Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metody symulacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Wpublikacji przedstawiony został krótki przegląd zagadnień dotyczących badań wrażliwości systemów pomiarowych z zastosowaniem ich modeli symulacyjnych. Przedstawiono proponowane definicje wrażliwości i wybrane zastosowania badań wrażliwościowych oraz technikę wykonywania eksperymentów symulacyjnych.[...]
EN The paper presents short reviev of the problems concerning the sensitivity analysis of the measuring systems. The proposed method basis on the simulation models of the tested equipment. The sensitivity definition, exemplary applications, as well as technique of the simulation tests are also presente[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 31 251-258
PL W referacie opisano symulator lokomotywy elektrycznej dla PKP przeznaczony do szkolenia maszynistów. Referat podaje krótki opis techniczny symulatora, przedstawiając jego budowę, funkcje szkoleniowe oraz możliwości badawczo-rozwojowe.PJ
EN The paper describes a new train-driving simulator made for the Polish State Railways. The paper gives a short technical description of the device, showing its structure as well as training, research and development possibilities.N
3
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 31 233-241
PL W referacie opisano rozwój technologii wspomagających proces szkolenia (symulatory, systemy komputerowe) oraz przedstawiono model wykorzystania takich urządzeń w systemie szkolenia maszynistów.
EN In the paper use of simulators in training tasks were presented. The experiences of commercial airlines were presented as an example of succesfull utilisation simulators in training process of high complexity. The history, experiences and benefits of using simulators in locomotive drivers training i[...]
4
61%
Rynek Energii
2011 nr 2 171-175
PL W artykule przedstawiono wyniki symulacji i analizy zużycia energii w pojedynczym pomieszczeniu biurowym - jednym z biur, które znajdują się na każdym z pięter nowo projektowanego, 9-kondygnacyjnego budynku. Budynek zaprojektowany został zgodnie ze standardami budownictwa pasywnego. Ściany zewnętrzn[...]
EN The paper presents the results of simulation and analysis of energy consumption of the single office room - one of the offices located on the each floor of the newly designed, nine-storey office building. The building was designed in compliance with passive technology standards with heavy reinforced[...]
5
61%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wyniki wykorzystania metody symulacyjnej do badania zasięgu strugi wtryskiwanego paliwa ciekłego z wtryskiwaczy piezoelektrycznych benzyny wykorzystywanych w nowoczesnych układach wtrysku wysokociśnieniowego. Omówiono budowę modelu i przebieg badania symulacyjnego. Weryfikac[...]
EN The paper presents an attempt to apply a simulation method in the investigation into liquid fuel atomization generated from piezoelectric gasoline injectors used in modern high pressure injection systems. Individual stages of the simulation research have been discussed and an experimental verificati[...]
6
61%
Ochrona przed Korozją
2006 nr 7 230-232
PL W referacie przedstawiono metodę obliczania niepewności pomiaru przez symulację komputerową. Omówiono oprogramowanie oraz podano przykłady praktyczne. Zgodnie z nową kodyfi kacją metodę można stosować w procedurach szacowania niepewności pomiaru w laboratoriach badawczych i wzorcujących.
EN A method for calculating measurement uncertainty using computer simulation has been presented in the paper. The program has been discussed and practical examples have been given. According to the new codifi cation, the method can be applied in estimation uncertainty measurement procedures in testing[...]
7
61%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2015 z. 2 (11) 26--38
PL Zastosowanie symulacji komputerowej umożliwia kształtowanie optymalnych warunków wibroakustycznych środowiska przez odpowiednie planowanie budowy nowych lub przebudowy istniejących miast, układów komunikacyjnych, zakładów przemysłowych. Daje również możliwość oceny działania biernych środków redukcj[...]
EN Usage of computer simulation enables creation of optimal wibroacoustic conditions of environment by right planning builds of new towns, communication systems, plants and pre-build existing ones. This usage also gives possibility of estimation of activity of passive noise control media (for example a[...]
