Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 31
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mgła wodna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Energetyka
2013 nr 12 894--897
PL Przedstawiono korzyści wynikające z zastosowania wysokociśnieniowej, zautomatyzowanej instalacji zamgławiania do wykrywania i zapobiegania zapłonom oraz pożarom w młynach węglowych wraz z pozytywnymi wynikami testów ruchowych w elektrowni.
EN Presented are advantages resulting from the application of an automated high-pressure spray system for detection and prevention of ignitions and fire in coal pulverizers. Enclosed are positive results of performance tests conducted in the power plant.
2
84%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2009 Nr 3 113-148
PL W artykule przedstawiono ogólne informacje dotyczące właściwości i parametrów mgły wodnej istotne z uwagi na zastosowania gaśnicze. Wyjaśniono mechanizmy gaśnicze mgły wodnej i czynniki sprzyjające efektywności gaśniczej. Poddano analizie wpływ wielkości średnic kropel w mgle wodnej z uwagi na tłumi[...]
EN This article describes general information concerning characteristics and parameters of water mist important for extinguishing applies. Extinguishing mechanisms and factors favourable for the efficiency of extinguishing process were explained. Influence of water mist drop size on the efficiency of f[...]
3
84%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2011 Nr 2 103-108
PL Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat ochrony przeciwpożarowej elektrowni wiatrowych lądowych jak również morskich, główne czynniki stwarzające zagrożenie pożarem, rozwiązania techniczne w zakresie detekcji pożaru i jego gaszenia. Opisano również działania prewencyjne, których podjęcie wpły[...]
EN The article contains Basic information about fire protection of onshore and offshore wind turbines, main possible ignition sources, technical solutions in fire detection and suppression. There are also described prevention actions, that help to improve fire safety level in wind turbines.
4
84%
Archives of Foundry Engineering
EN This project is showing investigation results of heat transfer process between cast iron die and environment during cooling of die in thetemperature range 600÷100 oC with compressed air, spray water and water mist streamed under pressure 0.35÷0.45 MPa in air jet 0.3÷0.4 MPa. At the paper are shown r[...]
5
84%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2010 Nr 1 113-132
PL Artykuł zawiera podstawowe informacje o stałych urządzeniach gaśniczych: wodnych, gazowych, i alternatywnych dla nich. Podstawowe informacje obejmują opis ogólny systemu, jego wady i zalety oraz typowe miejsca instalacji. Podstawą dla artykułu były informacje zebrane z pozycji literaturowych, doświa[...]
EN This article contains a basic information about fire extinguishing systems, especially: sprinklers and other systems based on water, gaseous and alternative systems. It includes introduction and overview of the systems, their advantages and disadvantages as well as application areas. Specialist lite[...]
6
84%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2013 Z. 450 1--230
PL W pracy przedstawiono wybrane aspekty teorii i technologii otrzymywania wysokojakościowych odlewów siluminowych w kokilach chłodzonych mgłą wodną. Przedstawione wyniki badań dotyczą poprawy właściwości odlewów siluminowych poprzez oddziaływane na proces stygnięcia ciekłego siluminu odlewanego grawit[...]
EN The paper presents some aspects of the theory and technology of high quality silumin castings in metal molds cooled with water mist spray. The results of the work relate to improvement of the properties of silumin casts by affecting the cooling of the liquid silumin in gravity cast in metal form and[...]
7
84%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy przedstawiono wyniki badań procesu chłodzenia kokili badawczej mgła wodna o ciśnieniu w zakresie 0,20-0,45 MPa. Zmianę temperatury w odlewie z siluminu AlSi11 i w ściance kokili pokazano za pomocą krzywych termicznych i derywacyjnych. Przedstawiono przebieg zmian temperatury w procesie kryst[...]
EN The paper presents the results of crystallization and cooling process of research casting die with use of water mist compressed under 0.200.45 MPa. It’s shown the nature of changes of the temperature in AlSi11 casting and in casting die wall using the thermal and derivative curves and regression mod[...]
8
84%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 22 552-561
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem mgły wodnej do chłodzenia kokil w procesie odlewania siluminowych kół samochodowych. Pokazano cykl pracy maszyny niskociśnieniowej opisany charakterystykami temperatury i ciśnienia w czasie. Przedstawiono porównanie temperatury charakterystycznych[...]
EN The cooling process of car wheel's casting using the water and air mixture as a cooling factor the die was presented in the paper. It was shown the work cycle of low-pressure machine which was described with the time - temperature and time - pressure characteristics. It was presented here the compar[...]
9
84%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy przedstawiono wyniki badań komputerowego systemu sterowania sekwencyjnym chłodzeniem kokili mgła wodna w odlewaniu grawitacyjnym. Opisano proces otrzymywania wysokojakościowych odlewów z siluminu AlSi7Mg o podwyższonych właściwościach mechanicznych. Przedstawiono opracowane urządzenie, progr[...]
EN The paper presents the test results of a computerized control system the sequential cooling process of permanent mold with use of water mist in the gravity die casting process. It describes the process for preparing high-quality casts made of AlSi7Mg alloy that achieves enhanced mechanical properti[...]
10
84%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2016 Nr 8 290--293
PL Podstawowym elementem, mających bezpośredni wpływ na skuteczność gaśniczą instalacji przeciwpożarowej mgły wodnej jest dysza wykorzystana do rozpylenia cieczy. Nie wszyscy jednak zdajemy sobie sprawę ile trudu i nakładów finansowych należy ponieść, aby zaprojektować rozpylacz wytwarzający mgłę wodną[...]
