Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 56
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metody sztucznej inteligencji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2009 nr 5 64-67
PL W pierwszej części artykułu (Ch&K 3/2009) przedstawiono teorie działania, modele numeryczne i matematyczne Sztucznych Sieci Nauronowych (SSN) oraz scharakteryzowano rodzaje tych sieci. Dopełnieniem tematu będzie omówienie, w niniejszej publikacji, sposobu uczenia jednokierunkowej sieci neuronowej me[...]
2
100%
Informatyka w Technologii Materiałów
2004 T. 4, Nr 3 105-113
PL kręgów taśmy w piecach kołpakowych. Do aproksymacji funkcji chłodzenia zastosowano sztuczne sieci neuronowe oraz system ekspertowy. Uzyskane wyniki poddano weryfikacji metodami regresji liniowej i nieliniowej. Wyniki obliczeń sztucznymi sieciami neuronowymi potwierdzają skuteczność tej metody w apro[...]
EN The objective of the paper is evaluation of effectiveness of the artificial intelligence methods in modelling of cooling process in bell-type annealing furnaces. Artificial neural networks (ANN) and expert system (ES) - based on the ID3 algorithm - were applied to the approximation of cooling curves[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 86 159--168
PL Tradycyjne struktury i modele zarządzania stają się w obecnych czasach coraz mniej przydatne dla nowych form i warunków funkcjonowania. Od pewnego czasu w teorii i praktyce zarządzania stosuje się koncepcję organizacji inteligentnej. W artykule rozważano możliwość wykorzystania wybranych metod sztuc[...]
EN he traditional structures and forms of managing are not flexible enough to current form and conditions of corporations’ environment. Due to that point of view the concept of intelligent organization has appeared. This article presents the possibility of use of AI methods (expert systems, neural netw[...]
4
88%
Logistyka
PL Aktualna struktura sieci transportowych jest skutkiem długotrwałych i często przypadkowych procesów w przeszłości, jest więc niemal pewne, że nie jest ona optymalna dla obecnych potrzeb. Pilnym zadaniem jest zatem opracowanie metody umożliwiającej znalezienie optymalnej struktury sieci, odpowiadając[...]
EN The current network structure is usually the result of historical and often random long adaptation processes and it is almost sure not optimal for present demands. It is an urgent task to develop a method for searching the optimal transportation network structure, suitable for present and forecast d[...]
5
88%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2005 z. 33 73-87
PL Metody sztucznej inteligencji są narzędziami pozwalającymi na wspomożenie decydenta przy podejmowaniu określonych decyzji. Umiejętne zastosowanie tego typu narzędzi wraz z prawidłowym zrozumieniem zasad ich funkcjonowania jest kluczowym aspektem do ich wykorzystania. Artykuł przedstawia zarówno teor[...]
EN Applications of artificial intelligence methods mentioned in this article are very important for those who are responsible for decision making. The use of that applications may be a useful form of help for manager or other people who arę interested in making deci-sions. But using of those applicatio[...]
6
75%
Archives of Materials Science and Engineering
2012 Vol. 58, nr 2 152--157
EN Purpose: The aim of this paper is the presentation of developed computational model build with use of artificial neural networks. This model describes the influence of PVD and CVD coatings properties on the cutting edge durability from sialon tool ceramics covered with these layers. Design/methodolo[...]
7
75%
Roczniki Geomatyki
PL W artykule przedstawiono metodę poszukiwania wytycznych do rozbudowy lub modernizacji sieci transportowej, tak aby zbliżyć ją do struktury optymalnej dla analizowanego obszaru, przy zadanych potrzebach transportowych. Zastosowanie wyspowego algorytmu genetycznego umożliwia jednoczesne znajdowanie ki[...]
EN The current transportation network structure is usually the result of historical and often long random adaptation processes and it is almost surely not optimal for the present needs. As always in the past, when modernization or extension was required, the current state was the base for changes. Case[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
PL Rozwój metod sztucznej inteligencji i poszukiwania nowych oraz usprawnianie istniejących kanałów kontaktów z klientami zaowocowały zainteresowaniem programami symulującymi kompetencje komunikacyjne, w tym językowe człowieka. Obecnie programy tego typu rozwinęły się na tyle, że znalazły komercyjne za[...]
EN Development of artificial intelligence methods and looking for Improvement of existing contacts channels with clients are main reasons to increase of interests of programs for simulation human communication competences including spelling. Now this kind of programs are developed so far that have comm[...]
9
75%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: Tree Parity Machines are specific artificial neural networks used to construct relatively secure key exchange protocol [12,15,24]. The level of networks’ compatibility is measured by weight vectors mutual overlap. However, to calculate such mutual overlap, one needs to be familiar with both[...]