8
61%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2017 Vol. 6, iss. 1 106--121
PL W artykule przedstawiono przykłady zastosowania komputerowych metod symulacji zjawisk akustycznych w procesie tworzenia strategicznej mapy hałasu. Artykuł przedstawia porównanie wyników badań uzyskanych w symulacji komputerowej i wyników pomiarów w środowisku.
EN The article presents examples of the use of computer simulation methods acoustic phenomena in the process of strategic noise maps. The article presents a comparison of test results obtained in computer simulations and measurements in the environment.
9
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 86 435--443
PL W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania komputerowych metod symulacji zjawisk akustycznych w pracach projektowych, zmierzających do opracowania optymalnych sposobów ograniczenia hałasu na stanowisku pracy. Zastosowanie symulacji komputerowej daje możliwość opracowania strategii prac wycisze[...]
EN This paper presents examples of using computer-based methods of acoustic simulation for optimal designing of noise reduction projects at the workplaces. Using of the acoustic simulations provides the opportunity to develop optimal strategies for noise reduction in terms of acoustic efficiency and co[...]
10
61%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2017 Vol. 6, iss. 6 149--158
PL W artykule przedstawiono przykłady zastosowania komputerowych metod symulacji zjawisk akustycznych w procesie tworzenia strategicznej mapy hałasu. Artykuł przedstawia porównanie wyników badań uzyskanych w symulacji komputerowej i wyników pomiarów środowisku.
EN The article presents examples of the use of computer simulation methods acoustic phenomena in the process of strategic noise maps. The article presents a comparison of test results obtained in computer simulations and measurements in the environment.
11
61%
Acta Energetica
2017 nr 2 189--196
PL Rozpływ mocy jest zadaniem wyznaczenia wartości napięć węzłowych oraz obciążeń gałęziowych w danym stanie systemu elektroenergetycznego. W przypadku probabilistycznego rozpływu zarówno dane wejściowe zadania, jak i wyniki obliczeń mają postać rozkładów prawdopodobieństwa. Rozkłady te można określić [...]
EN Power flow is the task of determining node voltages and branch loads in a given state of the power system. In the case of probabilistic flow, the task’s input data and calculation results alike are in the form of probability distributions. These distributions can be specified for the power demand, p[...]
12
61%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2017 Nr 53 61--64
PL Rozpływ mocy jest zadaniem wyznaczenia wartości napięć węzłowych oraz obciążeń gałęziowych w danym stanie systemu elektroenergetycznego. W przypadku probabilistycznego rozpływu zarówno dane wejściowe zadania, jak i wyniki obliczeń mają postać rozkładów prawdopodobieństwa. Rozkłady te można określić [...]
EN Probabilistic power flow is such kind of power flow problem, for which the input data and calculation results have the form of probability distributions. Analogous to the deterministic power flow inputs are defined in the network nodes: the power and electricity demand, availability and level of pow[...]
13
61%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2016 z. 2 (14) 199--210
PL W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania komputerowych metod symulacji zjawisk akustycznych w pracach projektowych zmierzających do opracowania optymalnych sposobów ograniczenia hałasu na stanowisku pracy. Zastosowanie symulacji komputerowej daje możliwość opracowania strategii prac wyciszen[...]
EN This paper presents examples of using computer-based methods of acoustic simulation for optimal designing of noise reduction projects at the workplaces. Using of the acoustic simulations provides the opportunity to develop optimal strategies for noise reduction in terms of acoustic efficiency and co[...]
14
61%
Logistyka
PL Ruch jednostek pływających niezależnie od ich przeznaczenia w portach morskich jest procesem charakteryzującym się dużą dynamiką. Liczba wejść i wyjść w jednostce czasu determinuje ilość jednostek przebywających oraz obsługiwanych w danym porcie oraz może stanowić rekomendację co do dalszych inwesty[...]
