Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 226
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metrologia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
2
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W dniu 28 kwietnia 2009 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki miał miejsce odczyt na temat roli metrologii we współczesnym świecie. Dr Terry J. Quinn jest jednym z największych w skali światowej autorytetów w dziedzinie metrologii. W latach 1988-2003 pełnił funkcję dyrektora Międzynarodowego Biura [...]
3
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
4
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
5
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
6
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Dokonano krytycznego przeglądu wydanych od 1979 r. polskich książek i podręczników akademickich dotyczących miernictwa przemysłowego, czujników i pomiarów wielkości nieelektrycznych, metrologii elektrycznej oraz podstaw teoretycznych techniki pomiarowej. Analizę uzupełniono przedstawieniem szeregu k[...]
7
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Metrologia polska nie uchyla się od współodpowiedzialności za przyszły kształt krajowego systemu oceny zgodności. Myślę, że na zyski z tytułu jego funkcjonowania przyjdzie czas w latach następnych.
EN The importance of metrology in the comtemporary world, as well as three main areas: scientific metrology, legal metrology and industrial metrology and principal tasks in each of these areas have been described in this article. Two metrological international organisations: Meter Convention and its ex[...]
8
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
9
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
2008 R. 12, nr 2 753--762
PL Nowe wyzwania przedstawione w Europejskim Programie Badań Naukowych w Metrologii związane ze zwiększeniem innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej stawiają przed krajowymi programami rozwoju metrologii nowe zadania. Realizowanie w różnych europejskich Krajowych Instytucjach Met[...]
EN With the overall goal of accelerating innovation and competitiveness, generating data and knowledge necessary to improve quality of life, and providing better tools for the scientific community the European Metrology Research Programme (EMRP) aims, through European integration, to develop new measur[...]
10
63%
Mechanik
11
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Przepływomierzr termiczne (zwane też termometrycznymi, cieplnymi lub kalorymetrycznymi) są stosowane głównie do bezpośredniego pomiaru strumienia masy czystych, suchych gazów (konstrukcje dla cieczy spotyka sie rzadko)
12
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
13
51%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Do tej pory mało uwagi poświęcano procesowi tworzenia elektronicznych urządzeń pomiarowych. Wzrastające zapotrzebowanie na jakość projektowania nowych generacji urządzeń metrologicznych przyczynia się do podejmowania tematyki działań zmierzających do ich osiągania. Przedstawiono charakterystykę pomi[...]
EN We are using new generation electronic circuit, for example: the microprocessor system. They are further called "functors". Their application to get unifiedfuncional scheme of measuring instruments. Their use simplifies assembling. It describes technical means for measurement purposes. The MM's is c[...]
14
51%
Polish Hyperbaric Research
2007 Nr 2(19) 33-45
PL Określenie możliwości systemów pomiarowych jest istotne zarówno z praktycznego jak i teoretycznego punktu widzenia, gdyż niejednokrotnie wyniki pomiarów1 stanowią główne przesłanki do podejmowania decyzji w sytuacjach problemowych.
EN Determining the capability of the measurement system is an important aspect of many quality and process improvement activities. It is important from both a theoretical and practical point of view, because measurement results serve as the main information for the decision process.
15
51%
Problemy Jakości
PL Wiarygodność procesów badawczych w przemyśle chemicznym rozważana powinna być na wielu płaszczyznach. Problemy metrologiczne w tym kontekście wpływają na spełnienie wymagań jakościowych w odniesieniu do międzynarodowych standardów takich, jak np. PN-EN ISO 9000:2006, jak i przede wszystkim wymagań k[...]
EN Reliability of research processes in chemical industry should be considered with reference to different aspects. In the context measurement problems influence meeting the requirements with reference to international standards, i.e. PN - EN ISO 9000:2006 and as well as, most of all, customers' ones. [...]
16
51%
Rynek Instalacyjny
2012 Nr 9 75-77
PL W artykule omówiono problemy związane z metrologią wodomierzy i zawarto postulat zmiany przepisów prawnych regulujących rozstrzyganie sporów dotyczących poprawności wskazań tych urządzeń. Wskazano też na potrzebę uregulowania warunków demontażu wodomierzy, co zagwarantuje ich poprawną ekspertyzę w u[...]
EN The article presents the problems of metrology of meters and contains the postulate of changes in law, which would settle disputes concerning correctness of the indications of these devices. Also it points the need to regulate the conditions of dismantling water meters, which will ensure a proper ex[...]
17
51%
Reports on Geodesy
2011 z. 1/90 469--476
EN Examinations of leveling rods in the Geodesy Metrology Laboratory (GLM AGH) of the AGH University of Science and Technology are conducted with use of vertical comparator. The first concept of the comparator in question was designed in the Department of Geodesy and Cartography of the Faculty Mining S[...]
18
51%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2001 nr 1 68-76
PL Podano związki (publikowane w ostatnich latach przez BIPM) między podstawowymi jednostkami miar układu SI a podstawowymi stałymi fizycznymi (wg CODATA, 1998). Zwrócono większą uwagę na następujące jednostki miar: amper, sekunda, metr i kilogram; oficjalna definicja kilograma jest dotychczas oparta n[...]
EN In the paper linking relations (published by BIPM) between SI base units and fundamental physical constants (according to CODATA, 1998) are given. Special attention is given to following units of measurement: amper, second, meter and kilogram; the official definition of kilogram is based as yet on t[...]
19
51%
Przegląd Mechaniczny
PL Ciągła pogoń nauki i techniki za coraz to doskonalszymi urządzeniami pozwalającymi badać niegdyś niedostępne zakamarki naszego świata doprowadziła do rewolucji nanotechnologicznej. Potrzebą stało się wytwarzanie obiektów o submikronowych wymiarach geometrycznych, tolerancji i powierzchni oraz urządz[...]
EN Constant chase of science and technique to produce still more and more perfect devices allowing researching on regions of our world unreachable some years ago led us to what we cali a nanotechnological revolution. It became a necessity to manufacture objects with submicron dimensions and tolerances [...]
20
51%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W dniu 28 kwietnia 2009 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki miał miejsce odczyt na temat roli metrologii we współczesnym świecie. Dr Terry J. Quinn jest jednym z największych w skali światowej autorytetów w dziedzinie metrologii. W latach 1988-2003 pełnił funkcję dyrektora Międzynarodowego Biura [...]
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last