EN The basic element, having a direct impact on the extinguishing effectiveness of the water mist fire protection system is nozzle, which is used to spray the liquid. However, we do not realize how much effort and financial expenditures have to be incurred to specify atomizer generating mist with the r[...]
11
84%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2016 T. 47, nr 10 418--426
PL W artykule opisano podstawowe przemiany powietrza wilgotnego w wyrobiskach górniczych, wykorzystując do tego wykres Molliera. Wykres ten sporządzony jest w warunkach ustalonej wartości ciśnienia barometrycznego. W wyrobiskach podziemnych, w których występują znaczne zmiany ciśnienia powietrza, wykor[...]
EN In this article, basic humid air transition in mine excavation by usage of Mollier diagram are presented. This diagram is made for steady state of pressure, but the analysis of humid air thermodynamic transitions cannot give a proper physical conclusion for all underground excavations. In these part[...]
12
84%
Archives of Foundry Engineering
EN The work is a continuation of research concerning the influence of intensive cooling of permanent mold in order to increase the casting efficiency of aluminium alloys using the multipoint water mist cooling system. The paper presents results of investigation of crystallization process and microstruc[...]
13
84%
Rynek Instalacyjny
2016 Nr 1-2 73--75
PL Stałe urządzenia gaśnicze mgłowe znajdują coraz szersze zastosowanie w ochronie przeciwpożarowej obiektów budowlanych o różnym przeznaczeniu. Mimo rosnącej popularności wiedza o projektowaniu tego typu instalacji nie jest ogólnie dostępna. Stwarza to wiele problemów. Niniejszy artykuł ma na celu prz[...]
EN Fixed mist extinguishing systems are increasingly used in fire protection of many kind of buildings. Despite the growing popularity, knowledge about designing this type of system is not generally available. It creates many problems. This article aims to bring basic issues related to problems in desi[...]
14
84%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
PL W artykule przedstawiono przegląd aktywnych metod tłumienia detonacji w mieszaninach gazowych. Opisane w nim zostały metody tłumienia detonacji za pomocą gazu, proszków gaśniczych oraz mgły wodnej. Pomimo znacznej poprawy w zakresie zarządzania i eksploatacji urządzeń, które przetwarzają substancje [...]
EN Paper presents the overview of the active methods of detonation suppression processes in reactive gaseous mixtures. In this paper the influence of the inert gas zone, dry powder and water mist on explosion processes was investigated. It was based on the literature review. Despite the significant imp[...]
15
84%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: Water is the most commonly used medium for fire extinguishing. It is both cheap and has high latent heat of evaporation. But the volume of water required for extinguishing the fire is significantly high, this in turn increases the amount of water stored. This can be reduced significantly by[...]
16
84%
Archives of Foundry Engineering
EN The work is a continuation of research concerning the influence of intensive cooling of permanent mold in order to increase the casting efficiency of aluminium alloys using the multipoint water mist cooling system. The paper presents results of investigation of crystallization process and microstruc[...]
17
84%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2010 Nr 3 141-146
PL Artykuł jest kontynuacją pierwszej części artykułu zamieszczonego w kwartalniku "Bezpieczeństwo i technika pożarnicza" i zawiera w głównej mierze kontynuacje rozpoczętego procesu myślowego oraz najważniejsze wnioski będące jego efektem. Po przeanalizowaniu głównych elementów wpływających bezpośredni[...]
EN The article is a continuation of first part, which has featured in the quarterly "Safety and fire" and contains mainly continuation of the started train of thought and the most important conclusions of it. After the analysis of main elements influencing direct and indirect on a functionality and eff[...]
18
84%
Problemy Kolejnictwa
2013 Z. 160 77--98
PL Autor na wstępie podkreśla, że kluczową rolę w ochronie życia ludzkiego oraz zabezpieczeniu przed stratami materialnymi w przypadku ewentualnego pożaru odgrywa sprawne i wczesne jego wykrywanie. Następnie omawia zjawiska fizyczne wykorzystane w różnych technikach detekcji stosowanych w pojazdach szy[...]
EN The author at first emphasizes that a key role in the protection of human life and protection against damage to equipment in the event of a fire plays proper and early detection. Then discuss the physical phenomena used in different detection techniques used in rail vehicles also providing concrete [...]
19
84%
Problemy Kolejnictwa
2013 Z. 160 99--108
PL W artykule opisano poszukiwania nowych i jednocześnie tanich środków gaśniczych. Autor udowadnia, ze najpowszechniejszym, najtańszym i obojętnym dla środowiska naturalnego, a równocześnie skutecznym środkiem gaśniczym jest woda, której stosowanie w postaci mgły wodnej zdecydowanie ogranicza powstawa[...]
EN The article describes the problem of seeking new and low cost extinguishing agents that are still current problem. Author shows that the most common, cheapest and neutral to the environment, and at the same time an effective extinguishing agent is water. Using the water as a mist strongly reduces th[...]
20
84%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper presents some aspects of the theory and technology of high quality silumin castings in metal molds cooled pointed with water mist stream. The results of the work relate to improvement of the properties of silumin casts by affecting the cooling of the liquid silumin in gravity cast in metal[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last