10
75%
Pojazdy Szynowe
2010 Nr 2 13-23
PL Artykuł przedstawia możliwości wykrywania i detekcji stanu pojazdu szynowego bazując na sygnałach zarejestrowanych przez pokładowe urządzenia ORD, takie jak GPS, akcelerometry i czujniki żyroskopowe MEMS. Szczególnym przedmiotem zainteresowań są tzw. sytuacje krytyczne, które mogą się pojawić podcza[...]
EN The article presents the possibilities of flnding and detection the rail Vehicle state basing on the signals recorded by the on-board devices ORD such as GPS, accelerometers and gyroscope sensors MEMS. The special subject of interests are socalled critical situations, which can appear during the run[...]
11
75%
Informatyka w Technologii Materiałów
PL W pracy podjęto próbę zastosowania metod sztucznej inteligencji do przewidywania istotnego dla sterowania procesem wytopu miedzi parametru wyjściowego, jakim jest poziom "gotowania". Celem było opracowanie trzech metod badawczych (SB, SSN, SE), które w oparciu o parametry wejściowe potrafią przewidz[...]
EN The objective of the work is assessment of the effectiveness of the use of artificial intelligence methods in modelling of the copper flash smelting process. Bayesian Network (BN), Artificial Neural Network (ANN) and Expert System (ES) were used in prediction of chosen parameters of the technologica[...]
12
75%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The paper presents some results of the research connected with the development of new approach based on the neural network to predict the chemical composition and cooling rate to the mechanical properties of Al-Si-Cu cast alloys. The independent variables in the model are chemical compositi[...]
13
75%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The paper presents optimization of technological processes according to MSTP (Modified Sustainable Technology Procedure) procedure by general analysis and estimation (with regard to BREF-BAT Reference Documents) of three realistic zinc plating technological processes. Design/methodology/app[...]
14
75%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The aim of this paper was developing a project of neural network for selection of steel grade with the specified CCT diagram - structure and of harness after heat treatment. Design/methodology/approach: The goal has been achieved in the following stages: at the first stage characteristic po[...]
15
75%
Modelowanie Inżynierskie
PL W przemyśle można spotkać się ze złożonymi strukturami komunikacyjnymi zarówno w przypadku transmisji wizyjnej, głosowej, jak i danych pochodzących z układów monitoringu lub sterowania maszyn. W publikacji zaprezentowano koncepcję metody umożliwiającej samoorganizowanie się złożonych struktur transm[...]
EN The industry can meet the complex communication structures for the visual, voice and data, from monitoring or control systems, transmission. The paper presents the concept of self-organization methods allow complex data structures into a single virtual traffic routes forming which are reliable trans[...]
16
75%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The aim of this paper was developing a project of computer aided method for designing the chemical composition of steel with the assumed CCT diagram. Design/methodology/approach: The purpose has been achieved in four stages. At the first stage characteristic points of CCT diagram have been[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 13 147--152
PL W niniejszym artykule przedstawiono metody sztucznej inteligencji, jakie używane są w sterowaniu obiektów. W pracy omówiono podstawowe metody stosowane w sterowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem sztucznych sieci neuronowych. Sterowanym obiektem był serwonapęd pneumatyczny. Układy pneumatyczne jako [...]
EN The paper presents methods of artificial intelligence that are used in the control object. The paper discusses the basic methods used in control, with specific regard artificial neural networks. Controlled object in this work was the pneumatic servomotor. Pneumatic systems as nonlinear systems which[...]
18
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1789--1795
PL Planowanie zarządzania matematycznymi modelami systemów technicznych opiera się na różnych modelach. Najprostsze z nich modeli zaliczane są do twardych metod obliczeniowych tj. statystyka i probabilistyka. Do miękkich bardziej złożonych metod obliczeniowych zaliczyć można sztuczne sieci neuronowe, a[...]
19
75%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2005 nr 8-9 301-306
PL Przedstawiono przegląd zagadnień związanych z wyszukiwaniem informacji zawartych w bazach multimedialnych. Przegląd ten został oparty na zrealizowanym projekcie badawczym pt.: Nowe metody wyszukiwania informacji multimedialnej w sieciach telekomunikacyjnych. Eksperymenty badawcze prowadzone w ramach[...]
EN The aim of this article is to review problems related to data retrieval from multimedia databases. This review is based on the results obtained within the research project entitled "New methods of multimedia information retrieval in telecommunication networks". Among main goals of the research carri[...]
20
75%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2018 Nr 3 (119) 83--88
PL W artykule przedstawiono algorytmy optymizacji sprawności silnika indukcyjnego, czyli minimalizacji strat mocy silnika indukcyjnego. Rozpatrywane algorytmy optymizacji sprawności silnika indukcyjnego należą do nowoczesnych algorytmów sztucznej inteligencji. Zagadnienia optymizacji sprawności silnika[...]
EN In the paper, the optimization algorithms of induction motor efficiency, that is the minimization of power losses of induction motor is presented. The considered optimization algorithms of induction motor efficiency can be classified as the modern algorithms from the group of artificial intelligence[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last