2010 nr 5 18-20
17
75%
Logistyka
2010 nr 5 5-8
18
75%
Logistyka
2010 nr 5 21-23
PL Kongestia to najpowszechniej występująca i jedna z najpoważniejszych barier ograniczających rozwój miast. Autor i przedstawia główne grupy kosztów i wybrane negatywne efekty powstające na skutek występowania kongestii oraz zamieszcza wyniki przeprowadzonych w Poznaniu badań. W dalszej części skup[...]
EN Traffic congestion is the most common and one of the most important obstacle in cities" development. In this paper the author shows the main groups of traffic congestion's costs and some negative effects caused by congestion.The author also presents some outcomes of his own research conducted in Poz[...]
19
75%
Logistyka
2010 nr 5 13-17
20
75%
Pojazdy Szynowe
2009 Nr 3 25-42
PL Artykuł jest poświęcony zagadnieniom związanym z oddziaływaniem na środowisko naturalne taboru szynowego (pojazdów trakcji spalinowej i elektrycznej) eksploatowanego na terenie miast i na obszarach metropolitalnych. Przedstawiono w nim w ujęciu skrótowym typy i rodzaje pojazdów szynowych eksploatowa[...]
EN This article is dedicated to the problems related to influence on the natural environment of the rail rolling stock (vehicles of diesel and electric traction ) operated in the cities and metropolitan areas. In the shortened formulation the types and kinds of the operated rail vehicles in the cities [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last