EN The ship movement at the sea ports independently of their type and capabilities is a very dynamic process. The number of call on and exit to the sea in the timely manner determines the number of vessels staying and handled by sea port installations. It also can give the clear recommendation what kin[...]
15
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2004 z. 36 [208] 169-186
PL W pracy przedstawiono przegląd metod symulacyjnych stosowanych w probabilistycznym projektowaniu konstrukcji z betonu. Szczegółowo opisano procedury probabilistycznego projektowania i oceny niezawodności konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem metody bezpośredniej symulacji Monte Carlo. Przedstawio[...]
EN In this paper a review of random simulation methods for the probabilistic design of concrete structures is presented. Probabilistic design and assessment procedures for building structures using the direct Monte Carlo simulation method are discussed in detail. Brief account is given of the Monte Car[...]
16
61%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono wyniki symulacji przepływu powietrza w skrzyżowaniu przekopu północnego do szybu na poziomie 713m z przekopem łączącym w kopalni B, przeprowadzone w programie Fluent 6.1.22. Prezentowane wyniki dotyczą rozkładów ciśnień oraz składowych wektora prędkości w omawianym obszarze [...]
EN The results of simulation of the air flow in the crossing of the northern drift to the shaft on the horizon 713 m with the connecting drift in the mine B, carried out within the program Fluent 6.1.22, are presented. The presented results concern pressure distribution as wel1 as components of the vel[...]
17
51%
Rynek Energii
2011 nr 1 35-40
PL Przedstawiono opis geostatystycznej metody Sekwencyjnej Symulacji Gaussa oraz jej praktyczne zastosowanie do powierzchniowego prognozowania zapotrzebowania na moc elektryczną. Zaproponowano wykorzystanie metody Sekwencyjnej Symulacji Gaussa do obliczenia prognozy obciążeń elektrycznych w sieci przes[...]
EN The paper contains both, theoretical description and practical application, of the Sequential Gaussian Simulation method. This method, belonging to geostatistical methods, has been discussed in details and has been applied to spatial electric load forecasting in transmission networks with forward pe[...]
18
51%
Rynek Energii
2011 nr 4 97-101
PL Artykuł zawiera przegląd modeli przestrzennego prognozowania obciążeń elektrycznych w sieciach: dystrybucyjnej i przesyłowej na terenie Polski. Porównanie metod przygotowano pod kątem analizy wpływu różnych czynników metodycznych na dokładność prognozy. Do obliczeń omawianych prognoz wykorzystano ge[...]
EN The paper contains review of models of spatial electric load forecasting in distribution and transmission networks in Poland. Comparison of methods has been prepared from the point of view of different methodical factors influence on accuracy of forecast. Calculations of this forecast have been perf[...]
19
51%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
PL W pracy przedstawiono ważny z praktycznego punktu widzenia problem identyfikacji uszkodzeń konstrukcji mechanicznych. Zaprezentowane metody identyfikacji bazują na mechanizmach korelujących wybrane parametry konstrukcji modelowej i rzeczywistej. Na etapie analizy wybranych cech modelu wykorzystano m[...]
EN The paper deals with problem of damage identification in mechanical structures. The presented methods are based on correlational mechanisms for chosen parameters of real and model structure. To determine proper parameters of structure behaviour the finite element method was chosen. On this stage of [...]
20
51%
Rynek Energii
2010 nr 2 54-59
PL Artykuł dotyczy przestrzennego prognozowania obciążeń elektrycznych sieci dystrybucyjnych i przesyłowych na terenie Polski. Taka prognoza jest niezbędna w planowaniu rozwoju i eksploatacji systemów elektroenergetycznych, szczególnie jest ona przydatna w sytuacji rozwijania mechanizmów konkurencji na[...]
EN Article concern spatial electric load forecasting distribution and transmission networks for area of Poland. That forecast is essential in planning the development and operation of power transmission and distribu-tion networks, especially when a competitive energy market is being developed. Geostati[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last